Google překladač: English Deutsch

Siemens spolupracuje s firmou Cybord

Autor článku: Siemens Digital Industries Software   

Tags: Cybord | Desky plošných spojů | MES | OEM | Siemens | Spolupráce

PCB-inspection-traceability-1-2238Vět­ši­nu po­ruch vý­rob­ků na trhu dnes způ­so­bu­jí vadné a pod­vr­že­né sou­část­ky. Je to mimo jiné proto, že velké ne­do­stat­ky v do­da­va­tel­ském ře­těz­ci sou­čás­tek nutí vý­rob­ce pra­co­vat mimo síť svých dů­vě­ry­hod­ných do­da­va­te­lů. Stá­va­jí­cí ře­še­ní sle­do­va­tel­nos­ti jsou ne­do­sta­teč­ná, pro­to­že se spo­lé­ha­jí na tes­to­vá­ní ma­lých vzor­ků a ne­mo­hou za­jis­tit vi­zu­ál­ní ově­ře­ní každé sou­část­ky ve smí­še­né dávce před jejím umís­tě­ním na desku ploš­ných spojů.

Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ne­dáv­no uza­vřel nové part­ner­ství s vý­rob­cem ori­gi­nál­ní­ho vy­ba­ve­ní (OEM) Cybord, aby mohla na­bí­zet ře­še­ní vi­zu­ál­ní kon­t­ro­ly jako služ­bu (SaaS) v rámci vý­rob­ních ana­ly­tic­kých ře­še­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens pro vý­rob­ce elek­tro­ni­ky. Ře­še­ní Cybord lze in­te­gro­vat jako sou­část MES sys­té­mu (Ma­nu­factu­ring Execu­ti­on Sys­tem) nebo jako sa­mo­stat­né ře­še­ní a je k dis­po­zi­ci ope­rá­to­rům vý­rob­ních linek a vý­rob­cům elek­tro­ni­ky a po­sky­tu­je všem zú­čast­ně­ným stra­nám ana­lý­zu a ově­řo­vá­ní vý­rob­ních dat.

Spo­leč­nost Cybord – startup, který po­má­há vý­rob­cům elek­tro­ni­ky zlep­šit spo­leh­li­vost vý­rob­ků a zís­ká­vá­ní ma­te­ri­á­lů po­mo­cí vy­spě­lé umělé in­te­li­gen­ce a ana­ly­ti­ky – se s tímto pro­blé­mem vy­po­řá­da­la tím, že vy­vi­nu­la první ře­še­ní svého druhu, které umožňuje vi­zu­ál­ní kon­t­ro­lu 100 % sou­čás­tek na desce ploš­ných spojů. Toto SaaS ře­še­ní vy­u­ží­vá stá­va­jí­cí sním­ky po­ří­ze­né osa­zo­va­cí­mi SMT stro­ji a spo­ju­je je s vlast­ní umě­lou in­te­li­gen­cí, aby ur­či­lo, zda je každá sou­část­ka pravá a v dob­rém stavu ještě před­tím, než je umí­stě­na na desku ploš­ných spojů.

Celé oznámení Cybordu si můžete přečíst zde.


Mohlo by vás zajímat: