Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo bricscad

Celkem nalezeno výsledků : 43.

1. Hexagon si vybral technologii AVVIR s UI pro BIM
(Matching tags: AVVIR,Umělá inteligence,Hexagon,Bricscad,Stavebnictví,BIM)
He­xa­gon AB ozná­mil, že do svého port­fo­lia ře­še­ní, která řeší ne­od­mys­li­tel­né pro­blémy ži­vot­ní­ho cyklu sta­veb, in­te­gru­je tech­no­lo­gic­ký stack AVVIR s umě­lou in­te­li­gen­cí. ...
Pátek, 14 Říjen 2022
2. Přímý přenos 3D informací díky novému pluginu BricsCADu
(Matching tags: Point­Cab,Mračna bodů,Modelování,Plugin,Bricscad)
Soft­wa­ro­ví in­že­ný­ři Point­Cabu před­sta­vi­li další plu­gin, který usnadňuje mo­de­lo­vá­ní mra­čen bodů. Vedle svých stá­va­jí­cích plu­gi­nů pro Revit a Ar­chi­cad vydal Point­Cab svůj „4B­rics ...
Sobota, 05 Červen 2021
3. AMC Bridge propojuje BricsCAD s Vaultem
(Matching tags: Autodesk,Vault,Bricscad,AMC Bridge)
AMC Bridge ozná­mi­la in­te­gra­ci Brics­CA­Du s Au­to­de­sk Vaul­tem. Vý­tvo­ry z Brics­CA­Du se tak dají uklá­dat do Au­to­de­sk Vaul­tu. Tech­no­lo­gie umožňuje uži­va­te­lům pro­vá­dět ve ...
Úterý, 10 Prosinec 2019
4. BricsCAD BIM ve verzi 20 integruje Enscape
(Matching tags: Integrace,Bricscad,BIM,Enscape,Verze 20)
Spo­leč­nost Brics­ys, sou­část He­xa­go­nu, ozná­mi­la in­te­gra­ci vy­kres­lo­va­cí­ho en­gi­nu Ens­ca­pe v Brics­CAD BIM verze 20. Ens­ca­pe je stan­dard­ní apli­ka­cí růz­ných svě­to­vých pro­jek­tů ...
Pátek, 29 Listopad 2019
5. Dávkové editace atributů v JTB BatchAttEdit 3.1.1
(Matching tags: JTB,AutoCAD,Dávkové editace,Atributů,BatchAttEdit 3.1.1,Bricscad)
JTB BatchAt­tE­dit je apli­ka­ce pro dáv­ko­vou edi­ta­ci atri­bu­tů v pro­gra­mech Brics­CAD nebo Au­to­CAD, kte­rá shro­maž­ďu­je vlast­nos­ti ze všech blo­ků uži­va­te­lem ur­če­ných náz­vů ve ...
Úterý, 19 Listopad 2019
6. CADENAS vydává doplněk pro BricsCAD
(Matching tags: Bricscad,CADENAS,Plugin,AEC,3D CAD,TZB,HVAC,BIM,Doplněk)
Díky no­vé­mu plu­gi­nu Ca­denas pro CAD sys­tém Brics­CAD mají in­že­ný­ři, ar­chi­tek­ti a pro­jek­tan­ti přímý pří­stup k miliónům 3D CAD, BIM a také AEC mo­de­lů od mnoha zná­mých vý­rob­ců, ...
Pondělí, 11 Listopad 2019
7. Představuje se BricsCAD Mechanical ve verzi 20
(Matching tags: Ultimate,Verze 20,Mechanical,Bricscad,dwg,3D CAD)
Brics­CAD Me­cha­ni­cal – sou­část sa­dy Brics­CAD Ul­ti­ma­te, pra­cu­jí­cí s DWG for­má­tem – na­bí­zí ve ver­zi 20 nové a roz­ší­ře­né pra­cov­ní po­stu­py pro pří­mé 3D pa­ra­me­t­ric­ké ...
Pátek, 08 Listopad 2019
8. BricsCAD BIM je dostupný ve verzi 20
(Matching tags: Software,Stavebnictví,BIM,Verze 20,Bricscad)
Soft­ware Brics­CAD BIM je určen pro na­vr­ho­vá­ní těles od kon­cep­tu po do­ku­men­ta­ci a vy­tvo­ře­ní BIM spřes­ným CAD, a to vše ve 3D pro­stře­dí. Rov­něž lze ná­sled­ně vy­u­žít ano­tač­ní ...
Středa, 06 Listopad 2019
9. JTB BatchAttEdit 3.0
(Matching tags: BatchAttEdit 3.0,JTB World,Aktualizace,Bricscad,AutoCAD)
Aplikace BatchAttEdit je určena pro hromadnou editaci vlastností v prostředí programů BricsCAD a AutoCAD. Shromažďuje vlastnosti ve všech blocích zadaných vzorů názvů ve více výkresech a zobrazuje ...
Čtvrtek, 23 Květen 2019
10. JTB CAD Automation Tools 5.6.2
(Matching tags: AutoCAD,CAD,Tools,JTB,5.6.2,Automation,Automatizace,Bricscad)
V on-line obchodech BricsCAD Application Store nebo Autodesk App Store pro AutoCAD jsou ke stažení nástroje JTB CAD Automation Tools 5.6.2 pro BricsCAD. Tyto CAD automatizační nástroje umožňují ...
Pátek, 03 Květen 2019
11. CGS Labs aktualizují Autopath
(Matching tags: Autopath,CGS Labs,Auta,Bricscad,Aktualizace,Simulace,Knihovny,AutoCAD)
Autopath je software pro analýzu obrysového průměru zatáčení a simulací otáčení auta. V nové verzi přibyly nové knihovny aut, především SUV a pickupů. Balíček PRO zahrnuje další národní ...
Neděle, 28 Duben 2019
12. Londýnská konference Bricsys 2018
(Matching tags: 2018,Londýn,Bricsys,Bricscad,dwg,Uživatelé,Konference)
... práce 2xMies: 1. Less is More & 2. God is in the Details autorů Jima Eyreho a Eames Designu, která popisuje platformu BricsCAD ohledně inovací, automatizace a moderního grafického rozhraní, ...
Středa, 02 Leden 2019
13. Představuje se BricsCAD Mechanical
(Matching tags: Export,Verze 19,Výkresy,Dokumentace,dwg,Bricscad,Mechanical,3D Modelování)
... Nejprve přidala BricsCAD Platinum k produktu dříve známému jako Sheet Metal pro BricsCAD. Pak z neuvěřitelného seznamu nových prvků V19 v oblasti 3D mo­de­lo­vá­ní propojila parametry, kinematiku, ...
Čtvrtek, 22 Listopad 2018
14. Přichází BricsCAD ve verzi 19
(Matching tags: CUI,Quickdraw,Verze 19,3D BIM,dwg,Bricsys,DGN,Bricscad,HVAC,Stavebnictví)
Mezi novinkami najdeme např. funkci Blockify, která najde opakovanou geo­me­t­rii a automaticky vytvoří bloky pro snížení velikosti DWG sou­bo­rů, nové nástroje pro správu uživatelských nastavení ...
Středa, 14 Listopad 2018
15. Hexagon kupuje Bricsys
(Matching tags: Bricsys,dwg,Bricscad,Hexagon,AEC,Akvizice,CAD,BIM,Stavebnictví)
... CAD platforma, BricsCAD, podporuje v jednom 2D/3D obecné navrhování, mechanickou kon­stru­k­ci, návrhy plechových dílů i stavební konstrukci s BIM.  ...
Pátek, 26 Říjen 2018
16. CloudWorx pro BricsCAD
(Matching tags: CloudWorx,Geosystems,JetStream,LGS,AutoCAD,Autodesk,Bricscad,Leica)
Leica Geosystems, součást Hexagon a Bricsys NV, vydává aplikační doplněk CloudWorx pro BricsCAD. Ten umožňuje uživatelům, rychle a jednoduše převést mračna bodů na modely a skici prostřednictvím ...
Pondělí, 15 Říjen 2018
17. DXFWorks pro extrakci DXF dat
(Matching tags: Bricscad,DXFWorks,Extrakce dat,Verze 4.03,DXF,AutoCAD)
Společnost DeliCAD, která nabízí doplňky pro produkty AutoCAD a Brics­CAD, přichází s novinkou, a to samostatnou aplikací DXF­Works, která nevyžaduje AutoCAD. DXF Works ve verzi 4.03 ...
Středa, 29 Srpen 2018
18. BricsCAD Shape pro MacOS je dostupný
(Matching tags: Bricscad,dwg,Bricsys,Dokumentace,BIM,MacOS,BricsCAD Shape)
Po vydání verze pro Windows přichází BricsCAD Shape pro MacOS. Jde o nástroj pro schematické modelování na základě těles, jenž je ke stažení zdarma. Nabízí jednoduché rozhraní, na výběr ...
Středa, 18 Duben 2018
19. Bricsys představil BricsCAD V18 pro Linux
(Matching tags: Bricsys,dwg,Bricscad,Linux,2D/3D,v18,CAD,BIM)
BricsCAD V18 pro Linux nabízí možnost všeobecného navrhování, mechanického a BIM, přičemž všechna prostředí podporují formát DWG. Díky zjednodušenému rozhraní lze výkresy připravit v řádech minut, ...
Neděle, 08 Duben 2018
20. BricsCAD přichází ve verzi 18.2
(Matching tags: Novinky,Bricscad,Vylepšení,Bricsys,Verze 18.2)
Celkový přehled novinek BricsCAD 18.2 má čtrnáct stran, takže jen stručný výběr. V základu platformy najdeme nové funkce, nové asociativní středové čáry a středové značky pro automatizaci tvorby ...
Čtvrtek, 22 Únor 2018
21. BricsCAD Shape si zamilujete
(Matching tags: Shape,BIM,Stavebnictví,Architektura,Bricscad,dwg,Prezentace)
BricsCAD Shape je bezplatný 3D nástroj pro koncepční modelování určený architektům a projektantům pro tvorbu návrhů přímo „z hlavy“ a za pochodu. Rovněž jej lze využít jako nástroj ...
Čtvrtek, 25 Leden 2018
22. BricsCAD Mac aktualizován na verzi 17.2.09
(Matching tags: BIM,Mac,Příkazy,Verze 17.2.09,Aktualizace,Bricscad)
Společnost Bricsys vydává aktualizovanou verzi svého produktu BricsCAD pro Mac. Vylepšení se týká např. příkazu BIMPatch, což znamení, že nastavení GenerateAssocView je aktivní, ale příkaz je ...
Středa, 28 Červen 2017
23. Autopath 2017 a Autosign 2017 nyní podporují BricsCAD v17
(Matching tags: Bricscad,Labs,Analýzy,Podpora,CGS,2017,V17,Autopath,Autosign,Dopravní značení)
... Oba programy nyní v nové verzi podporují BricsCAD v17. Autosign vylepšuje v nové verzi vzhled návrhu a nabízí nové úrovně přesnosti automatizace procesu tvorby návrhu značky. Umožňuje mj. ...
Úterý, 31 Leden 2017
24. JTB Layout Palette pro AutoCAD nebo BricsCAD
(Matching tags: Layout,JTB,Palette,Výkresů,Vrstvy,Filtry,Správa,Bricscad,World,AutoCAD)
JTB Layout Palette je novou aplikací nezávislého dodavatele softwaru (ISV) a systémového integrátora JTB World pro snadnější práci a správu výkresů s mnoha vrstvami, nebo v případě, ...
Úterý, 24 Leden 2017
25. Bricsys vydává BricsCAD ve verzi 17
(Matching tags: V17,CAD,BIM,Bricscad,Bricsys,2D/3D)
BricsCAD verze 17 podporuje 2D výkresy, 3D modelování, navrhování plechových součástí a informační modelování staveb. Mezi 2D a 3D funkcemi možnost uchovat názvy a nastavení vrstev i během ...
Středa, 09 Listopad 2016
26. Vychází BricsCAD ve verzi 16.2
(Matching tags: dwg,Plechy,Bricscad,Bricsys,CAD,BIM,Verze 16,Sftware,3D navrhování)
Společnost Bricsys vydává svůj software BricsCAD pro 3D navrhování ve verzi 16. CAD systém je postavený na formátu DWG a nabízí 2D kreslení, 3D modelování, navrhování plechových dílů a BIM architekturu ...
Pondělí, 22 Únor 2016
27. BricsCAD verze 16 pro Mac
(Matching tags: Mac,BIM,Verze 16,2D kreslení,Bricscad,dwg,Plechy,Bricsys,3D Modelování)
Společnost Bricsys vydává BricsCAD ve verzi 16 pro Mac. Tento CAD systém podporuje 2D kreslení, 3D modelování, návrhy plechových dílů a BIM architekturu, vše v DWG formátu. O novinkách ...
Pondělí, 04 Leden 2016
28. Bricsys vydává BricsCAD ve verzi 16
(Matching tags: Bricsys,Bricscad,Plechy,3D modely,2D/3D,MCAD,BIM,2D výkresy)
Společnost Bricsys oznámila verzi 16 svého sotwaru BricsCAD. Novinky se týkají 2D výkresů, 3D modelování, navrhování plechových dílů či BIM architektury. Výrazně rozšířeny jsou funkce kurzoru Quad pro ...
Čtvrtek, 29 Říjen 2015
29. BricsCAD ve verzi 15.2 jako aktualizace zdarma
(Matching tags: 15.2,CAD,Bricscad,Bricsys,Aktualizace,Vylepšení)
Verze 15.2 programu BricsCAD od firmy Bricsys přináší nové i vylepšené funkce a je dostupný zdarma jako aktualizace. Rozšířeny byly možnosti pracovat s unikátním kurzorem Quad, takže lze ...
Středa, 29 Duben 2015
30. BricsCAD v15 je dostupný i pro Mac uživatele
(Matching tags: Bricscad,Bricsys,Windows,Linux,dwg,2D/3D,Mac,CAD,v15)
Verze BricsCAD v15 pro operační systém Mac nabízí známé uživatelské rozhraní, licenci pro více platforem, přímé 3D modelování a parametrické modelování, vše v nativním DWG formátu. Licence pro ...
Pátek, 21 Listopad 2014
31. Knihovny LGS v9.0 pro řešení omezujících podmínek
(Matching tags: CAM,CAE,CAD,Knihovny,Ledas,LGS,Bricsys,Bricscad)
... Jde o třetí vydání tohoto softwaru od akvizice intelektuálních práv od firmy LEDAS v roce 2011. Obě knihovny, LGS 2D a LGS 3D, byly integrovány do BricsCADu v12 na podporu parametrického ...
Čtvrtek, 25 Září 2014
32. 3D myši 3Dconnexion mají podporu v BricsCADu V14
(Matching tags: 3Dconnexion,Bricscad,Podpora,dwg,3D myš,v14,CAD)
BricsCAD V14 nyní podporuje 3D myši společnosti 3Dconnexion. BricsCAD, nabízející všechny známé DWG CAD funkce a přímé 3D modelování (3D Direct modeling), je nyní mnohem výkonnější. Uživatelé mohou současně ...
Úterý, 10 Červen 2014
33. Bricsys nabízí vylepšený BricsCAD V14.2
(Matching tags: Bricsys,Bricscad,Vylepšení,Plech,V14.2,Opravy)
Společnost Bricsys vydala aktualizovaný BricsCAD V14.2, který nabízí zcela přepracované funkce Generative Drafting (generativní kreslení) a nové funkce Sheet Metal (plech). Celkově tato aktualizace ...
Středa, 12 Březen 2014
34. Bricsys uvádí BricsCAD v14 pro Linux
(Matching tags: Linux,Bricscad,dwg,Trial,Bricsys,DXF,Ceny)
BricsCAD nabízí všechny známé CAD funkce a přidává nástroje šetřící čas a přímé 3D modelování. V14 rozšiřuje BricsCAD vylepšeným uživatelským rozhraním, přepracovaným inteligentním křížovým kurzorem, ...
Středa, 19 Únor 2014
35. CGS vydává software Ferrovia 2014 pro BricsCAD
(Matching tags: Bricscad,Bricsys,Železnice,CGS plus,Ferrovia,Autodesk,Stavebnictví,AutoCAD)
... je určen pro BricsCAD v14 (podporuje i starší verze), a původně byl vyvinut pro AutoCAD. Dá se využít jak pro běžné, tak vysokorychlostní tratě, a také pro podzemní tratě nebo metro. Konstruovat ...
Středa, 19 Únor 2014
36. Aktualizace CADPower a GeoTools na verzi 14.25
(Matching tags: CAD,AutoCAD,CADPower,GeoTools,Příkazy,Bricscad)
Nástroje pro AutoCAD a BricsCAD – CADPower a GeoTools, vycházejí v nové verzi. CADPower ve verzi 14.25 obsahuje nový příkaz: CP_CMDLIST (najdeme jej pod příkazy CADPower → More Options → ...
Pondělí, 17 Únor 2014
37. Jetcam a Bricsys vytvoří technické a komerční spojenectví
(Matching tags: CAD/CAM,CNC,Plechy,dwg,Bricscad,Partnerství,Jetcam,International)
... automaticky zpracovat a generovat CNC kódy ze souborů BricsCAD během několika sekund. Bricsys nedávno oznámil verzi V14 úspěšné softwarové platformy BricsCAD a v edici BricsCAD Platinum nyní ...
Pátek, 03 Leden 2014
38. Bricsys rozšiřuje svou působnost o Jižní Afriku
(Matching tags: Addosoft,Distribuce,Bricscad,Bricsys,Software)
Společnost Bricsys, která nabízí software pod značkou BricsCAD, oznámila spojenectví s firmou Addosoft. Ta působí v Johannesburgu a nyní se stane prodejním zastoupením Bricsys na rychle ...
Čtvrtek, 04 Duben 2013
39. BricsCAD Chapoo pro ukládání a stahování návrhů
(Matching tags: Bricscad,Chapoo,Projekty,Bricsys,Stavebnictví,Dokumentace)
Provider Chapoo zajišťuje cloudovou platformu pro výměnu projektových informací a spolupráci. Společnost Bricsys nyní nově umožní uživatelům softwaru BricsCAD snadné nahrávání, stahování a ukládání ...
Středa, 27 Únor 2013
40. Lightwork Design vydal Artisan pro BricsCAD
(Matching tags: Artisan,Lightwork,Bricscad)
Artisan pro BricsCAD má být novým a snadným řešením pro rendering ve 3D designu. A to od architektury a interiéru po produktový design. Vytváří intuitivní fotorealistické vyobrazení, aniž by bylo nutné ...
Středa, 23 Leden 2013
41. BricsCAD V13 přijde v nejbližších dnech
(Matching tags: V13,Bricsys,Bricscad,Software)
Začátkem týdne byla oficiálně oznámena verze BricsCAD V13, opět jen pro Windows, pro Mac nikoliv. 30denní anglická trial verze je již ke stažení zde. Stejně tak je k dispozici plná verze, ale opět jen ...
Úterý, 16 Říjen 2012
42. Vydání verze V12 softwaru Bricscad pro Windows
(Matching tags: Bricsys,V12,Bricscad,Software)
Bricscad V12 je verzí s nejvíce inovacemi v historii produktu. Bricscad V12 Pro nabízí přímé modelování nativně ve formátu .dwg - nejsou nutné žádné konverze. V Bricscadu V12 Platinum je možno model plně ...
Pátek, 04 Listopad 2011
Rozhovor s Erikem De Keyserem, generálním ředitelem společnosti Bricsys Bricscad je nyní známý spíše jako výkonná platforma pro vývoj aplikací než jako jeden z levných klonů aplikace AutoCAD. Erik De ...
Pondělí, 23 Květen 2011