Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo aplikace

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Bow vydává beta verzi robotického softwaru
(Matching tags: Bow,Bow Software,Beta,Aplikace,SDK,Robotika)
Byla vy­dá­na BETA verze ro­bo­tic­ké­ho soft­wa­ro­vé­ho en­gi­nu od Bow Soft­ware. Bow právě vy­tvá­ří obec­né vý­vo­jo­vé pro­stře­dí, které má usnad­nit tvor­bu a pod­po­ru apli­ka­cí pro ro­bo­ti­ku. ...
Čtvrtek, 20 Červenec 2023
2. ABB Infoservice zpřístupňuje kontrolu robotů
(Matching tags: Infoservice,Roboty,Kontrola,ABB,Aplikace,Automatizace,Robotika)
ABB Ro­bo­ti­ka spus­ti­la v Česku apli­ka­ci ABB In­fo­ser­vi­ce, která byla vy­vi­nu­ta lo­kál­ně se zá­mě­rem na­bíd­nout ji fi­rem­ním kli­en­tům ABB po celém světě. Uži­va­te­lé díky ní uvidí ...
Středa, 17 Květen 2023
3. Dynatrace představuje aplikaci Carbon Impact
(Matching tags: Uhlíková stopa,AppEngine,Carbon Impact,Dynatrace,Aplikace)
Dy­na­tra­ce, která se za­bý­vá soft­wa­ro­vou in­te­li­gen­cí, ozná­mi­la spuš­tě­ní apli­ka­ce Car­bon Im­pact, která v re­ál­ném čase po­sky­tu­je pře­hled o uh­lí­ko­vé stopě hyb­rid­ní­ho ...
Úterý, 21 Únor 2023
4. Přidejte mapy a navigaci MapFactor do své aplikace
(Matching tags: Soft­ware De­ve­lo­p­ment Kit,Maps & Na­vi­gati­on,Aplikace,SDK,MapFactor,Android,Mapy)
Chtě­li byste snad­no při­dat of­fli­ne mapy a na­vi­ga­ci do své vlast­ní apli­ka­ce? Přáli byste si vy­lep­šit sprá­vu vo­zo­vé­ho parku, plá­no­vat a op­ti­ma­li­zo­vat trasy vo­zi­del? Ze­fek­tiv­nit ...
Sobota, 24 Prosinec 2022
5. Aplikace pro SOLIDWORKS Roadshow 2022/23
(Matching tags: SolidWorks,Roadshow,Evropa,Aplikace,USA,Klietsch)
Turné pro se­zná­me­ní se s apli­ka­ce­mi pro So­li­dworks po­řá­dá spo­leč­nost Klietsch na road­show po Ev­ro­pě, Švý­car­sku a USA. Od října 2022 do února 2023 na­vští­ví cel­kem 20 růz­ných ...
Pondělí, 31 Říjen 2022
6. Nová verze 2.0 AluFrame Assistant pro SOLIDWORKS
(Matching tags: AluFrame Assistant,Klietsch,Verze 2.0,Aplikace,SolidWorks)
Německá společnost Klietsch s centrálou v Siegenu oznámila novou verzi 2.0 aplikace AluFrame Assistant for Solidworks. V nové verzi 2.0 aplikace AluFrame Assistant byly vylepšeny některé ...
Pondělí, 05 Září 2022
7. Aplikace pro orientaci na HANNOVER MESSE 2022
(Matching tags: Vstupenky,Veletrhy,Aplikace,Hannover Messe,Výstavy)
Již za šest dní se ote­vřou brány ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Při­bliž­ně 2500 firem před­sta­ví pro­duk­ty a ře­še­ní pro dnešek a vize pro zí­t­řek. Od 30. květ­na do 2. červ­na se bude mlu­vit ...
Úterý, 24 Květen 2022
8. Lovte stromy jako pokémony s aplikací Tree Check
(Matching tags: 3Dskenování,Tree Check,SAFE TREES,Stromy,Aplikace)
Květ­no­vé dny lá­ka­jí k pro­cház­kám, které si mů­že­me zpří­jem­nit po­se­ze­ním pod roz­kvet­lý­mi stro­my. Díky nové mo­bil­ní apli­ka­ci Tree Check mů­že­me navíc o stro­mu, pod nímž se na­chá­zí­me, ...
Středa, 18 Květen 2022
9. Stahování aplikace Fuelio vzrostlo o 1000 %
(Matching tags: Sledování ceny PHM,Fuelio,Sygic,Aplikace)
Během ně­ko­li­ka po­sled­ních týdnů do­sá­hl zájem o ceny po­hon­ných hmot svého vr­cho­lu. Strmý ná­růst cen při­měl ma­ji­te­le au­to­mo­bi­lů a flo­til vy­hle­dá­vat v ob­las­ti po­hon­ných ...
Pondělí, 04 Duben 2022
10. Nové CAD/BIM aplikace od Arkance Systems
(Matching tags: Arkance Systems,Aplikace,Civil 3D,Revit,Nadstavby,Autodesk,BIM,CAD)
Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems (CAD Stu­dio) uved­la ně­ko­lik no­vých apli­ka­cí a no­vých verzí stá­va­jí­cích apli­ka­cí – nad­sta­veb pro BIM pro­duk­ty Au­to­de­sk Revit a Au­to­de­sk Civil ...
Úterý, 25 Květen 2021
11. Webinář Tři snadné aplikace pro koboty OnRobot
(Matching tags: OnRobot,Koboty,Webináře,Aplikace,Robotika)
Pokud máte zájem vidět prak­tic­kou ukáz­ku, jak rych­le a snad­no zpro­voznit tři ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce, pak se za­re­gis­truj­te se na webi­nář spo­leč­nos­ti OnRo­bot – 3 snad­né apli­ka­ce ...
Sobota, 01 Květen 2021
12. Data o klimatu i prostředí pro tvorbu aplikací
(Matching tags: ECSPP,C3S,Klima,Copernicus,Aplikace,Data)
Bez­plat­ná apli­ka­ce od ev­rop­ské služ­by C3S (Co­per­nicus Cli­ma­te Chan­ge Ser­vi­ce) je jed­ním z mnoha pří­kla­dů toho, jak mohou vý­vo­já­ři apli­ka­cí kre­a­tiv­ně a ino­va­tiv­ně vy­u­ží­vat ...
Čtvrtek, 18 Březen 2021
13. Aplikace Auta Super místo návštěvy showroomu
(Matching tags: Showroom,Auta Super,Rozšířená realita,Aplikace,iOS,Android,Automobily,Virtuální realita)
Nová mo­bil­ní apli­ka­ce spo­leč­nos­ti Auta Super do­vo­lu­je zá­jem­ci si pro­hléd­nout vůz z ak­tu­ál­ní na­bíd­ky ni­ko­liv na­ži­vo, ale v roz­ší­ře­né (AR) a vir­tu­ál­ní re­a­li­tě ...
Pondělí, 15 Únor 2021
14. Aplikace ForestGuard zvítězila v soutěži IT projekt roku 2019
(Matching tags: IT projekt roku 2019,Brouk,ForestGuard,Unicorn,ČZU,CACIO,Aplikace,GIS)
V úterý 15. září 2020 pro­běh­lo slav­nost­ní vy­hlá­še­ní sou­tě­že IT pro­jekt roku 2019, kte­rou po­řá­dá Česká aso­ci­a­ce ma­na­že­rů in­for­mač­ních tech­no­lo­gií (CACIO). Ví­tě­zem se stala ...
Středa, 16 Září 2020
15. Aktualizovaná aplikace Počasí & Radar s novou funkcí
(Matching tags: GIS,Meteoradar,Počasí & Radar,WetterOnline,Aplikace,iOS,Android)
Víte o tom, že nás dnes čeká asi po­sled­ní nej­tep­lej­ší den v tomto roce s tep­lo­ta­mi až do 30 stupňů Cel­sia? Uži­va­te­lé apli­ka­ce Po­ča­sí & Radar to už ur­či­tě za­zna­me­na­li ...
Úterý, 15 Září 2020
16. Nová aplikace pro 3D skenování místností iPadem
(Matching tags: Aplikace,iPad,3D skenování,Místnosti,Occipital)
Na trhu je pro iPad již ně­ko­lik let sen­zor Structu­re spo­leč­nos­ti Oc­ci­pi­tal, který za po­mo­ci sní­ma­če za zhru­ba 380 do­la­rů do­ve­de pro­vá­dět 3D skeny ce­lých po­ko­jů nebo ob­jek­tů a pře­vést ...
Úterý, 31 Prosinec 2019
17. Canon nabízí aplikaci pro velkoformátové tiskárny
(Matching tags: velkoformátové tiskárny,Aplikace,imagePROGRAF,Canon)
Nová apli­ka­ce Canon Large For­mat Prin­ter App je ur­če­na pro tis­kár­ny řady image­PRO­GRAF. Umožňuje re­gis­tra­ci tis­kár­ny a za­sí­lá­ní ak­tu­a­li­za­cí a no­vi­nek o tis­kár­ně, ...
Pondělí, 23 Září 2019
18. Artec 3D přichází s aplikací na vzdálené ovládání Artec Ray
(Matching tags: Vzdálené ovládání,Artec Ray,Android,3D skenování,iOS,Artec 3D,Aplikace)
Mo­bil­ní apli­ka­ce fir­my Artec 3D je ur­če­na pro vzdá­le­né ovlá­dá­ní ši­ro­ko­for­má­to­vé­ho la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru Artec Ray, jenž na­bí­zí fle­xi­bi­li­tu při skenu vel­kých ob­jek­tů (bu­dov, ...
Čtvrtek, 12 Září 2019
19. Rhinoceros vydává aplikaci Ameba
(Matching tags: Rhinoceros,Software,Ameba,BESO,Aplikace)
Jak už název napovídá, podobně jako skutečná améba, dokáže soft­wa­ro­vá aplikace, využívající algoritmus pro odlehčené struktury, měnit svůj tvar v různých prostředích. Podle svých požadavků na design ...
Pondělí, 22 Červenec 2019
20. DrawAlert ve verzi 3.6 pro platby a jejich zpracování
(Matching tags: DrawAlert,Verze 3.6,Kontrakty,Aplikace,Stavebnictví,Dokumentace,Platby,Finance)
Administrační stavební software DrawAlert vyšel ve verzi 3.6. Ta ob­sa­hu­je nově aplikaci pro platební převody a funkci zpracování směnečných částek. Platební aplikace umožňují subdodavatelům ...
Pátek, 19 Červenec 2019
21. Plataine uvádí novou aplikaci PlataineEdge
(Matching tags: Aplikace,IIoT,Plataine,PlataineEdge,Industrial Edge computing)
PlataineEdge je aplikace pro zpracování průmyslových dat tzv. na okaji (Industrial Edge computing), určená k optimalizaci výrobních pro­ce­sů systémů průmyslového internetu věcí (IIoT) místní ...
Neděle, 07 Červenec 2019
22. Mobilní aplikace Leica Cyclone FIELD 360
(Matching tags: Cyclone,FIELD 360,Hexagon,Aplikace,Mobilní,Leica)
Leica Geosystems, součást společnosti Hexagon, přichází ve verzi 1.2 s mobilní aplikací Leica Cyclone Field 360, která otevře propojení mezi tabletem či chytrým telefonem a laserovým skenerem ...
Čtvrtek, 30 Květen 2019
23. Aplikace Ideate Software propojeny s Revitem 2020
(Matching tags: Sticky,Propojení,Explorer,Ideate Software,Revit 2020,BIMlLnk,Clone,MEP,Aplikace)
Společnost Ideate Software, dlouholetý člen vývojářské sítě Autodesk Developer Network, nabízí vylepšení svých softwarových aplikací pro Revit verze 2020 (plus pro tři předchozí 2019 – 2017). V aplikaci ...
Pondělí, 27 Květen 2019
24. Nová aplikace pro smíšenou realitu od Bentley Systems
(Matching tags: SYNCHRO XR,Vizualizace 4D,Digitální dvojčata,Smíšená realita,HoloLens,Microsoft,Aplikace,Bentley Systems)
Společnost Bentley Systems představila svoji aplikaci SYNCHRO XR pro imerzivní vizualizaci 4D digitálních dvojčat staveb spolu s novou technologií Microsoft HoloLens 2, kterou předvedla společnost ...
Čtvrtek, 28 Únor 2019
25. Aplikace Počasí & Radar nabízí sněhové zpravodajství
(Matching tags: Aplikace,iOS,Android,Počasí&Radar,Sněhové-zpravodajství,GIS)
Při výběru správného lyžařského střediska nyní pomůže aplikace Počasí & Radar. Kromě aktuální předpovědi počasí poskytne informace o výšce sněhu, stavu sjezdovek či počtu spuštěných vleků ve více ...
Čtvrtek, 21 Únor 2019
26. Capvidia spouští nové stránky pro CAD
(Matching tags: Doplňky,Metrologie,Web,Capvidia,Aplikace,PLM,CAD)
Společnost Capvidia se zabývá tvorbou a distribucí CAD a MBD softwarových řešení. Nově spustila internetovou stránku s nabídkou těchto řešení, CAD doplňků, samostatných aplikací a komponent ...
Středa, 16 Leden 2019
27. CAD Studio opět naděluje pod stromeček
(Matching tags: Vánoce,Revit,Aplikace,Nadílka,Doplňky,CAD Studio,Inventor,AutoCAD)
Na webu CAD Studia ani letos nechybí tradiční nadílka vánočních aplikací, a to již pošestnácté. Uživatelé CAD programů z portfolia dodávaného CAD Studiem tak dostávají dárky a užitečné pomůcky ...
Pondělí, 17 Prosinec 2018
28. Nová aplikace Chytrémapy.cz má nejkvalitnější ortofotomapu
(Matching tags: GIS,Chytrémapy.cz,Katastr nemovitostí,Ortofotomapa,TopGis,Aplikace,RÚIAN)
Spojení kvalitních leteckých snímků celé České republiky s přímým přístupem do katastru nemovitostí nabízí nová aplikace na webu Chytremapy.cz společnosti TopGis. Kromě toho v ní návštěvníci ...
Čtvrtek, 06 Prosinec 2018
29. TopGis kupuje od Bio-Nexus kmen zákazníků aplikace CLEERIO
(Matching tags: Bio-Nexus,CLEERIO,TopGis,Zákazníci,Města,Aplikace,Obce,Služby,GIS,Mapy,Akvizice)
Společnost TopGis se dohodla se společností Bio-Nexus na převodu zákaznického kmene aplikace Cleerio, jejímž vývojářem je právě Bio-Nexus. Akvizicí TopGis získává rozsáhlé portfolio klientů z řad obcí ...
Pátek, 23 Listopad 2018
30. ANSYS spouští svůj obchod s aplikacemi
(Matching tags: Obchod,ANSYS,AppStore,Aplikace)
... obchodě s aplikacemi lze vy­hle­dá­vat, třídit, filtrovat, a následně rovnou stahovat a instalovat  potřebné ná­st­ro­je. Na oslavu spuštění tohoto obchodu jsou v nabídce ...
Pondělí, 22 Říjen 2018
31. Siemens představuje aplikace pro Sinumerik Edge
(Matching tags: Siemens,AMB 2018,Sinumerik,Stuttgart,Aplikace,Edge)
Jako součást Siemens Industrial Edge (podporujícího přenosové cloudové protokoly MindSphere) začíná Siemens nabízet aplikace pro Sinumerik Edge, strojní platformu speciálně vytvořenou pro průmysl obráběcích ...
Úterý, 25 Září 2018
32. Sygic spouští službu „Prediktivní výpočet trasy“
(Matching tags: Prediktivní výpočet trasy,Služba,Navigace,GPS,GIS,Sygic,Aplikace)
... umožňuje zvolit si nejoptimálnější trasy pro cestu na místo určení. Sygic je aplikace pro GPS navigaci, kterou používá více než 200 milionů uživatelů ve více než 200 zemích a s více ...
Středa, 13 Červen 2018
33. Mobilní GIS - aplikace do terénu
(Matching tags: GIS,Utility,Mobilní GIS,Unicorn,HSI,Android,Aplikace)
... systémem Android. Aplikace je koncipována pro snadné ovládání prsty i ve složitějších podmínkách.  ...
Čtvrtek, 19 Duben 2018
34. MTC nabízí novou aplikaci pro simulace aditivní výroby
(Matching tags: MTC,DLM,Aditivní výroba,3D tisk,Simulace,Aplikace)
... tato aplikace, jež dokáže předvídat možná napětí materiálu a deformace během tisku. Pro virtuální testování návrhu, validaci a predikci výkonu využívá tým centra běžně prostředí COMSOL Multiphysics ...
Středa, 11 Duben 2018
35. CorelCAD Mobile pro iOS
(Matching tags: iPhone,Aplikace,Mobile,iPad,iOS,dwg,CorelCAD)
Aplikace CorelCAD Mobile se objeví poprvé i na zařízeních iPhone a iPad, doposud byla dostupná jen v mobilních zařízeních s An­dro­idem. Nabízí kompletní sadu nástrojů pro ...
Pondělí, 26 Březen 2018
36. Aplikace 3D Creator nabízí MyMiniFactory
(Matching tags: Aplikace,3D skenování,3D tisk,Sony,3D Creator,Xperia,MyMiniFactory)
Aplikace firmy Sony určená pro skenování, 3D Creator, v sobě nyní in­­te­gruje další aplikaci, a to MyMiniFactory. Uživatelé s kompatibilním zařízením Xperia mohou pomocí aplikace 3D Creator ...
Pondělí, 08 Leden 2018
37. Comau nabízí aplikaci PickAPP pro práci s roboty
(Matching tags: Tablet,Robot,Aplikace,Android,Programování,Comau,PickAPP)
Aplikace pro Android s názvem PickAPP, nyní ve verzi 1.1, umožňuje provádět operace typu „vyber a umísti“ namísto dosavadních dálko­vých ovládání robotů z ručního panelu. Aplikace PickAPP ...
Pátek, 22 Prosinec 2017
38. 15. vánoční nadílka freeware aplikací firmy CAD Studio
(Matching tags: 15. vánoční nadílka,Revit,Aplikace,Freeware,CAD Studio,Inventor,AutoCAD)
Nezadržitelně se blíží svátky Vánoc a CAD Studio letos již popatnácté naděluje vánoční aplikace. Tradičně naděluje všem uživatelům CAD aplikací jako dárek několik užitečných pomůcek z vlastního vývoje. ...
Středa, 13 Prosinec 2017
39. AstroPrint Desktop pro 3D tisk a manipulaci s modelem
(Matching tags: Aplikace,Wifi,AstroPrint,Manipulace,Desktop,Model,ovládání,3D tisk)
... včetně synchronizace a tvorby složek. Aplikace umožňuje i bezdrátové ovládání 3D tiskárny, a to díky kompaktní bezdrátové jednotce AstroBox, jež se dá přes USB připojit k jakékoliv ...
Úterý, 31 Říjen 2017
40. Theorem přichází s aplikací pro AR/VR/MR a více zařízení
(Matching tags: Theorem Solutions,AR/VR/MR,Digital Realities,Realita,Zařízení,Windows,Android,Aplikace)
Aplikace Visualization Experience je určená pro vícero zařízení pro rozšířenou (AR), smíšenou (MR) a virtuální (VR) realitu. Aplikace je součástí produktové řady Digital Realities a umožňuje ...
Čtvrtek, 26 Říjen 2017
41. Aplikace CompanyCam AR
(Matching tags: CompanyCam,Rozšířená,Realita,Augmented,Aplikace,TZB,HVAC,Stavebnictví)
Společnost CompanyCam nabízí fotografická řešení pro stavební pod­nikatele a k dnešní době má přes 9000 uživatelů, více než 10 milionů použitých fotografií a skoro milion projektů. Nyní ...
Pondělí, 16 Říjen 2017
42. Sketchfab přidává do své aplikace možnosti rozšíření reality
(Matching tags: Aplikace,3D modely,Sketchfab,Rozšířená realita)
Sketchfab je stejnojmenná cloudová platforma pro sdílení a zobrazení 3D modelů on-line, v jakémkoliv internetovém prohlížeči, a to díky využití WebGL JavaScript API. Novinkami jsou ...
Pondělí, 02 Říjen 2017
43. Objevování světa s novou verzí aplikace Sygic VR Travel
(Matching tags: Travel VR,360°,Cestování,Aplikace,Sygic,Virtuální realita,Navigace)
... budou použita v nové verzi aplikace Sygic Travel VR, kterou společnost uvedla na trh 28. září 2017. Aplikace VR Travel dále rozvíjí poslání Sygicu poskytovat nejkvalitnější cestovní zážitky lidem ...
Čtvrtek, 28 Září 2017
44. AMC Bridge předvedl VR-Architecture
(Matching tags: CAD,Stavebnictví,AEC,Android,dwg,AMC Bridge,Aplikace,VR-Architecture)
... SD karty) nebo nahrát obrázek rukou kresleného plánu a následně nastavit požadované parametry pro reálný model. Aplikace sama rozpozná dveře, okna a zdi a podporuje řadu formátu, včetně ...
Pátek, 25 Srpen 2017
45. Nová aplikace Trimble na Androidu pro geodézii a sběr dat
(Matching tags: Penmap,DA1,Catalyst,GIS,Geodézie,GNSS,Sběr dat,Aplikace,Android,Trimble)
Společnost Trimble představila cloudovou aplikaci Trimble Penmap pro Android, určenou pro geodézii a sběr dat grafického informačního systému. Funguje v mobilních počítačích do ruky (Trimble ...
Pátek, 28 Červenec 2017
46. EyeCue Vision nabízí mobilní aplikaci pro 3D skenování
(Matching tags: 3D tisk,3D skenování,Technologies,Aplikace,iOS,EyeCue,Qlone,Vision)
Izraelská společnost EyeCue Vision Technologies je známá svými interaktivními hračkami a hrami. Její první mobilní aplikace s názvem Qlone umožňuje 3D skenování a následný 3D tisk reálných ...
Středa, 12 Červenec 2017
47. Aplikace Sketchfab App pro iOS a Android
(Matching tags: iOS,Komunita,Android,Aplikace,Sketchfab,Virtuální realita)
Začátkem července se objevila v příslušných obchodech iTunes a Google Play Store nová aplikace Sketchfab, díky níž mají uživatelé přístup k práci celé komunity Sketchfab – což je přes jeden ...
Úterý, 11 Červenec 2017
48. Nejpoužívanější kamiónová navigace na světe
(Matching tags: Sygic,Truck,Aplikace,Android,Stažení,Navigation,HUD,Kamión,GIS,Navigace,GPS)
Dalším milníkem společnosti Sygic je den 7. července 2017, kdy dosáhla hranice 1 milionu stažení aplikace Sygic Truck Navigation na Android platformě, čímž posilňuje svou pozici světově nejpoužívanější ...
Sobota, 08 Červenec 2017
49. Rozšířená realita v aplikaci pro Sygic GPS navigaci
(Matching tags: Navigace,GPS,GIS,iOS,Android,Aplikace,Sygic,Rozšířená realita)
Tvůrce pokročilé aplikace pro GPS navigaci, Sygic, oznámil 28. června uvedení nové funkce rozšířené reality (Augmented reality). Více než 200 milionů uživatelů Sygic po celém světě tak získá možnost ...
Středa, 28 Červen 2017
50. Theorem vydává zobrazovací aplikaci pro Microsoft HoloLens
(Matching tags: HoloLens,Zobrazování,Aplikace,Theorem,PLM,CAD,Microsoft)
Společnost Theorem Solutions nabízí zdarma aplikaci Visualization Experience, určenou pro Microsoft HoloLens, což je zařízení pro smíšenou realitu. Aplikace je ke stažení v Microsoft App Storu. ...
Pátek, 28 Duben 2017