Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Canon imagePROGRAF TX pro CAD a plakáty ve vysokém rozlišení

Autor článku: Canon   
Čtvrtek, 25 Únor 2021 14:57

Tags: CAD | Canon | imagePROGRAF TX | Plakáty | Produkce | Vysoké rozlišení

Canon imagePROGRAF TX-4100aTX-3100-2109Firmy pod­ni­ka­jí­cí v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, stro­jí­ren­ství a sta­veb­nic­tví, ma­lo­ob­chod­ní pro­dej­ny a in­ter­ní tis­ko­vá od­dě­le­ní mají šanci po­su­nout svůj tisk vý­kre­sů CAD, GIS a pla­ká­tů na no­vou úroveň. Spo­leč­nost Canon totiž ino­vu­je úspěš­nou řadu vel­ko­for­má­to­vých pro­dukč­ních tis­ká­ren image­PRO­GRAF TX a při­ná­ší pět no­vých mo­de­lů – 24­pal­co­vý TX-2100, 36­pal­co­vý TX-3100, 44­pal­co­vý TX-4100 a mul­ti­funkč­ní TX-3100 MFP Z36 a TX-4100 MFP Z36.

Tato vy­so­ko­rych­lost­ní, vy­so­ko­ka­pa­cit­ní ví­ce­ú­če­lo­vá za­ří­ze­ní po­sky­tu­jí kva­lit­ní tisku a lepší ma­ni­pu­la­ci s médii včet­ně po­kro­či­lé­ho za­bez­pe­če­ní, to vše v rámci dobře zná­mé­ho work­flow z pů­vod­ní řady.

Canon imagePROGRAF TX-2109

Nová úroveň pro­duk­ti­vi­ty

Ať už jde o kva­lit­ní pla­ká­ty nebo více kopií vý­kre­sů CAD ve vy­so­kém roz­li­še­ní, nová řada image­PRO­GRAF TX za­jis­tí bez­o­kra­jo­vý tisk pou­hým stisk­nu­tím tla­čít­ka, a to buď z po­čí­ta­če, nebo přímo z USB flash disku. Pro­duk­ti­vi­ta je za­jiš­tě­na díky ne­pře­tr­ži­té­mu vy­so­ko­rych­lost­ní­mu tisku až 3,2 strán­ky za mi­nu­tu, a to bez nut­nos­ti ořezu. Čas ušet­ří i rych­lé spuš­tě­ní stro­je a bles­ko­vé zpra­co­vá­ní.
Tis­kár­na image­PRO­GRAF TX je na­vr­že­na pro co nej­snaz­ší po­u­ži­tí. Po vlo­že­ní role do po­da­va­če tis­kár­na au­to­ma­tic­ky de­te­ku­je typ a šířku média, za­tím­co in­tu­i­tiv­ní ovlá­da­cí panel se 4,3pal­co­vou do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou mži­kem po­skyt­ne přes­né in­for­ma­ce o mé­di­ích.
U vel­ko­ob­je­mo­vých úloh na­bí­zí tis­kár­ny této řady mož­nost vy­u­ži­tí dvou rolí stej­né­ho média s funk­cí vý­mě­ny během tisku a vel­ko­ka­pa­cit­ní in­kous­to­vé ná­dr­že, která za­jis­tí až 350 metrů ne­pře­tr­ži­té­ho tisku. V pří­pa­dě po­tře­by lze pře­pí­nat mezi dvěma ro­le­mi růz­ných typů médií. Vo­li­tel­ný vy­so­ko­ka­pa­cit­ní zá­sob­ník umís­tě­ný vpře­du pojme až 100 vý­tis­ků A0, a pokud není vy­u­ží­ván, dá se snad­no sklo­pit pro úspo­ru místa.

Přes­ný tisk, zá­ři­vé barvy

Mo­de­ly ino­vo­va­né řady image­PRO­GRAF TX, které si stej­ně jako pů­vod­ní řada drží po­věst za­ří­ze­ní s bez­kon­ku­renč­ní kva­li­tou tisku, kom­bi­nu­jí tis­ko­vé hlavy Canon a pě­ti­bar­vo­vé plně pig­men­to­vé in­kous­ty LUCIA TD. Ty re­pro­du­ku­jí jemné linie, přes­ný text a živé barvy i na oby­čej­ném pa­pí­ře bez rozpí­je­ní – což kli­en­ti vy­u­ži­jí zejmé­na pro vy­so­ce přes­né vý­kre­sy CAD či pla­ká­ty. U vý­tis­ků pro ven­kov­ní po­u­ži­tí za­jis­tí tyto in­kous­ty vy­ni­ka­jí­cí odol­nost proti po­vě­tr­nost­ním vli­vům a lze je po­u­žít s vo­děo­dol­ný­mi médii Canon.

Ske­no­vá­ní a tisk

Pro rych­lé a efek­tiv­ní ske­no­vá­ní a tisk dis­po­nu­jí mul­ti­funkč­ní mo­de­ly image­PRO­GRAF TX-3100 MFP Z36 a TX-4100 MFP Z36 nově vy­vi­nu­tým leh­kým ske­ne­rem Z36 s tech­no­lo­gií Sin­gle­Sen­sor™. Tato ino­va­ce šetří čas a pro­vá­dí přes­né, rov­no­měr­né ske­no­vá­ní po celé šířce bez nut­nos­ti na­sta­vo­vá­ní ná­vaz­nos­ti více seg­men­tů nebo ka­lib­ra­ce.

Do­stup­nost

Nová řada image­PRO­GRAF TX bude od břez­na 2021 k do­stá­ní pro­střed­nic­tvím přímých pro­dej­ních ka­ná­lů a dis­tri­buč­ních part­ne­rů Canonu.
Další in­for­ma­ce o řadě image­PRO­GRAF TX na­lez­ne­te zde.


Mohlo by vás zajímat: