Google překladač: English Deutsch

Poslední možnost pro nákup trvalé licence Lumion

Autor článku: Lumion   

Tags: Licence | Lumion | Lumion Pro | Předplatné

Lumion-city-square-2245Tr­va­lé li­cen­ce jsou k dis­po­zi­ci jen do konce roku 2022, poté již ne­bu­de možné Lu­mi­on v ta­ko­vé po­do­bě zís­kat. Exis­to­vat bude jen před­plat­né. Navíc ne­bu­de možné ani roz­ší­řit stá­va­jí­cí li­cen­ce o nová místa a nebo udě­lat up­gra­de z tr­va­lé verze Lu­mi­on 1-11 na Lu­mi­on 12, stej­ně tak to bude i s up­gra­dem na Lu­mi­on Pro z verze stan­dard.

Pokud tedy plá­nu­je­te něco z to­ho­to udě­lat, chce­te zů­stat u tr­va­lé li­cen­ce, mu­sí­te to stih­nout před 31. pro­sin­cem 2022.

Up­gra­de mů­že­te udě­lat ze strá­nek s ce­ní­kem, kde je na to ur­če­ný minifor­mu­lář.

Kompletni cenik

Možnost předplatit / předobjednat si předplatné
pro uživatele Lumion 12

Zatím co uži­va­te­lé Lu­mi­on 1-11 mají jas­nou mo­ti­va­ci po­ří­dit si před­plat­né co nejdří­ve (pro­to­že rov­nou zís­ka­jí i Lu­mi­on 12) , tak u uži­va­te­lů ak­tu­ál­ní verze ty dů­vo­dy k po­ří­ze­ní před­plat­né­ho před kon­cem roku nebo novou verzí nejsou moc vý­znam­né. Snad jen vý­raz­ně nižší cena. Pla­tit za mě­sí­ce, kdy máte jen pří­stup k novým li­cenč­ním úda­jům na již vlast­ně­nou verzi pro­gra­mu, není lá­ka­vé.

Proto se v Lumionu CZ do­hod­li s cen­t­rá­lou, že si mů­že­te pro­gram předob­jed­nat jako uži­va­te­lé Lu­mi­on 12 (stan­dard i Pro) a ak­ti­vace před­plat­ného proběhne těsně před kon­cem roku 2022, nebo pokud přijde in­for­ma­ce, že se cena měnit ne­bu­de ani po 31. 12. 2022, tak před­plat­né bude aktivováno těsně před vy­dá­ním verze Lu­mi­on 2023. Ne­mu­sí­te si tak hlí­dat dobu vy­dá­ní verze, ukon­če­ní slev a mů­že­te si dát pro­gram do ná­kla­dů tento rok.

Fun­go­vat to bude tak, že vám bude vy­sta­vena fak­tu­ra se splat­nos­tí do 31. 12. 2022 a dostanete se na se­znam k ode­slá­ní před­plat­né­ho a Lumion CZ to už bude jen hlí­dat za vás. Ne­při­jde­te tak o 2–3 mě­sí­ce před­plat­né­ho, jako kdy­bys­te si nyní kou­pi­li před­plat­né za zvý­hod­ně­nou cenu.

Ob­jed­náv­ku mů­že­te udě­lat také jen přes rych­lý minifor­mu­lář na webu.

Clanek znalostni zakladna

 


Mohlo by vás zajímat: