Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon otevřel Experience centre představením Vrabčáka

Pondělí, 01 Květen 2023 23:55

Tags: 3E Praha Engineering | ESA | Experience centre | Hexagon | OteSpace | Rakety | Vrabčák

IMG 20230427 152831-2318Nové Ex­pe­ri­en­ce cen­t­rum bylo ofi­ci­ál­ně ote­vře­no ve čtvr­tek 27. dubna v sídle He­xa­go­nu v Praze 8 – Pal­mov­ka, Boud­ní­ko­va 2538/13 a před­chá­ze­la mu pre­zen­ta­ce firmy Ote­Spa­ce, která si před­se­vza­la, že pro Čes­kou re­pub­li­ku vy­do­bu­de místo mezi ze­mě­mi, které budou v roce 2030 vy­ná­šet dru­ži­ce na oběž­nou dráhu.

V le­toš­ním roce s touto fir­mou uza­vře­la kon­trakt na vývoj i Ev­rop­ská vesmír­ná agen­tu­ra (ESA), za­jí­ma­jí se o ní i ko­merč­ní sub­jek­ty. I přes tento fakt se ale stále jedná o start-up, který po­tře­bu­je a bude po­tře­bo­vat hodně po­mo­ci jak od tech­no­lo­gic­ky ori­en­to­va­ných firem v ob­las­ti vý­vo­je, kon­struk­ce a vý­ro­by, tak od me­ce­nášů, in­ves­to­rů...

K part­ne­rům pro­jek­tu Ra­ke­ta Český vra­bec – The Czech Sparrow se řadí spo­leč­nos­ti a or­ga­ni­za­ce 3E Praha En­gi­nee­ring, He­xa­gon, ESA, BD Sen­sors, VUT Brno, ZEBR, Uni-maxMisan.
Ra­ke­ta Český Vra­bec je plá­no­vá­na jako malý nosič sa­te­li­tů s nos­nos­tí cca 200 kg uži­teč­né­ho ná­kla­du na níz­kou oběž­nou dráhu (LEO = Low Earth Orbit), vy­zna­ču­jí­cí se jed­no­du­chým de­signem. Ra­ke­ta je dvou­stupňová, 1. stupeň (bo­os­ter) vy­ne­se Vrab­ce nad at­mo­sfé­ru a druhý jej urych­lí na oběž­nou rych­lost ~ 8 km/s. První stupeň bude opa­ko­va­ně po­u­ži­tel­ný včet­ně krytu ná­kla­du.
Ra­ke­ty dnes staví kde kdo, včet­ně stu­den­tů v Ame­ri­ce s vy­u­ži­tím So­li­dworks a 3DE­x­pe­ri­en­ce. A v Ote­Spa­ce ří­ka­jí, že v ČR je do­sta­tek firem se skvě­lou re­pu­ta­cí nejen v ae­rospa­ce ob­las­ti, které po­krý­va­jí veš­ke­ré know-how nutné pro úspěch pro­jek­tu, s vý­jim­kou po­hon­ných jed­no­tek.
Role Ote­Spa­ce má tedy spo­čí­vat v ži­vo­ta­scho­pém kon­cep­tu čes­ké­ho or­bi­tál­ní­ho no­si­če, roli in­te­grá­to­ra při re­a­li­za­ci pro­jek­tu a v při­spě­ní klí­čo­vou kom­po­nen­tou – ra­ke­to­vým mo­to­rem.

IMG 20230427 171453-2318

Josef Malý, ře­di­tel spo­leč­nos­ti 3E Praha, která je jed­ním z part­ne­rů pro­jek­tu, k tomu říká: „ Když jsem se před rokem po­pr­vé s touto sku­pi­nou lidí po­tkal, tak jsem je po­va­žo­val za další sníl­ky a uto­pis­ty. Ale když jsem je ně­ja­kou dobu po­slou­chal, tak jsem došel k zá­vě­ru, že to až tak moc mimo re­a­li­tu ne­bu­de. A zdá se, že jsem nebyl sám.“ Jako jeden z kon­krét­ních vý­stu­pů spo­lu­prá­ce byla před­ve­de­na vý­ro­ba čer­pa­dla na 5osém ob­rá­bě­cím cen­t­ru v jedné z po­bo­ček 3E.

IMG 20230427 154231-2318

He­xa­gon při­spí­vá pro­jek­tu díky mnoha ná­stro­jům, které v po­sled­ních ně­ko­li­ka le­tech při­kou­pil do svého dnes oprav­du ši­ro­ké­ho port­fólia. Pro pokud možno co nejmé­ně ná­kla­do­vě ná­roč­ný vývoj při­spí­vá vir­tu­ál­ní­mi si­mu­la­ce­mi. Na pre­zen­ta­ci jsme vi­dě­li ana­lý­zy ra­ke­to­vé­ho mo­to­ru PEPEk-30 (tah 30 kN) – ter­mál­ní a adi­tiv­ní vý­ro­by, CT in­spek­ce a ske­no­vá­ní.
V sou­čas­nos­ti je vy­vi­nu­ta tes­to­va­cí a lé­ta­jí­cí plat­for­ma Re­u­sa­ble Rocket Dron De­mon­stra­tor, která byla k vi­dě­ní i v Ex­pe­ri­en­ce cen­t­ru a pří­tomní po­zva­ní hosté mohli vidět i 3D ske­no­vá­ní mo­to­ru PEPEk-1 a po­rov­ná­ní od­chy­lek s CAD mo­de­lem.
Další po­u­ži­tou tech­no­lo­gií od He­xa­go­nu je ote­vře­ná plat­for­ma di­gi­tál­ní re­a­li­ty Nexus, pro vý­rob­ce, kteří spo­ju­jí lidi, tech­no­lo­gie a data. Jedná se o kon­cept ří­ze­ný daty, kde jsou di­gi­tál­ně zob­ra­ze­na ak­ti­va, pro­ce­sy nebo za­ří­ze­ní dis­po­ni­bil­ní v re­ál­ném čase, v kon­tex­tu a na jed­nom místě.

A po všech pre­zen­ta­cích, které za­bra­ly asi 2,5 ho­di­ny, ko­neč­ně došlo na to již v nad­pi­su avi­zo­va­né ofi­ci­ál­ní ote­vře­ní Ex­pe­ri­en­ce cen­t­ra.

IMG 20230427 163658-2318

Pro­jekt Vrab­čá­ka tímto ne­o­pouš­tí­me, pro­to­že by se o něm dalo psát ještě sá­hodlou­ze. Mám při­slí­be­nou pro­hlíd­ku sídla Ote­Spa­ce v Brně, tak se ur­či­tě zase ozvu s dal­ším člán­kem.


Mohlo by vás zajímat: