Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Epson uvádí na trh firemní A3 tiskárny EcoTank

Autor článku: Epson   

Tags: EcoTank | Epson | Formát A3 | Hardware | L15180 | M15180 | Tiskárny

Epson EcoTank-Pro-L15180 a M15180Epson roz­ší­řil řadu fi­rem­ních tis­ká­ren Eco­Tank a uvedl na trh první mul­ti­funkč­ní tis­kár­ny Eco­Tank for­má­tu A3, které na­bí­ze­jí ba­rev­ný i čer­no­bí­lý tisk for­má­tu A3 – tis­kár­nu Eco­Tank Pro L15180 a M15180. Tyto tis­kár­ny bez in­kous­to­vých kazet umožňují ne­ru­še­ný, bez­pro­blé­mo­vý tisk, aniž by bylo po­tře­ba vyměňovat či skla­do­vat in­kous­to­vé ka­ze­ty, a před­sta­vu­jí tak ener­ge­tic­ky úspor­nou al­ter­na­ti­vu la­se­ro­vých tis­ká­ren.

Nové in­kous­to­vé tis­kár­ny EcoTank Pro bez po­u­ži­tí tepla mají až o 83 % nižší spo­tře­bu ener­gie než la­se­ro­vé tis­kár­ny a po­u­ží­va­jí vel­ko­ka­pa­cit­ní in­kous­to­vé ná­drž­ky. To zkra­cu­je dobu po­třeb­nou pro sprá­vu do­dá­vek a eli­mi­nu­je nut­nost vý­ro­by, pře­pra­vy a li­kvi­da­ce kazet. Na­mís­to toho je lze doplňovat po­mo­cí vel­ko­ka­pa­cit­ních lah­vi­ček s in­kous­tem, které za­jis­tí až 7 500 čer­no­bí­lých a 6 000 ba­rev­ných vý­tis­ků.
Tyto „čisté" pro­duk­ty lze snad­no in­te­gro­vat do za­bez­pe­če­né­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu tisku díky snad­né ko­nek­ti­vi­tě a za­jis­tit si tak mi­mo­řád­ně nízké ná­kla­dy na strán­ku a cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví. V ma­lých pra­cov­ních sku­pi­nách umožňují vyšší pro­duk­ti­vi­tu, první stra­nu lze vy­tisk­nout za pou­hých 5,5 sekund.

Sku­pi­na Epson má ce­lo­svě­to­vou pů­sob­nost, je ří­ze­ná ja­pon­skou spo­leč­nos­tí Seiko Epson Cor­po­rati­on a ge­ne­ru­je kaž­do­roč­ní pro­de­je v hod­no­tě okolo 1 bi­li­o­nu ja­pon­ských jenů. Více na global.epson.com.


Mohlo by vás zajímat: