Google překladač: English Deutsch

Inteligentní 3D sledovací systém Leica BLK247

Autor článku: Leica Geosystems   

Tags: BLK247 | Geofencing | Geosystems | GPS.3D zóny | i5 a x5 | Leica | Sledovací systémy

Leica BLK247-2050Firma Leica Ge­o­sys­tems, sou­část spo­leč­nos­ti He­xa­gon, ozná­mi­la na za­čát­ku pro­sin­ce roz­ší­ře­ní svého in­te­li­gent­ní­ho 3D sle­do­va­cí­ho sys­té­mu Leica BL­K247, aby vy­ho­vě­la růz­ným po­tře­bám svých glo­bál­ních zá­kaz­ní­ků. Leica BL­K247 je první 3D sní­mač na světě, který kom­bi­nu­je LiDAR, vi­deo­ka­me­ru a ter­mál­ní zob­ra­zo­va­cí tech­no­lo­gii pro za­bez­pe­če­ní a sle­do­vá­ní. Ma­ji­te­lé budov, ope­rá­to­ři, bez­peč­nost­ní týmy a správ­ci budov mohou těžit z ne­pře­tr­ži­té­ho sle­do­vá­ní budov a pro­stor včet­ně ne­moc­nic, to­vá­ren, vý­rob­ních zá­vo­dů a kan­ce­lá­ří. Leica BL­K247 navíc po­sky­tu­je spo­leh­li­vé sle­do­vá­ní sou­kro­mých ne­mo­vi­tos­tí.

Leica BL­K247 je nyní k dis­po­zi­ci ve dvou ver­zích, Leica BL­K247 i5 a Leica BL­K247 x5, které jsou vhod­né pro mo­ni­to­ro­vá­ní a ochra­nu růz­ných pro­stře­dí. Model x5 na­bí­zí ter­mál­ní zob­ra­zo­vá­ní, ochra­nu proti pra­chu a vodě pro vnitř­ní i ven­kov­ní pro­stře­dí a roz­ší­ře­ný roz­sah pro­voz­ních tep­lot, za­tím­co i5 je na­vr­žen pro pře­váž­ně vnitř­ní pro­stře­dí, kde ter­mál­ní zob­ra­zo­vá­ní není nutné.
S ka­me­rou Leica BL­K247 mohou zá­kaz­ní­ci vy­tvá­řet 3D zóny po­mo­cí ob­las­tí ge­o­fen­cin­gu (tech­no­lo­gie GPS nebo RFID k vy­tvo­ře­ní vir­tu­ál­ní ge­o­gra­fic­ké hra­ni­ce) a po­mo­cí vlast­ních pra­vi­del pro vý­stra­hy. K exis­tu­jí­cí­mu sys­té­mu VMS zá­kaz­ní­ka lze při­dat li­bo­vol­ný počet za­ří­ze­ní Leica BL­K247, které po­sky­tu­jí vy­lep­še­nou 3D vrst­vu za­bez­pe­če­ní tam, kde dříve exis­to­va­la pouze 2D ochra­na.
Více in­for­ma­cí o Leica BL­K247 na­jde­te na shop.leica-geosystems.com.


Mohlo by vás zajímat: