E LINKX
Siemens
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Projektování silnic a cest v programu Atlas DMT

Autor článku: Redakce   

Tags: Atlas DTM | CAD | Cesty | GIS | Projektování

atlas dmt ilustracniProgramový systém Atlas DMT volitelně nabízí specializovanou nadstavbu Cesty určenou pro projektanty silničních komunikací, projektanty pozemkových úprav a geodety. Ta obsahuje nástroje pro projektování silnic, zvláště místních komunikací, polních a lesních cest.
Aplikace Cesty pracuje v grafickém prostředí programu Atlas DMT, které nabízí kromě běžných CAD funkcí speciální nástroje usnadňující práci s osou a řezy.

Směrové řešení

První částí návrhu pozemní komunikace je směrové řešení. Osa se navrhuje přímo v situaci (rastrové či vektorové kresbě půdorysu) a skládá se z přímek a kruhových oblouků. Je možné ji zadávat a editovat jak číselně, tak i graficky. Osu lze doplnit popisem hlavních bodů, vyznačit a popsat body dalších úrovní a popsat staničení (kilometráž) i úseky trasy. Aplikace v situaci dále umožňuje zobrazit (po návrhu nového stavu v podélném a příčných řezech) záborovou oblast (koridor) s možností kresby výplní ploch výkopů a násypů.

atlas dmt 1

Niveleta

Druhou částí systému je návrh nivelety, příkopů, trativodů, variantně také souběhů a křížení. Nejprve je sestrojen podélný řez, přičemž výšky se buď automaticky přebírají z DMT, nebo se přímo zadávají u polygonových bodů. Do tohoto řezu se navrhuje niveleta – výškový polygon se zaoblením parabolickými oblouky se svislou osou. Niveletu je možné opět určit graficky nebo i číselně. Podle kategorie komunikace a směrového řešení se zadají sklonové poměry, šířka vozovky a vzestupnice, případně vnější a vnitřní rozšíření vozovky v obloucích. Výstupem je výkres podélného řezu s niveletou, sklonovými a směrovými poměry podle ČSN.

Návrh tělesa

Třetí částí systému je zpracování příčných řezů. Uživatel má k dispozici řadu nástrojů pro automatické i ruční rozmístění profilů na ose. Z nich program vynese příčné řezy, které jsou ve výkresu automaticky rozmístěny podle zadaných požadavků. Projektant vybere parametrický vzorový příčný řez, který je automaticky aplikován do zvolených profilů. Návrh je možné číselně i graficky upravovat pro každý řez zvlášť. Nechybí možnost doplnění o specifické objekty (směrové sloupky, svodidla, svodidlová zábradlí, podzemní a nadzemní křížení, dále také stromy nebo keře). Výstupem je kromě výkresů příčných řezů i výpočet kubatur a ploch. Při všech editačních akcích se provádí automatická aktualizace vazeb mezi situací, podélnými a příčnými řezy.

atlas dmt 2

Další možnosti

Díky vlastnostem programu Atlas je možno výkresy doplnit o další speciální objekty, rozpisku, popisy a legendy nebo využít podkreslení rastrových dat a též webových mapových služeb (WMS a WMTS). Polohopisnou složku lze dále obohatit o vektorová data formátu DXF, DGN a nově také VFK. Prostředí dovoluje členění kresby do hladin, snadnou editaci objektů a přehledné zadávání potřebných parametrů.

atlas dmt 3

atlas dmt 4

Z dokončeného návrhu je možné vytvořit trojrozměrný digitální model povrchu nového stavu projektované komunikace, ten přenést do původního terénu a pomocí dalších prostředků vytvořit např. animaci jízdy po navržené komunikaci.

atlas dmt 5

Základní vlastnosti:

 • objektově orientované grafické prostředí
 • možnost přebírání dat z digitálního modelu terénu (DMT)
 • vykreslení situace s vyznačením řezů
 • vykreslení podélného řezu
 • návrh výškového polygonu a zakružovacích oblouků
 • vykreslení příčných řezů a jejich rozmístění na listy výkresu
 • automatické provázání podélných a příčných řezů
 • pláň, těleso, svahování
 • návrh nového stavu
 • číselné i grafické zadání
 • objekty na řezu
 • snadná editace objektů
 • možnost vytváření vlastních značek a popisů
 • výpočet kubatur a hmotnice
 • export do výměnného formátu DXF
 • přenos projektu do DMT

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit