Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Inkousty UltraChrome DG získaly biotextilní certifikaci GOTS

Autor článku: Epson   

Tags: Bio | Certifikace | Epson | GOTS | Inkousty | SC-F3000 | Ultrachrome DG

epson ultrachrome dg inks-2038Spo­leč­nost Epson ozná­mila, že její in­kous­ty Ul­tra­chro­me DG a ka­pa­li­na pro pří­pra­vu ba­vl­ny (cot­ton pre-tre­at­ment liquid) zís­ka­ly bi­o­tex­til­ní cer­ti­fi­ka­ci Glo­bal Or­ga­nic Tex­ti­le Stan­dard (GOTS). Oba pro­duk­ty se stan­dard­ně po­u­ží­va­jí pro tis­kár­ny SC-F3000 ur­če­né pro přímý po­tisk tex­ti­lií, které byly nově uve­de­ny na trh. Jsou ale rov­něž ur­če­ny pro menší tis­kár­ny SC-F2100 ze stej­né pro­duk­to­vé řady. GOTS je před­ní ce­lo­svě­to­vý stan­dard pro zpra­co­vá­ní or­ga­nic­kých vlá­ken. Cílem to­ho­to stan­dar­du je de­fi­no­vat ce­lo­svě­to­vě uzná­va­né po­ža­dav­ky, které jsou zá­ru­kou, že tex­ti­lie smí být ozna­če­na jako bio.

Tyto stan­dar­dy po­krý­va­jí vše od skliz­ně su­ro­vých ma­te­ri­á­lů, přes eko­lo­gic­ky a spo­le­čen­sky pří­vě­ti­vé zpra­co­vá­ní, až po ozna­če­ní, které po­skyt­ne spo­tře­bi­te­li dů­vě­ry­hod­nou zá­ru­ku.
Zpra­co­va­te­lé a vý­rob­ci tex­ti­lu mohou ná­sled­ně vy­vá­žet své tex­ti­lie a ob­le­če­ní v bio kva­li­tě s je­di­nou cer­ti­fi­ka­cí, která je uzná­vá­na na vět­ši­ně dů­le­ži­tých trhů.
Pro spo­leč­nost Epson jsou do­pa­dy vý­ro­by na ži­vot­ní pro­stře­dí dů­le­ži­té v každé fázi ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu, od jeho ná­vr­hu a vý­ro­by po pře­voz, po­u­ží­vá­ní a recyk­la­ci.
Model Epson SC-F3000 na­bí­zí střed­ním a vel­kým vý­rob­cům ob­le­če­ní nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví (TCO) a v pro­de­ji bude od září 2020.


Mohlo by vás zajímat: