Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Piab uvádí na trh uchopovač pytlů LBG­‑50

Autor článku: Redakce   
Pátek, 20 Říjen 2023 14:10

Tags: Automatizace | LBG­‑50 | Paletizace | Piab | Uchopovače

lbg-50-productcard-2342Piab po­si­lu­je svůj vliv na trhu pa­le­ti­zač­ních ře­še­ní s leh­kým ucho­po­va­čem pytlů LBG­‑50. Nové cha­padlo snad­no zvedá sáčky a pytle o hmot­nos­ti až 50 kg. Je­li­kož se jedná o pře­dem zkon­stru­o­va­ný ná­stroj, lze ušet­řit cenný čas po­třeb­ný k vý­vo­ji. Ne­vy­hnu­tel­nou vý­zvou při de­fi­no­vá­ní no­vé­ho sys­té­mu ucho­po­vá­ní pytlů v pa­le­ti­zač­ní lince je zís­ká­ní přes­ných roz­mě­rů pro sla­dě­ní s vá­leč­ky do­prav­ní­ku pro hlad­ký pro­ces zve­dá­ní a uvolňování.

To vy­ža­du­je ča­so­vě ná­roč­nou ana­lý­zu a návrh a poz­dě­ji ještě více času na při­způ­so­be­ní a úpra­vy.

Kromě toho může být nutné zvá­žit další ře­še­ní, např. pro ma­ni­pu­la­ci s klouza­vý­mi ple­chy, což pro­dlu­žu­je pro­ces im­ple­men­ta­ce a může na­ru­šit pů­vod­ní na­sta­ve­ní a účel cha­padla.

To vše řeší no­vin­ka spo­leč­nos­ti Piab v ro­di­ně pa­le­ti­zač­ních ná­stro­jů, leh­ké­ho ucho­po­va­če pytlů LBG­‑50.

LBG­‑50 je vý­sled­kem dlou­ho­le­tých zku­še­nos­tí s vý­vo­jem za­káz­ko­vých pa­le­ti­zač­ních za­ří­ze­ní EOAT (End­‑of­‑Arm­‑Too­ling). Jde o kom­plet­ní před­při­pra­ve­ný ucho­po­vač pytlů, který se snad­no in­sta­lu­je, na­sta­vu­je a udr­žu­je. Na­bí­zí fle­xi­bi­li­tu, díky níž se hodí k ja­ké­mu­ko­li vá­leč­ko­vé­mu do­prav­ní­ku na trhu, a stej­ně snad­no si po­ra­dí i s kluz­ný­mi fó­lie­mi díky mož­nos­ti při­dá­ní va­ku­o­vých pří­sa­vek Du­ra­flex a tech­no­lo­gie COAX.

piab-strengthens-its-grip-2342

Ma­ni­pu­la­ce s pytli je ob­vykle ná­roč­ná, pro­to­že jsou těžké a pruž­né, ale je­jich po­vrch je cit­li­vý na stla­če­ní, pro­pích­nu­tí nebo hrubé za­chá­ze­ní. LBG­‑50 tomu před­chá­zí tím, že po­sky­tu­je jemný, ale pevný zdvih, za­tím­co za­bu­do­va­ná horní upí­na­cí deska za­jiš­ťu­je pytel shora během po­hy­bu. To zase umo­ž­ňuje vyšší rych­lost cyklu.

Ra­me­no i kost­ra LBG­‑50 jsou vy­ro­be­ny z hli­ní­ku, díky čemuž je za­ří­ze­ní ro­bust­ní a zá­ro­veň lehké. Dal­ší­mi po­zi­tiv­ní­mi vlast­nost­mi jsou fle­xi­bil­ní šířka a po­lo­ho­vá­ní prstů a vel­ko­ry­sé mož­nos­ti mon­tá­že.

LBG­‑50 se bude vy­rá­bět na za­káz­ku v EU i v USA. Před ná­ku­pem se do­po­ru­ču­je kon­zul­ta­ce s apli­kač­ním in­že­ný­rem Piabu, který za­jis­tí správ­ný výběr cha­padla.

 


Mohlo by vás zajímat: