Google překladač: English Deutsch

Hexagon přidává do HxGN Content Programu další země

Autor článku: Hexagon Geosystems   

Tags: Anglie | Bluesky | Content Program | Geosystems | Hexagon | HxGN | Skotsko | Wales

Hexagon London Tower Bridge-2141Di­vi­ze Ge­o­sys­tems He­xa­go­nu ozná­mi­la 14. října 2021, že HxGN Con­tent Pro­gram nyní na­bí­zí le­tec­ké sním­ky An­g­lie, Skot­ska a Wa­le­su s roz­li­še­ním až 12,5 cen­ti­me­t­ru. díky part­ner­ství s Blu­es­ky In­ter­nati­o­nal. Při­dá­ní Blu­es­ky dat po­sky­tu­je oka­mži­tý pří­stup k růz­ným da­to­vým sadám Velké Bri­tá­nie:

 

  • Ak­tu­ál­ní sním­ky s vy­so­kým roz­li­še­ním v roz­me­zí od 12,5 cm do 25 cm v zá­vis­los­ti na ob­las­ti zájmu
  • K dis­po­zi­ci jsou na­bíd­ky his­to­ric­kých sním­ků z roku 2006 na ob­jed­náv­ku uži­va­te­lů
  • Po­ho­dl­ný pří­stup z jed­no­ho ob­cho­du spolu se stá­va­jí­cím po­kry­tím Ev­ro­py a Se­ver­ní Ame­ri­ky od He­xa­go­nu

He­xa­gon HxGN Con­tent Pro­gram umož­ní uži­va­te­lům z ce­lé­ho světa pří­stup a stre­a­mo­vá­ní le­tec­kých sním­ků Blu­es­ky přímo do je­jich ge­o­prosto­ro­vých apli­ka­cí. Do pro­gra­mu bylo při­dá­no asi 229 040 ki­lo­me­t­rů čtve­reč­ních no­vých dat a nyní jsou k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím úlo­žiš­tě dat HxGN Con­tent Pro­gra­mu pro sta­že­ní pi­xe­lů a stre­a­mo­vá­ní po­mo­cí pro­to­ko­lů WMS/WMTS, SOAP a REST kom­pa­ti­bil­ních s OGC.
HxGN Con­tent Pro­gram na­bí­zí nej­roz­sáh­lej­ší kni­hov­nu 4pásmo­vých le­tec­kých sním­ků a údajů o nad­moř­ské výšce na­příč Ev­ro­pou a Se­ver­ní Ame­ri­kou. Data jsou or­to­rek­ti­fi­ko­va­ná (di­fe­ren­ci­ál­ně pře­kres­le­naá), přes­ná a do­stup­ná ve více roz­li­še­ních. Pro­gram do­dr­žu­je přís­né stan­dar­dy zís­ká­vá­ní a zpra­co­vá­ní, aby na­bí­zel vy­so­kou po­lo­ho­vou přes­nost pro různé apli­ka­ce. Kon­zis­ten­ce dat na vel­kých plo­chách umožňuje au­to­ma­tic­kou ex­trak­ci funk­cí a ana­lý­zu po­mo­cí AI a stro­jo­vé­ho učení. Fle­xi­bil­ní pod­mín­ky po­u­ží­vá­ní dat umožňují uži­va­te­lům vy­tvá­řet od­vo­ze­né pro­duk­ty.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na hxgncontent.com.


Mohlo by vás zajímat: