Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Barevné a kvalitní 3D modely v pohybu v reálném čase

Autor článku: Photoneo   
Pondělí, 01 Srpen 2022 17:25

Tags: Color | Hardware | Mo­ti­on­Cam-3D | Photoneo | Robotika | Strojové vidění | Umělá inteligence

Photoneo MotionCam-3D-2231Pho­to­neo Mo­ti­on­Cam-3D byla oce­ně­na pres­tiž­ní­mi pro­gra­my jako nej­lep­ší 3D ka­me­ra na trhu. Nej­no­věj­ší oce­ně­ní po­chá­zí z pro­gra­mu The Sup­ply­Tech Bre­ak­throu­gh Awards, který oce­nil ka­me­ru Mo­ti­on­Cam-3D jako sen­zo­ric­ké ře­še­ní roku v ka­te­go­rii „IoT, sen­zo­ry a sle­do­vá­ní ma­jet­ku“. Ve slo­ven­ské spo­leč­nos­ti Pho­to­neo na­sta­vi­li vy­so­ké stan­dar­dy, a přes­to se vždy snaží o víc, aby svým zá­kaz­ní­kům co nej­lé­pe po­moh­li s je­jich au­to­ma­ti­zač­ní­mi pro­jek­ty.

Proto před­sta­vu­jí Mo­ti­on­Cam-3D Color – další stří­br­nou kulku v ob­las­ti stro­jo­vé­ho vi­dě­ní, která ko­neč­ně umožňuje v re­ál­ném čase vy­tvá­řet ba­rev­ná 3D mrač­na bodů po­hyb­li­vých scén v do­ko­na­lé kva­li­tě. Je­di­neč­ná kom­bi­na­ce 3D ge­o­me­t­rie, po­hy­bu a barev umožňuje ná­roč­né apli­ka­ce umělé in­te­li­gen­ce a ro­bo­tic­ké úlohy, které se opí­ra­jí nejen o in­for­ma­ce o hloub­ce, ale také o ba­rev­ná data.

Mo­ti­on­Cam-3D Color je nyní k dis­po­zi­ci v pro­gra­mu Early Ado­pters, takže kon­tak­tuj­te Pho­to­neo a za­žá­dej­te o raný vzo­rek. A sa­mo­zřej­mě zůstaňte na­la­dě­ni na další in­for­ma­ce.


Mohlo by vás zajímat: