Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AGIS DTM pomůže obcím s digitálně technickými mapami

Autor článku: Ness Czech   
Pondělí, 05 Prosinec 2022 21:38

Tags: AGIS | Digitální technické mapy | DTM | Ness Czech | Obce | SMSData

AGIS DTM-2249Sdru­že­ní míst­ních sa­mo­správ po­de­psa­lo 2. pro­sin­ce s part­ner­skou spo­leč­nos­tí SM­SDa­ta a spo­leč­nos­tí Ness Czech smlou­vu o spo­lu­prá­ci, díky níž budou všech­ny obce v ČR moci vy­u­ží­vat ná­stroj AGIS DTM. Ten jim umož­ní jak ve­de­ní do­ku­men­ta­ce do­prav­ní a tech­nic­ké in­frastruk­tu­ry ve vlast­nic­tví obce, tak po­sky­to­vá­ní dat o do­prav­ní a tech­nic­ké in­frastruk­tu­ře do Di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy (DTM) kraje a zís­ká­vá­ní dat z DTM kraje.

To je pro obce ne­zbyt­né pře­de­vším proto, že obcím a měs­tům byla zá­ko­nem č. 47/2020 Sb. Ulo­že­na po­vin­nost pře­dá­vat údaje o ob­jek­tech a za­ří­ze­ních, které jsou ob­sa­hem Di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy, a tyto da­to­vé sady ak­tu­a­li­zo­vat. Sdru­že­ní míst­ních sa­mo­správ hle­da­lo cesty, jak obcím naplňování této zá­kon­né po­vin­nos­ti usnad­nit.

Díky spo­lu­prá­ci s Ness Czech a SM­SDa­ta vzni­kl soft­wa­ro­vý IT ná­stroj, umožňující jak vklá­dat změny v do­prav­ní a tech­nic­ké in­frastruk­tu­ře (DTI) obcí do kraj­ských di­gi­tál­ních tech­nic­kých map, tak za­jiš­tě­ní slu­žeb kom­pe­tenč­ní­ho cen­t­ra a hel­pli­ne a dal­ších doplňko­vých slu­žeb.

Ná­stroj AGIS DTM budou moci vy­u­ží­vat všech­ny obce ČR, bez ohle­du na to, jest­li jsou členy Sdru­že­ní míst­ních sa­mo­správ. Za jed­no­rá­zo­vý roční pau­šál budou moci přímo či ne­pří­mo, tedy pro­střed­nic­tvím zá­stup­ce, edi­to­vat in­for­ma­ce o tech­nic­ké a do­prav­ní in­frastruk­tu­ře. V ceně služ­by budou mít jedno bez­plat­né pro­ve­de­ní zá­pi­su změny in­for­ma­cí o tech­nic­ké a do­prav­ní in­frastruk­tu­ře. K dis­po­zi­ci bude re­gis­tro­va­ným obcím také asi­s­tenč­ní te­le­fo­nic­ká linka, jejíž pra­cov­ní­ci ochot­ně po­mů­žou a po­ra­dí.

V pří­pa­dě zájmu mohou obce veš­ke­rou práci pře­ne­chat Kom­pe­tenč­ní­mu cen­t­ru, které bude ofi­ci­ál­ně spuš­tě­no již po­čát­kem příští­ho roku. To bude na­bí­zet od­bor­nou pomoc a na­va­zu­jí­cí služ­by v do­tče­né ob­las­ti, od zpra­co­vá­ní dat a pře­ve­de­ní do jed­not­né­ho vý­měn­né­ho for­má­tu, přes za­jiš­tě­ní kon­t­rol­ní čin­nost při na­hrá­vá­ní dat pro re­gis­tro­va­né obce až po za­jiš­tě­ní ko­mu­ni­ka­ce a spo­lu­prá­ce s IS DMVS a kraj­ský­mi DTM.

SMS ČR se té­ma­tu DTM vě­nu­je delší dobu, je líd­rem v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce obcí a vý­znam­ným ino­vač­ním ak­té­rem. Už nyní ve spo­lu­prá­ci s ČÚZK a MMR ČR re­a­li­zu­je ve všech kra­jích in­for­mač­ní se­mi­ná­ře k DTM, které jsou pro všech­ny sta­ros­ty zdar­ma.

 


Mohlo by vás zajímat: