Google překladač: English Deutsch

Režim Sygic EV se 410 000 nabíjecími místy

Autor článku: Sygic   

Tags: Elektromobily | GPS Navigation | Nabíjecí místa | Navigace | Režim EV | Sygic

Sygic pokryti heat map 21-22 CZ-2208Sygic vstu­pu­je do roku 2022 se 410 000 na­bí­je­cí­mi místy v re­ži­mu pro elek­tro­mo­bi­ly. Vět­ši­na uži­va­te­lů apli­ka­ce vy­u­ží­vá vozy znač­ky Volkswagen, Tesla nebo Hy­un­dai. Režim EV byl spuš­těn v květ­nu 2020 jako bez­plat­ná sou­část ob­lí­be­né apli­ka­ce Sygic GPS Na­vi­gati­on a nyní ho vy­u­ží­vá více než 260 000 uni­kát­ních uži­va­te­lů pře­de­vším z Ev­ro­py. Apli­ka­ce v po­sled­ním roce do­zna­la mnoha vy­lep­še­ní, která po­má­ha­jí roz­ptý­lit obavy pří­z­niv­ců e-mo­bi­li­ty spo­je­né s do­jez­dem a na­bí­je­ním.

Vývoj no­vých funk­cí po­kra­ču­je a cílem je ři­di­čům elek­tro­mo­bi­lů co nej­ví­ce usnad­nit život.

Zájem o eko­lo­gič­těj­ší mož­nos­ti osob­ní do­pra­vy vzrůs­tá. Podle prů­zku­mů jsou při koupi elek­tro­mo­bi­lu hned po ochra­ně ži­vot­ní­ho pro­stře­dí roz­ho­du­jí­cím fak­to­rem nízké ná­kla­dy na pro­voz. Z po­sled­ní­ho Prů­zku­mu Ev­rop­ské in­ves­tič­ní banky o kli­ma­tu vy­ply­nu­lo, že 67 % Ev­ro­pa­nů při koupi svého příští­ho au­to­mo­bi­lu uva­žu­je o elek­tric­kém nebo plug-in hyb­rid­ním mo­de­lu. A boom trhu s e-mo­bi­li­tou a zrych­le­ní roz­vo­je na­bí­je­cí sítě po­tvr­zu­jí i údaje spo­leč­nos­ti Sygic zís­ka­né z re­ži­mu EV.

Sygic GPS Na­vi­gati­on je hyb­rid­ní na­vi­gač­ní apli­ka­ce s of­fli­ne ma­pa­mi, která uži­va­te­lům zpro­střed­ko­vá­vá i on­li­ne služ­by. Je oceňovaná díky svým po­kro­či­lým tech­no­lo­gic­kým funk­cím, mezi které patří ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce, roz­po­zná­vá­ní zna­ček, Head-up Dis­play, zob­ra­ze­ní v roz­ší­ře­né re­a­li­tě a do­stup­nost na­vi­ga­ce v sys­té­mech An­dro­id Auto a Car­Play. Po­u­ží­va­jí ji mi­li­o­ny ři­di­čů po celém světě, kteří si mohou apli­ka­ci pře­pnout do re­ži­mu pro elek­tro­mo­bi­ly se spe­ci­fic­ký­mi funk­ce­mi a ob­sa­hem.

Od ledna 2021 se počet na­bí­je­cích míst v Ev­ro­pě v re­ži­mu EV od Sy­gicu zvý­šil o 37,8 % na 410 768 (leden 2022). Mezi země s nej­vět­ším ná­růs­tem po­kry­tí v roce 2021 patří Ni­zo­zem­sko (+23 238), Ně­mec­ko (+16 430), Itá­lie (+9895), Špa­něl­sko (+8776) a Spo­je­né krá­lov­ství (+8510), za­tím­co mezi země s nej­lep­ším cel­ko­vým po­kry­tím na­bí­je­cích míst v re­ži­mu EV patří Ni­zo­zem­sko (105 292), Fran­cie (68 868), Ně­mec­ko (63 063), Spo­je­né krá­lov­ství (28 387) a Itá­lie (23 299).

Plat­for­ma Mul­ti­EMP kom­bi­nu­je služ­by růz­ných ak­té­rů na poli e-mo­bi­li­ty s cílem zpro­střed­ko­vat uži­va­te­lům na­vi­ga­ce co nej­lep­ší zku­še­nost s po­kry­tím a na­bí­je­ním. Vět­ši­na ak­té­rů na­bí­zí on­li­ne data a plat­by přímo v apli­ka­ci. V sou­čas­né době Sygic spo­lu­pra­cu­je se sedmi part­ne­ry. Jedná se o spo­leč­nost Plu­g­Sur­fing, která v sou­čas­né době po­sky­tu­je 252 981 na­bí­je­cích míst v re­ži­mu EV, dále Tom­Tom se 134 037 na­bí­je­cí­mi místy, Elec2­go s 21 086 na­bí­je­cí­mi místy, Gre­e­nway s 2000 na­bí­je­cí­mi místy, eJoin s 374 na­bí­je­cí­mi místy, Po­ly­fa­zer s 255 na­bí­je­cí­mi místy a Uni­corn s 35 na­bí­je­cí­mi místy (stav k lednu 2022).

Za po­sled­ních dva­náct mě­sí­ců se díky lep­ší­mu uži­va­tel­ské­mu roz­hra­ní zlep­ši­lo tra­so­vá­ní i na­bí­je­ní. Při­dá­no bylo pár no­vých po­sky­to­va­te­lů s mož­nos­tí přímých pla­teb a uži­va­te­lé si teď mohou během oka­mži­ku pro snad­né na­bí­je­ní vy­brat více po­sky­to­va­te­lů. Dále bylo zpří­stup­ně­no fil­tro­vá­ní na­bí­je­ček do 350 kW. V roce 2022 chys­tá Sygic spous­tu dal­ších vy­lep­še­ní, včet­ně au­to­ma­tic­ké­ho při­dá­vá­ní za­jí­ma­vých na­bí­je­cích míst do trasy. V sou­čas­né době si uži­va­te­lé mohou vy­zkou­šet be­ta­ver­zi.

Vět­ši­na uži­va­te­lů re­ži­mu EV od Sy­gicu jezdí vozy znač­ky Volkswagen, Tesla nebo Hy­un­dai, což do­klá­dá ce­lo­svě­to­vý trend nej­pro­dá­va­něj­ších elek­tro­mo­bi­lů roku 2021. Když údaje po­rov­ná­me s led­nem 2021, svou po­zi­ci hráče s nej­vět­ším po­čtem uži­va­te­lů re­ži­mu EV po­tvr­dil Volkswagen, za­tím­co Tesla a Hy­un­dai vy­stří­da­ly ři­di­če BMW a Toy­o­ty.


Mohlo by vás zajímat: