Google překladač: English Deutsch

Nové grafické tablety EVOLVEO řady Grafico

Autor článku: EVOLVEO   

Tags: Android | Evolveo | Grafico | Grafika | MacOS | Tablety | USB | Windows

EVOLVEO-grafico-all-1-fb-n-2242Evolveo uvádí na trh řadu gra­fic­kých table­tů, které se vy­zna­ču­jí rych­lou ode­zvou, vy­so­kou cit­li­vos­tí a roz­li­še­ním sní­ma­cí vrst­vy. Za­ru­ču­jí tak ply­nu­lost a přes­nost tahů. Sou­čás­tí setu všech table­tů Evol­veo řady Gra­fi­co (T12, T8 a TW) je bez­drá­to­vé pero s 8192 úrov­ně­mi tlaku a ode­zvou 233 PPS. Sní­ma­cí vrst­va má roz­li­še­ní 5080 LPI s de­tek­cí pera 15 mm nad pra­cov­ní plo­chou.

Navíc je v do­dáv­ce 30 ná­hrad­ních hrotů a gra­fic­ká ru­ka­vi­ce. Všech­ny pra­cov­ní plo­chy table­tů Evol­veo Gra­fi­co umožňují in­ver­zi pro práci le­vá­ků. Table­ty jsou na­pá­je­ny přes USB a pod­po­ru­jí za­ří­ze­ní s ope­rač­ní­mi sys­témy PC, Mac OS i An­dro­id.

EVOL­VEO Gra­fi­co T12 je pro­fe­si­o­nál­ní gra­fic­ký tablet s dva­nác­ti pro­gra­mo­va­tel­ný­mi klá­ve­sa­mi a mul­ti­me­di­ál­ní do­ty­ko­vou lištou, který ocení no­vá­ček i zku­še­ný gra­fik. Ovla­da­če pro tablet jsou na­hrá­ny přímo uvnitř za­ří­ze­ní a oka­mži­tě k dis­po­zi­ci po při­po­je­ní k po­čí­ta­či s Win­dows nebo Mac OS, pří­pad­ně k za­ří­ze­ní s An­dro­i­dem. Zá­klad­ní funk­ci klá­ves je možné změ­nit dle vlast­ních po­třeb a pre­fe­ren­cí. Ak­tiv­ní pra­cov­ní plo­cha table­tu Gra­fi­co T12 je 250 × 150 mm.

EVOLVEO-grafico-t12-1n-2242

EVOL­VEO Gra­fi­co T8 s osmi pro­gra­mo­va­tel­ný­mi klá­ve­sa­mi a dvěma ak­tiv­ní­mi klá­ve­sa­mi pera je in­tu­i­tiv­ním ná­stro­jem pro za­čí­na­jí­cí i po­kro­či­lé gra­fi­ky. Díky im­ple­men­to­va­ným ovla­da­čům není za­po­tře­bí sta­ho­vat další soft­ware. Před­na­sta­ve­né klá­ve­sy je možné jed­no­du­še při­způ­so­bit in­di­vi­du­ál­ním po­tře­bám. Ak­tiv­ní pra­cov­ní plo­cha je 193 × 143 mm.

EVOLVEO-grafico-t8-1n-2242

EVOL­VEO Gra­fi­co TW je gra­fic­ký tablet s in­ter­ak­tiv­ním kru­ho­vým menu. Ak­tiv­ní pra­cov­ní plo­cha 195 × 145 mm. Vzhle­dem ke své hmot­nos­ti a roz­mě­rům je gra­fic­ký tablet Gra­fi­co TW snad­no pře­nos­ný.

EVOLVEO-grafico-tw-1n-2242

Do­stup­nost a cena

Gra­fic­ké table­ty Evol­veo řady Gra­fi­co jsou ak­tu­ál­ně do­stup­né ve třech ver­zích pro­střed­nic­tvím sítě in­ter­ne­to­vých ob­cho­dů a vy­bra­ných pro­dej­ců a také na webu eshop.​evolveo.​cz. Evol­veo Gra­fi­co T12 má do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 1459 Kč včet­ně DPH. Gra­fi­co T8 má do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 1359 Kč včet­ně DPH a Gra­fi­co TW pak 1350 Kč včet­ně DPH.

 


Mohlo by vás zajímat: