Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Simcenter 3D 2020.1 řeší složité technické problémy

Autor článku: Redakce   

Tags: Abaqus | CAE | NVH | Siemens | Simcenter | Simcenter 3D | Simulace

Siemens SimcenterTý­my pro­duk­to­vé­ho in­že­nýr­ství pot­ře­bu­jí sjed­no­ce­nou sdí­le­nou plat­for­mu pro vše­chny si­mu­lač­ní dis­cip­lí­ny se špič­ko­vý­mi ana­ly­tic­ký­mi nás­tro­ji, kte­ré se snad­no po­u­ží­va­jí, dis­po­nu­jí pro­duk­tiv­něj­ší­mi pra­cov­ní­mi pos­tu­py a při­ná­še­jí kon­zis­tent­ní výs­led­ky. Siem­ens před­sta­vil nej­no­věj­ší ver­zi soft­wa­ru Sim­cen­ter 3D a in­ves­ti­ce do Sim­cen­te­ru 3D 2020.1 jsou za­mě­ře­ny na ře­še­ní slo­ži­tých tech­nic­kých vý­zev. Vy­lep­še­ní v té­to ver­zi jsou za­mě­ře­na na nás­le­du­jí­cí čty­ři roz­li­šo­va­cí schop­nos­ti soft­wa­ru Sim­cen­ter 3D: mul­ti­dis­cip­li­nár­ní in­teg­ra­ce, rych­lej­ší CAE pro­ce­sy, vaz­bu s di­gi­tál­ním vlák­nem a ta­ké otev­ře­nost a šká­lo­va­tel­nost.

Multidisciplinární integrace

Provádění více typů simulace z běžného integrovaného prostředí

Simcenter 3D nabízí multidisciplinární simulaci, vše v rámci centralizovaného návrhářského desktopu, a řešiče simulací Simcenter 3D pomáhají předpovídat výkon v reálném světě pro celou řadu fyzikálních domén. Toto vydání prohlubuje typy analýz, kterých lze dosáhnout v řadě následujících domén.

Vylepšené řešení dynamiky rotoru


Pochopení kritické rychlosti v rotujících systémech

Pochopení kritických rychlostí v rotujících strojích je pro inženýry důležité, aby se zabránilo možným katastrofickým selháním. V předchozích verzích byla simulace dynamiky rotoru v Simcenteru 3D omezena na lineární analýzu, ale v této verzi bylo řešení rozšířeno tak, aby zahrnovalo nelineární spojovací prvky. To znamená, že dynamická analýza rotoru v Simcenteru 3D umožní minimalizovat rotační nevyváženost a nepotřebné vnější síly v aplikacích, jako jsou letecké motory, plynové turbíny, automobilové motory, průmyslové vybavení, a dokonce i elektronika – jako v případě diskových jednotek počítačů, které rotují ve vysokých otáčkách.

Analýza aerodynamického třepotání


Hledání kritické rychlosti vzduchu a definování letové obálky

Třepotání (flutter) je nestabilní oscilace způsobená vzájemným působením aerodynamických sil a je pro letadlo velmi nebezpečným stavem, protože může vést k destrukci. Díky této verzi má nyní Simcenter 3D schopnost provádět aeroelastickou analýzu třepotání pomocí řešiče Simcenter Nastran. Pomocí Simcenteru 3D můžeme definovat aerodynamický model a také parametry aerodynamické a flutterové analýzy, jako jsou Machova čísla a výšky. Kromě toho byla integrována definice International Standard Atmosphere (ISA), která pomůže tyto parametry snadno definovat. A konečně, jako u všech modelů vytvořených pomocí Simcenteru 3D, je analytický model asociativní s konstrukční geometrií a automaticky se aktualizuje při jakékoliv změně geometrie, aby bylo možné rychle vidět, jak změny geometrie ovlivňují výsledky.

Paprskový model akustiky


Nové řešení paprskového modelu akustiky Simcenteru 3D zachází s vysokofrekvenčním chováním zvuku, jako by šlo o paprsek světla.

Simulace založené na metodách hraničních prvků a konečných prvků jsou velmi vhodné pro simulace nízkých a středních frekvencí, ale jejich model se velmi rychle zvětšuje, když se zvyšuje výpočetní frekvence. To ztěžuje výpočet těchto vyšších frekvencí i s dobrým hardwarem. Nové řešení paprskového modelu akustiky v Simcenteru 3D zachází s vysokofrekvenčním chováním zvuku, jako by šlo o paprsek světla. To znamená, že můžeme simulovat šíření zvuku sledováním paprsků natáčení zvuku z monopólového zdroje a odrážením při nárazu na povrchy. Simcenter 3D Ray Acoustics umožňuje simulovat velmi velké geometrie a vyšší frekvence pro aplikace, jako je hluk vnější rampy nebo hluk v kabině letadla nebo pro simulace pulzů v parkovacích senzorech.

Obousměrná interakce proudění a tělesa (FSI)


Zjednodušení složitého 2cestného procesu simulace interakce proudění–těleso

V minulosti bylo provádění strukturních analýz ve spojení se simulacemi průtoku nesouvislým procesem a podporovalo pouze jednosměrné spojení. Nyní v této verzi Simcenteru 3D můžeme zefektivnit tuto složitou multifyzikální analýzu nastavením jediného řešení s fyzikou těles a proudění a zahájit obousměrně propojené řešení všeho z integrovaného prostředí. Příkladem aplikace by mohlo být proudění vzduchu nad křídlem způsobené zdvihacím tlakem deformujícím křídlo, které pak mění pole toku kolem křídla. Do multifyzikálního prostředí je také možné zahrnout tepelné efekty, aby bylo možné simulovat propojení fyziky termální, strukturální a proudění bez zásahu uživatele.

Rychlejší CAE procesy

Trávit méně času modelováním a více času inženýrstvím

Rychlejší CAE procesy jsou dalším charakteristickým znakem Simcenter 3D. Jedinečné simulační prostředí Simcenter 3D pomáhá dosáhnout mnohem rychlejších CAE procesů, než jaké lze dosáhnout pomocí tradičních CAE nástrojů, a toto vydání rozšiřuje schopnost pomáhat konstruktérům strávit méně času modelováním a více času skutečným inženýrstvím.

Průzkum konstrukčního prostoru pro aerostruktury


Automatizace a simulace více variant návrhu k rychlému pochopení, jak konstrukční parametry ovlivňují bezpečnost.

V této verzi byla přidána možnost používat Simcenter 3D Design Space Exploration se Simcenter 3D Margin of Safety. Díky parametrickému enginu a silné vazbě na CAD poskytuje Simcenter 3D jedinečné možnosti pro průzkum konstrukčního prostoru. To umožňuje automatizovat a simulovat více variant návrhu, aby bylo možno rychle pochopit, jak návrhové parametry ovlivňují meze výkonu bezpečnosti, a následně činit na základě dat správná kompromisní rozhodnutí.

Sdružovací program NVH


Rychlé vytvoření FE modelů na úrovni systému a redukce lidské chyby

Dříve byla montáž a ověřování úplného modelu vozidla z hlediska hluku, vibrací a tvrdosti (Noise, Vibration, Harshness – NVH) procesem náchylným k chybám, který trval týdny. Nyní s novým sdružovacím programem NVH v Simcenteru 3D získáte zjednodušené rozhraní pro interaktivní definování rozvržení celé sestavy vozidla jako 2D síťový diagram, včetně všech typických propojení v automobilu. Jakmile je definováno a ověřeno úplné uspořádání sestavy vozidla, sdružovací program NVH automatizuje vytvoření FE modelu připraveného k provozu, což redukuje lidské chyby.

Tabulky pohybových parametrů


Zrychlení procesu nastavení modelu pohybu pro možnost rychlého vyhodnocení účinků jakýchkoli změn v návrhu modelu

Nyní můžeme snadno konfigurovat pohybové modely prostřednictvím konfigurace výrazů. Můžeme vytvořit sady parametrů modelu s různými hodnotami, které se mění v závislosti na každé konfiguraci. To urychluje proces nastavení modelu tím, že je umožněno jednoduše procházet konfiguracemi bez nutnosti přepisovat parametry, aby se mohly rychle vyhodnotit účinky jakýchkoli změn v návrhu modelu.

Připojení k digitálnímu vláknu

Propojení simulace s vývojovým procesem

Simcenter 3D měl vždy bezproblémovou přímou integraci se správou dat, která pomáhá udržovat simulaci synchronizovanou s nejnovějšími variantami návrhu. Simulace však také vyžaduje silné vazby na skupinu fyzického testování. V této verzi tvůrci investovali do prohlubování schopností korelace testů a analýz Simcenteru 3D, což pomáhá zvýšit důvěru v to, že simulace přesně předpovídají výsledky reálného světa.

Korelace testů / analýz


Zvýšení důvěry, že simulace přesně předpovídají výsledky reálného světa

V oblasti korelace testů / analýz byly přidány nové funkce pro plánování před testem. To znamená, že je možné použít analytické modely, které pomohou zkušebním technikům určit nejlepší místa, kam by měli přidat senzory a budiče k fyzickému testovacímu modelu.

Identifikace zatížení z testu

Určení provozních sil ve spojení nebo místě připevnění je velmi důležité pro analýzu, například pro analýzu přenosové cesty (Transfer Path Analysis – TPA). Testovací týmy mohou tyto síly zachytit pomocí měření. Testovací tým pak může sdílet data měření s analytickým týmem a Simcenter 3D může vypočítat zatížení, která mají být použita pro analýzy NVH z fyzických testovacích měření, což pomáhá zajistit, že jsou k načtení používána správná data.

Otevřenost a škálovatelnost

Pre/post pro všechny řešiče

Simcenter 3D není uzavřeným prostředím a výhody rychlejších CAE procesů a multidisciplinárního modelování můžeme získat pomocí Simcenteru 3D ve spojení s dalšími oblíbenými CAE řešeními, které můžeme použít.

Cyklická symetrie Abaqus


Efektivní modelování cyklicky symetrických modelů pro řešiče Abaqus

Cyklicky symetrická simulace se často používá pro efektivní strukturální modelování točivých systémů, jako jsou lopatky a lamely v systémech s turbínovými motory, a tato schopnost byla již nějakou dobu podporována pro řešiče Simcenter Nastran. V této verzi nyní Simcenter 3D také rozšiřuje podporu cyklické symetrie do prostředí řešiče Abaqus. Kromě snadného nastavení cyklických okrajových podmínek v krocích předběžného zpracování je možné dodatečně zpracovat soubor Abaqus ODB a vykreslit výsledky kontury a animace pro jeden sektor nebo libovolný počet sektorů.

Dodatečná informace

Simcenter 3D na vyžádání prostřednictvím cloudu

Věděli jste, že prostřednictvím webového prohlížeče můžete na vyžádání získat přístup na Simcenter 3D? Tvůrci programu chápou, že mnoho zákazníků nepotřebuje přístup k simulačnímu softwaru na plný úvazek. Díky partnerství s firmou Rescale mohou inženýři nyní získat okamžitý, nákladově efektivní software se špičkovými simulačními nástroji jako službu (SaaS). Rámec Simcenter 3D SaaS, který je užitečný zejména pro malé a střední podniky, nabízí nové balíčky produktů, ve kterých si zákazníci mohou vybrat tu správnou úroveň funkcí, které potřebují, jakož i měsíční fakturaci a licencování založené na předplatném a platbu za použití výpočetní infrastruktury. Navštivte Simcenter v cloudu, kde se dozvíte více, a začněte bezplatnou zkušební verzi ještě dnes.


Mohlo by vás zajímat: