Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cnc

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Robotické rameno řízené mikropočítačem
(Matching tags: Studenti,3D tisk,Žďár nad Sázavou,Robotické rameno,CNC,VOŠ a SPŠ,Arduino)
... ře­še­ní lze navíc efek­tiv­ně svá­zat s vý­ro­bou po­mo­cí 3D tisku, pří­pad­ně na CNC stro­jích. Jeden z ta­ko­vých pro­jek­tů rea­li­zo­val Matěj Sed­lá­ček jako svůj roč­ní­ko­vý pro­jekt. ...
Pondělí, 13 Květen 2024
2. Stroje i ukázka obrábění na Open House Profiky
(Matching tags: Open House,DOD,Stroje,Profika,Obrábění,CNC)
Tu­zem­ská Pro­fi­ka i letos po­řá­dá Den ote­vře­ných dveří. Tra­dič­ní Open House na­bíd­ne ukáz­ku CNC stro­jů od dvou zná­mých ji­ho­ko­rej­ských vý­rob­ců HAN­WHA a HY­UN­DAI WIA i de­mon­stra­ci ...
Čtvrtek, 09 Květen 2024
3. Jak nové technologie přetvářejí CNC obrábění
(Matching tags: Výrobní efektivita,Hexagon MI,Inovace,Technologie,Obrábění,CNC)
... ří­ze­ní (CNC), po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né­ho na­vr­ho­vá­ní (CAD), ří­ze­ní pro­de­je a vý­ro­by.  ...
Úterý, 16 Duben 2024
4. EuroBLECH 2024: The Power of Productivity
(Matching tags: CIM,Zpracování plechu,EuroBLECH,Veletrhy,Hannover,CNC,CAM,CAD)
Glo­bál­ně špič­ko­vá akce cí­le­ná na zpra­co­vá­ní ple­chu letos oče­ká­vá ob­rov­skou účast. Le­toš­ní akce, která pro­běh­ne v de­ví­ti vý­stav­ních ha­lách na ploše více než 90 tisíc metrů čtve­reč­ních, ...
Úterý, 09 Duben 2024
5. TecuMed – 3D svět, který mění lidské životy
(Matching tags: Kraniální rekonstrukce,TecuMed,Chirurgie,3D Modelování,Implantáty,3D tisk,CNC)
Pokud usly­ší­te pojem kra­ni­ál­ní re­kon­struk­ce, asi vám to nic moc ne­řek­ne. Pokud tedy nejste lékař, chi­rurg nebo pa­ci­ent, kte­ré­mu právě tento zá­krok to­tál­ně změní život. Za vším hle­dej­me ...
Pondělí, 11 Březen 2024
6. Obrábění ve 3DEXPERIENCE versus CATIA V5
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,CATIA V5,Technodat,Webinar,Obrábění,Strojírenství,CNC)
Webi­nář na toto téma při­pra­vil zlín­ský Tech­no­dat a zve na něj kon­struk­té­ry, pro­gra­má­to­ry CNC a ma­ji­te­le stro­jí­ren­ských firem. Obsah ex­klu­ziv­ní­ho webi­ná­ře v úterý ...
Pondělí, 15 Leden 2024
7. K dispozici je HCL CAMWorks 2024
(Matching tags: CAMWorks 2024,HCL Software,3E Praha Engineering,Webinar,CAD/CAM,CNC)
Nová verze HCL CAM­Works 2024 při­ná­ší ši­ro­kou škálu vy­lep­še­ní a no­vých funk­cí, které umož­ní plně vy­u­ží­vat po­ten­ci­ál CNC stro­jů a zrych­lí pro­ces pří­pra­vy vý­rob­ních dat. ...
Čtvrtek, 04 Leden 2024
8. Integrace kobotů JAKA do knihovny SprutCAM X Robot
(Matching tags: Knihovna komponent,JAKA,SprutCAM X Robot,Koboty,Automatizace,Robotika,CNC)
Sprut­CAM Tech, vý­vo­jář uni­ver­zál­ní­ho CAD/CAM/OLP sys­té­mu Sprut­CAM X Robot, roz­ši­řu­je svá tech­no­lo­gic­ká part­ner­ství s vý­rob­ci CNC stro­jů a prů­mys­lo­vých ro­bo­tů. On­li­ne ...
Středa, 13 Prosinec 2023
9. Webová aplikace Feed Rate Calculator
(Matching tags: Feed Rate Calculator,Productive Machines,EMO 2023,Webová aplikace,Obrábění,CNC)
... čís­li­co­vým ří­ze­ním (CNC) v hod­no­tě 96 US do­la­rů, uvedl na trh 12. září am­bi­ciózních start-up Pro­ducti­ve Ma­chi­nes, jeden z de­se­ti start-upů z ce­lé­ho světa, které byly po­zvá­ny do ak­ce­le­rač­ní­ho ...
Neděle, 17 Září 2023
10. 3. generace softwaru CHECKitB4 na EMO 2023
(Matching tags: EMO 2023,CHECKitB4,Digitální dvojče,PIMPEL,Software,CNC)
... znač­né mož­nos­ti, jak ještě efek­tiv­ně­ji vy­u­žít di­gi­tál­ní dvoj­če CNC stro­je pro vý­ro­bu. Proto všech­ny zá­jem­ce zve k ná­vštěvě svého stán­ku H65 v hale 9. Ve­letrž­ní tým kdy­ko­li rád zod­po­ví ...
Neděle, 17 Září 2023
11. Solid Edge – 2,5osý CAM zdarma ke CAD licenci
(Matching tags: Axiom Tech,Solid Edge,Programování,Webinar,CNC,CAM)
Axiom Tech zve zá­jem­ce na webi­nář, kde jim na pří­pa­do­vých stu­di­ích bude uká­zá­no, jaké CAM funk­ce jsou v rámci Solid Edge k dis­po­zi­ci, jak Solid Edge CAM Pro po­má­há zá­kaz­ní­kům ...
Pondělí, 21 Srpen 2023
12. ANCA uvádí FX7 ULTRA pro výrobu malých nástrojů
(Matching tags: FX7,ANCA,Ultra,Nástroje,Obrábění,CNC)
FX7 ULTRA, nej­no­věj­ší ino­va­ce pré­mi­o­vé řady stro­jů ULTRA od firmy ANCA, se vy­zna­ču­je bez­kon­ku­renč­ní přes­nos­tí a vý­ji­meč­nou kva­li­tou a po­sou­vá vý­ro­bu ma­lých ná­stro­jů na novou ...
Úterý, 15 Srpen 2023
13. Série webinářů SOLIDWORKS CAM a CAMWorks
(Matching tags: Webináře,TechDB,CAMWorks,CNC,SolidWorks,CAM)
Do re­dak­ce nám při­šla po­zván­ka na webi­ná­ře o So­lid­works CAM a CAM­Works od HCL Tech­no­lo­gies. Tato série webi­ná­řů účast­ní­kům po­skyt­ne pří­le­ži­tost zdo­ko­na­lit své do­ved­nos­ti v CAM ...
Úterý, 27 Červen 2023
14. IMS Software spolupracuje s In-House
(Matching tags: IMSce,In-House Solutions,IMS Software,G-kód,Mastercam,Obrábění,CNC)
Spo­leč­nos­ti In-House So­lu­ti­ons a IMS Soft­ware na­vá­za­ly part­ner­ství, jehož cílem je při­nést na ka­nad­ský vý­rob­ní trh IMSce pro Mas­ter­cam. Soft­wa­ro­vé ře­še­ní roz­ši­řu­je si­mu­la­ci ...
Pátek, 10 Březen 2023
15. Dva webináře SOLIDWORKS CAM a CAMWorks
(Matching tags: HCL,SOLIDWORKS CAM,Webináře,CAMWorks,Obrábění,CNC,CAM)
K při­po­je­ní hned na dva webi­ná­ře o sys­té­mech SO­LID­WORKS CAM a CA­MWorks vy­bí­zí HCL Tech­no­lo­gies. Tato série webi­ná­řů po­skyt­ne pří­le­ži­tost zdo­ko­na­lit své do­ved­nos­ti ...
Pondělí, 27 Únor 2023
16. Průmysl letos ovlivní ceny energií
(Matching tags: CNC,Robotizace,Profika,Stroje,Průmysl,Energie,Válka)
Podle spo­leč­nos­ti Pro­fi­ka, která se spe­ci­a­li­zu­je na CNC stro­je, ros­tou­cí ná­kla­dy za ener­gie i chy­bě­jí­cí pra­cov­ní síla za­fun­gu­jí jako motor pro za­vá­dě­ní au­to­ma­ti­za­ce ...
Čtvrtek, 02 Únor 2023
17. Webinář Zlepšení propustnosti CAM bez narušení výroby
(Matching tags: Webináře,CAMWorks,CAD/CAM,Obrábění,Vzdělávání,CNC,SolidWorks)
... úrov­ně pro­duk­ti­vi­ty. Vy­tvoř­te si ar­ze­nál soft­wa­ro­vých ná­stro­jů CNC, abys­te mohli čelit vý­zvám dneš­ní vý­ro­by.  ...
Středa, 18 Leden 2023
18. Sprut­CAM Tech zve na svou první svě­to­vou kon­fe­ren­ci
(Matching tags: Sprut­CAM X 17,Limasol,Sprut­CAM Tech,Konference,CNC,CAM)
Sprut­CAM Tech, před­ní ev­rop­ský ne­zá­vis­lý vý­vo­jář soft­wa­ro­vých pro­duk­tů pro CNC stro­je a prů­mys­lo­vé ro­bo­ty, svolá uži­va­te­le, pro­dej­ce a tech­no­lo­gic­ké part­ne­ry sys­té­mu ...
Pondělí, 26 Prosinec 2022
19. Nová řada CNC strojů od Hyundai Wia na českém trhu
(Matching tags: KF-II,FACTORY 4.0,Hyundai Wia,Obráběcí stroje,Profika,CNC)
Spo­leč­nost Pro­fi­ka, vý­hrad­ní de­a­ler CNC stro­jů Hy­un­dai Wia pro tu­zem­ský trh, do­vez­la do Česka nej­no­věj­ší řadu ob­rá­bě­cích cen­ter od této ji­ho­ko­rej­ské znač­ky. Ver­ti­kál­ní cen­t­ra ...
Pátek, 29 Červenec 2022
20. Nová akademie broušení UNITED GRINDING a TITANS of CNC
(Matching tags: CNC,Obrábění,Broušení,United Grinding,Grinding Academy,TITANS of CNC)
Uni­ted Grin­ding a Ti­tans of CNC, vý­rob­ní sku­pi­na vý­rob­ců dílů, vliv­ných osob­nos­tí a pe­da­go­gů, spo­lu­pra­cu­jí na spuš­tě­ní zcela nové Aka­de­mie brou­še­ní. Stej­ně jako stá­va­jí­cí ...
Pátek, 24 Červen 2022
21. PROFIKA OPEN HOUSE 2022
(Matching tags: CAM ESPRIT,CHEC­Kit­B4,Obráběcí stroje,Open House,Profika,CNC)
... Mohou se těšit na ro­bo­tic­ké buňky vy­vi­nu­té Pro­fi­kou a na sou­čas­né CNC ob­rá­bě­cí stro­je. Budou pří­tomni tech­ni­ci od CNC stro­jů, ná­stro­jů, upí­na­čů, NC ro­bo­tic­kých stolů, řez­ných ...
Pondělí, 06 Červen 2022
22. Webinář Technická příprava výroby ve virtuálním světě
(Matching tags: PIMPEL,TPV,Webinar,CNC,Výroba)
Pří­pra­va CNC vý­ro­by za­bí­rá spous­tu času, po­dí­vej­te se ve webi­ná­ři firmy Pim­pel, jak od­po­vě­dět na 3 zá­klad­ní otáz­ky: Jaký stroj? Jaké ná­stro­je? Jaké upí­ná­ní? 3D dy­na­mic­ké pro­stře­dí ...
Pondělí, 06 Červen 2022
23. Spolehlivá příprava CNC stroje na odstávku
(Matching tags: Odstávka,Údržba,Stroje,Profika,CNC)
Každý velký stroj časem vy­ža­du­je ge­ne­rál­ní údrž­bu či vý­mě­nu dů­le­ži­tých sou­čás­tek. Firmy také pře­ru­šu­jí pro­voz, ať se jedná o plá­no­va­nou pauzu s na­ří­ze­nou do­vo­le­nou ...
Pátek, 29 Duben 2022
24. Jak si vybrat ten správný CNC stroj
(Matching tags: výběr,Stroje,Profika,Soustružení,Frézování,CNC)
... dříve nebo poz­dě­ji musí in­ves­to­vat do ná­ku­pu CNC stro­je.  ...
Čtvrtek, 24 Únor 2022
25. Hexagon aktualizuje ESPRIT CAM
(Matching tags: Pow­der Bed Fusi­on,PBF,ESPRIT CAM,Hexagon MI,Aditivní výroba,CNC)
CAM soft­ware, který před­sta­vi­la di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon, po­sky­tu­je di­gi­tál­ní ná­stro­je po­třeb­né k pří­pra­vě 3D tiš­tě­ných kom­po­nen­tů pro ...
Úterý, 07 Prosinec 2021
26. Siemens Sinumerik Cup vyhráli studenti z Jeseníku
(Matching tags: Sinumeric Cup,Sinumeric,Siemens,Soutěž,Obrábění,CNC,Studenti)
Ví­tě­zem 8. roč­ní­ku sou­tě­že Si­nu­me­rik Cup, jehož fi­ná­le pro­běh­lo 25. října v praž­ském sídle spo­leč­nos­ti Si­e­mens, se stal dvou­člen­ný tým stu­den­tů ze Střed­ní prů­mys­lo­vé školy ...
Neděle, 31 Říjen 2021
27. Re­nishaw umožňuje pro­gra­mo­vá­ní stro­jů mo­bi­lem
(Matching tags: G-kódy,GoProbe,Sondy,mobilní aplikace,Renishaw,CNC)
CNC ob­rá­bě­cí stro­je jsou běž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem ve vět­ši­ně prů­mys­lo­vých pod­ni­ků. Umožňují efek­tiv­ní vý­ro­bu stále slo­ži­těj­ších a přes­něj­ších dílů. Vy­u­ži­tí všech mož­nos­tí ...
Středa, 04 Srpen 2021
28. Výkonný softwarový nástroj pro Sinumerik One
(Matching tags: Top Speed Plus,Sinumeric,Siemens,CAD/CAM,Obrábění,CNC)
Nová tech­no­lo­gie Top Speed Plus firmy Sie­mens za­jiš­ťu­je větší dy­na­mi­ku CNC fré­zo­vá­ní při spo­leh­li­vém do­dr­že­ní kon­tu­ry. To je dů­le­ži­té zejmé­na pro tří a pě­ti­o­sé si­mul­tán­ní ...
Čtvrtek, 24 Červen 2021
29. Návrh a výroba kybernetického vozidla
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sázavou,Petr Fořt,Projekty,Vzdělávání,CNC)
... který bude ná­sled­ně vy­u­žit pro ří­ze­ní ma­lé­ho ob­rá­bě­cí­ho CNC stro­je.  ...
Čtvrtek, 29 Duben 2021
30. Výroba produktů done-in-one s ESPRIT CAM & KME
(Matching tags: KME,ESPRIT,Webinar,CNC,CAM)
V dneš­ním rych­le se roz­ví­je­jí­cím vý­rob­ním pro­stře­dí je zá­sad­ní vy­tě­žit ze svého za­ří­ze­ní co nej­vyš­ší efek­ti­vi­tu. 25. břez­na ve 19 hodin na­še­ho času se do­zví­te, co KME CNC ...
Pondělí, 22 Březen 2021
31. Novinky v 3E Praha
(Matching tags: Tipy a triky,CAMWorks,3E Praha,Novinky,SURFCAM,Obrábění,CNC)
... při­ná­ší tipy a triky pro Sur­f­cam. Nová verze CAM­Works 2021 při­ná­ší celou řadu vy­lep­še­ní a no­vých funk­cí, které po­má­ha­jí plně vy­u­žít vý­ho­dy CNC stro­jů a urych­lí práci ...
Neděle, 31 Leden 2021
32. Nový český portál F360.cz
(Matching tags: F360.cz,Český portál,Fusion 360,CAD Studio,3D tisk,CNC,Autodesk,CAM,CAD)
... – NEWS. Ať už mo­de­lu­je­te 3D vý­rob­ky, ple­cho­vé díly, elek­tro­ni­ku, vy­rá­bí­te po­mo­cí 3D tisku nebo CNC ob­rá­bě­ní, na­jde­te zde řadu in­for­ma­cí tý­ka­jí­cích se této po­pu­lár­ní apli­ka­ce. ...
Středa, 20 Leden 2021
33. Hexagon kupuje D.P. Technology Corp.
(Matching tags: D.P. Technology,Hexagon,ESPRIT,Strojírenství,CNC,CAM)
... třídu CNC stro­jů, po­sky­tu­je vy­so­ce vý­kon­né pro­gra­mo­vá­ní, op­ti­ma­li­za­ci a si­mu­la­ci CNC pro ši­ro­kou škálu apli­ka­cí přes­né vý­ro­by.  ...
Pondělí, 16 Listopad 2020
34. SolidCAD exponenciálně roste a kupuje AMS 360 Inc.
(Matching tags: Reseler,AMS 360,SolidCAD,Růst,CAD/CAM,Školení,Akvizice,Společnost,CNC,Autodesk)
... 360, Au­to­de­sk Re­seller, se síd­lem ve Wind­so­ru v On­ta­riu v Ka­na­dě. AMS 360 fun­gu­je jako po­sky­to­va­tel ško­le­ní CNC a CAD/CAM ve vý­rob­ním sek­to­ru. Kromě svých od­bor­ných ...
Pondělí, 09 Listopad 2020
35. Digitální dvojče: dokonalý nástroj pro zvýšení bezpečnosti výroby
(Matching tags: Digitální dvojčata,Digitální dvojče,Tebis,Simulace,CAM/CAD,CNC,CAM)
Di­gi­tál­ní dvoj­če. Je­den z tren­do­vých ter­mí­nů dneš­ní do­by ve vý­ro­bě nás­tro­jů a fo­rem. Co však zna­me­ná di­gi­tál­ní dvoj­če ve vý­ro­bě? Po­ten­ci­ál to­ho­to kon­cep­tu je mi­mo­řád­ný ...
Pátek, 23 Říjen 2020
36. ARKANCE SYSTEMS přebírá belgický 4DCAM
(Matching tags: CAD Studio,Arkance Systems,Itannex,CAD/CAM,CNC,4DCAM,Akvizice)
... svoji ve­dou­cí po­zi­ci nejen v ob­las­ti CAD a BIM, ale i v dis­tri­buci CAM tech­no­lo­gií a CNC slu­žeb v Ev­ro­pě. Bel­gic­ký 4DCAM má více než 20le­tou zku­še­nost s im­ple­men­ta­ce­mi ...
Úterý, 22 Září 2020
37. CGTech uvádí VERICUT v9.1 s vylepšenými CNC simulacemi
(Matching tags: v9.1,CGTech,Vericut,NC programy,Obrábění,Simulace,CNC,CAM)
Ve­ricut 9.1 opět zvy­šu­je laťku pro CNC si­mu­la­ce ně­ko­li­ka no­vý­mi špič­ko­vý­mi funk­ce­mi, které zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu a umožňují uži­va­te­lům udě­lat více za krat­ší dobu. Nové mož­nos­ti ...
Pátek, 07 Srpen 2020
38. Webinář HP Přeměna kovových dílů na plastové
(Matching tags: HP 3D,HP MJF,Webinar,Technologie,3D tisk,CNC)
... plas­to­vý­mi s po­mo­cí tech­no­lo­gie 3D tisku HP MJF. Ta může po­mo­ci k pro­duk­ci vět­ší­ho množ­ství dílů, v krat­ším čase a s niž­ší­mi ná­kla­dy ve srov­ná­ní s CNC ...
Pondělí, 01 Červen 2020
39. Servisní balíček 2 pro BobCAD-CAM V32
(Matching tags: V32,Service Pack 2,CAM,Software,CNC,Aktualizace,BobCAD-CAM,CAD-CAM)
Tato druhá ak­tu­a­li­za­ce pro Bob­CAD-CAM V32 za­hr­nu­je vy­lep­še­ní v ob­las­ti CAD a na­sta­ve­ní a opra­vy u vše­o­bec­né­ho CAD a CAM, fré­zo­vá­ní, sou­stru­že­ní, drá­to­vé­ho ...
Pondělí, 18 Květen 2020
40. Voices of Industry – Pavel Rak ml. (Macmatic)
(Matching tags: Strojírenství,Obrábění,CNC,Voices of Industry,Pavel Rak,MACMATIC)
... úsilí ze stra­ny za­kla­da­te­lů spo­leč­nost pře­ko­na­la ob­do­bí krize a po­lo­ži­la zá­klad k dy­na­mic­ké­mu roz­vo­ji, který vy­ús­til v za­lo­že­ní vlast­ní znač­ky pro CNC ob­rá­bě­cí ...
Pátek, 21 Únor 2020
41. Jaké novinky čekají v připravované verzi CAMWorks 2020?
(Matching tags: Novinky,3E Praha Engineering,CNC,CAMWorks 2020,Obrábění.CAD/CAM)
Přijď­te nás na­vští­vit na Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh do Brna 7.–11.10.2019 a zjis­tě­te více. Na­jde­te nás na našem stán­ku 006 pa­vi­lónu P. CA­MWorks, byť no­vá­ček na čes­kém ...
Úterý, 24 Září 2019
42. Digitální budoucnost průmyslu představí na MSV Siemens
(Matching tags: Digitalizace,Brno,MSV,MindSphere,Průmysl,CNC,Siemens)
Ex­po­zi­ce no­vi­nek a ře­še­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu (pavilón P, stá­nek 16) již po jed­na­še­de­sá­té uká­že směr dal­ší­ho vý­vo­je ne­jen v obo­ru ...
Pondělí, 23 Září 2019
43. CADSoftTools vydává CAD .NET ve verzi 14
(Matching tags: dwg,.NET,CAD,CNC,CADSoftTools.CAD .NET.Verze 14)
... pro sle­do­vá­ní a vzdá­le­né mo­ni­to­ro­vá­ní, CNC ob­rá­bě­ní, ex­port dat do CAD for­má­tů, práci s da­ta­bá­ze­mi, sy­s­­té­my sprá­vy do­ku­men­tů apod. No­vá ver­ze knihov­ny pro vý­voj ...
Čtvrtek, 29 Srpen 2019
44. CNC Software představuje Mastercam Quick Part Series
(Matching tags: CNC,Vzdělávání,Obrábění,CAM,Quick Part Series,XAD,CNC software,Mastercam)
Mastercam Quick Part Series jsou v podstatě učební osnovy, které stu­den­ty provedou CAD/CAM/CNC procesem od začátku projektu po do­kon­če­nou část včetně terminologie, technik, aplikací, ...
Pátek, 26 Červenec 2019
45. Desáté narozeniny oslaví firma 4ISP zákaznickými akcemi
(Matching tags: 4ISP,EURAZIO,Modletice,Frézky,Lasery,3D tiskárny,CNC,Strojírenství,Obrábění)
... příštího roku. V těchto dnech nabídne 4ISP novinky ze svého portfolia. Dále představí exponáty předchůdců CNC strojů a výtvory studentů. Firma připravuje zajímavé cenové nabídky jak pro ...
Úterý, 25 Červen 2019
46. CNC nabízí Mastercam 2020 Router
(Matching tags: CNC,Obrábění,Programování,Mastercam,Router,CNC software,2020)
Společnost CNC Software oznámila vydání programu Mastercam 2020 Router, který obsahuje nové funkce pro automatizaci 2D u CNC programování pětiosého obrábění (s možností využití funkce drag and drop u vybrané ...
Úterý, 11 Červen 2019
47. Nejlepší konstruktéři ze středních škol se sejdou v NTM Praha
(Matching tags: Praha,3E Praha Engineering,Střední školy,NTM,Soutěže,4×4 Land Rover,CNC)
O víkendu 22.–23. června organizuje 3E Praha Engineering v Národním technickém muzeu národní finále soutěží 4x4 Land Rover ve školách a Rychlé závodní vozy. Druhá jmenovaná soutěž je ...
Pátek, 07 Červen 2019
48. Menší platforma Ultrasonic pro aditivní výrobu
(Matching tags: Fabrisonic,Ultrasonic,SonicLayer 1200,Aditivní výroba,NASA,ISS,CNC,3D tisk,Hardware)
... vlnami pro sloučení vrs­tev různých kovů (a připojené elektroniky) bez nutnosti tavení, a také se závěrečnou úpravou pomocí tradičního CNC frézování.  ...
Pátek, 31 Květen 2019
49. HCL vydává CAMWorks ve verzi 2019
(Matching tags: Strojírenství,Obrábění,CAM,CNC,Verze 2019,HCL Technologies,CAMWorks)
... řešení pro So­lid­works, jež umožňuje připravit modely pro kovový 3D tisk. CAMWorks poté vygeneruje CNC operace a dráhy nástrojů. Informace o konstrukci, aditivní a subtraktivní výrobě jsou ...
Čtvrtek, 25 Duben 2019
50. Hexagon vydává NCSIMUL 2020.0
(Matching tags: Hexagon,2020.0,NCSIMUL,NC programy,CNC,Simulace)
Simulační software od Hexagon Manufacturing Intelligence vychází ve verzi NCSimul 2020.0. Obráběcí modul zahrnuje novou au­to­ma­ti­za­č­ní funkci s možností správy z různých zařízení, ...
Pátek, 19 Duben 2019