Google překladač: English Deutsch

Siemens kupuje Brightly Software

Autor článku: Siemens   

Tags: Akvizice | Brightly Software | Digitální provoz budov | Siemens | Smart In­frastructu­re

Siemens-main-flag-2226Si­e­mens Smart In­frastructu­re (SI), před­ní spe­ci­a­lis­ta na di­gi­ta­li­za­ci budov, po­de­psal smlou­vu o akvi­zi­ci ame­ric­ké spo­leč­nos­ti Bright­ly Soft­ware. Ta po­sky­tu­je soft­ware jako služ­bu (SaaS) při sprá­vě a údrž­bě ma­jet­ku. Díky této akvi­zi­ci Si­e­mens za­ujme ve­dou­cí po­zi­ci na trhu se soft­warem pro bu­do­vy a vy­bu­do­va­nou in­frastruk­tu­ru. Kupní cena činí 1,575 mi­li­ar­dy US do­la­rů s mož­nos­tí dal­ších pla­teb podle do­sa­že­ných vý­sled­ků.

Bright­ly do­pl­ní di­gi­tál­ní a soft­wa­ro­vé know-how spo­leč­nos­ti Si­e­mens v ob­las­ti budov o pro­vě­ře­né clou­do­vé schop­nos­ti v klí­čo­vých od­vět­vích – vzdě­lá­vá­ní, ve­řej­ná in­frastruk­tu­ra, zdra­vot­nic­tví a vý­ro­ba. Zá­ro­veň urych­lí roz­voj mo­de­lu SaaS ve firmě Si­e­mens a za­jis­tí špič­ko­vý výkon a udr­ži­tel­nost vy­bu­do­va­né in­frastruk­tu­ry. Bright­ly by měla zís­kat další vý­ho­dy díky glo­bál­ní pů­sob­nos­ti Si­e­men­se, který na­o­pak vy­u­ži­je ak­ti­vi­ty po­sky­to­va­te­le soft­wa­ru na ame­ric­kém trhu. Si­e­mens tak do­sáh­ne vý­znam­ných sy­ner­gií a oče­ká­vá čis­tou sou­čas­nou hod­no­tu v řádu střed­ní úrov­ně troj­ci­fer­ných čísel. Trans­ak­ce ještě pod­lé­há schvá­le­ní re­gu­lač­ní­mi or­gá­ny a měla by být uza­vře­na v ka­len­dář­ním roce 2022. Akvi­zi­ce bude mít ve dru­hém roce po uza­vře­ní trans­ak­ce akreč­ní vliv na zisk na akcii před zda­ně­ním.

Díky spo­je­ní re­ál­né­ho a di­gi­tál­ní­ho světa po­sky­tu­je Si­e­mens zá­kaz­ní­kům tech­no­lo­gie po­třeb­né pro je­jich di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci s cílem vy­tvá­řet co nej­udr­ži­tel­něj­ší bu­do­vy za­mě­ře­né na člo­vě­ka. Akvi­zi­ce po­si­lu­je růsto­vé cíle, zejmé­na v ob­las­ti di­gi­tál­ních tržeb a po­sky­to­vá­ní soft­wa­ru jako služ­by.

Vlast­ní­ci a pro­vo­zo­va­te­lé in­frastruk­tu­ry stále čas­tě­ji po­ptá­va­jí soft­ware, který by pod­po­ro­val její efek­tiv­něj­ší a udr­ži­tel­něj­ší pro­voz. Za­ve­de­ný byz­nys a zá­kaz­ní­ci spo­leč­nos­ti Bright­ly v ob­las­ti SaaS v kom­bi­na­ci se stá­va­jí­cí zá­klad­nou budov a di­gi­tál­ním port­fo­li­em spo­leč­nos­ti Si­e­mens usnad­ní in­te­gra­ci dat pro­střed­nic­tvím kon­ver­gen­ce IT a OT, což pod­po­ří ino­va­ce, je­di­neč­né uži­va­tel­ské zku­še­nos­ti a op­ti­ma­li­zo­va­ný výkon budov a in­frastruk­tu­ry.

Díky Bright­ly se může di­vi­ze Smart In­frastructu­re po­su­nout na další úroveň vý­ko­nu pro bu­do­vy. Bez­pro­blé­mo­vá vý­mě­na dat mezi na­bíd­ka­mi umož­ní zá­kaz­ní­kům do­sa­ho­vat vyšší efek­ti­vi­ty, sní­žit od­stáv­ky a ná­kla­dy na údrž­bu, zkrá­tit ži­vot­ní cykly, lépe se roz­ho­do­vat podle dat a zvý­šit spo­ko­je­nost ná­jem­ní­ků. Akvi­zi­ce urych­lí cíl stát se před­ní soft­wa­ro­vou spo­leč­nos­tí i v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry a pod­po­ří vizi vy­tvá­řet plně au­to­nomní bu­do­vy, které se ne­u­stá­le učí z po­třeb svých ná­jem­ní­ků a při­způ­so­bu­jí se jim.

Podle nej­no­věj­ších od­ha­dů by do roku 2050 mělo v měst­ských ob­las­tech žít až sedm mi­li­ard lidí. Tento trend spolu s na­lé­ha­vos­tí ře­še­ní kli­ma­tic­kých změn zdů­razňuje po­tře­bu bu­do­vá­ní in­te­li­gent­ních a udr­ži­tel­ných ko­mu­nit a in­frastruk­tu­ry. Cílem spo­leč­nos­ti Si­e­mens je utvá­řet chyt­ré ko­mu­ni­ty díky na­sa­ze­ní di­gi­ta­li­za­ce a in­te­li­gent­ních sys­té­mů. Její ře­še­ní, služ­by a soft­ware pro­po­ju­jí re­ál­ný a di­gi­tál­ní svět, in­for­mač­ní a pro­voz­ní tech­no­lo­gie, a vná­še­jí tak in­te­li­gen­ci do pro­vo­zu vy­bu­do­va­né in­frastruk­tu­ry.

Pro rok 2022 Bright­ly oče­ká­vá tržby ve výši při­bliž­ně 180 mi­li­o­nů US do­la­rů. Oče­ká­va­né roční opa­ko­va­né pří­jmy (ARR) pro rok 2022 pak činí 160 mi­li­o­nů US do­la­rů. Spo­leč­nost Bri­gth­ly pů­so­bí na trhu, který roste tem­pem 13 %. Sídlí v Cary v Se­ver­ní Ka­ro­lí­ně a má zhru­ba 800 za­měst­nan­ců, kteří se sta­ra­jí při­bliž­ně o 12 000 zá­kaz­ní­ků, pře­de­vším v USA, Ka­na­dě, Velké Bri­tá­nii a Aus­trá­lii. Firma je od roku 2019 ve vlast­nic­tví sou­kro­mé ka­pi­tá­lo­vé spo­leč­nos­ti Clear­la­ke Ca­pi­tal.


Mohlo by vás zajímat: