Google překladač: English Deutsch

Největší Maker Faire v ČR startuje už za měsíc

Autor článku: TAKTIQ PR   

Tags: Česká republika | Holešovická tržnice | Maker Faire | Praha

mf-intro5-15-2233Ob­lí­be­ný fes­ti­val Maker Faire Pra­gue se už po­dru­hé za sebou usku­teč­ní v zá­ři­jo­vém ter­mí­nu, ten­to­krát v novém pro­stře­dí. O ví­ken­du 17. a 18. září uví­ta­jí ma­ke­ři – tedy bast­lí­ři, ku­ti­lo­vé, ino­vá­to­ři, ře­me­sl­ní­ci a další tvůr­čí lidé ná­vštěv­ní­ky praž­ské­ho Maker Faire v are­á­lu Praž­ské trž­ni­ce. K dis­po­zi­ci jim bude ně­ko­lik hal a také pro­stran­ství a ulič­ky mezi nimi.

Pátý roč­ník této dnes již tra­dič­ní akce bude hos­tit bez­má­la 150 ma­ke­rů z ČR i ce­lé­ho světa.

Že jsou hra­ni­ce lid­ské tvo­ři­vos­ti a in­ven­ce bez­má­la ne­ko­neč­né, uká­zal svým ná­vštěv­ní­kům fes­ti­val Maker Faire Pra­gue už čty­ři­krát. Ani letos tomu zřej­mě ne­bu­de jinak. Ví­kend 17. a 18. září sli­bu­je vy­dat­nou dávku worksho­pů, prak­tic­kých uká­zek a pre­zen­ta­cí pro­jek­tů a pro­to­ty­pů z ob­las­ti 3D tisku, elek­tro­ni­ky, ře­me­sel, ro­bo­ti­ky, udr­ži­tel­nos­ti či de­sig­nu, a to v no­vých pro­sto­rách Praž­ské trž­ni­ce.
Pro ma­ke­ry a ku­ti­ly je do 18. 8. ote­vře­ný při­hla­šo­va­cí por­tál všech zá­ři­jo­vých fes­ti­va­lů Maker Faire v ČR. Při­hláš­ky po­da­né do to­ho­to ter­mí­nu se za­řa­dí do slo­so­vá­ní o 3D tis­kár­nu spo­leč­nos­ti PRUSA Re­search, ge­ne­rál­ní­ho part­ne­ra všech Maker Faire v ČR.

Holešovice – čtvrť makerům zaslíbená

Pokud bychom o ně­kte­ré z praž­ských čtvr­tí mohli mlu­vit jako o ma­ker­ské, byly by to roz­hod­ně Ho­le­šo­vi­ce. Tamní Prů­mys­lo­vý palác na Vý­sta­viš­ti hos­til tři roč­ní­ky fes­ti­va­lu Maker Faire Pra­gue, sídlo tam má nej­vět­ší vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Prusa Re­search a ak­tu­ál­ní roč­ník nej­vět­ší­ho čes­ké­ho fes­ti­va­lu Maker Faire letos hostí tamní Praž­ská trž­ni­ce, pro­to­že Prů­mys­lo­vý palác v sou­čas­nos­ti pro­chá­zí re­kon­struk­cí.

Domy ze stavebnice, model létající motorky i palačinková tiskárna

Fes­ti­va­ly Maker Faire jsou známé svou pes­t­ros­tí a roz­ma­ni­tos­tí a pro­gram to­ho­to praž­ské­ho to jen po­tvr­zu­je. Na své si při­jdou malí i velcí ná­vštěv­ní­ci, na místě si totiž budou moct vy­zkou­šet ovlá­dá­ní pod­vod­ní­ho dronu, vy­ro­bit padák pro svého LEGO pa­náč­ka, nebo pro­hléd­nout model vy­ví­je­né lé­ta­jí­cí mo­tor­ky typu VTOL. Ml­souni si můžou po­chut­nat na pa­la­čin­ce vy­tiš­tě­né na 3D tis­kár­ně a zá­jem­ci o domy bu­douc­nos­ti se se­zná­mí s mož­nost­mi mo­du­lár­ní stav­by po­mo­cí obří sta­veb­ni­ce. Ma­ker­ské hnutí pod­po­ru­je také sdí­le­ní, učení a vy­tvá­ře­ní v rámci tvůr­čí ko­mu­ni­ty. Své místo na Maker Faire Pra­gue tak spolu se svými vý­tvo­ry mají ote­vře­né dílny z řady míst v ČR, zá­jmo­vé spol­ky a krouž­ky (nejen ty dět­ské) a jiné edu­kač­ní pro­jek­ty. Během fes­ti­va­lu se také koná řada te­ma­tic­kých worksho­pů, na nichž si budou ná­vštěv­ní­ci moct sami vy­zkou­šet vý­ro­bu kon­krét­ních věcí pod ve­de­ním zku­še­né­ho in­struk­to­ra. Děti i do­spě­lí si můžou po­sta­vit ro­bo­ta, který hází míčky na přes­nost, vy­ro­bit pe­ně­žen­ku z ka­ze­ty nebo de­signo­vý mag­net.
Program letošního Maker Faire Prague bude pestrý a mohli bychom ho rozdělit do čtyř bloků, které se částečně prolínají. Environment & City poukazuje na důležitost udržitelnosti a vztahu k životnímu prostředí, a také na prostředí, z nějž maker vychází a v němž se pohybuje. Blok Robotika a AI reflektuje současné technologické trendy a jejich přínosy a limity pro makery. Další sekce se zaměří na digitální řemesla, podnikavost a vzdělávání, které poukazují na možný přesah makerství jako koníčku do reálného života a obživy. Mnoho makerů podniklo cestu od drobných projektů k vlastnímu podnikání a řadu dalších to čeká. Čtvrtý blog Art & Design zdůrazňuje uměleckou podstatu mnoha projektů. Kombinace moderních technologií, netradičního materiálu a vlastní pohled na věc umo­ž­ňu­je tvůrcům vytvářet mnoho zajímavých objektů, které mají vysoké umělecké kvality.

Co Čech, to maker: Maker Faire na podzim v regionech

O víkendu 10.-11. září se uskuteční Maker Faire v Českých Budějovicích, 24. září v Mladé Boleslavi, 8. října v Liberci. Druhý největší Maker Faire v ČR bude hostit 22. – 23. října Brněnské výstaviště a 12. listopadu Olomouc.

 


Mohlo by vás zajímat: