Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Diplomové práce designérů uvidíte v TMB

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 26 Červen 2023 22:51

Tags: Brno | Designéři | Diplomové práce | Průmyslový design | Technické muzeum | Výstava

iD-23 TMB-2326Již po jed­n­a­dva­cá­té pre­zen­tu­jí ve­řej­nos­ti své di­plo­mo­vé práce ab­sol­ven­ti V. roč­ní­ku Od­bo­ru prů­mys­lo­vé­ho de­sig­nu Ústa­vu kon­stru­o­vá­ní Fa­kul­ty stroj­ní­ho in­že­nýr­ství Vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho v Brně (OPD ÚK FSI VUT v Brně). Ve stře­­du 28. červ­na 2023 ote­ví­rá Tech­nic­ké mu­ze­um v Brně (TMB) ko­mor­ní vý­sta­vu s ná­zvem iD 23.

Vý­sta­va iD 23 se­zná­mí ná­vštěv­ní­ky nejen s po­ste­ry zob­ra­zu­jí­cí­mi vi­zu­a­li­za­ce stu­den­ty na­vr­že­ných vý­rob­ků, ale i s de­sig­nér­ský­mi mo­de­ly pro­duk­tů a ukáz­ka­mi 3D ani­ma­cí. Vý­sta­vu si mohou ná­vštěv­ní­ci pro­hléd­nout do 17. září 2023 v TMB, Purkyňova 105, Brno – Krá­lo­vo Pole.

De­sig­nér­ské di­plo­mo­vé pro­jek­ty před­sta­vu­je letos 13 di­plo­man­tů oboru Prů­mys­lo­vý de­sign ve stro­jí­ren­ství FSI VUT v Brně. Pro­fil stu­dia, které tito stu­den­ti v roce 2022/2023 ab­sol­vo­va­li, je za­mě­řen na kom­plex­ní na­vr­ho­vá­ní de­sig­nu pro­duk­tů růz­né­ho typu – od ná­stro­jů, ná­řa­dí, drob­ných před­mě­tů a do­má­cích pří­stro­jů přes do­prav­ní, sta­veb­ní, ze­mě­děl­skou, lé­kař­skou tech­ni­ku až po ob­rá­bě­cí stro­je, ener­ge­tic­ká za­ří­ze­ní či větší vý­rob­ní jed­not­ky. Ná­vštěv­ní­ci vý­sta­vy iD 23 tak mohou letos ob­di­vo­vat práce An­dre­ji Ba­la­jo­vé – De­sign trans­port­ní­ho no­vo­ro­ze­nec­ké­ho in­ku­bá­to­ru, Mar­ti­na Ku­chári­ka – De­sign au­to­nomní­ho ro­bo­ta na čiš­tě­ní so­lár­ních pa­ne­lů, Bar­bo­ry Get­to­vé – De­sign vod­ní­ho ro­to­pe­du, Mi­cha­la Juna – De­sign au­to­ma­ti­zo­va­né­ho stro­je pro ser­vis lyží a snow­bo­ar­dů či De­sign vrtné soupra­vy na­vr­že­ný Ale­nou Petla­cho­vou nebo De­sign te­ra­pe­u­tic­ké­ho la­se­ru pro ve­te­ri­nár­ní účely od Ka­ro­lí­ny Háj­ko­vé a další.

První vý­sta­va di­plo­mo­vých prací se v TMB usku­teč­ni­la v roce 2004. TMB spo­lu­pra­cu­je letos úzce s VUT v Brně také na vý­sta­vě Není TESLA jako Tesla a je­jích do­pro­vod­ných ak­ti­vi­tách, ať už se jedná o Br­něn­skou mu­zej­ní noc 2023, te­ma­tic­ké před­náš­ky či pro­hlíd­ku la­bo­ra­to­ří apod. Ge­o­gra­fic­ká lo­ka­li­ta budov muzea a uni­ver­zi­ty, jež jsou si do­slo­va „na do­hled“, před­sta­vu­je sym­bo­lic­ký most pro­po­ju­jí­cí mi­nu­lost a sou­čas­nost tech­nic­kých oborů.
V říjnu roku 2023 uply­ne 30 let od za­po­če­tí řádné výuky akre­di­to­va­né­ho oboru Prů­mys­lo­vý de­sign na ÚK FSI VUT v Brně. Magis­ter­ský obor „Prů­mys­lo­vý de­sign ve stro­jí­ren­ství / In­dustrial de­sign“ ab­sol­vo­va­lo od roku 1997 již přes 380 mla­dých de­sig­né­rů a v sou­čas­nos­ti stu­du­je tento obor v ba­ka­lář­ském a na­va­zu­jí­cím magis­ter­ském stu­diu kolem 80 stu­den­tů.

Stu­den­ti de­sig­nu zís­ka­li také již více než 130 vý­znam­ných oce­ně­ní. Jedná se o ceny a fi­ná­lo­vá umís­tě­ní v pres­tiž­ních čes­kých i me­zi­ná­rod­ních sou­tě­žích jako např. NCSD – Ná­rod­ní cena za stu­dent­ský de­sign, Best in De­sign, Me­zi­ná­rod­ní bi­e­ná­le stu­dent­ské­ho de­sig­nu De­sign.S, C­‑IDEA De­sign Award, Elect­ro­lux De­sign La­bo­ra­to­ry Lon­dýn, MID De­sign Intel, Canon De­sign, Roca De­sign Con­test Bar­ce­lo­na, Zebra De­sign Tokyo, BIO Lublaň a další. Tři­krát již zís­ka­li pres­tiž­ní oce­ně­ní Red Dot De­sign Award.

In­for­ma­ce o vý­sta­vě iD 23 v TMB, která probíhá v termínu 28. 6. – 17. 9. 2023, na­lez­ne­te na www.tmbrno.cz.


Mohlo by vás zajímat: