Google překladač: English Deutsch

11 NX tipů od společnosti Sie­men­s

Autor článku: Siemens Digital Industries Software   

Tags: Di­gi­tal In­dustries | Siemens NX | Sie­mens | Soft­ware | Tipy a triky | Xcelerator

Hacks mit NX Aufmacher-2248Spo­leč­nost Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware uved­la ně­ko­lik uži­teč­ných triků, které usnadňují a urych­lu­jí práci v NX, aby po­moh­la uži­va­te­lům Sie­mens NX uspět v je­jich vý­rob­ních a stro­jí­ren­ských pro­jek­tech. Ná­sle­du­jí­cích je­de­náct tipů bylo vy­brá­no ve spo­lu­prá­ci spo­leč­nos­ti Sie­mens a re­dak­ce ně­mec­ké­ho webo­vé­ho por­tá­lu Kon­struk­ti­on&En­twic­k­lung.

1. Klá­ve­sa Ctrl v NX Sketch

Chce­te-li rych­le vy­tvo­řit kopii ge­o­me­t­rie, vy­ber­te ge­o­me­t­rii v ná­čr­tu, stisk­ně­te klá­ve­su Ctrl a dy­na­mic­ky pře­táh­ně­te vy­bra­nou ge­o­me­t­rii do stra­ny. Křiv­ky i roz­mě­ry zů­sta­nou za­hr­nu­ty, ale lze je snad­no upra­vit.

Siemens NX 1

2. Rych­lé za­pí­ná­ní a vy­pí­ná­ní NX di­a­lo­go­vých oken, je­jich zmen­še­ní nebo roz­ta­že­ní po­mo­cí klá­ve­sy F3.

Pokud během vy­tvá­ře­ní prvků stisk­ne­te klá­ve­su F3, di­a­lo­gy dy­na­mic­ké­ho za­dá­vá­ní se v gra­fic­kém okně do­čas­ně skry­jí. To zvy­šu­je pře­hled­nost při na­vr­ho­vá­ní v kon­tex­tu se­sta­vy. Dru­hým stisk­nu­tím klá­ve­sy F3 se di­a­log prvku skry­je. Při tře­tím stisk­nu­tí se všech­ny di­a­lo­gy vrátí zpět.

Siemens NX 2

3. Při­blí­že­ní ovlivňuje vstup­ní hod­no­ty prvků

To, jak moc jste při­blí­ži­li nebo od­dá­li­li gra­fic­ké okno NX, ovlivňuje vstup­ní pole prvků při dy­na­mic­kém pře­ta­ho­vá­ní. Čím více jste od­dá­le­ni, o to větší pří­růst­ky se hod­no­ty změní, za­tím­co čím blíže jste k ob­jek­tu, tím menší je pří­růs­tek.

Siemens NX 3

4. Klá­ve­sa Ctrl a pro­střed­ní tla­čít­ko myši

Pokud vy­tvo­ří­te ně­ko­lik prvků stej­né­ho typu, ne­mu­sí­te po­kaž­dé po­hy­bo­vat myší a vy­bí­rat mož­nost „Po­u­žít“. Místo toho stisk­ně­te sou­čas­ně klá­ve­su Ctrl a pro­střed­ní tla­čít­ko myši ještě v gra­fic­kém okně a vy­tvoř­te další prvek. Tímto způ­so­bem je k do­kon­če­ní ná­vr­hu za­po­tře­bí méně po­hy­bů myší.

Siemens NX 4

5. Klá­ve­sa Ctrl a 3. tla­čít­ko myši

Pokud ne­má­te v gra­fic­kém okně NX žádné volné místo, pro­to­že jste zvět­ši­li díl nebo slo­ži­tou se­sta­vu, mů­že­te po­mo­cí klá­ve­sy Ctrl a 3. tla­čít­ka myši ak­ti­vo­vat na­bíd­ku zkra­tek NX View. Ta po­sky­tu­je pří­stup k řadě pří­ka­zů zob­ra­ze­ní a fil­trů vý­bě­ru.

Siemens NX 5

6. Klá­ve­sa Alt a dy­na­mic­ké pře­ta­ho­vá­ní

Pokud při dy­na­mic­kém pře­ta­ho­vá­ní vstup­ních hod­not funk­ce stisk­ne­te klá­ve­su Alt, mů­že­te po­ža­do­va­nou hod­no­tu jemně do­la­dit.

Siemens NX 6

7. Ver­ti­kál­ní zarovnání po­mo­cí klá­ve­sy F8

Vy­ber­te rovný po­vrch na mo­de­lu a stisk­nu­tím klá­ve­sy F8 za­rov­nej­te zob­ra­ze­ní kolmo k to­mu­to po­vrchu.

Siemens NX 7

8. Ra­di­ál­ní pa­ne­ly ná­stro­jů

Stisk­nu­tím klá­ves Ctrl+Shift+tla­čít­ka myši 1, 2 nebo 3 v gra­fic­kém okně vy­vo­lá­te ra­di­ál­ní pa­ne­ly ná­stro­jů. Ty lze plně při­způ­so­bit in­di­vi­du­ál­ním nebo fi­rem­ním stan­dar­dům a urych­lit sou­čin­nost. Obsah na­bí­dek se může v růz­ných ro­lích lišit.

Siemens NX 8

9. Výběr 3D boxem

Výběr 3D boxem je rych­lý a dy­na­mic­ký způ­sob vý­bě­ru mnoha kom­po­nent na­jed­nou v se­sta­vě. Mů­že­te pře­táh­nout ve­li­kost boxu a sle­do­vat, jak se počet vy­bra­ných dílů ak­tu­a­li­zu­je na zá­kla­dě kri­té­ria vý­bě­ru Uvnitř nebo Uvnitř/Kří­žem.

Siemens NX 9

10. Všech­no kromě vy­bra­ných

Chce­te-li na­pří­klad vy­jmout vnitř­ní objem tě­le­sa pro ana­lý­zu prou­dě­ní, mů­že­te to velmi snad­no pro­vést po­mo­cí typu vý­bě­ru „Vše kromě vy­bra­né­ho“ v kom­bi­na­ci se syn­chron­ní vol­bou „Od­stra­nit ob­last“.

Siemens NX 10

11. Dva­krát klik­ně­te na prázd­né místo

Pokud jste zvět­ši­li díl nebo se­sta­vu a chce­te znovu zob­ra­zit celou ge­o­me­t­rii v gra­fic­kém okně, stačí dva­krát klik­nout 1. tla­čít­kem myši na li­bo­vol­né prázd­né místo v gra­fic­kém okně. Pokud není v gra­fic­kém okně žádné prázd­né místo, mů­že­te ge­o­me­t­rii při­způ­so­bit stisk­nu­tím klá­ve­sy Ctrl a po­kle­pá­ním 1. tla­čít­kem myši kde­ko­li v gra­fic­kém okně.

Siemens NX 11


Zdroj: Sie­mens ve spo­lu­prá­ci s ​www.​kon​stru​ktio​n-​entwicklung.​de (Ně­mec­ko)

Další po­drob­nos­ti o NX z port­fo­lia Sie­mens Xce­le­ra­tor na­lez­ne­te na NX for Ma­nu­factu­ring a NX for Me­cha­ni­cal De­sign.

Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware po­má­há or­ga­ni­za­cím všech ve­li­kos­tí di­gi­tál­ně se trans­for­mo­vat po­mo­cí soft­wa­ru, hard­wa­ru a slu­žeb z ob­chod­ní plat­for­my Sie­mens Xce­le­ra­tor. Soft­ware Sie­mens a kom­plex­ní di­gi­tál­ní dvoj­če umožňují spo­leč­nos­tem op­ti­ma­li­zo­vat je­jich kon­strukč­ní, in­že­nýr­ské a vý­rob­ní pro­ce­sy, aby se z dneš­ních ná­pa­dů staly udr­ži­tel­né vý­rob­ky bu­douc­nos­ti. Od čipů po celé sys­témy, od vý­rob­ku po pro­ces, na­příč všemi prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi, Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware je mís­tem, kde se po­tká­vá dnešek se zítř­kem.
Mohlo by vás zajímat: