Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tři nové 3D tiskárny společnosti Stratasys

Autor článku: Stratasys   

Tags: 3D tiskárny | F770 | FDM | H350 | Origin One | SAF | Stratasys | Technologie P3

StratasysTK089 lobby-2119Stra­ta­sys před­sta­vil 28. dubna 2021 tři nové 3D tis­kár­ny, které spo­leč­ně vý­raz­ně za­sáh­nou do mul­ti­mi­li­ar­do­vé­ho trhu vý­ro­by dílů pro kon­co­vé po­u­ži­tí. Po­slou­ži­la k tomu asi nej­pro­pra­co­va­něj­ší vir­tu­ál­ní tis­ko­vá kon­fe­ren­ce v době co­vi­do­vé ne­svo­bo­dy. Spo­leč­ným rysem no­vých sys­té­mů je rych­lej­ší pře­chod od tra­dič­ní k adi­tiv­ní vý­ro­bě v ob­las­ti ma­lých a střed­ně ob­jem­ných sérií.

Podle Dr. Yoava Zeifa, CEO spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys, jde o urych­le­ní éry ozna­čo­va­né jako Adi­tiv­ní vý­ro­ba 2.0, která na glo­bál­ní úrov­ni při­ná­ší vý­rob­ním fir­mám větší pruž­nost. Adi­tiv­ní vý­ro­ba po­sky­tu­je fir­mám na­pros­tou fle­xi­bi­li­tu při roz­ho­do­vá­ní, kdy, kde a jak budou vy­rá­bět díly, a proto je Stra­ta­sys od­hod­lán být do­da­va­te­lem kom­plet­ních ře­še­ní pro 3D tisk z po­ly­me­rů pro své zá­kaz­ní­ky z ce­lé­ho světa. Více než 25 % tržeb spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys v loňském roce před­sta­vo­va­ly pří­jmy z vý­rob­ních apli­ka­cí. Do bu­douc­na by tržby z to­ho­to seg­ment měly dle od­ha­dů Stra­ta­sy­su růst rych­le­ji než ostat­ní ob­las­ti fi­rem­ní­ho port­fo­lia, do kte­ré­ho patří hard­ware, soft­ware, ma­te­ri­á­ly a služ­by pro 3D tisk. Seg­ment vý­rob­ních slu­žeb by měl v roce 2022 do­sáh­nout 20% me­zi­roč­ní­ho růstu.

Stra­ta­sys Ori­gin One – 3D tisk pro de­tail­ní a slo­ži­té díly

Origin One-Triple Straight on-2119Díky rych­le zvlád­nu­té akvi­zi­ci již nyní spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys a Ori­gin před­sta­vi­ly novou 3D tis­kár­nu Ori­gin One, ur­če­nou pro vý­ro­bu kon­co­vých dílů. Tato 3D tis­kár­na vy­u­ží­vá ori­gi­nál­ní tech­no­lo­gii P3 a spe­ci­ál­ní soft­wa­ro­vou ar­chi­tek­tu­ru pro vý­ro­bu dílů v sé­ri­ích ši­ro­ké­ho roz­sa­hu z na­bíd­ky cer­ti­fi­ko­va­ných ma­te­ri­á­lů tře­tích stran, které se vy­zna­ču­jí skvě­lou přes­nos­tí, úrov­ní de­tai­lu, po­vr­cho­vé kva­li­ty a opa­ko­va­tel­nos­tí. Tato tech­no­lo­gie v kom­bi­na­ci s ino­va­cí hard­wa­ru umož­ni­la firmě Stra­ta­sys op­ti­ma­li­zo­vat prak­tic­ky všech­ny prvky sys­té­mu, který je v nové verzi spo­leh­li­věj­ší a vý­kon­něj­ší. Díky při­po­je­ní do clou­du se navíc uži­va­te­lé této 3D tis­kár­ny do­čka­jí také dal­ších vy­lep­še­ní do bu­douc­na.
Konektory TE-2119Tis­kár­nu Stra­ta­sys Ori­gin One již nyní oce­ni­la spo­leč­nost TE Con­necti­vi­ty, vy­u­ží­va­jí­cí 3D tisk velmi vy­so­ké přes­nos­ti a opa­ko­va­tel­nos­ti při vý­ro­bě ko­nek­to­rů, které vy­ža­du­jí přes­nost v se­ti­ně mi­k­ro­me­t­rů.
Hard­ware, soft­ware a ma­te­ri­á­ly od Stra­ta­sy­su se do­stá­va­jí do sféry sé­ri­o­vé vý­ro­by, kte­rou zde do­ká­žou vy­u­žít a věří, že díky tomu budou schop­ni pruž­ně­ji a ná­kla­do­vě efek­tiv­ně­ji re­a­go­vat na po­ptáv­ky ve­dou­cích svě­to­vých vý­rob­ců z od­vět­ví au­to­mo­bi­lo­vé­ho a le­tec­ké­ho prů­mys­lu, kteří je­jich pro­duk­ty vy­u­ží­va­jí.
Stra­ta­sys in­ter­ně od­ha­du­je, že do roku 2025 exis­tu­je tržní po­ten­ci­ál v ob­je­mu 3,7 mi­li­ar­dy USD ve kte­rém je v rámci vý­rob­ních seg­men­tů au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, spo­třeb­ní zboží, zdra­vot­nic­ké pří­stro­je, den­tál­ní apli­ka­ce a vý­ro­ba ná­stro­jů. To je řada pří­le­ži­tos­tí pro tech­no­lo­gii Ori­gin One.

Nová 3D tis­kár­na H350 s tech­no­lo­gií SAF

StratasysTK043-H350-2119Stra­ta­sys před­sta­vil také první 3D tis­kár­nu z nové řady H Se­ries, která před­sta­vu­je sa­mo­stat­nou vý­rob­ní plat­for­mu. Díky po­u­ži­tí SAF tech­no­lo­gie umožňuje nová 3D tis­kár­na H350 sé­ri­o­vě vy­rá­bět díly pro kon­co­vé po­u­ži­tí. Je na­vr­že­na tak, aby vý­rob­cům umožňovala do­sa­ho­vat kon­zis­tent­ní pro­duk­ti­vi­tu a kon­ku­ren­ce­schop­né a zá­ro­veň pre­di­ko­va­tel­né ceny za vy­ro­be­ný díl, s kom­plet­ní kon­t­ro­lou vý­ro­by ti­sí­ců dílů. Sa­mot­ná 3D tis­kár­na H350 vy­u­ží­vá nejmé­ně tucet roz­lič­ných dílů vy­ro­be­ných SAF tech­no­lo­gií. 3D tis­kár­na H350 je od po­čát­ku roku 2021 po­u­ží­vá­na ně­ko­li­ka cen­t­ry slu­žeb 3D tisku a vý­rob­ci v Ev­ro­pě, Iz­ra­e­li a USA v tes­to­va­cím re­ži­mu.
Oče­ká­vá se, že k zá­kaz­ní­kům začne být stan­dard­ně do­dá­va­ná od pod­zi­mu le­toš­ní­ho roku. Apli­ka­ce takto tiš­tě­ných dílů za­hr­nu­jí na­pří­klad vý­ro­bu krytů, ko­nek­to­rů, ka­be­lo­vých dr­žá­ku, krytů elek­tro­ni­ky a po­trub­ních ve­de­ní.
StratasysTK062-produkt Goetz Maschinenbau-2119Zde byla zmí­ně­na firma Goetz Maschi­nenbau, ně­mec­ký do­da­va­tel vý­rob­ních slu­žeb, která má am­bi­ciózní plány, pokud jde o růst je­jí­ho busi­nessu, a věří, že Stra­ta­sys H350 může v růstu před­sta­vo­vat klí­čo­vý prvek. Zís­ká­vá po­ptáv­ky po vý­ro­bě vel­kých dílů i po men­ších sé­ri­ích řá­do­vě sto­vek dílů. Do­sa­že­ný výkon při kon­zis­tent­ní vý­rob­ní pro­duk­ti­vi­tě se SAF tech­no­lo­gií firmu nadchl, stej­ně jako spo­leh­li­vost to­ho­to sys­té­mu.
Pro sys­témy řady H Se­ries po­u­ží­vá Stra­ta­sys cer­ti­fi­ko­va­né ma­te­ri­á­ly od dal­ších do­da­va­te­lů. Vý­cho­zím ma­te­ri­á­lem je Stra­ta­sys PA11, což je plast s bi­o­lo­gic­kým zá­kla­dem, vy­ro­be­ný z ri­ci­no­vé­ho oleje.

FDM 3D tis­kár­na F770 – zjed­no­du­še­ná práce s vel­ký­mi díly

Stratasys F770-2119Tře­tím před­sta­ve­ným sys­té­mem je 3D tis­kár­na Stra­ta­sys F770, která po­u­ží­vá prů­mys­lo­vé FDM tech­no­lo­gie. Pri­már­ně je ur­če­na pro velké díly, a proto je vy­ba­ve­na nej­šir­ší (roz­měr X) plně vy­hří­va­nou sta­veb­ní ko­mo­rou mezi FDM tis­kár­na­mi Stra­ta­sys a vel­ko­rysým sta­veb­ním ob­je­mem 0,34 m³. Tento nový sys­tém s cenou pod 100 tisíc ame­ric­kých do­la­rů je určen pro vý­ro­bu pro­to­ty­pů, pří­prav­ků, upí­na­del a ná­stro­jo­vých apli­ka­cí vy­ža­du­jí­cích po­u­ži­tí stan­dard­ních ter­mo­plas­tů. Po­st­pro­cesing je zjed­no­du­šen díky roz­pust­né­mu ma­te­ri­á­lu pod­pěr a pra­cov­ní po­stu­py jsou op­ti­ma­li­zo­vá­ny pro­střed­nic­tvím soft­wa­ru Grab­CAD Print.

Jako jeden z prv­ních uži­va­te­lů 3D tis­kár­ny Stra­ta­sys F770 byla před­sta­ve­na ame­ric­ká spo­leč­nost Sub-Zero Group vy­rá­bě­jí­cí lu­xus­ní zboží. Díky to­mu­to za­ří­ze­ní je spo­leč­nost schop­na vy­rá­bět v rámci vlast­ní­ho pod­ni­ku roz­měr­né díly, díky čemuž ušet­ří až 40 % ná­kla­dů. Její la­bo­ra­toř 3D tisku se po­tý­ká s no­vý­mi typy vý­rob­ků kaž­dých šest týdnů. Nej­lep­ší a nej­rych­lej­ší způ­sob, jak si s tím po­ra­dit, je vy­rá­bět co nej­víc věcí doma. A tis­kár­na F770 jim přes­ně toto do­přá­vá.

Více in­for­ma­cí o jed­not­li­vých 3D tis­kár­nách na­lez­te na Stra­ta­sys Ori­gin One, Stra­ta­sys H350Stra­ta­sys F770.


Mohlo by vás zajímat: