Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo android

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Nové uživatelské rozhraní Sygicu odhaluje budoucí trendy
(Matching tags: Rozhraní,Sygic,iOS,Android,Design,GPS,Navigace,GIS)
Sygic ur­ču­je tren­dy v ob­las­ti GPS na­vi­ga­cí a teď při­ná­ší nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní. Ne­jed­ná se nicmé­ně o pou­hou změnu barev a kon­tras­tů. Sygic při­ná­ší lepší uspo­řá­dá­ní ...
Čtvrtek, 09 Listopad 2023
2. eMan vyvinul aplikaci pro ABB na správu robotů
(Matching tags: In­fo­ser­vis,Apli­ka­ce,Roboty,ABB,Správa,iOS,Android,Automatizace,Robotika)
Před­ní český do­da­va­tel soft­wa­ru eMan vy­vi­nul apli­ka­ci na míru pro ABB, kon­krét­ně di­vi­zi ABB Ro­bo­ti­ka a Au­to­ma­ti­za­ce. Ta tak nyní může jed­no­du­še řešit ja­ký­ko­liv po­ža­da­vek ...
Neděle, 05 Listopad 2023
3. Nové navigace Actis Rugged s MapFactor Navigatorem
(Matching tags: Navigace,GPS,Android,MapFactor,Actis Rugged)
Na­vi­gač­ní za­ří­ze­ní Actis Ru­g­ged jsou odol­né, vy­so­ce vý­kon­né An­dro­id table­ty s pře­din­sta­lo­va­ným pro­fe­si­o­nál­ním na­vi­gač­ním soft­warem Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor. Jsou spe­ci­ál­ně ...
Středa, 02 Srpen 2023
4. Za dobitím elektromobilu s MapFactor Navigatorem
(Matching tags: GIS,Navigace,GPS,Android,MapFactor,Verze 7.3,Dobíjení elektromobilů)
S po­sled­ní ak­tu­a­li­za­cí apli­ka­ce (verze 7.3) a ma­po­vých pod­kla­dů při­by­ly v ob­lí­be­né české of­fli­ne na­vi­gač­ní apli­ka­ci Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor nové ka­te­go­rie POI ...
Pondělí, 24 Duben 2023
5. Podpora Android Auto Coolwalku v MapFactor Navigatoru 7.3
(Matching tags: PIP,Auto Coolwalk,MapFactor,Android,GPS,Navigace)
Nová verze Ma­p­fac­tor Na­vi­ga­to­ru pro An­dro­id vy­da­ná kon­cem února při­nes­la opět za­jí­ma­vou no­vin­ku. Ři­di­či vy­u­ží­va­jí­cí na­vi­ga­ci po­mo­cí pro­po­je­ní te­le­fo­nu s ve­sta­vě­ným ...
Pátek, 03 Březen 2023
6. Přidejte mapy a navigaci MapFactor do své aplikace
(Matching tags: Soft­ware De­ve­lo­p­ment Kit,Maps & Na­vi­gati­on,Aplikace,SDK,MapFactor,Android,Mapy)
Chtě­li byste snad­no při­dat of­fli­ne mapy a na­vi­ga­ci do své vlast­ní apli­ka­ce? Přáli byste si vy­lep­šit sprá­vu vo­zo­vé­ho parku, plá­no­vat a op­ti­ma­li­zo­vat trasy vo­zi­del? Ze­fek­tiv­nit ...
Sobota, 24 Prosinec 2022
7. Nové grafické tablety EVOLVEO řady Grafico
(Matching tags: Grafika,Android,Windows,Tablety,USB,Evolveo,MacOS,Grafico)
Evolveo uvádí na trh řadu gra­fic­kých table­tů, které se vy­zna­ču­jí rych­lou ode­zvou, vy­so­kou cit­li­vos­tí a roz­li­še­ním sní­ma­cí vrst­vy. Za­ru­ču­jí tak ply­nu­lost a přes­nost tahů. ...
Úterý, 18 Říjen 2022
8. Odolný tablet Samsung Galaxy Tab Active4 Pro pro práci v terénu
(Matching tags: Active4,Galaxy Tab,Samsung,Tablety,Android,Hardware)
Sam­sung Electro­nics před­sta­vil 31. srpna nový uni­ver­zál­ní tablet Ga­la­xy Tab Acti­ve4 Pro, který zda­le­ka ne­pat­ří jen do kan­ce­lá­ře. Vy­zna­ču­je se špič­ko­vou odol­nos­tí, velmi dobrou funkč­ní ...
Čtvrtek, 01 Září 2022
9. Nový 8" odolný tablet Rocktab s Androidem 11
(Matching tags: WEROCK Tech­no­lo­gies,S208,Rocktab,Tablety,Android,Hardware)
WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový tablet Rocktab S208 pro práci v ná­roč­ných pro­voz­ních pod­mín­kách. Díky jas­né­mu dis­ple­ji odol­né­mu proti po­škrá­bá­ní, odol­nos­ti vůči vo­jen­ské­mu ...
Úterý, 01 Únor 2022
10. Getac přichází s novým 10palcovým tabletem ZX10
(Matching tags: ZX10,Odolné tablety,Getac,Android,Hardware)
Spo­leč­nost Getac ozná­mi­la uve­de­ní svého no­vé­ho plně odol­né­ho table­tu ZX10, vše­stran­né­ho 10­pal­co­vé­ho za­ří­ze­ní po­sta­ve­né­ho na ope­rač­ním sys­té­mu An­dro­id 11. Model ZX10 se za­řa­dí ...
Pondělí, 24 Leden 2022
11. Cestovní pojištění v navigaci Sygic od pojišťovny Union
(Matching tags: Union,COVID-19,Pojištění,Sygic,Android,GPS,Navigace)
Of­fli­ne GPS na­vi­ga­ce Sygic před­sta­vu­je novou služ­bu. Díky spo­lu­prá­ci s po­jiš­ťov­nou Union, čle­nem sku­pi­ny ACHMEA, je novou sou­čás­tí ob­lí­be­né na­vi­gač­ní apli­ka­ce i ces­tov­ní ...
Úterý, 20 Červenec 2021
12. Panasonic uvádí nový odolný tablet TOUGHBOOK S1
(Matching tags: TOUGHBOOK S1,Panasonic,Tablety,Android,Stavebnictví,Hardware)
Spo­leč­nost Pa­na­so­nic před­sta­vi­la 18. květ­na 2021 nový Tou­ghbook S1 – ma­xi­mál­ně odol­ný tablet se sys­té­mem An­dro­id pro snad­nou mo­bi­li­tu při práci. Toto za­ří­ze­ní se 7pal­co­vým dis­ple­jem ...
Úterý, 18 Květen 2021
13. Aplikace Auta Super místo návštěvy showroomu
(Matching tags: Showroom,Auta Super,Rozšířená realita,Aplikace,iOS,Android,Automobily,Virtuální realita)
Nová mo­bil­ní apli­ka­ce spo­leč­nos­ti Auta Super do­vo­lu­je zá­jem­ci si pro­hléd­nout vůz z ak­tu­ál­ní na­bíd­ky ni­ko­liv na­ži­vo, ale v roz­ší­ře­né (AR) a vir­tu­ál­ní re­a­li­tě ...
Pondělí, 15 Únor 2021
14. Aktualizovaná aplikace Počasí & Radar s novou funkcí
(Matching tags: GIS,Meteoradar,Počasí & Radar,WetterOnline,Aplikace,iOS,Android)
Víte o tom, že nás dnes čeká asi po­sled­ní nej­tep­lej­ší den v tomto roce s tep­lo­ta­mi až do 30 stupňů Cel­sia? Uži­va­te­lé apli­ka­ce Po­ča­sí & Radar to už ur­či­tě za­zna­me­na­li ...
Úterý, 15 Září 2020
15. Nová navigace MapFactoru pro nákladní a rozměrná vozidla
(Matching tags: Truck Pro,MapFactor,Navigator,Android,GPS,Navigace,GIS)
Ma­p­Fac­tor před­sta­vu­je novou na­vi­gač­ní apli­ka­ci Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor Truck Pro pro An­dro­id ur­če­nou spe­ci­ál­ně pro ři­di­če roz­měr­ných vo­zi­del, jako jsou ka­mi­o­ny, ná­klad­ní ...
Čtvrtek, 27 Srpen 2020
16. Fuelio od Sygicu s novými funkcemi a změnami
(Matching tags: Pohonné hmoty,Fuelio,Náklady,Sygic,Vylepšení,Android,GPS)
Spo­leč­nost Sygic ozná­mi­la vy­dá­ní apli­ka­ce Fu­e­lio pro sle­do­vá­ní ná­kla­dů na pa­li­vo a na­je­tých ki­lo­me­t­rů pro An­dro­id. Po­pu­lár­ní apli­ka­ce včleňuje zpět­nou vazbu od roz­sáh­lé ...
Pátek, 31 Červenec 2020
17. Pražská energetika používá v terénu mobilní aplikaci Unicornu
(Matching tags: Pražská energetika,PRE,Android,mobilní aplikace,GIS,Unicorn,Terén,ProGIS)
Te­rén­ní vý­jezdy v Praž­ské ener­ge­ti­ce do­ne­dáv­na za­hr­no­va­ly tisk mno­ha pa­pí­ro­vých plán­ků a slo­ži­té plá­no­vá­ní trasy k da­né­mu místu. Nyní pra­cov­ní­kům po­má­há nová ...
Pátek, 20 Září 2019
18. Artec 3D přichází s aplikací na vzdálené ovládání Artec Ray
(Matching tags: Vzdálené ovládání,Artec Ray,Android,3D skenování,iOS,Artec 3D,Aplikace)
Mo­bil­ní apli­ka­ce fir­my Artec 3D je ur­če­na pro vzdá­le­né ovlá­dá­ní ši­ro­ko­for­má­to­vé­ho la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru Artec Ray, jenž na­bí­zí fle­xi­bi­li­tu při skenu vel­kých ob­jek­tů (bu­dov, ...
Čtvrtek, 12 Září 2019
19. Aplikace Počasí & Radar nabízí sněhové zpravodajství
(Matching tags: Aplikace,iOS,Android,Počasí&Radar,Sněhové-zpravodajství,GIS)
Při výběru správného lyžařského střediska nyní pomůže aplikace Počasí & Radar. Kromě aktuální předpovědi počasí poskytne informace o výšce sněhu, stavu sjezdovek či počtu spuštěných vleků ve více ...
Čtvrtek, 21 Únor 2019
20. Aktualizace v Autodesk SketchBooku
(Matching tags: Opravy,Windows 10,Autodesk,iOS,Android,SketchBook,Aktualizace)
Autodesk vydal aktualizaci SketchBooku, a to jak pro Apple iOS, tak Windows 10 (UWP) a Android. Pro použití už není nutné vytvářet nebo se přihlašovat k účtu na Autodesk. Nová ...
Pondělí, 04 Únor 2019
21. AR/VR podpora pro HOOPS Visualize od Tech Soft 3D
(Matching tags: Tech Soft 3D,Android,eDrawings,Podpora,iOS,META,AR/VR,HOOPS Visualize)
... o mobilní AR aplikace. So­lid­works, dlouholetý partner Tech Softu 3D, například využívá HOOPS Vi­su­a­li­ze v rámci eDrawings pro mobilní aplikace iOS a Android.  ...
Čtvrtek, 06 Prosinec 2018
22. Aplikace EPLAN View Mobile pro zařízení s Androidem
(Matching tags: ECAD,Eplan,iOS,Mobile,View,Android,Fluid,Pro Panel,Electric P8,Preplanning)
EPLAN View Mobile slouží pro přímý přístup k systémové dokumentaci (uložené v cloudovém prostředí) a je nyní dostupná jak pro iOS, tak nově i pro Android. V nové verzi najdeme ...
Čtvrtek, 14 Červen 2018
23. Sygic Car Navigation je propojitelná i přes AppRadio Pioneer
(Matching tags: Car Navigation,Pioneer,iOS,Sygic,Android,Navigace,GPS)
Společnosti Sygic a Pioneer Electronics oznámily uzavření partnerství. Technologie Sygic je dostupná pro majitele chytrých telefonů se sy­s­té­my iOS a Android, přičemž aplikace Sygic Car ...
Pátek, 01 Červen 2018
24. Graphisoft nabízí BIMx Presenter
(Matching tags: Presenter,Graphisoft,BIMx,Stavby,iOS,Android,Interiéry,ArchiCAD)
Prezentační a komunikační BIM aplikace BIMx, určená pro iOS i Android zařízení, nově nabízí funkci Presenter. Ta umožňuje vybrat nejlepší zobrazení 3D modelů nebo výkresů, půdorysu i sekčních ...
Středa, 16 Květen 2018
25. AMC Bridge aktualizuje VR-Architecture pro Android
(Matching tags: Virtuální realita,Stavebnictví,VR-Architecture,Android,Aktualizace,AMC Bridge)
... jsou nové funkce, implementované do VR-Architecture pro Android. Zahrnují například technologickou ukázku transformace ručně kresleného půdorysu do 3D modelu, a také možnost zobrazení výsledného ...
Středa, 09 Květen 2018
26. Mobilní GIS - aplikace do terénu
(Matching tags: GIS,Utility,Mobilní GIS,Unicorn,HSI,Android,Aplikace)
... systémem Android. Aplikace je koncipována pro snadné ovládání prsty i ve složitějších podmínkách.  ...
Čtvrtek, 19 Duben 2018
27. Comau nabízí aplikaci PickAPP pro práci s roboty
(Matching tags: Tablet,Robot,Aplikace,Android,Programování,Comau,PickAPP)
Aplikace pro Android s názvem PickAPP, nyní ve verzi 1.1, umožňuje provádět operace typu „vyber a umísti“ namísto dosavadních dálko­vých ovládání robotů z ručního panelu. Aplikace PickAPP ...
Pátek, 22 Prosinec 2017
28. Alcatel A3 10 LTE – tablet s rychlým 4G internetem
(Matching tags: Android,Tablet,Alcatel,Arkamys,Nougat,LTE,Wi-Fi)
... Novinku, která pracuje na operačním systému Android 7 Nougat, pohání čtyřjádrový procesor v kombinaci se 2 GB operační paměti. Multimediální zážitky zprostředkují vedle displeje i duální ...
Pátek, 01 Prosinec 2017
29. Inovativní čtečky inkBOOK Prime a inkBOOK Classic 2
(Matching tags: Alza.cz,Prime,Čtečky,inkBOOK,Classic 2,Red Dot,Android,Kindle,Design,Hardware)
... vyrobený­mi technologiemi e-papíru a systémem Android, který jim umožňuje přístup k tisícům poskytovatelů obsahu a aplikacím. Jejich uvedení přineslo na internetu tvrzení, jako „konec ...
Pátek, 01 Prosinec 2017
30. Theorem přichází s aplikací pro AR/VR/MR a více zařízení
(Matching tags: Theorem Solutions,AR/VR/MR,Digital Realities,Realita,Zařízení,Windows,Android,Aplikace)
... rozšířené reality jsou podporovanými zařízeními tablety a telefony Windows 10 a Android, u smíšené reality Microsoft HoloLens a u virtuální reality HTC Vive a Oculus Rift. ...
Čtvrtek, 26 Říjen 2017
31. AMC Bridge předvedl VR-Architecture
(Matching tags: CAD,Stavebnictví,AEC,Android,dwg,AMC Bridge,Aplikace,VR-Architecture)
AMC Bridge představuje VR-Architecture, technologickou aplikaci pro Android, jež umožňuje uživatelům převést do DWG pomocí speciálního algoritmu a řešení Teigha Kernel rukou kreslené plány prostorového ...
Pátek, 25 Srpen 2017
32. Nová aplikace Trimble na Androidu pro geodézii a sběr dat
(Matching tags: Penmap,DA1,Catalyst,GIS,Geodézie,GNSS,Sběr dat,Aplikace,Android,Trimble)
Společnost Trimble představila cloudovou aplikaci Trimble Penmap pro Android, určenou pro geodézii a sběr dat grafického informačního systému. Funguje v mobilních počítačích do ruky (Trimble ...
Pátek, 28 Červenec 2017
33. Aplikace Sketchfab App pro iOS a Android
(Matching tags: iOS,Komunita,Android,Aplikace,Sketchfab,Virtuální realita)
Začátkem července se objevila v příslušných obchodech iTunes a Google Play Store nová aplikace Sketchfab, díky níž mají uživatelé přístup k práci celé komunity Sketchfab – což je přes jeden ...
Úterý, 11 Červenec 2017
34. Nejpoužívanější kamiónová navigace na světe
(Matching tags: Sygic,Truck,Aplikace,Android,Stažení,Navigation,HUD,Kamión,GIS,Navigace,GPS)
Dalším milníkem společnosti Sygic je den 7. července 2017, kdy dosáhla hranice 1 milionu stažení aplikace Sygic Truck Navigation na Android platformě, čímž posilňuje svou pozici světově nejpoužívanější ...
Sobota, 08 Červenec 2017
35. Rozšířená realita v aplikaci pro Sygic GPS navigaci
(Matching tags: Navigace,GPS,GIS,iOS,Android,Aplikace,Sygic,Rozšířená realita)
Tvůrce pokročilé aplikace pro GPS navigaci, Sygic, oznámil 28. června uvedení nové funkce rozšířené reality (Augmented reality). Více než 200 milionů uživatelů Sygic po celém světě tak získá možnost ...
Středa, 28 Červen 2017
36. Vychází Prospect 1.4 od irisVR
(Matching tags: Scope,IrisVR,Prospect,1.4,Gear VR,Windows,iOS,Android,Virtuální realita)
Software irisVR je určen pro virtuální realitu, a na rozdíl od svých větších rivalů umožňují jeho nástroje v této oblasti spolupráci s formáty Revit, SketchUp, OBJ, Rhino a Grasshopper. ...
Pátek, 09 Červen 2017
37. BQ nabídne Witbox Go!, první 3D tiskárnu pro Android
(Matching tags: Firma BQ,Witbox Go!,Android,Hardware,3D tiskárna)
SpolečnostBQ představila Witbox Go!, první 3D tiskárnu, ovládanou přes Android. Tiskárna pracuje s čipem Qualcomm Snapdragon 410 a komerčně dostupná bude ve 3. čtvrtletí tohoto roku. Španělská ...
Čtvrtek, 16 Březen 2017
38. OrthoGraph I ve verzi 1.5 a soutěž
(Matching tags: Laser,Měření,Android,iOS,OrthoGraph I,Verze 1.5,Leica Disto D2,CAD,Soutěž,Stavebnictví)
Software OrthoGraph I, určený pro stavební průzkum, vychází ve verzi 1.5. Nabízí průzkum plánu prostorového uspořádání a tvorbu CAD. Aplikace funguje na mobilních zařízeních iOS a Android ...
Čtvrtek, 23 Únor 2017
39. Nová verze OrthoGraphu I
(Matching tags: Aplikace,Vylepšení,iOS,Android,Stavebnictví,Stavební dozor,Barvy,OrthoGraph I)
OrthoGraph I v nejnovější verzi je ke stažení jak na AppStoru, tak na Google Play. Aplikace je určena pro stavební dozor a nově lze přidávat k lokacím barvy, aby byly ...
Pondělí, 30 Leden 2017
40. CADLearning Mobile pro Android v beta verzi
(Matching tags: CADLearning,Mobile,Windows,iOS,Android,Beta verze,Autodesk)
Společnost 4D Technologies vyvíjí inovativní obsah a nástroje pro podporu aplikací. Nyní nabízí první mobilní výukovou aplikaci, prozatím v beta verzi. CADLearning Mobile pro Android nabízí uživatelům ...
Středa, 21 Prosinec 2016
41. AMC Bridge aktualizuje ViewER-VR
(Matching tags: Google,Data,CAD,Android,Aktualizace,AMC,Bridge,ViewER-VR,Cardboard)
Společnost AMC Bridge aktualizovala Viewer-VR, aplikaci pro zobrazení 3D modelů v mobilních zařízeních Android. Ta umožňuje zobrazit CAD data díky využití Google Cardboard nebo alternativních VR brýlí, ...
Úterý, 15 Listopad 2016
42. Mapy.cz zaznamenají každý krok funkcí Stopař
(Matching tags: Mapy.cz,Android,GIS,Rychlost,Stopař,Čas,Mobily,Funkce,Trasy,Výškový profil)
Po nedávno spuštěné hlasové navigaci přidaly 1. listopadu 2016 Mapy.cz další dílek do cestovatelské skládačky. Do Android aplikací uvedly funkci pro zaznamenávání stop, pro kterou vybraly ...
Úterý, 01 Listopad 2016
43. Stavební průzkumy v mobilu díky OrthoGraphu I
(Matching tags: Stavební průzkumy,Mobilní telefony,OrthoGraph I,BIM,Android,iOS)
Pro uživatele zařízení s iOS (verze 7 a vyšší) a Android (verze 4.4 a vyšší) je zde zdarma OrthoGraph I. Umožňuje spravovat kompletní stavební průzkumy přes mobilní přístroje, vytvářet ...
Středa, 26 Říjen 2016
44. AMC Bridge vydává LuxViewer pro Android
(Matching tags: Android,LuxViewer,LuxRender,Vykreslení,AMC,Bridge,Rendering)
... pro Android. Aplikace umožňuje synchronizaci přes Dropbox, Google Drive, iCloud (pouze přes iPad), nahrávat modely a ukládat vlastní nastavení z SD karty (pouze Android), editovat dočasné nebo ...
Neděle, 11 Září 2016
45. Kolečková aplikace – Caster CAD 3D – nyní i pro Android
(Matching tags: Group,Android,iOS,Aplikace,Colson,Caster,CAD 3D,Odlévání,3D katalog)
... zařízení se systémem Android. Aktualizovaná aplikace nabízí interaktivní 3D katalog Colson Group, umožňuje rychle konfigurovat čísla částí a stahovat nebo přidávat CAD modely a 3D PDF datové ...
Pátek, 19 Srpen 2016
46. BIMx od Graphisoftu má přístup k BIM datům odkudkoliv
(Matching tags: Přístup,Odkudkoliv,Android,iOS,Graphisoft,BIMx,Pro,Data,BIM)
Významné aktualizace se dočkala oceněná BIM prezentační a komunikační aplikace BIMx. Nejnovější update přidává nové funkce jak do BIMx, tak do BIMx PRO. Verze BIMx je zdarma a nabízí rovněž zdarma ...
Neděle, 07 Srpen 2016
47. Cat S60 s termokamerou dorazil na český trh
(Matching tags: Android,S60,Termokamera,FLIR,Lepton,Snapdragon 617,CAT,LTE,Telefon)
Chytrý telefon Cat S60 se zabudovaným mikromodulem termokamery Lepton společnosti FLIR, představený na veletrhu Mobile World Congress 2016, dorazil na pulty českých obchodů. Jde o světově ...
Pondělí, 25 Červenec 2016
48. Siemens představil Catchbook pro 2D návrhy
(Matching tags: Catchbook,2D návrhy,Windows,Android,iOS,Software,Siemens,PLM)
... pak převádí výkresy a nákresy do přesného 2D návrhu. Catchbook má jednoduché uživatelské rozhraní, u něhož lze použít jak doteky prstem, tak stylus, a funguje v OS Android, iOS i Windows. ...
Středa, 18 Květen 2016
49. Pohodlně využitelný kapesní SSD od Freecomu
(Matching tags: SSD,OTG,microUSB,128 GB,256 GB,Mini,USB,Tablet,Windows,Freecom,Android,Mac)
... a s tablety i smartphony vybavenými vstupem USB Micro B, jenž umožňuje podporu OTG v systému Android či Windows. Freecom Tablet Mini SSD nabízí všestrannou konektivitu, vysokou rychlost ...
Úterý, 17 Květen 2016
50. Nové plně odolné kapesní tablety Panasonic Toughpad
(Matching tags: Hardware,FZ-F1,FZ-N1,Kapesní,4.7 palce,Panasonic,Toughpad,Android,Tablet)
Společnost Panasonic představuje světově nejlehčí kapesní tablety s vysokou odolností určené pro podnikání. 4,7palcové kapesní tablety Panasonic Toughpad FZ-F1 a FZ-N1, které jsou v současnosti ...
Pátek, 04 Březen 2016