Google překladač: English Deutsch

Dávkové editace atributů v JTB BatchAttEdit 3.1.1

Autor článku: JTB World   

Tags: Atributů | AutoCAD | BatchAttEdit 3.1.1 | Bricscad | Dávkové editace | JTB

jtb-batchedit-Hide Show Columns-1947JTB BatchAt­tE­dit je apli­ka­ce pro dáv­ko­vou edi­ta­ci atri­bu­tů v pro­gra­mech Brics­CAD nebo Au­to­CAD, kte­rá shro­maž­ďu­je vlast­nos­ti ze všech blo­ků uži­va­te­lem ur­če­ných náz­vů ve ví­ce vý­kre­sech a zob­ra­zí je v ši­ro­ké ta­bul­ce. Poté lze edi­to­vat tex­ty atri­bu­tů stej­ně snad­no jako při prá­ci s pro­gra­mem Ex­cel. Po do­kon­če­ní sta­čí klik­nout na Apply At­tri­bu­te Chan­ges (Po­u­žít změ­ny atri­bu­tů) a tím se ak­tu­a­li­zu­jí hod­no­ty ve všech zvo­le­ných vý­kre­sech. No­vá ver­ze opra­vu­je chybu, kdy se vlast­nos­ti ne­da­ly edi­to­vat, po­kud tag ob­sa­ho­val me­ze­ru.

Když chce uži­va­tel ex­por­to­vat atri­bu­ty do Ex­ce­lu, je zde k dis­po­zi­ci tla­čít­ko Ex­port-Im­port. Vo­li­tel­ně se dají vy­tvo­řit v Ex­ce­lu mo­di­fi­ka­ce na­pří­klad u funk­cí či vzor­ců a pak je im­por­to­vat zpět. Apli­ka­ce v ak­tu­a­li­zo­va­né verzi je ke sta­že­ní na této ad­re­se.


Mohlo by vás zajímat: