Sociální služby Praha 9
E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
DT Summit MP
ZW3D 2022
DT Summit MP
GFI

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cooler Master spouští kickstarter kampaň Pi Case 40

Autor článku: Cooler Master   

Tags: Cooler Master | Kampaň | Kickstarter | Pi Case 40 | Raspber­ry Pi

Raspberry Pi-2029Spo­leč­nost Co­o­ler Mas­ter spouš­tí svou dru­hou kickstar­te­ro­vou kampaň tý­ka­jí­cí se Pi Case 40. Pouz­dro ur­če­né mini po­čí­ta­čům Rasp­ber­ry Pi si za­klá­dá na funkč­nos­ti, odol­nos­ti a s tím spo­je­né dlou­hé ži­vot­nos­ti. Rasp­ber­ry Pi je ukry­ta v ele­gant­ním hli­ní­ko­vém obalu s další bez­peč­nost­ní ochra­nou z ter­mosta­tic­ké­ho po­ly­u­re­ta­nu. Díky hli­ní­ko­vé kon­struk­ci běží sys­tém po kom­ple­ta­ci v chla­du a ma­xi­mál­ně po­ti­chu bez nut­nos­ti dal­ší­ho ven­ti­lá­to­ru i při vy­so­kých tak­tech. Co­o­ler Mas­ter Pi Case 40 po­sky­tu­je přímý pří­stup ke ko­nek­to­rům desky a umožňuje také na­pro­gra­mo­vat tla­čít­ko na­pá­je­ní na různé akce.

Umís­tě­ní ko­nek­to­rů po stra­nách bylo pří­le­ži­tos­tí pro lepší vzhled, což z malé po­čí­ta­čo­vé skří­ně činí jedno nej­spo­leh­li­věj­ších ele­gant­ních ces­tov­ních pouz­der pro uži­va­te­le Raspber­ry Pi.
Co­o­ler Mas­ter za­ha­ju­je svou dru­hou kickstar­te­ro­vou kampaň s cílem zís­kat zpět­nou vazbu od pro­fe­si­o­ná­lů a nad­šen­ců a do­kon­čit model Pi Case 40 spo­leč­ně s uži­va­te­li. Vý­vo­jo­vý tým se chce také do­zvě­dět, co by uži­va­te­lé na Pi Case 40 dále oce­ni­li.
Kampaň od­star­to­va­la 14. čer­ven­ce 2020 a bude trvat do 18. srpna 2020, tedy ce­lých 36 dnů. Během této doby mají pod­po­ro­va­te­lé mož­nost vy­u­žít ně­kte­rý z mnoha růz­ných ba­líč­ků včet­ně 25% slevy na sa­mot­ný fi­nál­ní pro­dukt plus do­pra­vu a veš­ke­ré pří­slu­šen­ství zdar­ma. Za­jí­ma­vým be­ne­fi­tem je šance po­dí­let se na pri­vát­ních bra­in­stor­min­go­vých se­an­cích s týmem vý­vo­já­řů a stát se sou­čás­ti do­kon­če­ní pro­duk­tu.
Po skon­če­ní kam­pa­ně a spl­ně­ní všech je­jích fi­nanč­ních cílů uvol­ní Co­o­ler Mas­ter zdar­ma, jako poctu ko­mu­ni­tě tvůr­ců, veš­ke­rá ote­vře­ná data k Pi Case 40 na webo­vých strán­kách.

Hlav­ní­mi před­nost­mi Pi Case 40 jsou:

  • Pro­gra­mo­va­tel­né tla­čít­ko na­pá­je­ní – Malá po­čí­ta­čo­vá kra­bič­ka dis­po­nu­je vlast­ním na­pá­je­cím tla­čít­kem pro snad­né za­pnu­tí a vy­pnu­tí sys­té­mu bez nut­nos­ti od­po­jit zdroj od Raspber­ry Pi. Tla­čít­ko však lze na­kon­fi­gu­ro­vat na jinou akci jed­no­du­chou změ­nou v kódu.
  • Do­stup­né I/O – Zvo­le­ný de­sign ne­kla­de pře­káž­ky v pří­stu­pu ke ko­nek­to­rům. GPIO piny jsou oto­če­ny o 90 stupňů, pří­stup­né z boční stra­ny a kryté v ter­mosta­tic­kém po­ly­u­re­ta­nu, po­sky­tu­jí­cím kva­lit­ní ochra­nu pokud je za­vře­ný; zá­ro­veň uni­ver­zál­ní piny zů­stá­va­jí snad­no do­stup­né. Pro ve­de­ní ka­be­lů ke zbý­va­jí­cí ko­nek­to­rům pro při­po­je­ní dis­ple­je a ka­me­ry je při­pra­ve­na sku­li­na v TPU.
  • Dobře vy­pa­da­jí­cí, funkč­ní a chla­di­vé hli­ní­ko­vé jádro – Hli­ní­ko­vý zá­klad Pi Case 40 fun­gu­je jako velký pa­siv­ní chla­dič, aby udr­žel Raspber­ry Pi v níz­kých tep­lo­tách pro ma­xi­mál­ní výkon bez nut­nos­ti in­te­gra­ce hluč­né­ho ven­ti­lá­to­ru. Pouz­dro po­sky­tu­je i přes svou ve­li­kost ne­srov­na­tel­né množ­ství po­vrchu, což umožňuje zvo­lit vyšší frek­ven­ce CPU a GPU.
  • Uni­ver­zál­ní mon­táž – Spolu s malou skří­ní jsou v ba­le­ní čtyři VESA dr­žá­ky vhod­né k mon­tá­ži kam­ko­li a také na mo­ni­tor.
  • Na­vr­žen pro práci na cestách – Kom­pakt­ní roz­mě­ry před­ur­ču­jí Pi Case 40 pro práci na cestách, za­tím­co hli­ník a TPU jej ochraňují před ná­ra­zy, drob­ným po­třís­ně­ním vodou a prů­ni­kem pra­chu.
  • Ote­vře­ná data a uni­ver­zál­ní de­sign – Pi Case 40 byl na­vr­žen pro mnoho po­u­ži­tí a je při­pra­ven k úpra­vám a op­ti­ma­li­za­ci pro spe­ci­fic­ké a spe­ci­a­li­zo­va­né pří­pa­dy. Lze uzpů­so­bit mon­táž­ní sys­tém, zvo­lit jinou ba­rev­nost a při­způ­so­bit de­sign dle vlast­ních pre­fe­ren­cí. Ote­vře­ná data k de­sig­nu budou po skon­če­ní kam­pa­ně do­stup­ná ke sta­že­ní zdar­ma.

Kickstar­te­ro­vá kampaň Pi Case 40 je již za­há­je­na na webo­vých strán­kách www.kickstarter.com a cena finálního produktu bude činit 24,99 eura. Podporovatelé mohou získat 25% slevu a dále dopravu a příslušenství zdarma. Pro více informací navštivte www.CoolerMaster.com.


Mohlo by vás zajímat: