Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ansys

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Ansys kupuje Rocky DEM
(Matching tags: ESSS,Rocky,Dynamika částic,DEM,ANSYS,Akvizice,Software,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Rocky DEM (Rocky), která se za­bý­vá in­že­nýr­ský­mi si­mu­la­ce­mi a vě­dec­kým soft­warem. Touto akvi­zi­cí Ansys zís­ká­vá Rocky, před­ní ...
Čtvrtek, 05 Leden 2023
2. ZeroAvia si vybírá simulaci Ansys
(Matching tags: ZeroAvia,Emise,ANSYS,Letectví,Simulace)
Ze­roA­via vy­u­ží­vá si­mu­lač­ní ře­še­ní Ansys při vý­vo­ji svého no­vé­ho, udr­ži­tel­né­ho vo­dí­ko­vě-elek­tric­ké­ho po­hon­né­ho ústro­jí vy­vi­nu­té­ho za úče­lem sní­že­ní emisí le­ta­del. Tech­no­lo­gie ...
Úterý, 25 Říjen 2022
3. Ansys a AMD jsou partnery v oblasti simulací
(Matching tags: Ansys Mechanical,Akcelerátory,AMD Instinct,ANSYS,FEA,AMD,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la, že Ansys Me­cha­ni­cal je jed­ním z prv­ních ko­merč­ních pro­gra­mů pro ana­lý­zu ko­neč­ných prvků (FEA) pod­po­ru­jí­cích ak­ce­le­rá­to­ry AMD In­stinct, nej­no­věj­ší ...
Pátek, 26 Srpen 2022
4. Ansys získává společnost Motor Design
(Matching tags: Elektrické stroje,Motor-CAD,Motor Design,Analýzy,ANSYS,Akvizice)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Motor De­sign Li­mi­ted (MDL). Akvi­zi­ce a ná­sled­né do­pl­ně­ní stá­va­jí­cí­ho port­fo­lia spo­leč­nos­ti Ansys o pro­dukt Motor-CAD spo­leč­nos­ti ...
Středa, 11 Květen 2022
5. Ansys kupuje OnScale
(Matching tags: OnScale,ANSYS,Služby,Cloud,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la, že po­de­psa­la ko­neč­nou do­ho­du o pře­vze­tí po­sky­to­va­te­le clou­do­vých si­mu­la­cí On­S­ca­le. Po za­čle­ně­ní do stá­va­jí­cí­ho clou­do­vé­ho port­fo­lia ...
Úterý, 19 Duben 2022
6. Nová verze Ansys 2022 R1 pro technické simulace
(Matching tags: VF rušení,Technické simulace,2022 R1,Tváření plechu,ANSYS,Letectví)
Soft­ware a služ­by firmy Ansys re­du­ku­jí pře­káž­ky a umožňují zá­kaz­ní­kům řešit sou­čas­né slo­ži­té in­že­nýr­ské pro­blémy. In­že­nýr­ská si­mu­la­ce se roz­ší­ři­la mimo úzce spe­ci­a­li­zo­va­né ...
Úterý, 08 Únor 2022
7. Partnerství společností Panasonic Automotive a Ansys
(Matching tags: eCockpit,Panasonic Automotive,Bezpečnost,Analýzy,ANSYS,Simulace)
... Ansys. Spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic Au­to­mo­ti­ve a Ansys spo­lu­pra­co­va­ly na sys­te­ma­tic­kém pří­stu­pu za­lo­že­ném na mo­de­lech v celém ži­vot­ním cyklu bez­peč­nos­ti, aby op­ti­ma­li­zo­va­ly ...
Úterý, 16 Listopad 2021
8. Rockwell propojil Studio 5000 s digitálními dvojčaty Ansys
(Matching tags: Twin Builder,Studio 5000,Rockwell Automation,ANSYS,Simulace)
Spo­leč­nos­ti Roc­kwell Au­to­mati­on a Ansys ozná­mi­ly pro­po­je­ní vy­lep­še­né­ho si­mu­lač­ní­ho roz­hra­ní Stu­dio 5000 s di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty Ansys. To dává in­že­ný­rům au­to­ma­ti­za­ce ...
Čtvrtek, 30 Září 2021
9. Ansys získává společnost Zemax
(Matching tags: Fotonika,Zemax,ANSYS,Optika,Akvizice,Simulace)
Ansys ozná­mil 31. srpna, že uza­vřel de­fi­ni­tiv­ní smlou­vu o koupi spo­leč­nos­ti Zemax, lídra v ob­las­ti si­mu­la­ce vy­so­ce vý­kon­ných sys­té­mů op­tic­ké­ho zob­ra­zo­vá­ní (aplikace ...
Úterý, 07 Září 2021
10. Nejnovější inovací na CAD trhu je Creo Ansys Simulation
(Matching tags: Creo Ansys Simulation,Inovace,ANSYS,Simulace,PTC,CAD)
Nej­no­věj­ší vy­lep­še­ní soft­wa­ru Creo pro po­čí­ta­čo­vě pod­po­ro­va­né na­vr­ho­vá­ní (CAD) od PTC za­hr­nu­je první CAD na­bíd­ku s velmi přes­ný­mi ře­ši­či firmy Ansys, což umož­ňu­je uži­va­te­lům ...
Pondělí, 07 Prosinec 2020
11. HP dále rozvíjí automatizaci aditivní výroby
(Matching tags: Dyndrite,HP Inc,Výrobní postupy,Aditivní výroba,ANSYS,Renishaw,Automatizace,3D tisk)
Spo­leč­nost HP in­for­mu­je o vý­znam­ném po­kro­ku ve sprá­vě a au­to­ma­ti­za­ci kom­plex­ních pra­cov­ních po­stu­pů 3D tisku a pro­vo­zů pro vel­ko­ob­je­mo­vou adi­tiv­ní vý­ro­bu. ...
Úterý, 17 Listopad 2020
12. Správa dat o materiálech GRANTA MI Pro v ANSYS 2020 R1
(Matching tags: ANSYS,Enterprise,Materiály,Správa dat,CAE,Workbench,NX CAD,2020 R1,GRANTA MI Pro)
Le­toš­ní vy­dá­ní ANSYS 2020 R1 ob­sa­hu­je ANSYS GRAN­TA MI Pro, nové ře­še­ní pro rych­lý start sprá­vy dat ma­te­ri­á­lů od týmu ANSYS Gran­ta. GRAN­TA MI Pro vy­u­ží­vá špič­ko­vou tech­no­lo­gii ...
Čtvrtek, 06 Únor 2020
13. Na trh byl uveden simulační produkt ANSYS 2020 R1
(Matching tags: 2020 R1,Fluent,Minerva,HFSS,SPDM,ANSYS,Analýzy,HPC,Simulace)
Spo­leč­nos­ti urych­lu­jí di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci in­te­gra­cí špič­ko­vé ANSYS tech­no­lo­gie na­příč ži­vot­ní­mi cykly pro­duk­tů pro­střed­nic­tvím no­vých funk­cí, které byly 28. ledna před­sta­ve­ny ...
Čtvrtek, 30 Leden 2020
14. Visual Technology a 7tech oznamují More-PDF
(Matching tags: PDF3D,Workbench,Visual Technology,7tech,More-PDF,CAE,ANSYS)
Spo­leč­nos­ti Vi­su­al Tech­no­lo­gy Ser­vi­ces, známá soft­warem PDF3D, a 7tech, poskytovatel­ka inženýrských služeb, spo­leč­ně ozna­mu­jí More-PDF, nový roz­ši­řu­jí­cí plug-in pro ANSYS Wor­kbench ...
Pátek, 10 Leden 2020
15. FLIR a ANSYS partnery pro autonomní vozidla
(Matching tags: Detekce,FLIR,Teplotní senzory,Chodci,Autonomní vozidla,Partnerství,ANSYS)
Spo­leč­nos­ti FLIR Sys­tems a ANSYS spo­lu­pra­cu­jí na po­sky­to­vá­ní scho­p­­nos­tí de­tek­ce ne­bez­pe­čí pro bu­dou­cí asis­to­va­né ří­ze­ní a au­to­nomní vo­zi­dla (AV) – po­si­lu­jí­cí ...
Středa, 08 Leden 2020
16. GRANTA Selector 2020 pro chytrý výběr materiálů
(Matching tags: 2020,výběr,Granta Design,GRANTA Selector,Materiály,ANSYS)
Di­vi­ze ANSYS Gran­ta nově na­bíd­ne Gran­ta Se­lec­tor 2020, pře­jme­no­va­ný a ak­tu­a­li­zo­va­ný soft­ware pro výběr ma­te­ri­á­lů. Poté, co ANSYS kou­pil spo­leč­nost Gran­ta De­sign v únoru ...
Středa, 23 Říjen 2019
17. Ana­ly­ti­cal Gra­phics spo­lu­pra­cu­je s fir­mou ANSYS
(Matching tags: Ana­ly­ti­cal Gra­phics,Spo­lu­práce,Protiraketová obrana,Modelování,ANSYS,Simulace)
Spo­leč­nos­ti Ana­ly­ti­cal Gra­phics (AGI) a ANSYS při spo­leč­ném vý­vo­ji sys­té­mu pro­tira­ke­to­vé obra­ny nové ge­ne­ra­ce pro ame­ric­kou ar­má­du vy­u­ží­va­jí již v ra­né fá­zi přes­né, ...
Pátek, 09 Srpen 2019
18. AMC Bridge nabízí Aras-for-ANSYS-AIM
(Matching tags: AIM,AMC Bridge,ANSYS,Aras,Innovator)
V rámci probíhajícího výzkumu vzájemné operační součinnosti před­sta­vu­je AMC Bridge Aras-for-ANSYS-AIM, technologickou novinku pro ANSYS AIM, která dovede navázat obousměrné spojení s platformou ...
Pátek, 02 Srpen 2019
19. Prometech vydává Particleworks pro ANSYS
(Matching tags: Prometech,Particleworks,MPS,Částice,Kapaliny,Mechanical,ANSYS,CAE,Simulace,Workbench)
Společnost Prometech Software začala nabízet Particleworks pro An­sys, mezičlánek mezi Particleworks a simulačním softwarem Ansys. Particleworks je rovněž simulační software pro tok kapalin, využívající ...
Úterý, 30 Červenec 2019
20. ANSYS kupuje Granta Design
(Matching tags: Simulace,CAE,Akvizice,Granta MI,Granta Design,ANSYS,Materiály)
Společnost ANSYS, zabývající se simulačním softwarem, oznámila konečnou dohodu o koupi Granta Design, poskytovatele informačních technologií týkajících se materiálů. Právě materiály a jejich ...
Pátek, 25 Leden 2019
21. ANSYS nabízí otevřený formát pro termické simulace
(Matching tags: Otevřený formát,Termika,Elektronika,ECAD,ANSYS,CAE,CAD,Simulace)
Nový, otevřený a neutrální formát souborů od společnosti ANSYS umožňuje výrobcům elektronických komponent snadné sdílení konstrukčních modelů mezi různými nástroji pro termické simulace. Formát ...
Pátek, 14 Prosinec 2018
22. UberCloud dostupný v Microsoft Azure Marketplace
(Matching tags: SaaS,HPC,ANSYS,Microsoft,UberCloud,Marketplace,Azure,Konzultace)
Společnost UberCloud oznámila dostupnost konzultačních služeb UberCloud v Microsoft Azure Marketplace, což je online obchod na­bí­ze­jí­cí aplikace a služby pro využití v Microsoft Azure, ...
Neděle, 11 Listopad 2018
23. ANSYS spouští svůj obchod s aplikacemi
(Matching tags: Obchod,ANSYS,AppStore,Aplikace)
Pro snadnější nákup, objednání a stažení aplikací bez čekání je určen ANSYS AppStore s moderním e-commerce rozhraním a jediným uži­va­tel­ským účtem, jenž jde využít i pro on-line správu ...
Pondělí, 22 Říjen 2018
24. Rychlejší řešení problémů v ANSYS 19.2
(Matching tags: Verze 19.2,Aditivní výroba,Optis,Optimalizace,ANSYS,LiDAR,Simulace)
Tato nejnovější verze softwaru firmy ANSYS nabízí vylepšení a ak­tua­li­zo­va­né nástroje pro autonomní automobily, aditivní výrobu, optiku a struktury. A autonomních a elektrických ...
Pátek, 21 Září 2018
25. Další strategická partnerství PTC pro akceleraci rozvoje
(Matching tags: Microsoft,Společnost,PTC,Akcelerace,Strategická partnerství,Rockwell,Rozvoj,ANSYS)
Rok 2018 je pro technologickou společnost PTC velmi významný, neboť PTC uzavírá strategická partnerství s dalšími klíčovými představiteli IIoT, což umožní akcelerovat další rozvoj softwarových platforem ...
Úterý, 17 Červenec 2018
26. Volkswagen a ANSYS spolupracují při výrobě elektrického závodního vozu
(Matching tags: Optimalizace,ANSYS,Pohon,Volkswagen,Motorsport,Ektrický závodní vůz,Bateriový systém,Návrh)
Společnost Volkswagen Motorsport nově začala spolupracovat s firmou Ansys na vývoji prvního plně elektrického závodního vozu – Volkswagen I.D. R Pikes Peak. Volkswagen Motorsport využije řešení ...
Čtvrtek, 21 Červen 2018
27. ANSYS nabízí Additive Print a Additive Suite
(Matching tags: Suite,ANSYS,Aditivní výroba,Additive,Print a,Aimulace,Software)
Nově vydaná řešení ANSYS Additive Print a ANSYS Additive Suite jsou určena pro aditivní výrobu dílů z kovů, jež lze využít v oblastech letectví a obrany, biotechnologií i v automobilovém ...
Pondělí, 23 Duben 2018
28. Pointwise ve verzi 18.1
(Matching tags: Pointwise,Verzei 18.1,Frameworks,Build Blocks,CFD,ANSYS)
Pro CFD (výpočetní řešení dynamiky kapalin) tvorbu sítí je určen so­ft­wa­re Pointwise, jehož vývoj je dlouhodobě podporován americkým vojenským letectvem. Za dva roky do vývoje vložilo 1,2 milionů ...
Neděle, 08 Duben 2018
29. Discovery Live od firmy ANSYS
(Matching tags: SpaceClaim,ANSYS,CFD,AIM,Discovery Live,Simulace)
Společnost ANSYS komerčně nabízí Discovery Live pro rychlou simulaci návrhu v reálném čase, jež rozšiřuje možnosti Pervasive Engineering Simulation, tedy nástroje pro simulace už v prvotní fázi ...
Středa, 14 Únor 2018
30. Rescale a ANSYS nabízejí simulační program v cloudu
(Matching tags: Simulace,Cloud,ANSYS,AWS,Rescale,Startup Program)
Rescale a ANSYS nabízejí simulační a cloudový výpočetní program, jenž umožňuje především startupovým firmám přivést rychle a bez větších nákladů na trh své inovativní produkty. Program ...
Pátek, 27 Říjen 2017
31. Simulace s bezkonkurenční rychlostí a snadným použitím
(Matching tags: Discovery Live,Nvidia,ANSYS,Simulace,GPU)
Společnost ANSYS nabízí novou, údajně převratnou, technologii, díky níž mohou projektanti prozkoumat v živé simulaci svůj design. ANSYS Discovery Live využívá Pervasive Engineering Simulation, tedy ...
Pátek, 08 Září 2017
32. Simulace v reálném čase – Revoluce v navrhování nových konstrukcí
(Matching tags: Konstrukce,ANSYS,Simulace,Reálný čas,SVS FEM,Navrhování)
Je tomu již  přes třicet let, co John A. Swanson (zakladatel  firmy ANSYS) na jednom setkání vývojářů načrtl svou vizi  vývoje v oblasti náročných numerických výpočtů. V této ...
Pátek, 08 Září 2017
33. ANSYS RedHawk-SC, Path-FX a CMA
(Matching tags: Simulace,Data,Výpočty,RedHawk-SC,Path-FX,CMA,Správa,HPC,ANSYS,Analýzy)
Společnost ANSYS dále rozšiřuje svou simulační architekturu kombinující pokročilé tzv. elastické výpočty (v cloudovém prostředí lze nastavit škálování výpočtů), velká data a výuku strojů s fyzikálním ...
Pátek, 09 Červen 2017
34. LimitState vydává Form ve verzi 3.0
(Matching tags: Mechanical,ANSYS,Analýza,Verze 3.0,LimitState,Form,Aditivní výroba)
... výrobních společností. Patří sem např. možnosti integrace s Ansys Mechanical, kdy na jedno kliknutí jsou změny v programu Form přeloženy do programu Ansys Mechanical. Snadno lze editovat ...
Pátek, 19 Květen 2017
35. PTC a Ansys představují řešení pro průmyslový IoT
(Matching tags: ThingWorx,Internet věcí,IoT,Simulace,PTC,Analýza,ANSYS)
Společnosti PTC a Ansys oznámily řešení, jež umožní přidat simulační technologii Ansys do aplikací postavených na PTC platformě ThingWorx, určené pro průmyslový internet věcí. Propojení ...
Pátek, 19 Květen 2017
36. Vychází EDEM for ANSYS
(Matching tags: Sypké materiály,Simulace,EDEM,DEM,ANSYS,Solutions,Analýzy)
Společnost DEM Solutions, která nabízí technologii pro metodu diskrétních prvků (Discrete Element Method – DEM), uvedla na trh simulační nástroj EDEM for ANSYS, jenž umožňuje přidat realistické náklady ...
Čtvrtek, 20 Duben 2017
37. Multi-fyzikální simulace bočního zrcátka automobilu v ANSYS AIM
(Matching tags: AIM,SVS FEM,Fyzika,Ohřev,FEM,Simulace,ANSYS,Analýzy)
... uživatelského prostředí ANSYS AIM 17.2 umožňuje řešit úlohy z fyzikálních oblastí, jako např. jsou odvod tepla při procesu rozmrazovaní zrcátka, přechodový stav ohřevu sklíčka, ustálený stav eklektického ...
Pondělí, 14 Listopad 2016
38. Multifyzikální numerické simulace v prostředí ANSYS AIM 17.2
(Matching tags: Numerické,AIM,Verze 17.2,Multifyzikální,ANSYS,Simulace)
Při návrhu produktu v inženýrské praxi je v současnosti zvykem, že inženýr je nucen prakticky zvládnout různé počítačové programy zaměřené na řešení různých fyzikálních oblastí. Mnohdy ...
Čtvrtek, 27 Říjen 2016
39. ANSYS 17.2 posiluje přesnost simulací a produktivitu
(Matching tags: Simulace,17.2,Produktivita,Doplňky,ANSYS,Novinky,Kompatibilita)
Novinkami v této verzi jsou např. doplněk v ANSYS Chemkin-Pro (standard pro simulaci chemických reakcí při spalování), kompatibilní s GT-Suite 2016 od Gamma Technologies, kdy uživatelé ...
Středa, 24 Srpen 2016
40. Zpráva z konference CAE Forum 2015
(Matching tags: Reportáž,Konference,CAE,CAE Forum,TecgSim Engineering,ANSYS)
... pracovních stanic a předním světovým producentem simulačního SW ANSYS měla za úkol představit současné trendy ve výpočetních analýzách a vize dalšího vývoje do budoucnosti a to nejenom optikou producentů ...
Středa, 04 Listopad 2015
41. Ansys kupuje Delcross Technologies
(Matching tags: Delcross,Elektromagnetismus,Simulace,Software,Akvizice,ANSYS,Analýzy,Technologies)
Společnost Ansys, nabízející inženýrský simulační software, kupuje všechna aktiva firmy Delcross Technologies, předního vývojáře analytického softwaru pro elektromagnetické výpočetní simulace a systému ...
Pondělí, 07 Září 2015
42. Ansys kupuje NTI a s ní i simulaci námrazy za letu
(Matching tags: Kapaliny,ANSYS,Plyn,NTI,SFD,Simulace proudění,Akvizice)
Společnost Ansys oznámila akvizici kanadské firmy Newmerical Technologies International (NTI), předního vývojáře softwaru pro simulaci námrazy za letu, přidruženého designu a testovacích a certifikačních ...
Pátek, 06 Únor 2015
43. Ansys představil Release 16.0
(Matching tags: Simulace,ANSYS,Release 16.0,Interakce,CFDKompozity,Elektronika)
... internet věcí. Ansys 16.0 nabízí vylepšení napříč celým portfoliem – při řešení struktur, kapalin, elektroniky a inženýrských systémů s možností ověření virtuálních prototypů. Jednou z novinek ...
Středa, 28 Leden 2015
44. Ansys a partnerství se superpočítačovým centrem HLRS
(Matching tags: Stuttgart,HLRS,Superpočítač,Spalování,Motory,Výpočty,Simulace,Modely,CFD,ANSYS)
Výzkumníci z akademických institucí celé Evropy budou brzy moci některé ze svých sofistikovaných simulací předvést ve skutečnosti, a to díky novému partnerství mezi firmou Ansys a High ...
Pondělí, 19 Leden 2015
45. Fujitsu využije řešení firmy ANSYS
(Matching tags: Hardware,Procesory,ANSYS,Fujitsu,RedHawk,Sentinel,Integrované obvody,3D-IC,Návrh)
Společnost Fujitsu Limited začne využívat řešení pro zpracování signálů a simulační nástroje ANSYS pro vytváření trojrozměrných integrovaných obvodů nové generace vysoce výkonných centrálních procesorových ...
Pátek, 16 Leden 2015
46. Novinky v ANSYS SpaceClaim 2015
(Matching tags: 3D tisk,Simulace,ANSYS,SpaceClaim,Geometrie,Workbench,2015)
Hlavními novinkami verze ANSYS SpaceClaim 2015 jsou snadnější práce s geometrií a možnost rychlého a flexibilního 3D tisku. Fasetově uspořádané modely lze nyní obsáhle editovat a spravovat, ...
Čtvrtek, 20 Listopad 2014
47. Ansys začleňuje Modelicu pro prototypy virtuálních systémů
(Matching tags: ANSYS,Modelon,FMI,Modelica,VHDL-AMS)
Společnosti Ansys a Modelon se dohodly na společném vývoji produktu, který by měl redukovat možnosti selhání integrace na poslední chvíli, snížit náklady na produkt a urychlit vstup na trh. To ...
Středa, 24 Září 2014
48. 4moms podněcuje Ansys při vývoji nových produktů
(Matching tags: 4moms,Autosedačky,Kočárky,ANSYS,Vývoj,Simulace)
Firma 4moms je známá svými dětskými autosedačkami s automatickým nastavením nebo mobilní nabíječkou dětského kočárku. Využívá k tomu simulační technologie Ansys a jako jedna z mála ...
Středa, 23 Červenec 2014
49. Ansys Scade v15.2
(Matching tags: SCADE,Výměna,Data,ANSYS,Dokumenty,Správa)
Nová vylepšení v systému Ansys Scade znamenají rozšířené možnosti komunikace projektových týmů i třetích stran. Nová verze umožňuje neomezené znovu použití komponent, správu dat a výměnu ...
Čtvrtek, 17 Červenec 2014
50. ANSYS 15.0 – Nová definice pojmu komplexní simulace
(Matching tags: Simulace,Techsoft,Proudění,ANSYS,Analýzy)
Rozvoj fyzikálního modelování společně s vývojem uživatelského prostředí ANSYS Workbench přináší nejkomplexnější simulační nástroj na současném trhu. Široká nabídka simulačních analýz (proudění, strukturální ...
Pátek, 29 Listopad 2013