Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak importovat CAD data do MS Office

Pátek, 09 Prosinec 2022 16:52

Tags: AutoCAD | AXIOM | Excel | Import CAD dat | Microstation | Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter | Revit | Word

Axiom Video-2249Bez ohle­du na to, zda po­u­ží­vá­te MicroStati­on, Au­to­CAD nebo Revit, víte, jak těž­ko­pád­né mohou být ně­kte­ré aspek­ty vaší CAD plat­for­my. Ne­sná­ší­te, když se z jed­no­du­ché­ho im­por­tu dat do Wordu nebo Ex­ce­lu, který by měl trvat pouhé mi­nu­ty, sta­nou ho­di­ny dřiny? Pokud se při im­por­tu dat Wordu nebo Ex­ce­lu cí­tí­te ot­rá­ve­ní nebo vy­čer­pa­ní, chá­pe­me vás. Proto je sna­hou usnad­nit vám práci, abys­te při im­por­tu osl­ni­li, a věřte nebo ne, je to zcela možné.

V Axi­o­mu si jsou plně vě­do­mi toho, že váš čas je a) cenný a b) mno­hem lépe strá­ve­ný do­dr­žo­vá­ním ter­mí­nů. Aby vám toho po­moh­li do­sáh­nout, vy­tvo­ři­li apli­ka­ci Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter. Jeden ze spo­ko­je­ných kli­en­tů ji ostat­ně ne­dáv­no ozna­čil za „ne­vi­di­tel­né­ho za­měst­nan­ce“. Tak efek­tiv­ní totiž je.

Další in­for­ma­ce o tom, jak vám může tento ná­stroj pro úspo­ru času po­mo­ci (třeba vás včas do­stat z kan­ce­lá­ře), na­jde­te na webu Axi­om­Int.com.Mohlo by vás zajímat: