Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výkonné pracovní stanice ThinkStation PX, P7 a P5

Autor článku: Lenovo   
Čtvrtek, 09 Březen 2023 13:12

Tags: 3D CAD | Aston Martin | BIM | CAE | Hardware | Intel | Lenovo | Pracovní stanice | ThinkStation

Lenovo ThinkStation PX P7 P5-2310Le­no­vo ozná­mi­lo uve­de­ní tro­ji­ce tech­no­lo­gic­ky nej­vy­spě­lej­ších pra­cov­ních sta­nic, které kdy spo­leč­nost po­sta­vi­la, Think­Stati­on PX, P7 a P5. Tyto nové pra­cov­ní sta­ni­ce byly od zá­kla­du pře­pra­co­vá­ny tak, aby pře­ko­na­ly dneš­ní nej­ex­trém­něj­ší vý­po­čet­ní za­tí­že­ní na­příč od­vět­ví­mi. Jsou vy­ba­ve­ny nej­no­věj­ší­mi pro­ce­so­ry od In­te­lu s až 120 jádry a pod­po­rou špič­ko­vých pro­fe­si­o­nál­ních gra­fic­kých karet Nvi­dia RTX.

Kromě toho se nové pra­cov­ní sta­ni­ce mohou pochlu­bit zcela novým pře­lo­mo­vým de­sig­nem šasi a po­kro­či­lým chla­ze­ním, stej­ně jako schop­nost­mi BMC pro efek­tiv­ní vzdá­le­né mo­ni­to­ro­vá­ní sys­té­mu. Pra­cov­ní sta­ni­ce splňují ne­u­stá­le se zvy­šu­jí­cí po­ža­dav­ky na vyšší výkon a rych­lost, od vir­tu­ál­ní re­a­li­ty a vir­tu­ál­ní pro­duk­ce až po stro­jo­vé učení, da­to­vou vědu, po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né in­že­nýr­ství (CAE), za­chy­co­vá­ní re­a­li­ty a umě­lou in­te­li­gen­ci.

Nové šasi pro řadu Think­Stati­on je spo­leč­ným ná­vrhem Le­no­va a firmy Aston Mar­tin, re­no­mo­va­ným vý­rob­cem vý­kon­ných au­to­mo­bi­lů. V sou­la­du s de­signo­vou fi­lo­zo­fií vý­rob­ce au­to­mo­bi­lů se spo­lu­prá­ce sna­ži­la zdů­raz­nit iko­nic­ký čer­ve­ný de­sign pro­duk­tů Le­no­vo, po­skyt­nout co nej­vyš­ší možný výkon a umož­nit vyšší úroveň při­způ­so­be­ní. Ná­vr­há­ři obou spo­leč­nos­tí spo­lu­pra­co­va­li na tvor­bě stro­jů s ma­xi­mál­ním vý­ko­nem, které uži­va­te­lům pra­cov­ních sta­nic do­vo­lí po­sí­lit kaž­dou jed­not­li­vou fázi je­jich kom­plex­ních pra­cov­ních úkolů. Za tímto úče­lem týmy na­vrh­ly novou kon­struk­ci „tool-less“ šasi (šasi, pro jehož údrž­bu, ser­vis, up­gra­de a šká­lo­vá­ní není nutné po­u­žít ja­ké­ko­liv ná­řa­dí), které umožňuje ex­trém­ní fle­xi­bi­li­tu a vy­lep­še­nou er­go­no­mii.

Se za­mě­ře­ním na do­sa­že­ní ma­xi­mál­ní­ho vý­ko­nu je čelní 3D mříž­ka přímo in­spi­ro­vá­na iko­nic­kým ces­tov­ním vozem Aston Mar­tin DBS. Pře­pra­co­va­né vzdu­cho­vé pře­páž­ky a větší 3D šesti­hran­né vě­t­ra­cí ot­vo­ry spo­leč­ně s pa­ten­to­va­ným tří­ka­ná­lo­vým sys­té­mem chla­ze­ní umožňují ne­ru­še­né prou­dě­ní vzdu­chu, za­jiš­ťu­jí­cí ma­xi­mál­ní pří­vod stu­de­né­ho a odvod hor­ké­ho vzdu­chu. Vý­sled­kem je iko­nic­ké šasi ma­xi­ma­li­zu­jí­cí výkon pro­ce­so­ru, gra­fic­ké karty, pa­mě­ti i úlo­žiš­tě. Všech­ny tři nové pra­cov­ní sta­ni­ce se navíc mohou po­ch­lu­bit ino­va­tiv­ním, mo­du­lár­ním de­sig­nem se zá­suv­ka­mi umís­tě­ný­mi na před­ním pa­ne­lu pro snad­ný ser­vis a fle­xi­bil­ní úpra­vy.

Lenovo ThinkStation PX

Dokonalý počítač pro flexibilní datová centra

Le­no­vo Think­Stati­on PX do­sa­hu­je ex­trém­ní­ho vý­ko­nu díky větší pod­po­ře roz­ši­ři­tel­nos­ti a vyš­ší­ho počtu jader, než tomu bylo u před­cho­zí ge­ne­ra­ce pra­cov­ních sta­nic Le­no­vo. Think­Stati­on PX je navíc op­ti­ma­li­zo­va­ná pro pro­voz v ser­ve­ro­vém racku, díky čemuž na­bí­zí fle­xi­bil­ní volbu mezi pro­stře­dím stol­ních po­čí­ta­čů i da­to­vých cen­ter a umožňuje ply­nu­lý pře­chod mezi nimi. Tato vše­stran­ná nová pra­cov­ní sta­ni­ce je po­há­ně­na nej­no­věj­ší­mi šká­lo­va­tel­ný­mi pro­ce­so­ry Intel Xeon 4. ge­ne­ra­ce, které na­bí­ze­jí až 120 vý­po­čet­ních jader a mohou se pochlu­bit prů­měr­ným ná­růs­tem vý­ko­nu o 53 % vůči před­cho­zí ge­ne­ra­ci. Think­Stati­on PX také na­bí­zí pod­po­ru až čtyř dvou­slo­to­vých gra­fic­kých karet Nvi­dia RTX 6000 ge­ne­ra­ce Ada, díky čemuž mohou uži­va­te­lé spra­vo­vat a pro­vá­dět i ty nej­slo­ži­těj­ší pra­cov­ní úkoly, včet­ně kre­a­tiv­ních do­kon­čo­va­cích prací a CAE si­mu­la­ce. Nová stol­ní pra­cov­ní sta­ni­ce s až 4 TB DDR5 ope­rač­ní pa­mě­tí a ul­tra­rych­lou šíř­kou pásma pro­střed­nic­tvím linek PCIe Gen 5 po­sky­tu­je fle­xi­bi­li­tu pro vir­tu­a­li­za­ci více uži­va­te­lů v hyb­rid­ním pra­cov­ním pro­stře­dí – ať už v da­to­vých cen­t­rech nebo clus­te­rech v rámci stol­ní­ho po­čí­ta­če. Tato pra­cov­ní sta­ni­ce také na­bí­zí efek­tiv­ní 1850W zdroj a vo­li­tel­né re­dun­dant­ní na­pá­je­cí zdro­je.

ThinkStation PX-2310

Lenovo ThinkStation P7

Ohromující výkon v jednosocketovém provedení

Think­Stati­on P7 je vy­ba­ven novou pře­lo­mo­vou vý­po­čet­ní ar­chi­tek­tu­rou, která s nej­no­věj­ší­mi pro­ce­so­ry Intel Xeon W pod­po­ru­jí­cí až 56 jader v jed­no­socke­to­vém pro­ve­de­ní umožňuje řešit vý­po­čet­ně ná­roč­né úlohy pro více vlá­ken. Think­Stati­on P7 byl na­vr­žen tak, aby pře­ko­nal ty nej­přís­něj­ší po­ža­dav­ky na výkon a spo­leh­li­vost v pra­cov­ních úko­nech, které se v mi­nu­los­ti ob­vykle spo­lé­ha­ly na ser­ve­ry nebo clou­do­vé zdro­je. Model P7 je také op­ti­ma­li­zo­va­ný pro po­u­ži­tí v růz­ných pro­stře­dích desk­to­pů i pro 4U rack v da­to­vých cen­t­rech. Think­Stati­on P7 je díky pod­po­ře až tří dvou­slo­to­vých gra­fic­kých karet Nvi­dia RTX 6000 Ada ide­ál­ní pro tvůr­ce ob­sa­hu, ar­chi­tek­ty, de­sig­né­ry, in­že­ný­ry a da­to­vé vědce, kteří vy­ža­du­jí bez­pre­ce­dent­ní gra­fi­ku, vi­zu­a­li­za­ci, vy­kres­lo­vá­ní v re­ál­ném čase, CAE a výkon pro umě­lou in­te­li­gen­ci. Think­Stati­on P7 do­ká­že čelit těm nej­ná­roč­něj­ším vý­zvám, od au­to­mo­bi­lo­vé­ho de­sig­nu a vý­po­čet­ní ana­lý­zy dy­na­mi­ky te­ku­tin až po kom­plex­ní pra­cov­ní úkoly pro pro­duk­ci videa a ren­de­ro­vá­ní.

Intel na­bí­zí novou řadu pro­ce­so­rů Xeon W, po­sta­ve­nou na pře­lo­mo­vé nové vý­po­čet­ní ar­chi­tek­tu­ře s vý­raz­ně vět­ším po­čtem jader pro zrych­le­ní vý­ko­nu v pra­cov­ních zá­tě­žích, na kte­rých dnes pod­ni­ky zá­vi­se­jí. Tyto pro­ce­so­ry za­jis­tí, že pro­fe­si­o­nál­ní ino­vá­to­ři, včet­ně tvůr­ců, in­že­ný­rů a da­to­vých vědců, budou mít sílu a sta­bi­li­tu po­třeb­nou pro vy­tvá­ře­ní nej­no­věj­ších ino­va­cí v oboru.

Lenovo ThinkStation P5

Všestrannost, spolehlivost a výkon připravený na budoucnost

Think­Stati­on P5, ta­houn ka­ta­lo­gu stol­ních pra­cov­ních sta­nic, je na­vr­žen pro celou řadu prů­mys­lo­vých od­vět­ví a byl pře­pra­co­ván tak, aby uspo­ko­jil uži­va­tel­ské po­ža­dav­ky po vyš­ším vý­ko­nu, šká­lo­va­tel­nos­ti IT a snad­né sprá­vě v pod­ni­ku, resp. Or­ga­ni­za­ce. Pra­cov­ní sta­ni­ce nové ge­ne­ra­ce je vy­ba­ve­na nově na­vr­že­ným šasi, nej­no­věj­ší­mi pro­ce­so­ry Intel Xeon W na­bí­ze­jí­cí­mi pod­po­ru až 24 jader a pod­po­rou až pro dvě pro­fe­si­o­nál­ní gra­fic­ké karty Nvi­dia RTX A6000. Vy­so­ko­rych­lost­ní paměť DDR5 a šířka pásma PCIe Gen 5 po­sky­tu­jí fle­xi­bil­ní kon­fi­gu­ro­va­tel­nost, která uspo­ko­jí je­di­neč­né po­tře­by kon­co­vých uži­va­te­lů. Tato pra­cov­ní sta­ni­ce, op­ti­ma­li­zo­va­ná pro ar­chi­tek­ty, de­sig­né­ry, in­že­ný­ry i kre­a­tiv­ce, vy­ni­ká v so­lid­ním mo­de­lo­vá­ní a vý­po­čet­ně ná­roč­ných úko­lech, včet­ně BIM, kom­plex­ní­ho 3D CAD, za­chy­co­vá­ní re­a­li­ty a ge­o­prosto­ro­vé vi­zu­a­li­za­ce, vi­zu­ál­ních efek­tů a edge ře­še­ní.

Nvi­dia na­bí­zí pro stol­ní pra­cov­ní sta­ni­ce nej­vý­kon­něj­ší gra­fic­kou kartu pro vi­zu­ál­ní vý­po­čty na světě. Ty jsou sou­čás­tí všech tří no­vých desk­to­po­vých sys­té­mů Le­no­vo Think­Stati­on a do­dá­va­jí da­to­vým věd­cům, in­že­ný­rům a kre­a­tiv­ním pro­fe­si­o­ná­lům vy­so­ce vý­kon­nou tech­no­lo­gii, kte­rou po­tře­bu­jí k rych­lej­ším ino­va­cím, práci s masiv­ní­mi da­to­vý­mi sa­da­mi, vy­lep­še­ní je­jich AI a vý­po­čet­ně ná­roč­ným pra­cov­ním po­stu­pům.

Pra­cov­ní sta­ni­ce Think­Stati­on PX, P7 a P5 jsou na­vr­že­ny tak, aby fun­go­va­ly v těch nej­ná­roč­něj­ších pro­fe­si­o­nál­ních IT pro­stře­dích a po­sky­to­va­ly zá­klad­ní funk­ce i za­bez­pe­če­ní na úrov­ni en­ter­pri­se. Přís­né stan­dar­dy a tes­to­vá­ní spo­leč­nos­ti Le­no­vo, Think­Stati­on Di­a­gnos­tics 2.0, pod­po­ra ThinkShield, up­gra­de na Pre­mier Sup­port a tří­le­tá zá­ru­ka po­sky­tu­jí jis­to­tu a klid po­třeb­ný pro se­be­vě­do­měj­ší a bez­peč­něj­ší práci.

Tři nové pra­cov­ní sta­ni­ce budou k dis­po­zi­ci od květ­na 20231. Chce­te-li se do­zvě­dět více o nej­no­věj­ších pří­růst­cích do pro­duk­to­vé­ho port­fo­lia pra­cov­ních sta­nic Le­no­vo, na­vštiv­te www.lenovo.com/thinkstations.Mohlo by vás zajímat: