Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ansys

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Konference uživatelů Ansys 2024
(Matching tags: ugm2024,Techsoft,ANSYS,Konference,Uživatelé,Simulace,Software)
Tech­Soft En­gi­nee­ring po­řá­dá ve dnech 29. – 31. květ­na Kon­fe­ren­ci uži­va­te­lů Ansys 2024 ve Vi­nař­ství U Kap­lič­ky v Za­je­čí. Kon­fe­ren­ce je shle­dá­ní uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců ...
Pondělí, 27 Květen 2024
2. 30minutový webinář TransMagic Aerospace
(Matching tags: Satelity,AGI STK,MagicSTK,STK,Aerospace,ANSYS,TransMagic,Webinar)
... mo­de­lů do Ansys/AGI STK po­mo­cí Ma­gicSTK. Na­uč­te se, jak ušet­řit ho­di­ny zdlou­ha­vé pří­pra­vy mo­de­lu pro po­u­ži­tí v STK. Uvi­dí­te živou ukáz­ku TransMa­gic Ae­rospa­ce Tools: Ma­gicSTK. ...
Pondělí, 06 Květen 2024
3. Ansys uvádí AnsysGPT s umělou inteligencí
(Matching tags: Virtuální asistent,AnsysGPT,Umělá inteligence,ANSYS,Simulace,CAE)
Ansys ozná­mil vy­dá­ní svého vir­tu­ál­ní­ho asi­s­ten­ta An­sys­GPT s umě­lou in­te­li­gen­cí. Tento vir­tu­ál­ní asi­s­tent, vy­tvo­ře­ný po­mo­cí tech­no­lo­gie Chat­GPT, spo­ju­je od­bor­né zna­los­ti ...
Pátek, 12 Duben 2024
4. Ansys uzavírá OEM partnerství se SynMatrixem
(Matching tags: 5G/6G,VF filtry,SynMatrix,HFSS,OEM,Simulace,ANSYS)
Ansys ozná­mil uza­vře­ní no­vé­ho OEM part­ner­ství se Sy­n­Ma­t­ri­xem, jehož cílem je ze­fek­tiv­nit pra­cov­ní po­stu­py ná­vr­hu VF fil­trů pro apli­ka­ce bez­drá­to­vé ko­mu­ni­ka­ce. Sy­n­Ma­t­rix ...
Pátek, 29 Březen 2024
5. Sy­no­p­sys kupuje Ansys
(Matching tags: Do­ho­da,Sy­no­p­sys,Akcie,EDA,ANSYS,Akvizice,Simulace)
Spo­leč­nos­ti Sy­no­p­sys a Ansys ozná­mi­ly, že uza­vře­ly ko­neč­nou do­ho­du, na je­jímž zá­kla­dě Sy­no­p­sys pře­vez­me Ansys. Podle pod­mí­nek do­ho­dy ob­dr­ží ak­ci­o­ná­ři An­sy­su 197,00 ...
Neděle, 21 Leden 2024
6. Ansys SimAI pro virtuální testování a kreativní navrhování
(Matching tags: AnsysGPT,SimAI,Umělá inteligence,SaaS,ANSYS,Simulace)
Ansys uvádí na trh svou nej­no­věj­ší tech­no­lo­gii za­lo­že­nou na umělé in­te­li­gen­ci (AI), Ansys SimAI, fy­zi­kál­ně­‑agnos­tic­kou apli­ka­ci typu soft­ware jako služ­ba (SaaS), která kom­bi­nu­je ...
Čtvrtek, 11 Leden 2024
7. Ansys uvádí na trh AVxcelerate Autonomy
(Matching tags: ADAS/AV,AVx­ce­le­ra­te Au­to­no­my,Autonomní vozidla,Analýzy,ANSYS,Simulace)
Ansys při­chá­zí s AVx­ce­le­ra­te Au­to­no­my, prv­ním kom­plex­ním ře­še­ním svého druhu, které do­ká­že 100 000­krát sní­žit ná­kla­dy a dobu po­třeb­nou k do­sa­že­ní shody pro ...
Úterý, 02 Leden 2024
8. Ansys spolupracuje se Sony Semiconductor
(Matching tags: Ob­ra­zo­vé sní­ma­če,Si­mu­la­ce,Sony,Automobilový průmysl,ADAS,ANSYS)
Ansys spo­lu­pra­cu­je se Sony Se­mi­con­duc­tor So­lu­ti­ons (Sony) na vy­lep­še­ní si­mu­la­ce vy­so­ce věr­ných ob­ra­zo­vých sní­ma­čů a funk­cí za­lo­že­ných na ka­me­rách v au­to­mo­bi­lo­vých ...
Pátek, 10 Listopad 2023
9. Ansys získal čtyři ocenění TSMC 2023 OIP Partner
(Matching tags: OIP,TSMC,ANSYS,Ocenění)
TSMC, Tcha­jwan­ská spo­leč­nost pro vý­ro­bu po­lo­vo­di­čů, oce­ni­la Ansys čtyř­mi oce­ně­ní­mi TSMC Open In­no­vati­on Plat­form (OIP) Part­ner roku 2023. Oce­ně­ní OIP Part­ner of the Year je udě­lo­vá­no ...
Úterý, 24 Říjen 2023
10. Ansys kupuje Rocky DEM
(Matching tags: ESSS,Rocky,Dynamika částic,DEM,ANSYS,Akvizice,Software,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Rocky DEM (Rocky), která se za­bý­vá in­že­nýr­ský­mi si­mu­la­ce­mi a vě­dec­kým soft­warem. Touto akvi­zi­cí Ansys zís­ká­vá Rocky, před­ní ...
Čtvrtek, 05 Leden 2023
11. ZeroAvia si vybírá simulaci Ansys
(Matching tags: ZeroAvia,Emise,ANSYS,Letectví,Simulace)
Ze­roA­via vy­u­ží­vá si­mu­lač­ní ře­še­ní Ansys při vý­vo­ji svého no­vé­ho, udr­ži­tel­né­ho vo­dí­ko­vě-elek­tric­ké­ho po­hon­né­ho ústro­jí vy­vi­nu­té­ho za úče­lem sní­že­ní emisí le­ta­del. Tech­no­lo­gie ...
Úterý, 25 Říjen 2022
12. Ansys a AMD jsou partnery v oblasti simulací
(Matching tags: Ansys Mechanical,Akcelerátory,AMD Instinct,ANSYS,FEA,AMD,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la, že Ansys Me­cha­ni­cal je jed­ním z prv­ních ko­merč­ních pro­gra­mů pro ana­lý­zu ko­neč­ných prvků (FEA) pod­po­ru­jí­cích ak­ce­le­rá­to­ry AMD In­stinct, nej­no­věj­ší ...
Pátek, 26 Srpen 2022
13. Ansys získává společnost Motor Design
(Matching tags: Elektrické stroje,Motor-CAD,Motor Design,Analýzy,ANSYS,Akvizice)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Motor De­sign Li­mi­ted (MDL). Akvi­zi­ce a ná­sled­né do­pl­ně­ní stá­va­jí­cí­ho port­fo­lia spo­leč­nos­ti Ansys o pro­dukt Motor-CAD spo­leč­nos­ti ...
Středa, 11 Květen 2022
14. Ansys kupuje OnScale
(Matching tags: OnScale,ANSYS,Služby,Cloud,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la, že po­de­psa­la ko­neč­nou do­ho­du o pře­vze­tí po­sky­to­va­te­le clou­do­vých si­mu­la­cí On­S­ca­le. Po za­čle­ně­ní do stá­va­jí­cí­ho clou­do­vé­ho port­fo­lia ...
Úterý, 19 Duben 2022
15. Nová verze Ansys 2022 R1 pro technické simulace
(Matching tags: VF rušení,Technické simulace,2022 R1,Tváření plechu,ANSYS,Letectví)
Soft­ware a služ­by firmy Ansys re­du­ku­jí pře­káž­ky a umožňují zá­kaz­ní­kům řešit sou­čas­né slo­ži­té in­že­nýr­ské pro­blémy. In­že­nýr­ská si­mu­la­ce se roz­ší­ři­la mimo úzce spe­ci­a­li­zo­va­né ...
Úterý, 08 Únor 2022
16. Partnerství společností Panasonic Automotive a Ansys
(Matching tags: eCockpit,Panasonic Automotive,Bezpečnost,Analýzy,ANSYS,Simulace)
... Ansys. Spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic Au­to­mo­ti­ve a Ansys spo­lu­pra­co­va­ly na sys­te­ma­tic­kém pří­stu­pu za­lo­že­ném na mo­de­lech v celém ži­vot­ním cyklu bez­peč­nos­ti, aby op­ti­ma­li­zo­va­ly ...
Úterý, 16 Listopad 2021
17. Rockwell propojil Studio 5000 s digitálními dvojčaty Ansys
(Matching tags: Twin Builder,Studio 5000,Rockwell Automation,ANSYS,Simulace)
Spo­leč­nos­ti Roc­kwell Au­to­mati­on a Ansys ozná­mi­ly pro­po­je­ní vy­lep­še­né­ho si­mu­lač­ní­ho roz­hra­ní Stu­dio 5000 s di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty Ansys. To dává in­že­ný­rům au­to­ma­ti­za­ce ...
Čtvrtek, 30 Září 2021
18. Ansys získává společnost Zemax
(Matching tags: Fotonika,Zemax,ANSYS,Optika,Akvizice,Simulace)
Ansys ozná­mil 31. srpna, že uza­vřel de­fi­ni­tiv­ní smlou­vu o koupi spo­leč­nos­ti Zemax, lídra v ob­las­ti si­mu­la­ce vy­so­ce vý­kon­ných sys­té­mů op­tic­ké­ho zob­ra­zo­vá­ní (aplikace ...
Úterý, 07 Září 2021
19. Nejnovější inovací na CAD trhu je Creo Ansys Simulation
(Matching tags: Creo Ansys Simulation,Inovace,ANSYS,Simulace,PTC,CAD)
Nej­no­věj­ší vy­lep­še­ní soft­wa­ru Creo pro po­čí­ta­čo­vě pod­po­ro­va­né na­vr­ho­vá­ní (CAD) od PTC za­hr­nu­je první CAD na­bíd­ku s velmi přes­ný­mi ře­ši­či firmy Ansys, což umož­ňu­je uži­va­te­lům ...
Pondělí, 07 Prosinec 2020
20. HP dále rozvíjí automatizaci aditivní výroby
(Matching tags: Dyndrite,HP Inc,Výrobní postupy,Aditivní výroba,ANSYS,Renishaw,Automatizace,3D tisk)
Spo­leč­nost HP in­for­mu­je o vý­znam­ném po­kro­ku ve sprá­vě a au­to­ma­ti­za­ci kom­plex­ních pra­cov­ních po­stu­pů 3D tisku a pro­vo­zů pro vel­ko­ob­je­mo­vou adi­tiv­ní vý­ro­bu. ...
Úterý, 17 Listopad 2020
21. Správa dat o materiálech GRANTA MI Pro v ANSYS 2020 R1
(Matching tags: ANSYS,Enterprise,Materiály,Správa dat,CAE,Workbench,NX CAD,2020 R1,GRANTA MI Pro)
Le­toš­ní vy­dá­ní ANSYS 2020 R1 ob­sa­hu­je ANSYS GRAN­TA MI Pro, nové ře­še­ní pro rych­lý start sprá­vy dat ma­te­ri­á­lů od týmu ANSYS Gran­ta. GRAN­TA MI Pro vy­u­ží­vá špič­ko­vou tech­no­lo­gii ...
Čtvrtek, 06 Únor 2020
22. Na trh byl uveden simulační produkt ANSYS 2020 R1
(Matching tags: 2020 R1,Fluent,Minerva,HFSS,SPDM,ANSYS,Analýzy,HPC,Simulace)
Spo­leč­nos­ti urych­lu­jí di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci in­te­gra­cí špič­ko­vé ANSYS tech­no­lo­gie na­příč ži­vot­ní­mi cykly pro­duk­tů pro­střed­nic­tvím no­vých funk­cí, které byly 28. ledna před­sta­ve­ny ...
Čtvrtek, 30 Leden 2020
23. Visual Technology a 7tech oznamují More-PDF
(Matching tags: PDF3D,Workbench,Visual Technology,7tech,More-PDF,CAE,ANSYS)
Spo­leč­nos­ti Vi­su­al Tech­no­lo­gy Ser­vi­ces, známá soft­warem PDF3D, a 7tech, poskytovatel­ka inženýrských služeb, spo­leč­ně ozna­mu­jí More-PDF, nový roz­ši­řu­jí­cí plug-in pro ANSYS Wor­kbench ...
Pátek, 10 Leden 2020
24. FLIR a ANSYS partnery pro autonomní vozidla
(Matching tags: Detekce,FLIR,Teplotní senzory,Chodci,Autonomní vozidla,Partnerství,ANSYS)
Spo­leč­nos­ti FLIR Sys­tems a ANSYS spo­lu­pra­cu­jí na po­sky­to­vá­ní scho­p­­nos­tí de­tek­ce ne­bez­pe­čí pro bu­dou­cí asis­to­va­né ří­ze­ní a au­to­nomní vo­zi­dla (AV) – po­si­lu­jí­cí ...
Středa, 08 Leden 2020
25. GRANTA Selector 2020 pro chytrý výběr materiálů
(Matching tags: 2020,výběr,Granta Design,GRANTA Selector,Materiály,ANSYS)
Di­vi­ze ANSYS Gran­ta nově na­bíd­ne Gran­ta Se­lec­tor 2020, pře­jme­no­va­ný a ak­tu­a­li­zo­va­ný soft­ware pro výběr ma­te­ri­á­lů. Poté, co ANSYS kou­pil spo­leč­nost Gran­ta De­sign v únoru ...
Středa, 23 Říjen 2019
26. Ana­ly­ti­cal Gra­phics spo­lu­pra­cu­je s fir­mou ANSYS
(Matching tags: Ana­ly­ti­cal Gra­phics,Spo­lu­práce,Protiraketová obrana,Modelování,ANSYS,Simulace)
Spo­leč­nos­ti Ana­ly­ti­cal Gra­phics (AGI) a ANSYS při spo­leč­ném vý­vo­ji sys­té­mu pro­tira­ke­to­vé obra­ny nové ge­ne­ra­ce pro ame­ric­kou ar­má­du vy­u­ží­va­jí již v ra­né fá­zi přes­né, ...
Pátek, 09 Srpen 2019
27. AMC Bridge nabízí Aras-for-ANSYS-AIM
(Matching tags: AIM,AMC Bridge,ANSYS,Aras,Innovator)
V rámci probíhajícího výzkumu vzájemné operační součinnosti před­sta­vu­je AMC Bridge Aras-for-ANSYS-AIM, technologickou novinku pro ANSYS AIM, která dovede navázat obousměrné spojení s platformou ...
Pátek, 02 Srpen 2019
28. Prometech vydává Particleworks pro ANSYS
(Matching tags: Prometech,Particleworks,MPS,Částice,Kapaliny,Mechanical,ANSYS,CAE,Simulace,Workbench)
Společnost Prometech Software začala nabízet Particleworks pro An­sys, mezičlánek mezi Particleworks a simulačním softwarem Ansys. Particleworks je rovněž simulační software pro tok kapalin, využívající ...
Úterý, 30 Červenec 2019
29. ANSYS kupuje Granta Design
(Matching tags: Simulace,CAE,Akvizice,Granta MI,Granta Design,ANSYS,Materiály)
Společnost ANSYS, zabývající se simulačním softwarem, oznámila konečnou dohodu o koupi Granta Design, poskytovatele informačních technologií týkajících se materiálů. Právě materiály a jejich ...
Pátek, 25 Leden 2019
30. ANSYS nabízí otevřený formát pro termické simulace
(Matching tags: Otevřený formát,Termika,Elektronika,ECAD,ANSYS,CAE,CAD,Simulace)
Nový, otevřený a neutrální formát souborů od společnosti ANSYS umožňuje výrobcům elektronických komponent snadné sdílení konstrukčních modelů mezi různými nástroji pro termické simulace. Formát ...
Pátek, 14 Prosinec 2018
31. UberCloud dostupný v Microsoft Azure Marketplace
(Matching tags: SaaS,HPC,ANSYS,Microsoft,UberCloud,Marketplace,Azure,Konzultace)
Společnost UberCloud oznámila dostupnost konzultačních služeb UberCloud v Microsoft Azure Marketplace, což je online obchod na­bí­ze­jí­cí aplikace a služby pro využití v Microsoft Azure, ...
Neděle, 11 Listopad 2018
32. ANSYS spouští svůj obchod s aplikacemi
(Matching tags: Obchod,ANSYS,AppStore,Aplikace)
Pro snadnější nákup, objednání a stažení aplikací bez čekání je určen ANSYS AppStore s moderním e-commerce rozhraním a jediným uži­va­tel­ským účtem, jenž jde využít i pro on-line správu ...
Pondělí, 22 Říjen 2018
33. Rychlejší řešení problémů v ANSYS 19.2
(Matching tags: Verze 19.2,Aditivní výroba,Optis,Optimalizace,ANSYS,LiDAR,Simulace)
Tato nejnovější verze softwaru firmy ANSYS nabízí vylepšení a ak­tua­li­zo­va­né nástroje pro autonomní automobily, aditivní výrobu, optiku a struktury. A autonomních a elektrických ...
Pátek, 21 Září 2018
34. Další strategická partnerství PTC pro akceleraci rozvoje
(Matching tags: Microsoft,Společnost,PTC,Akcelerace,Strategická partnerství,Rockwell,Rozvoj,ANSYS)
Rok 2018 je pro technologickou společnost PTC velmi významný, neboť PTC uzavírá strategická partnerství s dalšími klíčovými představiteli IIoT, což umožní akcelerovat další rozvoj softwarových platforem ...
Úterý, 17 Červenec 2018
35. Volkswagen a ANSYS spolupracují při výrobě elektrického závodního vozu
(Matching tags: Optimalizace,ANSYS,Pohon,Volkswagen,Motorsport,Ektrický závodní vůz,Bateriový systém,Návrh)
Společnost Volkswagen Motorsport nově začala spolupracovat s firmou Ansys na vývoji prvního plně elektrického závodního vozu – Volkswagen I.D. R Pikes Peak. Volkswagen Motorsport využije řešení ...
Čtvrtek, 21 Červen 2018
36. ANSYS nabízí Additive Print a Additive Suite
(Matching tags: Suite,ANSYS,Aditivní výroba,Additive,Print a,Aimulace,Software)
Nově vydaná řešení ANSYS Additive Print a ANSYS Additive Suite jsou určena pro aditivní výrobu dílů z kovů, jež lze využít v oblastech letectví a obrany, biotechnologií i v automobilovém ...
Pondělí, 23 Duben 2018
37. Pointwise ve verzi 18.1
(Matching tags: Pointwise,Verzei 18.1,Frameworks,Build Blocks,CFD,ANSYS)
Pro CFD (výpočetní řešení dynamiky kapalin) tvorbu sítí je určen so­ft­wa­re Pointwise, jehož vývoj je dlouhodobě podporován americkým vojenským letectvem. Za dva roky do vývoje vložilo 1,2 milionů ...
Neděle, 08 Duben 2018
38. Discovery Live od firmy ANSYS
(Matching tags: SpaceClaim,ANSYS,CFD,AIM,Discovery Live,Simulace)
Společnost ANSYS komerčně nabízí Discovery Live pro rychlou simulaci návrhu v reálném čase, jež rozšiřuje možnosti Pervasive Engineering Simulation, tedy nástroje pro simulace už v prvotní fázi ...
Středa, 14 Únor 2018
39. Rescale a ANSYS nabízejí simulační program v cloudu
(Matching tags: Simulace,Cloud,ANSYS,AWS,Rescale,Startup Program)
Rescale a ANSYS nabízejí simulační a cloudový výpočetní program, jenž umožňuje především startupovým firmám přivést rychle a bez větších nákladů na trh své inovativní produkty. Program ...
Pátek, 27 Říjen 2017
40. Simulace s bezkonkurenční rychlostí a snadným použitím
(Matching tags: Discovery Live,Nvidia,ANSYS,Simulace,GPU)
Společnost ANSYS nabízí novou, údajně převratnou, technologii, díky níž mohou projektanti prozkoumat v živé simulaci svůj design. ANSYS Discovery Live využívá Pervasive Engineering Simulation, tedy ...
Pátek, 08 Září 2017
41. Simulace v reálném čase – Revoluce v navrhování nových konstrukcí
(Matching tags: Konstrukce,ANSYS,Simulace,Reálný čas,SVS FEM,Navrhování)
Je tomu již  přes třicet let, co John A. Swanson (zakladatel  firmy ANSYS) na jednom setkání vývojářů načrtl svou vizi  vývoje v oblasti náročných numerických výpočtů. V této ...
Pátek, 08 Září 2017
42. ANSYS RedHawk-SC, Path-FX a CMA
(Matching tags: Simulace,Data,Výpočty,RedHawk-SC,Path-FX,CMA,Správa,HPC,ANSYS,Analýzy)
Společnost ANSYS dále rozšiřuje svou simulační architekturu kombinující pokročilé tzv. elastické výpočty (v cloudovém prostředí lze nastavit škálování výpočtů), velká data a výuku strojů s fyzikálním ...
Pátek, 09 Červen 2017
43. LimitState vydává Form ve verzi 3.0
(Matching tags: Mechanical,ANSYS,Analýza,Verze 3.0,LimitState,Form,Aditivní výroba)
... výrobních společností. Patří sem např. možnosti integrace s Ansys Mechanical, kdy na jedno kliknutí jsou změny v programu Form přeloženy do programu Ansys Mechanical. Snadno lze editovat ...
Pátek, 19 Květen 2017
44. PTC a Ansys představují řešení pro průmyslový IoT
(Matching tags: ThingWorx,Internet věcí,IoT,Simulace,PTC,Analýza,ANSYS)
Společnosti PTC a Ansys oznámily řešení, jež umožní přidat simulační technologii Ansys do aplikací postavených na PTC platformě ThingWorx, určené pro průmyslový internet věcí. Propojení ...
Pátek, 19 Květen 2017
45. Vychází EDEM for ANSYS
(Matching tags: Sypké materiály,Simulace,EDEM,DEM,ANSYS,Solutions,Analýzy)
Společnost DEM Solutions, která nabízí technologii pro metodu diskrétních prvků (Discrete Element Method – DEM), uvedla na trh simulační nástroj EDEM for ANSYS, jenž umožňuje přidat realistické náklady ...
Čtvrtek, 20 Duben 2017
46. Multi-fyzikální simulace bočního zrcátka automobilu v ANSYS AIM
(Matching tags: AIM,SVS FEM,Fyzika,Ohřev,FEM,Simulace,ANSYS,Analýzy)
... uživatelského prostředí ANSYS AIM 17.2 umožňuje řešit úlohy z fyzikálních oblastí, jako např. jsou odvod tepla při procesu rozmrazovaní zrcátka, přechodový stav ohřevu sklíčka, ustálený stav eklektického ...
Pondělí, 14 Listopad 2016
47. Multifyzikální numerické simulace v prostředí ANSYS AIM 17.2
(Matching tags: Numerické,AIM,Verze 17.2,Multifyzikální,ANSYS,Simulace)
Při návrhu produktu v inženýrské praxi je v současnosti zvykem, že inženýr je nucen prakticky zvládnout různé počítačové programy zaměřené na řešení různých fyzikálních oblastí. Mnohdy ...
Čtvrtek, 27 Říjen 2016
48. ANSYS 17.2 posiluje přesnost simulací a produktivitu
(Matching tags: Simulace,17.2,Produktivita,Doplňky,ANSYS,Novinky,Kompatibilita)
Novinkami v této verzi jsou např. doplněk v ANSYS Chemkin-Pro (standard pro simulaci chemických reakcí při spalování), kompatibilní s GT-Suite 2016 od Gamma Technologies, kdy uživatelé ...
Středa, 24 Srpen 2016
49. Zpráva z konference CAE Forum 2015
(Matching tags: Reportáž,Konference,CAE,CAE Forum,TecgSim Engineering,ANSYS)
... pracovních stanic a předním světovým producentem simulačního SW ANSYS měla za úkol představit současné trendy ve výpočetních analýzách a vize dalšího vývoje do budoucnosti a to nejenom optikou producentů ...
Středa, 04 Listopad 2015
50. Ansys kupuje Delcross Technologies
(Matching tags: Delcross,Elektromagnetismus,Simulace,Software,Akvizice,ANSYS,Analýzy,Technologies)
Společnost Ansys, nabízející inženýrský simulační software, kupuje všechna aktiva firmy Delcross Technologies, předního vývojáře analytického softwaru pro elektromagnetické výpočetní simulace a systému ...
Pondělí, 07 Září 2015