Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo autocad

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Striker představuje STRIKER CAD/CAM 2024
(Matching tags: STRIKER CAD/CAM 2024,Vý­ro­ba,Stri­ker Sys­tems,Plechy,AutoCAD,CAD/CAM)
Ame­rická spo­leč­nost Stri­ker Sys­tems, za­bý­va­jí­cí se vý­vo­jem ře­še­ní pro vý­ro­bu plechů, ozná­mila vy­dá­ní Stri­ker CAD/CAM 2024. Stri­ker CAD/CAM po­sky­tu­je au­to­ma­ti­zo­va­né CNC pro­gra­mo­vá­ní ...
Čtvrtek, 24 Srpen 2023
2. Autodesk aktualizoval sady nástrojů AutoCAD 2024.0.1
(Matching tags: Specializované nástroje,AutoCAD,Autodesk)
Ak­tu­a­li­za­ce sady spe­ci­a­li­zo­va­ných ná­stro­jů Au­to­CAD 2024.0.1 jsou nyní k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím služ­by Au­to­de­sk Ac­cess nebo ke sta­že­ní ze strá­nek Au­to­de­sk Sub­scrip­ti­on. Ak­tu­a­li­za­ce ...
Čtvrtek, 17 Srpen 2023
3. Letní škola pro konstruktéry
(Matching tags: Letní škola,Konstruktéři,Fusion 360,TD-IS,AutoCAD,Inventor,3D CAD)
Spo­leč­nost TD­‑IS po­řá­dá od červ­na do září zá­klad­ní ško­le­ní pro­gra­mů Au­to­CAD, In­ven­tor a Fusi­on 360 za vý­hod­nou cenu v Plzni. Letní škola za­čí­ná už ve stře­du 7. červ­na 2023 ...
Pondělí, 05 Červen 2023
4. Přechod z AutoCADu na DraftSight
(Matching tags: e-book,DraftSight,AutoCAD,Software,CAD)
Spo­leč­nost Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works se snaží vklí­nit do ko­mu­ni­ty uži­va­te­lů Au­to­CA­Du a vy­da­la e-book s 13 tipy pro pře­chod z Au­to­CADu na Draft­Sight. Ten ob­sa­hu­je ...
Úterý, 04 Duben 2023
5. Autodesk uvádí produkty řady 2024
(Matching tags: Autodesk,řada 2024,AutoCAD,Inventor,Navisworks,CAD,CAM,BIM)
Od 28. břez­na 2023 se za­ča­la ob­je­vo­vat ozná­me­ní o no­vých ver­zích pro­duk­tů Au­to­de­s­ku řady 2024. Kon­krét­ně tedy jde o Au­to­CAD 2024, Au­to­CAD LT 2024, Au­to­CAD LT for Mac 2024, ...
Čtvrtek, 30 Březen 2023
6. Jak importovat CAD data do MS Office
(Matching tags: Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter,Import CAD dat,Word,AXIOM,Excel,Microstation,Revit,AutoCAD)
Bez ohle­du na to, zda po­u­ží­vá­te MicroStati­on, Au­to­CAD nebo Revit, víte, jak těž­ko­pád­né mohou být ně­kte­ré aspek­ty vaší CAD plat­for­my. Ne­sná­ší­te, když se z jed­no­du­ché­ho im­por­tu ...
Pátek, 09 Prosinec 2022
7. Představuje se AutoCAD Web
(Matching tags: CAD,Autodesk,AutoCAD,Web,Předplatné,Navrhování,Kreslení)
Způ­sob práce se mění. Nyní se více než kdy jindy klade důraz na spo­lu­prá­ci, snad­ný pří­stup a re­a­lis­tic­ké pra­cov­ní po­stu­py, které od­rá­že­jí naši novou normu. Pro pod­po­ru mě­ní­cích ...
Středa, 17 Srpen 2022
8. TD-IS pořádá letní školení v Plzni
(Matching tags: Autodesk,Vzdělávání,Školení,Inventor,AutoCAD,TD-IS,AutoCAD LT)
Zá­klad­ní ško­le­ní Au­to­CA­Du a 3D CAD pro­gra­mů za­mě­ře­ná na se­zná­me­ní s ná­stro­ji a funk­ce­mi jed­not­li­vých CAD pro­gra­mů Au­to­de­s­ku – Au­to­CAD, Au­to­CAD Me­cha­ni­cal, ...
Středa, 20 Červenec 2022
9. Webinář Zlobí vás import do CAD?
(Matching tags: Import dat,Word,AXIOM,Excel,Microstation,AutoCAD,Webinar,CAD)
Pokud se vám někdy stalo, že jste se při im­por­tu z do­ku­men­tů Wordu nebo ta­bu­lek Ex­ce­lu do Au­to­CA­Du nebo Mic­ro­Sta­ti­on cí­ti­li po­dráž­dě­ní a při­pra­ve­ní hodit ruč­ník do ringu, ...
Čtvrtek, 24 Březen 2022
10. MagiCAD Group vydává MagiCAD 2022
(Matching tags: MagiCAD 2022,MEP,Revit,AutoCAD)
Nová verze před­sta­vu­je po­kro­či­lé ná­stro­je a funk­ce pro novou úroveň přes­nos­ti a in­te­li­gen­ce v MEP (Me­cha­ni­cal, Elect­ri­cal and Plum­bing) ná­vr­zích. Ma­gi­CAD 2022 pod­po­ru­je ...
Pondělí, 07 Červen 2021
11. Koncern Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN) nahradil AutoCAD programem GstarCAD
(Matching tags: alternativa za AutoCAD,GstarCAD,dwg,AutoCAD,2D CAD,Autodesk)
Program GstarCAD pomůže automobilovému sektoru Spo­leč­nost SE Bord­ne­t­ze – Slo­va­kia s.r.o., se síd­lem v Nitře (his­to­ric­ký název: Volkswagen Elek­tric­ké Sys­témy s.r.o.) je od roku 2006 sou­čás­tí ...
Neděle, 04 Duben 2021
12. Od AutoCADu k GstarCADu aneb program na technické kreslení s příběhem
(Matching tags: GS SOFT,GstarCAD,AutoCAD,Software,CAD)
Sku­pi­na GS SOFT je dis­tri­bu­to­rem pro­gra­mu Gstar­CAD – al­ter­na­ti­vy Au­to­CA­Du. Vznik­la v roce 2009, po 17 le­tech do­dá­vek Au­to­CA­Du a dal­ších 2D a 3D pro­duk­tů Au­to­de­s­ku. ...
Neděle, 31 Leden 2021
13. Méně projektování a konstruování při řešení toku materiálu
(Matching tags: Projektování,AutoCAD,Tok materiálu,Interroll,Layouter,Konstruování,Plug-in,dopravníky)
Spo­leč­nost In­terroll opět roz­ší­ři­la roz­sah vy­u­ži­tí své apli­ka­ce In­terroll La­y­ou­ter tím, že do ní za­čle­ni­la ne­dáv­no uve­de­né stro­je a linky pro ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem ...
Středa, 06 Květen 2020
14. ZWCAD s trvalou licencí ve firmě ASA expert
(Matching tags: BIMTECH Tools,ASA expert,AutoCAD,CADservis,ZWCAD,dwg)
„Pro nás sta­va­ře nejsou kaž­do­roč­ní up­gra­dy tak cenné, proto oce­ňu­je­me mož­nost tr­va­lých li­cen­cí u ZWCAD.“ Ing. Pavel Srkal – ASA ex­pert, a. s. Ze­pta­li jsme se ře­di­te­le os­t­rav­ské ...
Pondělí, 20 Duben 2020
15. CAD Club – Oficiální portál uživatelů softwaru Autodesk
(Matching tags: Media and entertainment,Stavebnictví,AutoCAD,Strojírenství,Autodesk,Cad Club)
Asi před jeden a půl rokem jsme in­for­mo­va­li čte­ná­ře o ukon­če­ní čin­nos­ti webu Au­to­de­skclub.cz a vy­tvo­ře­ní no­vé­ho webu Cadclub.cz. Te­pr­ve nyní jsme do­sta­li upo­zor­ně­ní, ...
Středa, 08 Duben 2020
16. JTB OffsetInXref ve verzi 2.1
(Matching tags: AutoCAD,JTB,OffsetInXref,Verze 2.1,Offset)
JTB Off­se­tInXref je ur­če­no pro práci v pro­stře­dí pro­gra­mu Au­to­CAD, kde umožňuje, aby stan­dard­ní pří­kaz OFF­SET pra­co­val s ex­ter­ně od­ka­zo­va­ným ob­sa­hem jako vý­kre­sy, bloky ...
Pondělí, 09 Prosinec 2019
17. IMAGINiT vydává Clarity ve verzi 2020.1
(Matching tags: Revit,Navisworks,AutoCAD,Clarity,IMAGINiT,Verze 2020.1,BOM 360,BIMTrack)
Spo­leč­nost IMA­GI­NiT Tech­no­lo­gies vy­dá­vá Cla­ri­ty 2020.1, jež je kom­pa­ti­bil­ní s Au­to­de­sk Re­vi­tem 2017 – 2020, Colla­bo­rati­on pro Revit a BIM 360 De­sign. Ak­tu­a­li­zo­va­ná ...
Středa, 20 Listopad 2019
18. Dávkové editace atributů v JTB BatchAttEdit 3.1.1
(Matching tags: JTB,AutoCAD,Dávkové editace,Atributů,BatchAttEdit 3.1.1,Bricscad)
JTB BatchAt­tE­dit je apli­ka­ce pro dáv­ko­vou edi­ta­ci atri­bu­tů v pro­gra­mech Brics­CAD nebo Au­to­CAD, kte­rá shro­maž­ďu­je vlast­nos­ti ze všech blo­ků uži­va­te­lem ur­če­ných náz­vů ve ...
Úterý, 19 Listopad 2019
19. Prohlížení CAD výkresů ve OneDrivu díky AutoCADu
(Matching tags: AutoCAD,CAD,Autodesk,dwg,Prohlížení,Výkresy,OneDrive)
Od břez­na spo­lu­pra­cu­je Micro­soft s tý­mem fir­my Au­to­de­sk na mož­no­s­ti pro­po­je­ní funk­cí Au­to­CA­Du a DWG sou­bo­rů v One­Dri­vu. Od kon­ce zá­ří je ta­to schop­nost ve­řej­ně ...
Středa, 02 Říjen 2019
20. K dispozici je záplata MagiCAD 2020.1
(Matching tags: 2020.1,Ventilation,Záplaty,Opravy,Room,AutoCAD,MagiCAD,Electrical)
Zá­pla­ta Ma­gi­CAD 2020.1 je ur­če­na pro Ma­gi­CAD Ven­ti­lati­on, Elect­ri­cal a Room pro Au­to­CAD. V Room nyní na­jde­me opra­vu chy­by u hod­not vý­mě­ny vzdu­chu v míst­nos­ti. ...
Úterý, 27 Srpen 2019
21. Au­to­CAD ak­tu­a­li­zo­ván na verzi 2020.1
(Matching tags: Hotfix,AutoCAD,Autodesk,Aktualizace,2020.1)
Ak­tu­a­li­za­ce Au­to­CAD 2020.1 (která bude mít v okně About číslo verze Q.70.0.0) ob­sa­hu­je pře­de­vším hot­fix opra­vu pro­blé­mů s bloky v Au­to­CA­Du 2020. U palet bloků lze ...
Úterý, 06 Srpen 2019
22. Vychází JTB Sheet Set Publish ve verzi 2.4.0
(Matching tags: JTB World,AutoCAD,Autodesk,JTB,Sheet Set Publish,Find,Propert Set Data,FixRefs)
JTB Sheet Set Publish je aplikace pro AutoCAD, která publikuje tabulky v Sheet Sets, zajišťuje úpravy a rozvržení v jiných výkresech, složkách nebo převádí výkresy ze souborů DSD do souborů ...
Středa, 24 Červenec 2019
23. MagiCAD Group vydává MagiCAD 2020
(Matching tags: BIM 360 Design,MagiCAD Group,MagiCAD 2020,TZB,AutoCAD,Autodesk,MEP,Revit)
Údajně rekordní počet funkcí pro MEP navrhování (přes 190) obsahuje nové vydání MagiCAD 2020 pro Revit a AutoCAD (s podporou nej­no­věj­ších verzí 2020). MagiCAD 2020 je nově plně kompatibilní ...
Neděle, 09 Červen 2019
24. Desktop Connector pro správu AutoCAD Xrefs v BIM 360
(Matching tags: Desktop,Xrefs,BIM 360,Connector,Správa,Autodesk,AutoCAD)
Autodesk nabízí aktualizovanou verzi Desktop Connectoru ve verzi 10.2.0.847, která zahrnuje kompletní podporu pro AutoCAD a Ci­vil 3D Xref v prostředí BIM 360. Soubory s návrhy z programů ...
Pondělí, 27 Květen 2019
25. Automatické vykazování výrobků do vašich tabulek
(Matching tags: Architecture,Graitec,AutoCAD,Stavebnictví,Tomáš Podstata,CADKON+,Tabulky)
Jste projektanti pozemních staveb, architekti, stavaři, statici, rozpočtáři nebo obecně projektanti pracující v CADu, kteří vykazují výrobky, jako například okna, dveře, truhlářské, zámečnické, klempířské ...
Pondělí, 27 Květen 2019
26. JTB BatchAttEdit 3.0
(Matching tags: BatchAttEdit 3.0,JTB World,Aktualizace,Bricscad,AutoCAD)
Aplikace BatchAttEdit je určena pro hromadnou editaci vlastností v prostředí programů BricsCAD a AutoCAD. Shromažďuje vlastnosti ve všech blocích zadaných vzorů názvů ve více výkresech a zobrazuje ...
Čtvrtek, 23 Květen 2019
27. AutoCAD – příkaz POWER TRIM (Super Ořež)
(Matching tags: POWER TRIM,Super Ořež,Michal Spielmann,Vzdělávání,Školení,AutoCAD,Nicom)
Jestli čekáte novinku v AutoCADu, tak si budete muset počkat na uvolnění nové verze 2020, která se na nás již nezadržitelně řítí, tak se těšte. Dnes přináším tip, který nedávno zveřejnila ...
Pondělí, 06 Květen 2019
28. JTB CAD Automation Tools 5.6.2
(Matching tags: AutoCAD,CAD,Tools,JTB,5.6.2,Automation,Automatizace,Bricscad)
V on-line obchodech BricsCAD Application Store nebo Autodesk App Store pro AutoCAD jsou ke stažení nástroje JTB CAD Automation Tools 5.6.2 pro BricsCAD. Tyto CAD automatizační nástroje umožňují ...
Pátek, 03 Květen 2019
29. CGS Labs aktualizují Autopath
(Matching tags: Autopath,CGS Labs,Auta,Bricscad,Aktualizace,Simulace,Knihovny,AutoCAD)
Autopath je software pro analýzu obrysového průměru zatáčení a simulací otáčení auta. V nové verzi přibyly nové knihovny aut, především SUV a pickupů. Balíček PRO zahrnuje další národní ...
Neděle, 28 Duben 2019
30. AutoCAD už ve verzi 2020
(Matching tags: 2020,Box,OneDrive,dwg,AutoCAD,Autodesk,CAD)
Autodesk vydává AutoCAD 2020. Tato verze nabízí například možnost nastavit si rozhraní do tmavě modré, jež šetří oči, nový nástroj Quick Measure pro dynamické zobrazení rozměrů, vzdáleností a úhlů, ...
Pátek, 29 Březen 2019
31. MagiCAD 2019 Update Release 2
(Matching tags: Revit,MagiCAD,AutoCAD,Update Release 2)
Nová verze MagiCADu je opět určena jak pro Revit, tak pro AutoCAD. Varianta pro Revit nabízí integraci s nástroji pro výpočet vytápění a chlazení, aktualizaci existujících 2D symbolů a jejich ...
Úterý, 05 Březen 2019
32. AutoCAD – otočení pohledu ve výřezu výkresového prostoru
(Matching tags: Školení,AutoCAD,Nicom,Vzdělávání,Otočení pohledu,Výřez,Michal Spielmann)
Byť jsem si myslel, že je to již běžně používaná záležitost, stále se setkávám s dotazem, jak si mohu natočit pohled ve výkresovém prostoru. Poslední vedené školení je mi toho důkazem, ...
Pondělí, 18 Únor 2019
33. Autodesk nabízí pro iPad desktopový engine AutoCAD
(Matching tags: Autodesk,AutoCAD,Engine,Desktop,iPad,dwg)
Během představení nových produktů iPad Pro a Apple Pencil v newyorském Brooklynu oznámila společnost Autodesk využití desktopového enginu rovněž ve své mobilní aplikaci AutoCAD, která ...
Úterý, 18 Prosinec 2018
34. CAD Studio opět naděluje pod stromeček
(Matching tags: Vánoce,Revit,Aplikace,Nadílka,Doplňky,CAD Studio,Inventor,AutoCAD)
... z vlastního vývoje této společnosti. Dárky jsou ke stažení na stránce Freeware. Najdete mezi nimi například doplňky AutoCADu: MAZE, generátor bludiště, CurveAxis, vytvoření osové čáry mezi ...
Pondělí, 17 Prosinec 2018
35. Superšrafy v aplikaci AutoCAD
(Matching tags: Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,AutoCAD,Nicom,Superšrafy,Michal Spielmann)
Dnešní tip přidávám na žádost některých uživatelů, kteří reagovali na můj poslední článek o vytvoření šrafovacího vlastního vzoru. Prý slyšeli něco o superšrafách, tak jestli bych je nemohl uživatelům ...
Čtvrtek, 13 Prosinec 2018
36. Vlastní šrafovací vzor v aplikaci AutoCAD
(Matching tags: Michal Spielmann,AutoCAD,Nicom,Vzdělávání,Kurzy)
Dnešní tip přidávám opět na základě diskuze účastníků školení pro pokročilé v aplikaci AutoCAD, kde mimo jiné řešíme i vlastní šrafovací vzory. Vím, že na internetu je spousta ...
Čtvrtek, 29 Listopad 2018
37. Integrace Dropboxu do AutoCADu
(Matching tags: CAM,CAE,AutoCAD,CAD,Webová aplikace,Dropbox,dwg)
Od konce listopadu 2018 budou mít díky nové integraci AutoCADu a Dropboxu uživatelé přístup kdykoliv a odkudkoliv k DWG souborům. Uživatel služby Dropbox bude moci otevřít své DWG soubory ...
Neděle, 11 Listopad 2018
38. Aktualizace MagiCAD 2019 Update Release 1
(Matching tags: MagiCAD 2019,Update Release 1,IFC,AutoCAD,Aktualizace,Revit)
Nové verze softwaru MagiCAD pro Revit i AutoCAD dovolují definovat IFC typ a podkategorii každého zařízení při exportu IFC, definovat funk­č­ní plochy pro každý produkt odděleně, a také ...
Čtvrtek, 08 Listopad 2018
39. Dávkový editor JTB BatchAttEdit 2.5.1
(Matching tags: Autodesk,AutoCAD,JTB,Editor,2.5.1,BatchAttEdit,Dávkové zpracování)
BatchAttEdit znamená Batch Attribute Editor, tedy dávkový editor vlast­no­stí. Tato aplikace je určena pro AutoCAD (verze 2012 až 2019), když shromažďuje atributy v celých blocích specifických ...
Pátek, 26 Říjen 2018
40. AutoCAD 2018 pro Mac nyní podporuje macOS Mojave
(Matching tags: Mojave,Dark Mode,MacOS,Mac,AutoCAD,Software,Autodesk)
Pokud jste to ještě nezaznamenali, tak AutoCAD 2018 pro Mac nově podporuje macOS Mojave, a to v nových verzích AutoCAD 2018.2 pro Mac a AutoCAD 2017.3 pro Mac. Obě tato vydání je možné stáhnout ...
Pátek, 26 Říjen 2018
41. CloudWorx pro BricsCAD
(Matching tags: CloudWorx,Geosystems,JetStream,LGS,AutoCAD,Autodesk,Bricscad,Leica)
... inteligentních automatizovaných pracovních postupů. Pokud jde o výkon a funkce, je identický s existujícím doplňkem CloudWorx Pro pro Autodesk AutoCAD. Systém Leica CloudWorx dovoluje pracovat ...
Pondělí, 15 Říjen 2018
42. Carlson vydává Survey 2019 pro CAD
(Matching tags: Carlson,Survey 2019,IntelliCAD 9.0,AutoCAD,CAD,Microstation,DGN)
Carlson Survey 2019 v sobě zahrnuje IntelliCAD 9.0 a pracuje s verzemi AutoCAD 2019 až 2010. Dovoluje načíst přímo DGN soubory pro editaci a uživatelé tak mohou přímo pracovat s výkresy ...
Neděle, 14 Říjen 2018
43. Předchozí vykreslování v aplikacích AutoCAD
(Matching tags: Michal Spielmann,Vzdělávání,Kurzy,Školení,AutoCAD,Nicom)
Dnešní tip se bude věnovat tisku v aplikacích AutoCAD. Zrovna v úterý mě dorazil email od zákazníka z brněnských veletrhů ohledně tisku. Postěžoval si, že má nový PC a když ...
Pátek, 05 Říjen 2018
44. Aktualizace Autodesk AutoCAD 2019.1.1
(Matching tags: AutoCAD,Autodesk,2019.1.1,Aktualizace)
... Update nainstalována do 17. října 2018, aby měli uživatelé přístup k Plant Collaboration Project pro sadu nástrojů Autodesk AutoCAD Plant 3D, k Au­to­desk Rendering nebo ke sdíleným ...
Středa, 12 Září 2018
45. Virtualizace CAD prostředí jako předpoklad firemní expanze… a příčina té příští
(Matching tags: Virtualizace,Nvidia,Autodesk,AutoCAD,CAD,Citrix,Doosan)
Doosan Lentjes Czech & ORBIT 3D Workplace Konstrukční kancelář Doosan Lentjes Czech, s.r.o. se asi v polovině roku 2017 rozhodla obnovit zastaralou IT infrastrukturu a současně vybudovat ...
Čtvrtek, 20 Září 2018
46. RapidDXF LT pro konverzi souřadnic do DXF
(Matching tags: konverze,Data,AutoCAD,GPS,RapidDXF LT,Souřadnice,DXF)
... CAD systému uživatele. Software přitom nevyžaduje AutoCAD. Načítá tex­to­vé soubory (*.txt, *.csv, *.asc a další) obsahující v prostém textu sou­řa­d­ni­ce (a další různá data) a vytváří ...
Úterý, 04 Září 2018
47. DXFWorks pro extrakci DXF dat
(Matching tags: Bricscad,DXFWorks,Extrakce dat,Verze 4.03,DXF,AutoCAD)
Společnost DeliCAD, která nabízí doplňky pro produkty AutoCAD a Brics­CAD, přichází s novinkou, a to samostatnou aplikací DXF­Works, která nevyžaduje AutoCAD. DXF Works ve verzi 4.03 ...
Středa, 29 Srpen 2018
48. Po Autodeskclub.cz nastupuje Cadclub.cz
(Matching tags: Cad Club,Autodesk Club,BIM,AutoCAD,Autodesk,Revit,Web)
... informace o AutoCAD LT 2019, nových funkcích v AutoCAD 2019, o legálním softwaru, nebo o tom, že poprvé v historii získáte v rámci předplatného AutoCAD celé portfolio ...
Pondělí, 13 Srpen 2018
49. Efektivní čištění výkresu aplikace AutoCAD
(Matching tags: AutoCAD,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk,Výkres,Čištění)
Na jednom z posledních školení pro firmu pracující s velkým ob­je­mem dat jsme řešili, jak tyto výkresy optimalizovat. Optimalizované výkresy s minimálním množstvím nepotřebných dat ...
Pátek, 27 Červenec 2018
50. Uzavření mezer vzniklých špatným kreslením v AutoCADu
(Matching tags: Tipy,Michal Spielmann,Uzavření mezer,AutoCAD,Nicom,Vzdělávání,Kurzy)
Dnes zůstávám u tipů v aplikaci AutoCAD, protože jsem nedávno řešil se zákazníkem pro něj ožehavou situaci, kdy potřeboval pro svoji potřebu uzavřené profily pro vypalování, ale dodané výkresy ...
Čtvrtek, 28 Červen 2018