Google překladač: English Deutsch

Dostupná aktualizace CMS IntelliCAD v10.1

Autor článku: ITC Press   

Tags: CMS | dwg | IntelliCAD | Porovnání souborů | Verze 10.1

cms intellicad compare-2211Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce soft­wa­ru CMS In­tel­li­CAD 10.1 ob­sa­hu­je mož­nost po­rov­ná­vá­ní .dwg sou­bo­rů. Při po­rov­ná­vá­ní vý­kre­sů CMS In­tel­li­CAD 10.1 zvý­raz­ní všech­ny dvou­roz­měr­né změny, jako jsou vy­ma­zá­ní, při­dá­ní a úpra­vy. Nej­no­věj­ší údrž­bo­vá verze CMS In­tel­li­CAD 10.1 ob­sa­hu­je také vy­lep­še­ní vi­zu­ál­ních stylů a další zdo­ko­na­le­ní.

Tuto údrž­bo­vou ak­tu­a­li­za­ci si mohou bez­plat­ně stáh­nout a na­in­sta­lo­vat uži­va­te­lé CMS In­tel­li­CAD 10.1 PE, 10.1 PE PLUS a 10.1 PE PLUS Ne­twork.
Nej­no­věj­ší udr­žo­va­cí verze CMS In­tel­li­CAD 10.1 je za­lo­že­na na jádru In­tel­li­CAD 10.1a. Chce­te-li se do­zvě­dět, jaké vý­ho­dy při­ná­ší CMS člen­ství v ITC pro .dwg tech­no­lo­gii a vý­rob­ní ře­še­ní, po­dí­vej­te se na pří­běh o úspě­chu. Chce­te-li se do­zvě­dět, jak mů­že­te po­u­ží­vat In­tel­li­CAD jako svou na­tiv­ní plat­for­mu pro .dwg, pře­jdě­te sem.

>>    Přečtěte si novinky
>>    Více informací o CMS IntelliCAD 10.1


Mohlo by vás zajímat: