Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Striker představuje STRIKER CAD/CAM 2024

Čtvrtek, 24 Srpen 2023 17:59

Tags: AutoCAD | CAD/CAM | Plechy | STRIKER CAD/CAM 2024 | Stri­ker Sys­tems | Vý­ro­ba

Stryker-CNC-cutting-2334Ame­rická spo­leč­nost Stri­ker Sys­tems, za­bý­va­jí­cí se vý­vo­jem ře­še­ní pro vý­ro­bu plechů, ozná­mila vy­dá­ní Stri­ker CAD/CAM 2024. Stri­ker CAD/CAM po­sky­tu­je au­to­ma­ti­zo­va­né CNC pro­gra­mo­vá­ní za­ří­ze­ní pro ře­zá­ní pro­fi­lů a dě­ro­vá­ní, sklad­bu dílů a in­te­gra­ci pod­ni­ko­vých sys­té­mů. S verzí Stri­ker CAD/CAM 2024 uči­nila vý­znam­ný krok vpřed v po­si­lo­vá­ní pro­ce­sů vý­ro­by ple­chů po­mo­cí nej­mo­der­něj­ších funk­cí a uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vých roz­hra­ní.

Klíčové vlastnosti STRIKER CAD/CAM Release 2024:

  • Kom­pa­ti­bi­li­ta s Au­to­CADem 2024: Stri­ker Sys­tems po­kra­ču­je ve svém zá­vaz­ku po­sky­to­vat plnou kom­pa­ti­bi­li­tu s Au­to­CA­Dem, před­ní svě­to­vou 2D CAD plat­for­mou. Stri­ker CAD/CAM 2024 je po­sta­ven na nej­no­věj­ší OEM plat­for­mě Au­to­CAD 2024, a FAB Pro­fes­si­o­nal a DIE Pro­fes­si­o­nal 2024 jsou plně kom­pa­ti­bil­ní s Au­to­CA­Dem 2024.
  • Sle­do­vá­ní zbyt­ků ple­chů: Řada po­kro­ků v ob­las­ti vy­tvá­ře­ní a sle­do­vá­ní zbyt­ků plechů zlep­šu­je vý­těž­nost ma­te­ri­á­lu a ze­fek­tivňuje vy­u­ži­tí zbyt­ků ple­chů na dílně.
  • Ana­ly­tic­ké ná­stro­je pro dě­ro­va­né díly: Nový sys­tém fil­tro­vá­ní dílů/ná­stro­jů umo­ž­ňuje pro­gra­má­to­rům zjis­tit vy­u­ži­tí ná­stro­jů v celé knihov­ně PART­sha­re a také iden­ti­fi­ko­vat po­ten­ci­ál­ní kon­flik­ty ná­stro­jů ještě před se­sklá­dá­ním dílů.
  • Op­ti­ma­li­za­ce od­vo­du tepla: Al­go­ritmy op­ti­ma­li­za­ce dílů byly zdo­ko­na­le­ny, aby lépe po­má­ha­ly s od­vo­dem tepla a od­leh­če­ním na­pě­tí.
  • Kal­ku­la­ce ná­kla­dů na díly: Zá­kaz­ní­ci po­u­ží­va­jí­cí STRI­KER Cos­ting As­sistant nyní uvidí kromě pro­fi­lo­vé­ho ře­zá­ní také pod­po­ru pro ope­ra­ce dě­ro­vá­ní.
  • Pod­po­ra EDM ob­rá­bě­ní: Soft­ware pro pro­gra­mo­vá­ní drá­to­vé­ho elek­troero­ziv­ní­ho ob­rá­bě­ní Stri­ker SS­‑WIRE EDM je nyní k dis­po­zi­ci jako sa­mo­stat­né ře­še­ní. Jako modul sys­té­mu Stri­ker CAD/CAM 2024 již SS­‑WIRE EDM ne­vy­ža­du­je sa­mo­stat­nou li­cen­ci Au­to­CA­Du.

Vy­dá­ní STRI­KER CAD/CAM 2024 ztě­les­ňuje od­hod­lá­ní Stri­ker Sys­tems po­sou­vat hra­ni­ce tech­no­lo­gic­kých ino­va­cí. Tato verze před­sta­vu­je novou éru přes­nos­ti a ko­nek­ti­vi­ty, která uži­va­te­lům umo­ž­ňuje na­pl­no roz­vi­nout svůj po­ten­ci­ál v každé čin­nos­ti.

Další in­for­ma­ce o soft­wa­ro­vých CAD/CAM ře­še­ních a ne­s­tin­gu pro vý­ro­bu ple­chů od Stri­ker Sys­tems na­lez­ne­te na www.StrikerSystems.com.

 


Mohlo by vás zajímat: