Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cloud

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. VLP and Partners si vybírá platformu 3DEXPERIENCE
(Matching tags: VLO and Partners,Das­sault Sys­tè­mes,3DEXPERIENCE,Cloud,Stavebnictví)
Das­sault Sys­tè­mes ozná­mi­la, že VLP and Part­ners, ital­ská sta­veb­ní in­že­nýr­ská firma spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na na­vr­ho­vá­ní slo­ži­tých fasád a oce­lo­vých kon­struk­cí, vy­u­ží­vá k ří­ze­ní ...
Čtvrtek, 08 Únor 2024
2. Rychlejší přístup k datům přístrojů
(Matching tags: eStock,Platforma2024,Přístroje,Eplan,Cloud,Správa dat)
EPLAN eS­tock – clou­do­vý sys­tém sprá­vy pří­stro­jů na plat­for­mě EPLAN – umožňuje uži­va­te­lům spra­vo­vat a udr­žo­vat data pří­stro­jů přímo v pro­hlí­že­či, včet­ně jme­no­vi­tých na­pě­tí ...
Středa, 07 Únor 2024
3. Vytvářejte jednoduše fotorealistické vizualizace
(Matching tags: SolidWorks,Cloud,Dassault Systemès,Visualize,Zkouška)
Solid­works Vi­su­a­li­ze Pro­fes­si­o­nal umo­ž­ňuje vy­u­ží­vat 3D CAD data pro vy­tvá­ře­ní fo­to­re­a­lis­tic­kých vi­zu­a­li­za­cí tím nej­rych­lej­ším a nej­jed­no­duš­ším způ­so­bem – od ob­ráz­ků ...
Úterý, 06 Únor 2024
4. Navrhujeme dispozici technologického cloudu
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sázavou,Petr Fořt,Cloud,BIM,PLM)
Zpra­co­vá­ní pro­jek­tu s vy­u­ži­tím in­for­mač­ní­ho mo­de­lu bu­do­vy (BIM) a PLM, vi­zu­a­li­za­ce a si­mu­la­cí se stalo před­mě­tem za­jí­ma­vé­ho pro­jek­tu, který jsme re­a­li­zo­va­li ...
Středa, 24 Leden 2024
5. Propojení 2D a 3D pracovních postupů v Allplan Cloudu
(Matching tags: Overlay,Bimplus,Subscription,Allplan,Cloud,BIM)
ALL­PLAN ozná­mil 18. ledna, že uži­va­te­lé před­plat­né­ho All­plan Sub­scrip­ti­on budou moci vy­u­ží­vat funk­ce pro pro­po­je­né 2D a 3D pra­cov­ní po­stu­py. All­plan Cloud je nové kon­so­li­do­va­né ...
Čtvrtek, 18 Leden 2024
6. Siemens vydává PADS Professional VX.2.14
(Matching tags: VX.2.14,PADS Professional,Desky plošných spojů,PCB,Cloud,Siemens,Software)
... Pro­fes­si­o­nal je roz­ší­ře­na o mož­nos­ti, které umo­ž­ňuje cloud. Nová verze PADS Pro­fes­si­o­nal VX.2.14 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní a zdo­ko­na­le­ní clou­do­vých apli­ka­cí a PADS ...
Pátek, 22 Září 2023
7. GPU NVIDIA H100 je nyní k dispozici v AWS cloudu
(Matching tags: LLM,H100,Strojové učení,Umělá inteligence,AWS,HPC,Amazon,Nvidia,Cloud,GPU)
Uži­va­te­lé AWS nyní mohou vy­u­ží­vat špič­ko­vý výkon pro­ká­za­ný v obo­ro­vých ben­chmar­cích tré­no­vá­ní a od­vo­zo­vá­ní umělé in­te­li­gen­ce. Clou­do­vý gi­gant ofi­ci­ál­ně za­pnul ...
Pondělí, 31 Červenec 2023
8. KJ­‑MA SYSTEM se připojuje k MagiCAD Cloudu
(Matching tags: BIM,Stavebnictví,Cloud,MagiCAD,Komponenty,Potrubní systémy,KJ­‑MA SYSTEM)
V Ma­gi­CAD Clou­du uví­ta­li novou znač­ku KJ­‑MA Sys­tem. KJ­‑MA Sys­tem je vy­so­ce kva­lit­ní li­ti­no­vý po­trub­ní sys­tém pro od­pad­ní a deš­ťo­vou vodu, který je na trhu již více než ...
Pondělí, 10 Červenec 2023
9. Altair vydává Simulation v2022.3
(Matching tags: v2022.3,Umělá inteligence,Altair,Spolupráce,Simulation,Cloud)
Al­tair ozná­mil nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce svého port­fo­lia si­mu­la­cí, Si­mu­lati­on 2022.3. Tyto ak­tu­a­li­za­ce na­va­zu­jí na vy­lep­še­ní, která při­nes­la verze Si­mu­lati­on 2022.2, a za­mě­řu­jí ...
Středa, 24 Květen 2023
10. Na simulace nově s Altair SimSolid Cloudem
(Matching tags: CAD,CAE,Simulace,Cloud,Altair,SIMSOLID)
Al­tair ozná­mil vy­dá­ní Al­tair Sim­So­lid Cloudu, ino­va­tiv­ní­ho clou­do­vé­ho soft­wa­ru pro si­mu­la­ci kon­struk­cí, který uži­va­te­lům umo­ž­ňu­je pří­stup k si­mu­lač­ní tech­no­lo­gii ...
Čtvrtek, 27 Duben 2023
11. Trimble kupuje Transporeon
(Matching tags: Řízení dopravy,Trans­po­re­o­n,Akvi­zi­ce,Trim­ble,Cloud)
Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la, že do­kon­či­la již dříve ozná­me­nou akvi­zi­ci Trans­po­re­o­nu. Jako před­ní clou­do­vá plat­for­ma pro ří­ze­ní do­pra­vy po­sky­tu­je Trans­po­re­on mo­du­lár­ní ...
Úterý, 11 Duben 2023
12. Služba EagleView Cloud s možností snímkování
(Matching tags: GSD,EagleView,Cloud,Snímkování,GIS)
Eagle­View Tech­no­lo­gies, ame­ric­ký po­sky­to­va­tel le­tec­ké­ho sním­ko­vá­ní, soft­wa­ru a ana­ly­ti­ky, vy­lep­šu­je Eagle­View Cloud pro stát­ní zá­kaz­ní­ky. Cha­rak­te­ris­tic­ká služ­ba ...
Pátek, 27 Leden 2023
13. Demokratizace PLM pomocí 3DEXPERIENCE Works
(Matching tags: 3DEXPERIENCE Works,Cloud,CAD/CAM,SolidWorks,PLM)
Zlep­še­te spo­lu­prá­ci, zvyš­te pro­duk­ti­vi­tu a zrych­le­te ino­va­ce po­mo­cí clou­do­vých ná­stro­jů pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků (PLM). V době ne­u­stá­le se vy­ví­je­jí­cích ...
Neděle, 25 Prosinec 2022
14. Bentley Systems oznamuje Bentley Infrastructure Cloud
(Matching tags: iTwin,IoT,Capture,Experience,Infrastructure,Cloud,ProjectWise,Bentley)
Ben­tley In­fras­truc­tu­re Cloud za­hr­nu­je Pro­ject­Wi­se pro re­a­li­za­ci pro­jektů, SYNCH­RO pro vý­stav­bu a As­set­Wi­se pro pro­voz ma­jet­ku. Tyto pod­ni­ko­vé sys­té­my nyní vy­uží­va­jí tech­no­lo­gie ...
Úterý, 15 Listopad 2022
15. Snadná správa přístrojů v cloudu s EPLAN eSTOCK
(Matching tags: Cloud,Eplan,ECAD,Platforma 2023,eS­TOCK)
Sdí­lí­te pří­stro­je s ko­le­gy? Ale­spoň s těmi, co s vámi sedí v kan­ce­lá­ři nebo i s od­dě­le­ním z dru­hé­ho patra či do­kon­ce s ko­le­gy z ji­né­ho ...
Pátek, 04 Listopad 2022
16. Teamcenter firmy Siemens je nyní na Google Cloud
(Matching tags: Teamcenter X,Google Cloud,Cloud,Siemens,Software,PLM)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že soft­ware Te­am­cen­ter pro ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM) je nyní k dis­po­zi­ci v Go­o­gle Cloud, což zá­kaz­ní­kům umožňuje ...
Pondělí, 31 Říjen 2022
17. Nová EPLAN Platforma 2023 urychluje inženýrské práce
(Matching tags: Platforma 2023,ECAD,Eplan,Cloud,Software)
Nová verze EPLAN Plat­for­ma 2023 zjed­no­du­šu­je a urych­lu­je práci na pro­jek­tech po­mo­cí nové clou­do­vé apli­ka­ce pro sprá­vu za­ří­ze­ní a pod­po­ry více stan­dar­dů pro makra sché­mat. ...
Pátek, 09 Září 2022
18. Sygic GPS Navigace detekuje vozidla v protisměru
(Matching tags: Jízda v protisměru,Na­vi­ga­ce,Bosch,Sygic,Cloud,GPS)
Na ev­rop­ských dál­ni­cích je každý rok za­zna­me­ná­no zhru­ba 4500 nehod, které jsou způ­so­be­ny jízdou v pro­tismě­ru. Ve Spo­je­ných stá­tech pak při ta­ko­vých ne­ho­dách zemře v prů­mě­ru ...
Středa, 07 Září 2022
19. Ansys kupuje OnScale
(Matching tags: OnScale,ANSYS,Služby,Cloud,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la, že po­de­psa­la ko­neč­nou do­ho­du o pře­vze­tí po­sky­to­va­te­le clou­do­vých si­mu­la­cí On­S­ca­le. Po za­čle­ně­ní do stá­va­jí­cí­ho clou­do­vé­ho port­fo­lia ...
Úterý, 19 Duben 2022
20. První cloudový kokpit na světě je založený na technologiích z Brna
(Matching tags: Kokpit,Anthem,HTS,Honeywell,Cloud,Letectví)
Spo­leč­nost Ho­ney­well před­sta­vi­la zcela nový ko­k­pi­to­vý sys­tém, který jako první svého druhu vy­u­ží­vá clou­do­vé úlo­žiš­tě pro vý­raz­ně efek­tiv­něj­ší pro­voz le­tou­nu, vyšší míru bez­peč­nos­ti ...
Středa, 02 Únor 2022
21. EPLAN uvádí plnou verzi softwaru eManage
(Matching tags: Plat­for­ma 2022,eManage,Spolupráce,Eplan,Cloud)
Bez­plat­ná verze soft­wa­ru eMa­nage umožňuje uži­va­te­lům na­hrá­vat, sdí­let a spra­vo­vat pro­jek­ty nové plat­for­my EPLAN v clou­do­vém pro­stře­dí. Firma EPLAN, do­da­va­tel ře­še­ní, ...
Čtvrtek, 09 Prosinec 2021
22. Nové propojené nástroje v 3DEXPERIENCE Solidworks
(Matching tags: Works,3DEXPERIENCE,Cloud,SolidWorks,CAD)
Plat­for­ma 3DEx­pe­ri­en­ce So­lid­works umožňuje bez­pro­blé­mo­vý a bez­peč­ný pří­stup k vý­kon­ným clou­do­vým ná­stro­jům. Mi­li­o­ny kon­struk­té­rů dů­vě­řu­jí CAD soft­wa­ru So­lid­works ...
Čtvrtek, 14 Říjen 2021
23. Siemens představil Teamcenter 13.2
(Matching tags: Teamcenter X,13.2,Cloud,Teamcenter,Siemens,PLM)
Te­am­cen­ter je před­ní vol­bou v soft­wa­ru pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tů (PLM), který je v po­sled­ní době nej­lé­pe hod­no­ce­ný spo­leč­nos­tí Forres­ter Re­search. Te­am­cen­ter ...
Sobota, 31 Červenec 2021
24. Autodesk kupuje Upchain a posílí cloudové PDM/PLM
(Matching tags: Upchain,Cloud,Akvizice,PDM,Autodesk,PLM)
Au­to­de­sk ku­pu­je spo­leč­nost Up­cha­in, po­sky­to­va­te­le clou­do­vých ře­še­ní pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tů (PLM) a sprá­vu pro­duk­to­vých dat (PDM). Nová akvi­zi­ce po­sí­lí ...
Středa, 21 Duben 2021
25. Webinář Objevte Virtual Twin Experience na cloudu
(Matching tags: twin,Experience,Dassault Systemès,Virtual,Cloud,Webinar)
Vir­tu­al Twin Ex­pe­ri­en­ce je spus­ti­tel­ný model fy­zic­ké­ho sys­té­mu, který za­hr­nu­je učení a zku­še­nos­ti z fy­zic­ké­ho světa. Na roz­díl od sta­tic­kých di­gi­tál­ních dvoj­čat ...
Středa, 24 Únor 2021
26. Nová verze databáze EPLAN Data Portal
(Matching tags: ePULSE,Data Portal,Portal,Komponenty,Databáze,Eplan,Cloud)
V čer­vnu 2020 by­la uve­de­na na trh nej­no­věj­ší ver­ze we­bo­vé­ho por­tá­lu EPLAN Da­ta Por­tal, kte­rá pos­ky­tu­je uži­va­te­lům da­ta kom­po­nent a za­ří­ze­ní po­třeb­ná pro kon­struk­ční prá­ci. ...
Středa, 18 Listopad 2020
27. Onshape je 3D CAD běžící v prohlížeči
(Matching tags: Webová aplikace,CAD 3D,Onshape,Cloud,CAM,CAD,PLM)
Tra­dič­ní 3D CAD pro­gra­my ob­ná­ší sta­že­ní, in­sta­la­ci, ak­tu­a­li­za­ce a spous­tu prob­lé­mů. On­shape je 3D CAD, kte­rý bě­ží pl­ně v cloudu a za­ne­chá­vá nu­lo­vou di­gi­tál­ní sto­pu na va­šem ...
Středa, 11 Listopad 2020
28. Allplan 2021 se zaměřuje na výkon
(Matching tags: Allplan,Allplan 2021,BIM,openBIM,Cloud)
No­vá ver­ze při­ná­ší ma­xi­mál­ní vý­kon, šká­lo­va­tel­nost pro prá­ci na vel­kých a komp­lex­ních pro­jek­tech, a ta­ké cloud­ovou tech­no­lo­gii pro pod­po­ru spo­lu­prá­ce se za­hr­nu­tím sta­tic­ké ...
Čtvrtek, 05 Listopad 2020
29. Allplan 2021 – výkon, cloud, mezioborová spolupráce
(Matching tags: Verze 2021,openBIM,Allplan,Cloud,Software,Stavebnictví,BIM)
Spo­leč­nost ALL­PLAN před­sta­vi­la 7. října novou verzi svého soft­wa­ru pro BIM mo­de­lo­vá­ní ur­če­nou ar­chi­tek­tům, sta­ti­kům, sta­veb­ním in­že­ný­rům a do­da­va­te­lům sta­veb. Ma­xi­mál­ní ...
Středa, 07 Říjen 2020
30. Vyhněte se konfliktům při tvorbě návrhů
(Matching tags: Chad Jackson,Lifecycle Insights,Dassault Systemès,PDF,Spolupráce,Cloud,SolidWorks)
Dassault Systèmes So­li­dWorks Cor­po­rati­on na­bí­zí ke sta­že­ní pdf bro­žu­ru v čes­kém ja­zy­ce o mo­der­ních clou­do­vých ře­še­ních od Chada Jackso­na, vedoucího pro­gra­mů vý­zku­mu a myš­len­ko­vé­ho ...
Středa, 16 Září 2020
31. Bentley Systems oznamuje dostupnost cloudu OpenGround
(Matching tags: OpenGround,Geotechnická data,Modelování,Bentley Systems,Analýzy,Cloud,Simulace)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 10. září 2020 do­stup­nost OpenGround Cloudu, nové clou­do­vé služ­by která umožňuje ge­o­tech­nic­kým pro­fe­si­o­ná­lům pří­stup ke spo­leh­li­vým ge­o­tech­nic­kým datům ...
Středa, 16 Září 2020
32. Nová integrace: propojení PlanGrid a Aurigo Masterworks
(Matching tags: Workato,Masterworks,Aurigo,PlanGrid,Workflow,Cloud,Stavebnictví,Autodesk)
Pro roz­ší­ře­ní a po­sí­le­ní ko­mu­nit po celém světě jsou ne­zbyt­né in­frastruk­tur­ní a ka­pi­tá­lo­vé pro­jek­ty. Mohou však, vzhle­dem ke slo­ži­tos­ti těch­to pro­jek­tů a pokud ...
Pondělí, 03 Srpen 2020
33. Vytvořte společně úspěšný projekt ať už jste kdekoliv
(Matching tags: Dassault Systemès,Spolupráce,3DEXPERIENCE,Projekty,Řízení,Cloud)
Vě­dě­li jste, že pouze 36 % pro­jek­tů je do­kon­če­no v čase a v rámci roz­počtu, 45 % je opož­dě­no, nebo pře­kro­čí roz­po­čet a 19 % selže? Pro­jek­to­ví ma­na­že­ři tráví vět­ši­nu ...
Čtvrtek, 09 Červenec 2020
34. Bentley ProjectWise 365 bez poplatků až do 30. září
(Matching tags: Stavebnictví,Infrastruktura,BIM,Cloud,Bentley Systems,ProjectWise 365)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 20. dubna 2020, že zpřístup­ni­la svoji clou­do­vou služ­bu Pro­jectWi­se 365 a sou­čas­ně se vzdá­vá po­plat­ků za před­plat­né do 30. září 2020, aby tak ...
Středa, 22 Duben 2020
35. Vaše firma může pokračovat, i když musíte jít domů
(Matching tags: Simulace,3DEXPERIENCE,Spolupráce,Dassault Systemès,Cloud,Navrhování)
Se svojí „troš­kou do mlýna“ při­chá­zí i Dassault Systèmes (DS), která uvádí, že dneš­ní po­li­tic­ký, en­vi­ron­men­tál­ní a zdra­vot­ní stav může mít dlou­ho­do­bé ná­sled­ky na ob­chod­ní ...
Pondělí, 23 Březen 2020
36. Gräbert dává cloudový CAD software do konce května zdarma
(Matching tags: Gräbert,CAD,Software,Zdarma,COVID-19,ARES Kudo,Cloud)
... době stě­hu­je do do­má­cích kan­ce­lá­ří. Spo­leč­nos­ti se snaží re­or­ga­ni­zo­vat své pod­ni­ká­ní. Cloud je zjev­ně nej­lep­ším ře­še­ním, jak vy­ře­šit tuto si­tu­a­ci, pro­to­že je snad­né je na­sa­dit ...
Pondělí, 23 Březen 2020
37. Karmen přidává 3D tiskárnám chytrost
(Matching tags: Cloud,Fragaria,Karmen,Karmen Pill,3D tisk)
Česká vý­vo­jář­ská firma Fra­ga­ria před­sta­vi­la 12. břez­na 2020 ře­še­ní Kar­men, které přidá běž­ným 3D tis­kár­nám novou úroveň „chyt­ros­ti“, pří­stup­nos­ti a po­ho­dl­nos­ti po­u­ží­vá­ní. ...
Čtvrtek, 12 Březen 2020
38. The Wild – Spolupráce na BIM modelech jako nikdy předtím
(Matching tags: Modely,SketchUp,AEC,BIM,Revit,Cloud,BIM 360,The Wild)
Se třemi no­vý­mi ná­stro­ji na­vr­že­ný­mi pro pra­cov­ní po­stu­py AEC (sta­veb­ní pro­jek­ci a ar­chi­tek­to­nic­ké na­vr­ho­vá­ní) ne­by­la nikdy spo­lu­prá­ce s BIM mo­de­ly ve vir­tu­ál­ní ...
Pondělí, 03 Únor 2020
39. Hexagon Geospatial představuje M.App X 2020
(Matching tags: Mapy,M.App X 2020,LuciadRIA,Analýzy,Cloud,Geospatial,Hexagon)
Di­vi­ze He­xa­go­nu Ge­o­spa­tial, svě­to­vý poskytovatel ře­še­ní pro lo­ka­li­zač­ní in­te­li­gen­ci, uved­la na trh M.​App X 2020, nej­no­věj­ší verzi svého clou­do­vé­ho im­ple­men­to­va­tel­né­ho ...
Středa, 29 Leden 2020
40. Aktualizace Autodesk BIM 360 Design o Civil 3D
(Matching tags: BIM 360,Spolupráce,Cloud,Projekty,Civil 3D,Stavebnictví,Autodesk)
Spo­leč­nost Au­to­de­sk ozná­mi­la roz­ší­ře­ní soft­wa­ru Au­to­de­sk BIM 360 De­sign o Au­to­de­sk Civil 3D. Dí­ky to­mu se na­bí­zí jed­not­né, clou­do­vé a kom­plex­ní ře­še­ní pro spo­lu­prá­ci ...
Pátek, 01 Listopad 2019
41. Nová Edge platforma NVIDIA EGX
(Matching tags: Cloud,Továrny,Výrobní linky,Umělá inteligence,Edge platforma,NVIDIA EGX,Ulice)
Spo­leč­nost Nvi­dia ozná­mi­la clou­do­vou plat­for­mu Nvi­dia EGX Edge Su­per­com­pu­ting Plat­form, kte­rá na­bí­zí vy­so­ký vý­kon a bez­peč­ný a jed­no­du­chý pře­nos dat z to­vá­ren, ...
Čtvrtek, 24 Říjen 2019
42. SimScale vydává nástroj Pedestrian Wind Comfort Analysis
(Matching tags: Projekty,Cloud,Města,Simulace,Vítr,SimScale,Nástroj)
Spo­leč­nost Sim­S­ca­le, na­bí­ze­jí­cí SaaS apli­ka­ce pro in­že­nýr­ské si­mu­la­ce, vy­da­la nové mož­nos­ti ana­lýz vý­po­čtu pů­so­be­ní větru v mnoha smě­rech na chod­ce. Pro­jek­tan­ti, měst­ští ...
Čtvrtek, 10 Říjen 2019
43. eQuorum vydává ImageSite ve verzi 10.3
(Matching tags: Verze 10.3,eQuorum,ImageSite,PDM,Správa dokumentů,SaaS,Cloud)
eQuo­rum ozná­mi­la vy­dá­ní no­vé ver­ze svého kom­plex­ní­ho ře­še­ní pro sprá­vu pra­cov­ních po­stu­pů a do­ku­men­tů ur­če­né­ho vý­rob­cům, ar­chi­tek­tům, pro­jek­tan­tům, ve­řej­ným služ­bám, ...
Úterý, 10 Září 2019
44. Acro­nis True Image 2020 repli­ku­je zá­lo­hy do clou­du
(Matching tags: Ochrana dat,Cloud,Acronis,True Image,2020)
Chrá­nit svá data je be­ze­spo­ru pr­vot­ním zá­jmem nejen kon­struk­té­rů a pro­jek­tan­tů. Z to­ho­to hle­dis­ka je dobré vědět, že Acro­nis ohlá­sil no­vou verzi pro­duk­tu osob­ní ky­ber­ne­tic­ké ...
Středa, 21 Srpen 2019
45. Za­mě­ře­no na Pro­jekt EPLAN
(Matching tags: Cloud,Služby,Eplan,ECAD,Rozvaděče,Pro­jekt,ePULSE,eView,Cogineer)
Co zna­me­ná di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce pro in­že­nýr­skou práci a jakou roli v ní hraje Pro­jekt EPLAN? Roz­ho­du­jí­cí, pro­to­že di­gi­ta­li­za­ce ne­sou­vi­sí jen s vý­rob­ní­mi nebo ob­chod­ní­mi ...
Pondělí, 05 Srpen 2019
46. ODA nabízí Web SDK pro Microsoft Azure
(Matching tags: Milano,Azure,ODA,Microsoft,CAD,BIM,Web SDK,Diego Tamburini,Cloud)
... v cloudové platformě spo­le­č­no­sti Mi­c­ro­soft, kterou většina členů již stejně využívá.  ...
Středa, 24 Červenec 2019
47. Vychází Altium Designer 19.1
(Matching tags: BOM,Cloud,Plošné spoje,Prohlížeč,Altium,Designer,19.1,365 Viewer,Altium 365,Octopart,PCB)
Poskytovatel systémů pro návrh elektronických plošných desek, společnost Altium, vydává Altium Designer 19.1 a prohlížeč Altium 365 Viewer, on-line nástroj zdarma pro prohlížení projektů a návrhů z Altium ...
Pátek, 14 Červen 2019
48. CADbro 2019 SP nabízí vyšší efektivitu při komunikaci s daty
(Matching tags: 2019 SP,CADbro,HTML,CATIA,SolidWorks,Prohlížeč,Cloud,ZWSOFT)
... je i převod textů. Další vylepšení se týkají zobrazení různých efektů a rozměrů a správy for­má­tu HTML v cloudovém prostředí, dále výběru rozměrů, jež se mají v prohlížeči ...
Pondělí, 03 Červen 2019
49. Bentley Systems oznamuje akvizici společnosti Keynetix
(Matching tags: Digitální dvojčata,Keynetix,Geotechnická data,Cloud,Služby,Bentley Systems,Infrastruktura)
Společnost Bentley Systems oznámila 13. května akvizici společnosti Keynetix z Velké Británie, poskytovatele  cloudového softwaru pro za­chy­ce­ní, vizualizaci, modelování a sdílení geotechnických ...
Úterý, 14 Květen 2019
50. 3D Repo aktualizuje cloudovou platformu pro stavebnictví
(Matching tags: Cloud,Aktualizace,3D Repo,Platforma,Stavebnictví)
V nové verzi najdeme například přidané funkce jako validaci dat a skupin prvků modelu pomocí Smart Groups, podporu nativního formátu Revitu s možností nahrávat tyto soubory přímo do platformy ...
Středa, 17 Duben 2019