Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Představení nového elektromagnetického uchopovače OnRobot

Autor článku: OnRobot   
Čtvrtek, 11 Březen 2021 13:03

Tags: Automatizace | Hardware | MG10 | OnRobot | Robotika | Uchopovače

OnRobot MG10-2111OnRo­bot uvádí na trh nový pro­dukt MG10. MG10 před­sta­vu­je vše­stran­ný, vy­so­ce vý­kon­ný a snad­no po­u­ži­tel­ný mag­ne­tic­ký ucho­po­vač pro ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem, mon­táž a ob­slu­hu stro­jů ve vý­rob­ním, au­to­mo­bi­lo­vém, le­tec­kém a kos­mic­kém prů­mys­lu. Ná­stroj je plně kom­pa­ti­bil­ní se všemi hlav­ní­mi znač­ka­mi ro­bo­tů pro­střed­nic­tvím roz­hra­ní OnRo­bot One Sys­tem a na­bí­zí uni­kát­ní na­sta­vi­tel­né funk­ce de­tek­ce síly a úcho­pu po­sky­tu­jí­cí uži­va­te­lům vy­so­kou úroveň kon­t­ro­ly.

Stan­dard­ní mag­ne­tic­ké ucho­po­va­če po­sky­tu­jí pouze jed­no­du­chou funk­ci za­pnout/vy­pnout. Aby uži­va­te­lé mohli na­sta­vit po­třeb­nou sílu ná­stro­je, muse­jí k vy­tvo­ře­ní pro­sto­ru mezi mag­ne­tem a ob­jek­tem vklá­dat gu­mo­vé pod­lož­ky. Jedná se o zdlou­ha­vý a ne­přes­ný pro­ces, který ne­při­ná­ší vždy po­ža­do­va­ný vý­sle­dek, zejmé­na při ma­ni­pu­la­ci s ten­ký­mi ko­vo­vý­mi ple­chy a ma­lý­mi ko­vo­vý­mi sou­část­mi, kdy ná­stroj ne­přes­ně ucho­pí více dílů z dů­vo­du chy­bě­jí­cí re­gu­la­ce mag­ne­tic­ké síly.
Tra­dič­ní mag­ne­tic­ké ucho­po­va­če jsou sku­teč­ným pro­blé­mem. Téměř při každé změně apli­ka­ce nebo ob­jek­tu musí dojít k ruč­ní­mu na­sta­ve­ní tak, aby byla kom­pen­zo­vá­na ne­do­sta­teč­ná funkč­nost ucho­po­va­če. Ucho­po­vač MG10 od OnRo­bo­tu toto vše eli­mi­nu­je díky funk­ci na­sta­vi­tel­né síly umožňující rych­lou a snad­nou přes­nou ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem.

Eli­mi­na­ce ri­zi­ka uvol­ně­ní dílů

Na roz­díl od stan­dard­ních mag­ne­tic­kých ucho­po­va­čů je ino­va­tiv­ní MG10 do­dá­ván s in­te­gro­va­ný­mi sen­zo­ry pro de­tek­ci ob­jek­tů a úcho­pu. Pro apli­ka­ci ma­ni­pu­la­ce s ple­cho­vý­mi díly (na­pří­klad pro ob­slu­hu stro­jů vy­ža­du­jí­cí vy­zved­nu­tí ple­chu ze zá­sob­ní­ku, jeho umís­tě­ní do lisu a ode­brá­ní opra­co­va­né­ho dílu) za­jiš­ťu­je tato funk­ce bez­pro­blé­mo­vý a bez­peč­ný pro­voz. Dojde-li k vý­pad­ku ener­gie během úkolu nebo v pří­pa­dě nou­zo­vé­ho za­sta­ve­ní, tyto funk­ce za­jis­tí, aby ne­do­šlo k ne­bez­peč­né­mu uvol­ně­ní ma­ni­pu­lo­va­né­ho dílu.

MG10 picking cylinders-2111

Nový ucho­po­vač MG10 je při­pra­ven i na úkoly spo­je­né s ob­slu­hou stro­jů, mon­tá­ží a ma­ni­pu­la­cí s ma­te­ri­á­lem, které dříve pro­vá­dě­ly ná­klad­né a slo­ži­té pne­u­ma­tic­ké ucho­po­va­če. Za­tím­co pne­u­ma­tic­ké sys­témy vy­ža­du­jí ex­ter­ní pří­vod vzdu­chu, ka­be­láž a pra­vi­del­nou údrž­bu, MG10 je k dis­po­zi­ci ihned po vy­ba­le­ní, což ve srov­ná­ní s pne­u­ma­tic­ký­mi ucho­po­va­či zna­me­ná vý­raz­ně nižší ná­kla­dy na zpro­voz­ně­ní.

Pro ne­rov­né, hrubé a per­fo­ro­va­né po­vrchy

MG10 umožňuje také přes­nou a kon­zis­tent­ní ma­ni­pu­la­ci s před­mě­ty s hrubým, ne­rov­ným či per­fo­ro­va­ným po­vr­chem. Před­sta­vu­je tak ide­ál­ní ře­še­ní pro ši­ro­kou škálu apli­ka­cí ve vý­rob­ním, au­to­mo­bi­lo­vém, le­tec­kém a kos­mic­kém prů­mys­lu. Na­sta­ve­ní více mag­ne­tů ná­stro­je MG10 umožňuje práci se ši­ro­kou šká­lou ve­li­kos­tí, hmot­nos­tí a ne­pra­vi­del­ných tvarů.
Exis­tu­je řada apli­ka­cí, jako na­pří­klad ob­slu­ha ohý­ba­cích lisů či ma­ni­pu­la­ce s per­fo­ro­va­ný­mi ob­jek­ty, pro které pod­tla­ko­vé a prs­to­vé ucho­po­va­če ne­ma­jí do­sta­teč­né schop­nos­ti a vý­kon­nost. MG10 tyto úkoly zvlád­ne snad­no, ať se již jedná o ko­vo­vý ob­ro­bek, dě­ro­va­ný oce­lo­vý díl nebo per­fo­ro­va­ný plech.
Schop­nost pře­jít rych­le z jed­no­ho na­sta­ve­ní apli­ka­ce k druhé je vzhle­dem k sou­čas­né ori­en­ta­ci vý­rob­ní­ho od­vět­ví na ma­lo­sé­ri­o­vou vý­ro­bu s vy­so­kým po­čtem za­ká­zek více než jen bonus. Je to zá­sad­ní před­po­klad úspě­chu. MG10 je je­di­ný mag­ne­tic­ký ucho­po­vač na trhu, který je do­sta­teč­ně vše­stran­ný, in­te­li­gent­ní a snad­no po­u­ži­tel­ný, takže ho lze rych­le na­sa­dit na úkoly typu ob­slu­hy stro­jů, pa­le­ti­za­ce či ma­ni­pu­la­ce s ple­chy. A to vše v plug and play pro­ve­de­ní.


Mohlo by vás zajímat: