Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ansys

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Rockwell propojil Studio 5000 s digitálními dvojčaty Ansys
(Matching tags: Twin Builder,Studio 5000,Rockwell Automation,ANSYS,Simulace)
Spo­leč­nos­ti Roc­kwell Au­to­mati­on a Ansys ozná­mi­ly pro­po­je­ní vy­lep­še­né­ho si­mu­lač­ní­ho roz­hra­ní Stu­dio 5000 s di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty Ansys. To dává in­že­ný­rům au­to­ma­ti­za­ce ...
Čtvrtek, 30 Září 2021
2. Ansys získává společnost Zemax
(Matching tags: Fotonika,Zemax,ANSYS,Optika,Akvizice,Simulace)
Ansys ozná­mil 31. srpna, že uza­vřel de­fi­ni­tiv­ní smlou­vu o koupi spo­leč­nos­ti Zemax, lídra v ob­las­ti si­mu­la­ce vy­so­ce vý­kon­ných sys­té­mů op­tic­ké­ho zob­ra­zo­vá­ní (aplikace ...
Úterý, 07 Září 2021
3. Nejnovější inovací na CAD trhu je Creo Ansys Simulation
(Matching tags: Creo Ansys Simulation,Inovace,ANSYS,Simulace,PTC,CAD)
Nej­no­věj­ší vy­lep­še­ní soft­wa­ru Creo pro po­čí­ta­čo­vě pod­po­ro­va­né na­vr­ho­vá­ní (CAD) od PTC za­hr­nu­je první CAD na­bíd­ku s velmi přes­ný­mi ře­ši­či firmy Ansys, což umož­ňu­je uži­va­te­lům ...
Pondělí, 07 Prosinec 2020
4. HP dále rozvíjí automatizaci aditivní výroby
(Matching tags: Dyndrite,HP Inc,Výrobní postupy,Aditivní výroba,ANSYS,Renishaw,Automatizace,3D tisk)
Spo­leč­nost HP in­for­mu­je o vý­znam­ném po­kro­ku ve sprá­vě a au­to­ma­ti­za­ci kom­plex­ních pra­cov­ních po­stu­pů 3D tisku a pro­vo­zů pro vel­ko­ob­je­mo­vou adi­tiv­ní vý­ro­bu. ...
Úterý, 17 Listopad 2020
5. Správa dat o materiálech GRANTA MI Pro v ANSYS 2020 R1
(Matching tags: NX CAD,2020 R1,GRANTA MI Pro,CAE,Správa dat,ANSYS,Enterprise,Materiály,Workbench)
Le­toš­ní vy­dá­ní ANSYS 2020 R1 ob­sa­hu­je ANSYS GRAN­TA MI Pro, nové ře­še­ní pro rych­lý start sprá­vy dat ma­te­ri­á­lů od týmu ANSYS Gran­ta. GRAN­TA MI Pro vy­u­ží­vá špič­ko­vou tech­no­lo­gii ...
Čtvrtek, 06 Únor 2020
6. Na trh byl uveden simulační produkt ANSYS 2020 R1
(Matching tags: Simulace,2020 R1,Fluent,Minerva,HFSS,SPDM,ANSYS,Analýzy,HPC)
Spo­leč­nos­ti urych­lu­jí di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci in­te­gra­cí špič­ko­vé ANSYS tech­no­lo­gie na­příč ži­vot­ní­mi cykly pro­duk­tů pro­střed­nic­tvím no­vých funk­cí, které byly 28. ledna před­sta­ve­ny ...
Čtvrtek, 30 Leden 2020
7. Visual Technology a 7tech oznamují More-PDF
(Matching tags: ANSYS,PDF3D,Workbench,CAE,Visual Technology,7tech,More-PDF)
Spo­leč­nos­ti Vi­su­al Tech­no­lo­gy Ser­vi­ces, známá soft­warem PDF3D, a 7tech, poskytovatel­ka inženýrských služeb, spo­leč­ně ozna­mu­jí More-PDF, nový roz­ši­řu­jí­cí plug-in pro ANSYS Wor­kbench ...
Pátek, 10 Leden 2020
8. FLIR a ANSYS partnery pro autonomní vozidla
(Matching tags: ANSYS,Partnerství,Chodci,Detekce,FLIR,Teplotní senzory,Autonomní vozidla)
Spo­leč­nos­ti FLIR Sys­tems a ANSYS spo­lu­pra­cu­jí na po­sky­to­vá­ní scho­p­­nos­tí de­tek­ce ne­bez­pe­čí pro bu­dou­cí asis­to­va­né ří­ze­ní a au­to­nomní vo­zi­dla (AV) – po­si­lu­jí­cí ...
Středa, 08 Leden 2020
9. GRANTA Selector 2020 pro chytrý výběr materiálů
(Matching tags: 2020,GRANTA Selector,ANSYS,Materiály,výběr,Granta Design)
Di­vi­ze ANSYS Gran­ta nově na­bíd­ne Gran­ta Se­lec­tor 2020, pře­jme­no­va­ný a ak­tu­a­li­zo­va­ný soft­ware pro výběr ma­te­ri­á­lů. Poté, co ANSYS kou­pil spo­leč­nost Gran­ta De­sign v únoru ...
Středa, 23 Říjen 2019
10. Ana­ly­ti­cal Gra­phics spo­lu­pra­cu­je s fir­mou ANSYS
(Matching tags: Ana­ly­ti­cal Gra­phics,Spo­lu­práce,Protiraketová obrana,Simulace,ANSYS,Modelování)
Spo­leč­nos­ti Ana­ly­ti­cal Gra­phics (AGI) a ANSYS při spo­leč­ném vý­vo­ji sys­té­mu pro­tira­ke­to­vé obra­ny nové ge­ne­ra­ce pro ame­ric­kou ar­má­du vy­u­ží­va­jí již v ra­né fá­zi přes­né, ...
Pátek, 09 Srpen 2019
11. AMC Bridge nabízí Aras-for-ANSYS-AIM
(Matching tags: AIM,ANSYS,Aras,Innovator,AMC Bridge)
V rámci probíhajícího výzkumu vzájemné operační součinnosti před­sta­vu­je AMC Bridge Aras-for-ANSYS-AIM, technologickou novinku pro ANSYS AIM, která dovede navázat obousměrné spojení s platformou ...
Pátek, 02 Srpen 2019
12. Prometech vydává Particleworks pro ANSYS
(Matching tags: Prometech,Particleworks,MPS,Částice,CAE,Simulace,Mechanical,ANSYS,Kapaliny,Workbench)
Společnost Prometech Software začala nabízet Particleworks pro An­sys, mezičlánek mezi Particleworks a simulačním softwarem Ansys. Particleworks je rovněž simulační software pro tok kapalin, využívající ...
Úterý, 30 Červenec 2019
13. ANSYS kupuje Granta Design
(Matching tags: ANSYS,Materiály,Granta Design,CAE,Simulace,Akvizice,Granta MI)
Společnost ANSYS, zabývající se simulačním softwarem, oznámila konečnou dohodu o koupi Granta Design, poskytovatele informačních technologií týkajících se materiálů. Právě materiály a jejich ...
Pátek, 25 Leden 2019
14. ANSYS nabízí otevřený formát pro termické simulace
(Matching tags: ANSYS,ECAD,Elektronika,CAD,CAE,Simulace,Otevřený formát,Termika)
Nový, otevřený a neutrální formát souborů od společnosti ANSYS umožňuje výrobcům elektronických komponent snadné sdílení konstrukčních modelů mezi různými nástroji pro termické simulace. Formát ...
Pátek, 14 Prosinec 2018
15. UberCloud dostupný v Microsoft Azure Marketplace
(Matching tags: ANSYS,SaaS,HPC,Azure,Microsoft,Marketplace,Konzultace,UberCloud)
Společnost UberCloud oznámila dostupnost konzultačních služeb UberCloud v Microsoft Azure Marketplace, což je online obchod na­bí­ze­jí­cí aplikace a služby pro využití v Microsoft Azure, ...
Neděle, 11 Listopad 2018
16. ANSYS spouští svůj obchod s aplikacemi
(Matching tags: ANSYS,Aplikace,AppStore,Obchod)
Pro snadnější nákup, objednání a stažení aplikací bez čekání je určen ANSYS AppStore s moderním e-commerce rozhraním a jediným uži­va­tel­ským účtem, jenž jde využít i pro on-line správu ...
Pondělí, 22 Říjen 2018
17. Rychlejší řešení problémů v ANSYS 19.2
(Matching tags: Simulace,ANSYS,LiDAR,Optimalizace,Aditivní výroba,Optis,Verze 19.2)
Tato nejnovější verze softwaru firmy ANSYS nabízí vylepšení a ak­tua­li­zo­va­né nástroje pro autonomní automobily, aditivní výrobu, optiku a struktury. A autonomních a elektrických ...
Pátek, 21 Září 2018
18. Další strategická partnerství PTC pro akceleraci rozvoje
(Matching tags: ANSYS,Rockwell,Rozvoj,Akcelerace,Strategická partnerství,PTC,Společnost,Microsoft)
Rok 2018 je pro technologickou společnost PTC velmi významný, neboť PTC uzavírá strategická partnerství s dalšími klíčovými představiteli IIoT, což umožní akcelerovat další rozvoj softwarových platforem ...
Úterý, 17 Červenec 2018
19. Volkswagen a ANSYS spolupracují při výrobě elektrického závodního vozu
(Matching tags: Pohon,Motorsport,Ektrický závodní vůz,Bateriový systém,ANSYS,Optimalizace,Volkswagen,Návrh)
Společnost Volkswagen Motorsport nově začala spolupracovat s firmou Ansys na vývoji prvního plně elektrického závodního vozu – Volkswagen I.D. R Pikes Peak. Volkswagen Motorsport využije řešení ...
Čtvrtek, 21 Červen 2018
20. ANSYS nabízí Additive Print a Additive Suite
(Matching tags: Software,Suite,ANSYS,Aditivní výroba,Additive,Print a,Aimulace)
Nově vydaná řešení ANSYS Additive Print a ANSYS Additive Suite jsou určena pro aditivní výrobu dílů z kovů, jež lze využít v oblastech letectví a obrany, biotechnologií i v automobilovém ...
Pondělí, 23 Duben 2018
21. Pointwise ve verzi 18.1
(Matching tags: Verzei 18.1,Frameworks,Build Blocks,CFD,ANSYS,Pointwise)
Pro CFD (výpočetní řešení dynamiky kapalin) tvorbu sítí je určen so­ft­wa­re Pointwise, jehož vývoj je dlouhodobě podporován americkým vojenským letectvem. Za dva roky do vývoje vložilo 1,2 milionů ...
Neděle, 08 Duben 2018
22. Discovery Live od firmy ANSYS
(Matching tags: AIM,Discovery Live,CFD,ANSYS,Simulace,SpaceClaim)
Společnost ANSYS komerčně nabízí Discovery Live pro rychlou simulaci návrhu v reálném čase, jež rozšiřuje možnosti Pervasive Engineering Simulation, tedy nástroje pro simulace už v prvotní fázi ...
Středa, 14 Únor 2018
23. Rescale a ANSYS nabízejí simulační program v cloudu
(Matching tags: Cloud,ANSYS,AWS,Simulace,Rescale,Startup Program)
Rescale a ANSYS nabízejí simulační a cloudový výpočetní program, jenž umožňuje především startupovým firmám přivést rychle a bez větších nákladů na trh své inovativní produkty. Program ...
Pátek, 27 Říjen 2017
24. Simulace s bezkonkurenční rychlostí a snadným použitím
(Matching tags: Nvidia,ANSYS,Simulace,GPU,Discovery Live)
Společnost ANSYS nabízí novou, údajně převratnou, technologii, díky níž mohou projektanti prozkoumat v živé simulaci svůj design. ANSYS Discovery Live využívá Pervasive Engineering Simulation, tedy ...
Pátek, 08 Září 2017
25. Simulace v reálném čase – Revoluce v navrhování nových konstrukcí
(Matching tags: Simulace,Reálný čas,SVS FEM,ANSYS,Konstrukce,Navrhování)
Je tomu již  přes třicet let, co John A. Swanson (zakladatel  firmy ANSYS) na jednom setkání vývojářů načrtl svou vizi  vývoje v oblasti náročných numerických výpočtů. V této ...
Pátek, 08 Září 2017
26. ANSYS RedHawk-SC, Path-FX a CMA
(Matching tags: Výpočty,Simulace,Data,ANSYS,Analýzy,Správa,HPC,RedHawk-SC,Path-FX,CMA)
Společnost ANSYS dále rozšiřuje svou simulační architekturu kombinující pokročilé tzv. elastické výpočty (v cloudovém prostředí lze nastavit škálování výpočtů), velká data a výuku strojů s fyzikálním ...
Pátek, 09 Červen 2017
27. LimitState vydává Form ve verzi 3.0
(Matching tags: LimitState,Form,Verze 3.0,Mechanical,ANSYS,Analýza,Aditivní výroba)
... výrobních společností. Patří sem např. možnosti integrace s Ansys Mechanical, kdy na jedno kliknutí jsou změny v programu Form přeloženy do programu Ansys Mechanical. Snadno lze editovat ...
Pátek, 19 Květen 2017
28. PTC a Ansys představují řešení pro průmyslový IoT
(Matching tags: ANSYS,Analýza,ThingWorx,Internet věcí,IoT,PTC,Simulace)
Společnosti PTC a Ansys oznámily řešení, jež umožní přidat simulační technologii Ansys do aplikací postavených na PTC platformě ThingWorx, určené pro průmyslový internet věcí. Propojení ...
Pátek, 19 Květen 2017
29. Vychází EDEM for ANSYS
(Matching tags: ANSYS,Solutions,Analýzy,EDEM,DEM,Simulace,Sypké materiály)
Společnost DEM Solutions, která nabízí technologii pro metodu diskrétních prvků (Discrete Element Method – DEM), uvedla na trh simulační nástroj EDEM for ANSYS, jenž umožňuje přidat realistické náklady ...
Čtvrtek, 20 Duben 2017
30. Multi-fyzikální simulace bočního zrcátka automobilu v ANSYS AIM
(Matching tags: AIM,SVS FEM,Fyzika,Ohřev,FEM,Simulace,ANSYS,Analýzy)
... uživatelského prostředí ANSYS AIM 17.2 umožňuje řešit úlohy z fyzikálních oblastí, jako např. jsou odvod tepla při procesu rozmrazovaní zrcátka, přechodový stav ohřevu sklíčka, ustálený stav eklektického ...
Pondělí, 14 Listopad 2016
31. Multifyzikální numerické simulace v prostředí ANSYS AIM 17.2
(Matching tags: Multifyzikální,Numerické,AIM,Verze 17.2,ANSYS,Simulace)
Při návrhu produktu v inženýrské praxi je v současnosti zvykem, že inženýr je nucen prakticky zvládnout různé počítačové programy zaměřené na řešení různých fyzikálních oblastí. Mnohdy ...
Čtvrtek, 27 Říjen 2016
32. ANSYS 17.2 posiluje přesnost simulací a produktivitu
(Matching tags: Simulace,ANSYS,Novinky,Kompatibilita,Produktivita,Doplňky,17.2)
Novinkami v této verzi jsou např. doplněk v ANSYS Chemkin-Pro (standard pro simulaci chemických reakcí při spalování), kompatibilní s GT-Suite 2016 od Gamma Technologies, kdy uživatelé ...
Středa, 24 Srpen 2016
33. Zpráva z konference CAE Forum 2015
(Matching tags: ANSYS,CAE Forum,TecgSim Engineering,CAE,Reportáž,Konference)
... pracovních stanic a předním světovým producentem simulačního SW ANSYS měla za úkol představit současné trendy ve výpočetních analýzách a vize dalšího vývoje do budoucnosti a to nejenom optikou producentů ...
Středa, 04 Listopad 2015
34. Ansys kupuje Delcross Technologies
(Matching tags: Simulace,Software,Akvizice,ANSYS,Analýzy,Technologies,Elektromagnetismus,Delcross)
Společnost Ansys, nabízející inženýrský simulační software, kupuje všechna aktiva firmy Delcross Technologies, předního vývojáře analytického softwaru pro elektromagnetické výpočetní simulace a systému ...
Pondělí, 07 Září 2015
35. Ansys kupuje NTI a s ní i simulaci námrazy za letu
(Matching tags: NTI,SFD,Simulace proudění,Akvizice,ANSYS,Kapaliny,Plyn)
Společnost Ansys oznámila akvizici kanadské firmy Newmerical Technologies International (NTI), předního vývojáře softwaru pro simulaci námrazy za letu, přidruženého designu a testovacích a certifikačních ...
Pátek, 06 Únor 2015
36. Ansys představil Release 16.0
(Matching tags: ANSYS,Elektronika,Simulace,Release 16.0,Interakce,CFDKompozity)
... internet věcí. Ansys 16.0 nabízí vylepšení napříč celým portfoliem – při řešení struktur, kapalin, elektroniky a inženýrských systémů s možností ověření virtuálních prototypů. Jednou z novinek ...
Středa, 28 Leden 2015
37. Ansys a partnerství se superpočítačovým centrem HLRS
(Matching tags: Výpočty,Simulace,Modely,CFD,ANSYS,Motory,Stuttgart,HLRS,Superpočítač,Spalování)
Výzkumníci z akademických institucí celé Evropy budou brzy moci některé ze svých sofistikovaných simulací předvést ve skutečnosti, a to díky novému partnerství mezi firmou Ansys a High ...
Pondělí, 19 Leden 2015
38. Fujitsu využije řešení firmy ANSYS
(Matching tags: Hardware,Procesory,ANSYS,Fujitsu,Návrh,RedHawk,Sentinel,Integrované obvody,3D-IC)
Společnost Fujitsu Limited začne využívat řešení pro zpracování signálů a simulační nástroje ANSYS pro vytváření trojrozměrných integrovaných obvodů nové generace vysoce výkonných centrálních procesorových ...
Pátek, 16 Leden 2015
39. Novinky v ANSYS SpaceClaim 2015
(Matching tags: Geometrie,ANSYS,Workbench,2015,3D tisk,Simulace,SpaceClaim)
Hlavními novinkami verze ANSYS SpaceClaim 2015 jsou snadnější práce s geometrií a možnost rychlého a flexibilního 3D tisku. Fasetově uspořádané modely lze nyní obsáhle editovat a spravovat, ...
Čtvrtek, 20 Listopad 2014
40. Ansys začleňuje Modelicu pro prototypy virtuálních systémů
(Matching tags: ANSYS,Modelon,FMI,Modelica,VHDL-AMS)
Společnosti Ansys a Modelon se dohodly na společném vývoji produktu, který by měl redukovat možnosti selhání integrace na poslední chvíli, snížit náklady na produkt a urychlit vstup na trh. To ...
Středa, 24 Září 2014
41. 4moms podněcuje Ansys při vývoji nových produktů
(Matching tags: ANSYS,4moms,Autosedačky,Kočárky,Simulace,Vývoj)
Firma 4moms je známá svými dětskými autosedačkami s automatickým nastavením nebo mobilní nabíječkou dětského kočárku. Využívá k tomu simulační technologie Ansys a jako jedna z mála ...
Středa, 23 Červenec 2014
42. Ansys Scade v15.2
(Matching tags: ANSYS,Dokumenty,Správa,Data,SCADE,Výměna)
Nová vylepšení v systému Ansys Scade znamenají rozšířené možnosti komunikace projektových týmů i třetích stran. Nová verze umožňuje neomezené znovu použití komponent, správu dat a výměnu ...
Čtvrtek, 17 Červenec 2014
43. ANSYS 15.0 – Nová definice pojmu komplexní simulace
(Matching tags: Simulace,ANSYS,Analýzy,Techsoft,Proudění)
Rozvoj fyzikálního modelování společně s vývojem uživatelského prostředí ANSYS Workbench přináší nejkomplexnější simulační nástroj na současném trhu. Široká nabídka simulačních analýz (proudění, strukturální ...
Pátek, 29 Listopad 2013
44. Open iT Reporter ve verzi pro ANSYS
(Matching tags: ANSYS,Open iT,Reporter,OVF)
Společnost Open iT oznámila vydání verze programu Open iT Reporter pro software ANSYS. Open iT Reporter monitoruje veškeré celofiremní využití softwaru ANSYS a nabízí řadu podrobných reportů a zpráv ...
Úterý, 13 Květen 2014
45. Ansys kupuje SpaceClaim Corporation
(Matching tags: ANSYS,Byznys,Přímé modelování,Akvizice,SpaceClaim)
Společnost Ansys, která nabízí inženýrský simulační software, oznámila koupi firmy SpaceClaim Corporation, nabízející software pro přímé 3D modelování, který si může být využíván konstruktéry kdykoliv ...
Pátek, 02 Květen 2014
46. Sada pro elektromagnetickou simulaci pro plošné spoje
(Matching tags: CAE,Simulace,Mechanical,ANSYS,Analýza,SIwave,SIwave-DC,SIwave-PI,Icepack)
Od března bude v prodeji nový balíček s názvem ANSYS SIwave pro elektromagnetickou simulaci pro plošné a integrované spoje od ANSYSu. Díky němu bude možné vytvářet návrhy a optimalizaci komplexních ...
Čtvrtek, 30 Leden 2014
47. ANSYS 15.0 přináší vylepšení v elektronice
(Matching tags: Simulace,ANSYS,Analýzy,Elektronika,15.0)
Společnost ANSYS aktualizovala svůj produkt na verzi ANSYS 15.0, která se zaměřuje na vylepšení v oblasti elektroniky a elektronických produktů. Produkt dokáže analyzovat elektrické charakteristiky ...
Pondělí, 30 Prosinec 2013
48. ANSYS prodloužil partnerství s Ferrari
(Matching tags: Simulace,ANSYS,Ferrari,karoserie,Chlazení,Aerodynamika)
Pokročilá simulační technologie ANSYS pomáhá při závodech GT vozům Ferrari zlepšit výkon. Simulace jsou z pohledu řidiče, a protože v tomto oboru existují přísná omezení, může tak Ferrari ...
Pátek, 20 Září 2013
49. Škoda Auto urychluje inovaci automobilů s pomocí SGI
(Matching tags: SGI,ANSYS,Analýzy,Škoda Auto,OpenFOAM CFD,PAM-CRASH,CAE,Simulace)
Dceřiná společnost VW Group rozšířila svůj Computer Aided Engineering (CAE) systém. Oddělení výzkumu a vývoje Škody Auto vyžaduje extrémně vysoký výkon a škálovatelné výpočetní systémy k provádění ...
Středa, 21 Srpen 2013
50. Virtuální prototypy v těžkém průmyslu
(Matching tags: ANSYS,Analýzy,virtuální prototypy,výpočtové modely)
... Sebemenší závada znamená odstávku vysoké pece či havárii s tragickými následky. Proto jsou daná zařízení virtuálně testována za pomoci počítačového systému ANSYS.  ...
Pátek, 26 Červenec 2013