Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová 3D tiskárna Josefa Průši cílí na začátečníky a školy

Autor článku: Prusa Research   

Tags: 3D tiskárny | Hardware | Josef Průša | Mini | Prusa Research | Školy | Začátečníci

OriginalPrusaMINI04Spo­leč­nost Prusa Re­search před­sta­vi­la no­vý mo­del 3D tis­kár­ny. Ori­gi­nal Prusa MINI je kom­pakt­ní tis­kár­na vy­ba­ve­ná po­kro­či­lý­mi funk­ce­mi. Svou ce­nou, která ne­pře­sáh­la hra­ni­ci 10 ti­síc ko­run, cí­lí hlav­ně na za­čá­teč­ní­ky, ško­ly a ma­ji­te­le tak­zva­ných „tis­ko­vých fa­rem“, kte­ří po­u­ží­va­jí 3D tisk k drob­né vý­ro­bě. Ori­gi­nal Prusa MINI na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 18 × 18 × 18 cm a je te­dy men­ší než sou­čas­ný nej­pro­dá­va­něj­ší mo­del fir­my, Ori­gi­nal Prusa i3 MK3S. Jde zá­ro­veň o první tis­kár­nu od Pru­sa Re­search po­sta­ve­nou na 32­bi­to­vé elek­tro­ni­ce (do­sa­vad­ní tis­kár­ny bě­že­ly na 8bi­tech), kon­krét­ně na in­ter­ně vy­vi­nu­té zá­klad­ní des­ce „Buddy“.

original-prusa-mini-2-1942Ori­gi­nal Prusa MINI při­ne­se zá­kaz­ní­kům zá­sad­ní vy­lep­še­ní kom­for­tu tisku díky mož­nos­ti při­po­jit tis­kár­nu do do­má­cí sítě (přes ether­net nebo vo­li­tel­ný Wi-Fi modul), rych­lé­mu star­tu tisku „jed­ním kli­kem“, au­to­ma­tic­ké ka­lib­ra­ci pod­lož­ky a ba­rev­né­mu LCD dis­ple­ji.

Cena tis­kár­ny, která se k prv­ním zá­kaz­ní­kům do­sta­ne kon­cem lis­to­pa­du to­ho­to roku, je 9990 Kč včet­ně DPH. Zá­jem­ci z ce­lé­ho světa si ji mohou ob­jed­nat už nyní na shop.​prusa3d.​com – i ten­to­krát jim tedy bude Prusa Re­search do­dá­vat tis­kár­ny pri­már­ně na­pří­mo, bez dis­tri­bu­to­rů.


Mohlo by vás zajímat: