Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon si vybral technologii AVVIR s UI pro BIM

Autor článku: Hexagon AB   
Pátek, 14 Říjen 2022 14:11

Tags: AVVIR | BIM | Bricscad | Hexagon | Stavebnictví | Umělá inteligence

AVVIR Hexagon-2241He­xa­gon AB ozná­mil, že do svého port­fo­lia ře­še­ní, která řeší ne­od­mys­li­tel­né pro­blémy ži­vot­ní­ho cyklu sta­veb, in­te­gru­je tech­no­lo­gic­ký stack AVVIR s umě­lou in­te­li­gen­cí. Od roku 2017 AVVIR zpří­stupňuje in­te­li­gent­ní, daty ří­ze­ná sta­ve­niš­tě, která umožňují pro­fe­si­o­ná­lům v ob­las­ti ko­merč­ních, in­frastruk­tur­ních a prů­mys­lo­vých sta­veb spo­leh­li­vě a bez­peč­ně re­a­li­zo­vat do­dáv­ky podle har­mo­no­gra­mu a v rámci roz­počtu.

Plat­for­ma AVVIR za­mě­ře­ná na ana­lý­zu BIM re­a­li­ty zlep­šu­je pra­cov­ní po­stu­py, har­mo­no­gra­my a vý­sled­ky pro­jek­tů díky vy­u­ži­tí dat ze sní­má­ní re­a­li­ty na sta­ve­niš­ti, obo­ha­ce­ných mo­de­lů BIM (in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní budov) a umělé in­te­li­gen­ce. Ře­še­ní po­sky­tu­je sta­veb­ním týmům kon­t­ro­lu díky au­to­ma­ti­zo­va­né­mu sle­do­vá­ní har­mo­no­gra­mu, ana­lý­ze ná­kla­dů a zís­ka­né hod­no­ty, de­tek­ci pro­blé­mů s in­sta­la­cí a ak­tu­a­li­zo­va­né­mu BIM s prů­běž­ným sta­vem.

Vi­zu­ál­ní data jsou ne­spor­ně cenná. Au­to­ma­tic­ké sle­do­vá­ní har­mo­no­gra­mů, ná­kla­dů a hod­not pro­jek­tů za­lo­že­né na BIM od spo­leč­nos­ti AVVIR umožňuje zá­kaz­ní­kům sou­stře­dit se na ře­še­ní pro­blé­mů, ni­ko­liv na je­jich hle­dá­ní. Toto ře­še­ní vhod­ně doplňuje sou­čas­nou na­bíd­ku He­xa­go­nu, včet­ně Brics­CA­Du a port­fo­lia HxGN Smart Build. Jako plat­for­ma pro tvor­bu ná­vrhů pod­po­ru­je Brics­CAD BIM vlast­ní sadou doplňků, které šetří čas a jsou za­lo­že­ny na umělé in­te­li­gen­ci, jako je kon­cepč­ní mo­de­lo­vá­ní, bez­pro­blé­mo­vé pra­cov­ní po­stu­py a při­po­je­ní ke clou­du. HxGN Smart Build In­si­ght, který je sou­čás­tí větší sady ře­še­ní pro za­chy­ce­ní sta­veb­ní re­a­li­ty, vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii SaaS nové ge­ne­ra­ce pro ří­ze­ní vý­stav­by, která po­sky­tu­je vi­zu­a­li­za­ci prů­bě­hu pro­jek­tu a stavu ná­kla­dů v re­ál­ném čase.

Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta se stá­va­jí na sta­ve­niš­tích stále běž­něj­ším jevem a funk­ce v re­ál­ném čase a au­to­nomní funk­ce jsou stále dů­le­ži­těj­ší pro úspo­ru času a pře­ko­ná­ní pro­blé­mů s in­for­ma­ce­mi o ma­jet­ku s fi­nanč­ním pře­hle­dem a jis­to­tou. In­te­gra­ce osvěd­če­né plat­for­my AVVIR pro ana­lý­zu ná­vr­hu a re­a­li­ty s ře­še­ní­mi BIM a vir­tu­ál­ní­ho pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­by (VDC) a kom­plex­ní sadou ře­še­ní a slu­žeb pro za­chy­ce­ní re­a­li­ty po­si­lu­je schop­nost He­xa­go­nu po­sky­to­vat in­te­li­gent­ní di­gi­tál­ní re­a­li­tu, která umožňuje au­to­nomní pří­stup k pra­cov­ní­mu po­stu­pu ve sta­veb­nic­tví.

Spo­leč­nost AVVIR se síd­lem v New Yorku v USA po­sky­tu­je služ­by ně­kte­rým z nej­vět­ších sta­veb­ních firem v Se­ver­ní Ame­ri­ce. Di­vi­ze Ge­o­sys­tems He­xa­go­nu po­ve­de in­te­gra­ci tech­no­lo­gie AVVIR a pře­ve­de­ní za­měst­nan­ců.


Mohlo by vás zajímat: