Google překladač: English Deutsch

Ness dodá digitální technické mapy Správě železnic

Autor článku: Ness Czech   

Tags: Digitální technické mapy | DTM | DTMŽ | Hexagon | ISTEM | Ness | Správa železnic

Ness-Sprava zeleznic DTMZ-2301Český sys­té­mo­vý in­te­grá­tor a do­da­va­tel IT ře­še­ní Ness Czech dodá Sprá­vě že­lez­nic in­for­mač­ní sys­tém Di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy že­lez­nic (DTMŽ), aby tato stát­ní or­ga­ni­za­ce mohla lépe a efek­tiv­ně­ji při­pra­vo­vat in­ves­ti­ce i oprav­né práce a měla oka­mži­tý pří­stup k in­for­ma­cím o spra­vo­va­né do­prav­ní a tech­nic­ké in­fra­struk­tu­ře.

Zá­kla­dem pro­jek­tu v cel­ko­vé hod­no­tě 1,3 mi­li­ar­dy korun je ře­še­ní ISTEM (In­for­mač­ní Sys­tém TEch­nic­ké Mapy), uni­kát­ní agen­do­vý a ge­o­prosto­ro­vý sys­tém vy­vi­nu­tý spo­leč­nost­mi Ness a He­xa­gon.

Sprá­va že­lez­nic jako pro­vo­zo­va­tel že­lez­nič­ní dráhy má a po­tře­bu­je mít do­ko­na­le po­psa­nou že­lez­nič­ní síť včet­ně na­va­zu­jí­cí­ho okolí. Vývoj v po­pi­su že­lez­nič­ní sítě se ubírá jeho di­gi­ta­li­za­cí a přes­ným ge­o­de­tic­kým mě­ře­ním. Sprá­va že­lez­nic po­ři­zo­vá­ním přes­ných a po­drob­ných dat, která vzni­ka­jí při ge­o­de­tic­kých mě­ře­ních pro sta­veb­ní účely, uspo­ko­jí zá­ro­veň jak po­tře­by své, tak i státu.

Sou­čás­tí při­pra­vo­va­né­ho „ná­rod­ní­ho“ elek­tro­nic­ké­ho sys­té­mu Por­tál sta­veb­ní­ka, který by měl začít fun­go­vat od roku 2024, bude i di­gi­tál­ní tech­nic­ká mapa ČR (DTM ČR). Ta se ce­lo­re­pub­li­ko­vě bu­du­je pro­po­je­ním kraj­ských di­gi­tál­ních tech­nic­kých map a di­gi­tál­ních tech­nic­kých map Sprá­vy že­lez­nic a Ře­di­tel­ství sil­nic a dál­nic. Pro­po­je­ní za­jiš­ťu­je Český úřad ze­měmě­řic­ký a ka­ta­strál­ní, který má bo­ha­té zku­še­nos­ti z úspěš­né­ho ve­de­ní ka­ta­strál­ní agen­dy.

Sprá­va že­lez­nic se ak­tiv­ně a s vy­so­kou pri­o­ri­tou za­po­ju­je do DTM ČR. Pro­jek­tem DTMŽ zdi­gi­ta­li­zu­je dosud ne­zpra­co­va­nou část že­lez­nič­ní in­fra­struk­tu­ry včet­ně sítí. Veš­ke­rá data tý­ka­jí­cí se tech­nic­ké i do­prav­ní in­frastruk­tu­ry budou k dis­po­zi­ci pro účely územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ních ří­ze­ní, budou do­stup­ná kra­jům, obcím i kaž­dé­mu sta­veb­ní­ko­vi. I by mělo mimo jiné při­nést zrych­le­ní a zkva­lit­ně­ní po­vo­lo­vá­ní sta­veb, zejmé­na s vaz­bou na vý­stav­bu vy­so­ko­rych­lost­ních tratí.

Pro­jekt DTMŽ je kom­plex­ním sys­té­mem za­hr­nu­jí­cím řadu kom­po­nent, od úlo­žiš­tě pri­már­ních dat přes sprá­vu všech ge­o­pro­sto­ro­vých dat až po por­tá­lo­vé apli­ka­ce. Všech­ny tyto pro­ce­sy po­krý­vá sys­tém ISTEM, po­sta­ve­ný na špič­ko­vých tech­no­lo­gi­ích He­xa­gon. Sprá­vu že­lez­nic za­u­jal mimo jiné i proto, že se v něm veš­ke­ré změny zob­ra­zu­jí všem uži­va­te­lům v re­ál­ném čase.

Ze stra­ny zá­kaz­ní­ka jsou s pro­jek­tem spo­je­ny vy­so­ké ná­ro­ky a oče­ká­vá­ní, které jsou nad rámec stan­dard­ní­ho ře­še­ní di­gi­tál­ních tech­nic­kých map krajů. Úpra­vy na míru, včet­ně no­vé­ho da­to­vé­ho mo­de­lu, zo­hledňují spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky, na­pří­klad i přes­nost ge­o­de­tic­ké­ho mě­ře­ní, které je nutné evi­do­vat v jed­not­kách mi­li­me­t­rů. Nad­stan­dard­ní je i počet po­pi­so­va­ných a evi­do­va­ných prvků a úroveň de­tai­lu je­jich po­pi­su. Da­ta­bá­ze bude ob­sa­ho­vat ob­rov­ské množ­ství dat. Veš­ke­rá in­frastruk­tu­ra v ní bude za­mě­ře­na s vy­so­kou přes­nos­tí. DTMŽ bude pře­bí­rat data ze stá­va­jí­cích sys­té­mů Sprá­vy že­lez­nic.

Pro­jekt DTMŽ pro­bí­há ve stát­ní or­ga­ni­za­ci Sprá­va že­lez­nic pod ve­de­ním od­bor­ní­ků Ness Czech od září 2022. Plá­no­va­né do­kon­če­ní ce­lé­ho pro­jek­tu je do konce roku 2025, do konce roku 2027 pak bude po­kra­čo­vat pod­po­ra a roz­voj, při­čemž pro­běh­ne v ně­ko­li­ka fá­zích již během do­dáv­ky díla a da­to­vých prací.

Roz­sah im­ple­men­ta­ce pro­jek­tu je od­ha­do­ván na 20 tisíc člo­vě­kod­nů, což za­hr­nu­je i další do­da­va­te­le, spo­leč­nos­ti He­xa­gon, TKP Geo, ICZ, HSI, Al­te­pro a Vars. Pro­jekt se­stá­vá ze čtyř částí: kom­plet­ní in­frastruk­tu­ry, soft­wa­ru, da­to­vých prací a pod­po­ry spolu s roz­vo­jem. Da­to­vé práce za­hr­nu­jí di­gi­ta­li­za­ci, kon­so­li­da­ci a har­mo­ni­za­ci veš­ke­rých dat, kte­rý­mi do­po­sud Sprá­va že­lez­nic dis­po­nu­je. Jedná se o po­kry­tí cca 9200 km ko­le­jí, 27 000 km tech­nic­ké in­frastruk­tu­ry a pro DTM krajů o plo­chu 21 000 ha, ve které Sprá­va že­lez­nic spra­vu­je zá­klad­ní pro­sto­ro­vou si­tu­a­ci. Sou­čás­tí do­dáv­ky jsou také 3 da­to­vá cen­t­ra.

In­for­mač­ní sys­tém DTMŽ bude kom­plex­ním sys­té­mem pro ulo­že­ní, sprá­vu a sdí­le­ní všech typů ge­o­gra­fic­kých dat v rámci or­ga­ni­za­ce. Sprá­va že­lez­nic díky to­mu­to pro­jek­tu na­pl­ní neje­nom le­gisla­tiv­ní po­ža­dav­ky v ná­vaz­nos­ti na Di­gi­tál­ní tech­nic­kou mapu ČR, ale sou­čas­ně získá GIS plat­for­mu pro dlou­ho­do­bou sprá­vu ge­o­gra­fic­kých pod­kla­dů ve 2D i 3D, která se může stát pev­ným zá­kla­dem bu­dou­cích agend.

Mezi zá­kaz­ní­ky Nessu v ob­las­ti di­gi­tál­ních tech­nic­kých map dále patří In­sti­tut plá­no­vá­ní a roz­vo­je hlav­ní­ho města Prahy, Stře­do­čes­ký kraj a Český úřad ze­měmě­řic­ký a ka­ta­strál­ní.Mohlo by vás zajímat: