Google překladač: English Deutsch

Nová verze aplikace Holixa T4R pro Revit

Autor článku: Arkance Systems   

Tags: Arkance Systems | Holixa T4R | Revit | Revit Tools

holixa-T4R-sachovnice-2214Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems uvádí novou verzi ná­stav­bo­vé apli­ka­ce Ho­li­xa T4R pro Revit, dříve známé pod ná­zvem Tools for Revit nebo Revit Tools. Ho­li­xa T4R pro Revit je sou­čás­tí bo­nu­so­vých doplňků CS+, které mají zá­kaz­ní­ci Ar­kan­ce Sys­tems k dis­po­zi­ci zdar­ma. Ke změně jména apli­ka­ce na Ho­li­xa T4R do­chá­zí z dů­vo­du sjed­no­ce­ní názvu apli­ka­ce ve všech ev­rop­ských po­boč­kách spo­leč­nos­ti.

V rámci sku­pi­ny Ar­kan­ce Sys­tems bylo pro­ve­de­no po­rov­ná­ní doplňků pro Revit ze všech ev­rop­ských po­bo­ček, kde byl až doteď řešen vývoj apli­kač­ních nad­sta­veb Re­vi­tu sa­mo­stat­ně.

Česká apli­ka­ce Ho­li­xa T4R byla vy­brá­na jako nej­lep­ší a po­slou­ží jako zá­klad dal­ší­ho vý­vo­je Revit ná­stro­jů pro celou sku­pi­nu. S tím budou sou­vi­set i ně­kte­ré plá­no­va­né změny v blíz­ké bu­douc­nos­ti, jako na­pří­klad vy­lep­še­ní sprá­vy a in­sta­la­ce po­mo­cí chys­ta­né apli­ka­ce BIM Dock nebo roz­dě­le­ní funk­cí T4R do ně­ko­li­ka úrov­ní roz­sa­hu funk­cí.

Pro­duk­to­vá strán­ka Ho­li­xa T4R

 


Mohlo by vás zajímat: