Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cnc

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Nová řada CNC strojů od Hyundai Wia na českém trhu
(Matching tags: KF-II,FACTORY 4.0,Hyundai Wia,Obráběcí stroje,Profika,CNC)
Spo­leč­nost Pro­fi­ka, vý­hrad­ní de­a­ler CNC stro­jů Hy­un­dai Wia pro tu­zem­ský trh, do­vez­la do Česka nej­no­věj­ší řadu ob­rá­bě­cích cen­ter od této ji­ho­ko­rej­ské znač­ky. Ver­ti­kál­ní cen­t­ra ...
Pátek, 29 Červenec 2022
2. Nová akademie broušení UNITED GRINDING a TITANS of CNC
(Matching tags: CNC,Obrábění,Broušení,United Grinding,Grinding Academy,TITANS of CNC)
Uni­ted Grin­ding a Ti­tans of CNC, vý­rob­ní sku­pi­na vý­rob­ců dílů, vliv­ných osob­nos­tí a pe­da­go­gů, spo­lu­pra­cu­jí na spuš­tě­ní zcela nové Aka­de­mie brou­še­ní. Stej­ně jako stá­va­jí­cí ...
Pátek, 24 Červen 2022
3. PROFIKA OPEN HOUSE 2022
(Matching tags: CAM ESPRIT,CHEC­Kit­B4,Obráběcí stroje,Open House,Profika,CNC)
... Mohou se těšit na ro­bo­tic­ké buňky vy­vi­nu­té Pro­fi­kou a na sou­čas­né CNC ob­rá­bě­cí stro­je. Budou pří­tomni tech­ni­ci od CNC stro­jů, ná­stro­jů, upí­na­čů, NC ro­bo­tic­kých stolů, řez­ných ...
Pondělí, 06 Červen 2022
4. Webinář Technická příprava výroby ve virtuálním světě
(Matching tags: PIMPEL,TPV,Webinar,CNC,Výroba)
Pří­pra­va CNC vý­ro­by za­bí­rá spous­tu času, po­dí­vej­te se ve webi­ná­ři firmy Pim­pel, jak od­po­vě­dět na 3 zá­klad­ní otáz­ky: Jaký stroj? Jaké ná­stro­je? Jaké upí­ná­ní? 3D dy­na­mic­ké pro­stře­dí ...
Pondělí, 06 Červen 2022
5. Spolehlivá příprava CNC stroje na odstávku
(Matching tags: Odstávka,Údržba,Stroje,Profika,CNC)
Každý velký stroj časem vy­ža­du­je ge­ne­rál­ní údrž­bu či vý­mě­nu dů­le­ži­tých sou­čás­tek. Firmy také pře­ru­šu­jí pro­voz, ať se jedná o plá­no­va­nou pauzu s na­ří­ze­nou do­vo­le­nou ...
Pátek, 29 Duben 2022
6. Jak si vybrat ten správný CNC stroj
(Matching tags: výběr,Stroje,Profika,Soustružení,Frézování,CNC)
... dříve nebo poz­dě­ji musí in­ves­to­vat do ná­ku­pu CNC stro­je.  ...
Čtvrtek, 24 Únor 2022
7. Hexagon aktualizuje ESPRIT CAM
(Matching tags: Pow­der Bed Fusi­on,PBF,ESPRIT CAM,Hexagon MI,Aditivní výroba,CNC)
CAM soft­ware, který před­sta­vi­la di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon, po­sky­tu­je di­gi­tál­ní ná­stro­je po­třeb­né k pří­pra­vě 3D tiš­tě­ných kom­po­nen­tů pro ...
Úterý, 07 Prosinec 2021
8. Siemens Sinumerik Cup vyhráli studenti z Jeseníku
(Matching tags: Sinumeric Cup,Sinumeric,Siemens,Soutěž,Obrábění,CNC,Studenti)
Ví­tě­zem 8. roč­ní­ku sou­tě­že Si­nu­me­rik Cup, jehož fi­ná­le pro­běh­lo 25. října v praž­ském sídle spo­leč­nos­ti Si­e­mens, se stal dvou­člen­ný tým stu­den­tů ze Střed­ní prů­mys­lo­vé školy ...
Neděle, 31 Říjen 2021
9. Re­nishaw umožňuje pro­gra­mo­vá­ní stro­jů mo­bi­lem
(Matching tags: G-kódy,GoProbe,Sondy,mobilní aplikace,Renishaw,CNC)
CNC ob­rá­bě­cí stro­je jsou běž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem ve vět­ši­ně prů­mys­lo­vých pod­ni­ků. Umožňují efek­tiv­ní vý­ro­bu stále slo­ži­těj­ších a přes­něj­ších dílů. Vy­u­ži­tí všech mož­nos­tí ...
Středa, 04 Srpen 2021
10. Výkonný softwarový nástroj pro Sinumerik One
(Matching tags: Top Speed Plus,Sinumeric,Siemens,CAD/CAM,Obrábění,CNC)
Nová tech­no­lo­gie Top Speed Plus firmy Sie­mens za­jiš­ťu­je větší dy­na­mi­ku CNC fré­zo­vá­ní při spo­leh­li­vém do­dr­že­ní kon­tu­ry. To je dů­le­ži­té zejmé­na pro tří a pě­ti­o­sé si­mul­tán­ní ...
Čtvrtek, 24 Červen 2021
11. Návrh a výroba kybernetického vozidla
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sázavou,Petr Fořt,Projekty,Vzdělávání,CNC)
... který bude ná­sled­ně vy­u­žit pro ří­ze­ní ma­lé­ho ob­rá­bě­cí­ho CNC stro­je.  ...
Čtvrtek, 29 Duben 2021
12. Výroba produktů done-in-one s ESPRIT CAM & KME
(Matching tags: KME,ESPRIT,Webinar,CNC,CAM)
V dneš­ním rych­le se roz­ví­je­jí­cím vý­rob­ním pro­stře­dí je zá­sad­ní vy­tě­žit ze svého za­ří­ze­ní co nej­vyš­ší efek­ti­vi­tu. 25. břez­na ve 19 hodin na­še­ho času se do­zví­te, co KME CNC ...
Pondělí, 22 Březen 2021
13. Novinky v 3E Praha
(Matching tags: Tipy a triky,CAMWorks,3E Praha,Novinky,SURFCAM,Obrábění,CNC)
... při­ná­ší tipy a triky pro Sur­f­cam. Nová verze CAM­Works 2021 při­ná­ší celou řadu vy­lep­še­ní a no­vých funk­cí, které po­má­ha­jí plně vy­u­žít vý­ho­dy CNC stro­jů a urych­lí práci ...
Neděle, 31 Leden 2021
14. Nový český portál F360.cz
(Matching tags: F360.cz,Český portál,Fusion 360,CAD Studio,3D tisk,CNC,Autodesk,CAM,CAD)
... – NEWS. Ať už mo­de­lu­je­te 3D vý­rob­ky, ple­cho­vé díly, elek­tro­ni­ku, vy­rá­bí­te po­mo­cí 3D tisku nebo CNC ob­rá­bě­ní, na­jde­te zde řadu in­for­ma­cí tý­ka­jí­cích se této po­pu­lár­ní apli­ka­ce. ...
Středa, 20 Leden 2021
15. Hexagon kupuje D.P. Technology Corp.
(Matching tags: D.P. Technology,Hexagon,ESPRIT,Strojírenství,CNC,CAM)
... třídu CNC stro­jů, po­sky­tu­je vy­so­ce vý­kon­né pro­gra­mo­vá­ní, op­ti­ma­li­za­ci a si­mu­la­ci CNC pro ši­ro­kou škálu apli­ka­cí přes­né vý­ro­by.  ...
Pondělí, 16 Listopad 2020
16. SolidCAD exponenciálně roste a kupuje AMS 360 Inc.
(Matching tags: Reseler,AMS 360,SolidCAD,Růst,CAD/CAM,Školení,Akvizice,Společnost,CNC,Autodesk)
... 360, Au­to­de­sk Re­seller, se síd­lem ve Wind­so­ru v On­ta­riu v Ka­na­dě. AMS 360 fun­gu­je jako po­sky­to­va­tel ško­le­ní CNC a CAD/CAM ve vý­rob­ním sek­to­ru. Kromě svých od­bor­ných ...
Pondělí, 09 Listopad 2020
17. Digitální dvojče: dokonalý nástroj pro zvýšení bezpečnosti výroby
(Matching tags: Digitální dvojčata,Digitální dvojče,Tebis,Simulace,CAM/CAD,CNC,CAM)
Di­gi­tál­ní dvoj­če. Je­den z tren­do­vých ter­mí­nů dneš­ní do­by ve vý­ro­bě nás­tro­jů a fo­rem. Co však zna­me­ná di­gi­tál­ní dvoj­če ve vý­ro­bě? Po­ten­ci­ál to­ho­to kon­cep­tu je mi­mo­řád­ný ...
Pátek, 23 Říjen 2020
18. ARKANCE SYSTEMS přebírá belgický 4DCAM
(Matching tags: CAD Studio,Arkance Systems,Itannex,CAD/CAM,CNC,4DCAM,Akvizice)
... svoji ve­dou­cí po­zi­ci nejen v ob­las­ti CAD a BIM, ale i v dis­tri­buci CAM tech­no­lo­gií a CNC slu­žeb v Ev­ro­pě. Bel­gic­ký 4DCAM má více než 20le­tou zku­še­nost s im­ple­men­ta­ce­mi ...
Úterý, 22 Září 2020
19. CGTech uvádí VERICUT v9.1 s vylepšenými CNC simulacemi
(Matching tags: v9.1,CGTech,Vericut,NC programy,Obrábění,Simulace,CNC,CAM)
Ve­ricut 9.1 opět zvy­šu­je laťku pro CNC si­mu­la­ce ně­ko­li­ka no­vý­mi špič­ko­vý­mi funk­ce­mi, které zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu a umožňují uži­va­te­lům udě­lat více za krat­ší dobu. Nové mož­nos­ti ...
Pátek, 07 Srpen 2020
20. Webinář HP Přeměna kovových dílů na plastové
(Matching tags: HP 3D,HP MJF,Webinar,Technologie,3D tisk,CNC)
... plas­to­vý­mi s po­mo­cí tech­no­lo­gie 3D tisku HP MJF. Ta může po­mo­ci k pro­duk­ci vět­ší­ho množ­ství dílů, v krat­ším čase a s niž­ší­mi ná­kla­dy ve srov­ná­ní s CNC ...
Pondělí, 01 Červen 2020
21. Servisní balíček 2 pro BobCAD-CAM V32
(Matching tags: V32,Service Pack 2,CAM,Software,CNC,Aktualizace,BobCAD-CAM,CAD-CAM)
Tato druhá ak­tu­a­li­za­ce pro Bob­CAD-CAM V32 za­hr­nu­je vy­lep­še­ní v ob­las­ti CAD a na­sta­ve­ní a opra­vy u vše­o­bec­né­ho CAD a CAM, fré­zo­vá­ní, sou­stru­že­ní, drá­to­vé­ho ...
Pondělí, 18 Květen 2020
22. Voices of Industry – Pavel Rak ml. (Macmatic)
(Matching tags: Strojírenství,Obrábění,CNC,Voices of Industry,Pavel Rak,MACMATIC)
... úsilí ze stra­ny za­kla­da­te­lů spo­leč­nost pře­ko­na­la ob­do­bí krize a po­lo­ži­la zá­klad k dy­na­mic­ké­mu roz­vo­ji, který vy­ús­til v za­lo­že­ní vlast­ní znač­ky pro CNC ob­rá­bě­cí ...
Pátek, 21 Únor 2020
23. Jaké novinky čekají v připravované verzi CAMWorks 2020?
(Matching tags: Novinky,3E Praha Engineering,CNC,CAMWorks 2020,Obrábění.CAD/CAM)
Přijď­te nás na­vští­vit na Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh do Brna 7.–11.10.2019 a zjis­tě­te více. Na­jde­te nás na našem stán­ku 006 pa­vi­lónu P. CA­MWorks, byť no­vá­ček na čes­kém ...
Úterý, 24 Září 2019
24. Digitální budoucnost průmyslu představí na MSV Siemens
(Matching tags: Digitalizace,Brno,MSV,MindSphere,Průmysl,CNC,Siemens)
Ex­po­zi­ce no­vi­nek a ře­še­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu (pavilón P, stá­nek 16) již po jed­na­še­de­sá­té uká­že směr dal­ší­ho vý­vo­je ne­jen v obo­ru ...
Pondělí, 23 Září 2019
25. CADSoftTools vydává CAD .NET ve verzi 14
(Matching tags: dwg,.NET,CAD,CNC,CADSoftTools.CAD .NET.Verze 14)
... pro sle­do­vá­ní a vzdá­le­né mo­ni­to­ro­vá­ní, CNC ob­rá­bě­ní, ex­port dat do CAD for­má­tů, práci s da­ta­bá­ze­mi, sy­s­­té­my sprá­vy do­ku­men­tů apod. No­vá ver­ze knihov­ny pro vý­voj ...
Čtvrtek, 29 Srpen 2019
26. CNC Software představuje Mastercam Quick Part Series
(Matching tags: CNC,Vzdělávání,Obrábění,CAM,Quick Part Series,XAD,CNC software,Mastercam)
Mastercam Quick Part Series jsou v podstatě učební osnovy, které stu­den­ty provedou CAD/CAM/CNC procesem od začátku projektu po do­kon­če­nou část včetně terminologie, technik, aplikací, ...
Pátek, 26 Červenec 2019
27. Desáté narozeniny oslaví firma 4ISP zákaznickými akcemi
(Matching tags: 4ISP,EURAZIO,Modletice,Frézky,Lasery,3D tiskárny,CNC,Strojírenství,Obrábění)
... příštího roku. V těchto dnech nabídne 4ISP novinky ze svého portfolia. Dále představí exponáty předchůdců CNC strojů a výtvory studentů. Firma připravuje zajímavé cenové nabídky jak pro ...
Úterý, 25 Červen 2019
28. CNC nabízí Mastercam 2020 Router
(Matching tags: CNC,Obrábění,Programování,Mastercam,Router,CNC software,2020)
Společnost CNC Software oznámila vydání programu Mastercam 2020 Router, který obsahuje nové funkce pro automatizaci 2D u CNC programování pětiosého obrábění (s možností využití funkce drag and drop u vybrané ...
Úterý, 11 Červen 2019
29. Nejlepší konstruktéři ze středních škol se sejdou v NTM Praha
(Matching tags: Praha,3E Praha Engineering,Střední školy,NTM,Soutěže,4×4 Land Rover,CNC)
O víkendu 22.–23. června organizuje 3E Praha Engineering v Národním technickém muzeu národní finále soutěží 4x4 Land Rover ve školách a Rychlé závodní vozy. Druhá jmenovaná soutěž je ...
Pátek, 07 Červen 2019
30. Menší platforma Ultrasonic pro aditivní výrobu
(Matching tags: Fabrisonic,Ultrasonic,SonicLayer 1200,Aditivní výroba,NASA,ISS,CNC,3D tisk,Hardware)
... vlnami pro sloučení vrs­tev různých kovů (a připojené elektroniky) bez nutnosti tavení, a také se závěrečnou úpravou pomocí tradičního CNC frézování.  ...
Pátek, 31 Květen 2019
31. HCL vydává CAMWorks ve verzi 2019
(Matching tags: Strojírenství,Obrábění,CAM,CNC,Verze 2019,HCL Technologies,CAMWorks)
... řešení pro So­lid­works, jež umožňuje připravit modely pro kovový 3D tisk. CAMWorks poté vygeneruje CNC operace a dráhy nástrojů. Informace o konstrukci, aditivní a subtraktivní výrobě jsou ...
Čtvrtek, 25 Duben 2019
32. Hexagon vydává NCSIMUL 2020.0
(Matching tags: Hexagon,2020.0,NCSIMUL,NC programy,CNC,Simulace)
Simulační software od Hexagon Manufacturing Intelligence vychází ve verzi NCSimul 2020.0. Obráběcí modul zahrnuje novou au­to­ma­ti­za­č­ní funkci s možností správy z různých zařízení, ...
Pátek, 19 Duben 2019
33. Úspora času, kterou přináší NX CAM, se neměří v minutách ani v hodinách, ale v počtu ušetřených směn
(Matching tags: Siemens,PLM,CAM,Software,CNC,Simulace,Telsmith,NX CAM,Webináře)
... pro zpra­co­vá­vá­ní minerálů. Telsmith se usilovně snaží udržet krok s nárůstem objemu prodejů. Pro CNC programátory ve společnosti to znamená provozovat obráběcí centra s největší ...
Neděle, 24 Březen 2019
34. CNC Software oznamuje postprocesor pro Sinumerik
(Matching tags: Mastercam,Sinumeric,4osé frézování,CNC software,CNC,Siemens)
Společnost CNC Software nabízející CAD/CAM software Mastercam, oznámila postprocesor 4osého frézování, který je určen pro stroje s řídícím systémem Sinumerik a byl vyvinut ve spolupráci ...
Čtvrtek, 28 Únor 2019
35. V Siemens Sinumerik Cup mohou letos programovat všichni
(Matching tags: Cup,Sudenti,Sinumeric,CNC,Siemens,Soutěž,Programování)
Siemens Sinumerik Cup, soutěž o putovní pohár pro nejlepší středoškolský tým v oblasti programování CNC strojů, mění po pěti letech pravidla hry. Rostoucí renomé soutěže a zvýšený zájem ...
Čtvrtek, 21 Únor 2019
36. CNC představuje veřejnou beta verzi Mastercam 2020
(Matching tags: Veřejná beta,Mastercam 2020,CNC software,CNC,Obrábění)
Veřejná beta verze Mastercam 2020 je nyní dostupná pro zákazníky s předplatným, od malých firem po ty v žebříčku sta nejlepších podle časopisu Fortune. Bližší informace o zapojení ...
Úterý, 05 Únor 2019
37. CNC obrábění pomocí robotů
(Matching tags: Vzdělávání,Robotika,Siemens,CNC,Webináře,NX CAM,Tecnomatix,PLM Software)
Skutečně mohou roboti nahradit CNC obráběcí centra? CNC obrábění bylo dlouho doménou speciálních obráběcích strojů. Vyvrtávačky, vertikální soustruhy, pětiosá centra s naklápěcími stoly nebo soustruhy ...
Pátek, 25 Leden 2019
38. Rapid Prototyping a použití ve výrobě
(Matching tags: FDM,Rapid,Prototyping,SLS,SLA,DLP,CAD,CNC,3D tisk,CAM,Odlévání)
V dnešní době je kladen veliký důraz na snižování nákladů a zkracování výrobních časů. Při vývoji nového výrobku či zařízení se ve většině případů začíná s prototypem. Od prototypu očekáváte, ...
Úterý, 16 Leden 2018
39. Hexagon oznamuje Production Software
(Matching tags: CNC,CAD/CAM,VERO,Hexagon MI,Production Software,FASys,SPRING Technologies)
... zkušeností do portfolia. SPRING Technologies pak bylo koupeno v roce 2018 a doplnilo portfolio o CNC simulační technologie pro ověření G-kódu a optimalizaci pracovních procesů. ...
Úterý, 08 Leden 2019
40. JETCAM nabízí Expert ve verzi 20.25.00 a JOC v. 3.19
(Matching tags: CNC,Jetcam,Expert,Verze 20.25.00,JOC,Verze 3.19,JET-Cut,Nesting)
Společnost JETCAM oznámila nové verze jak svého softwarového řešení skladby dílců pro CNC technologie děrování a profilování, JETCAM Expert, tak automatizačního softwaru JETCAM Orders Controller (JOC). ...
Pátek, 04 Leden 2019
41. Autodesk nabídne mobilní aditivní výrobu
(Matching tags: Obrábění,CNC,3D tisk,Autodesk,Mobilní aditivní výroba,WAAM,Valk Welding,svařování)
Autodesk je již dlouho velkou součástí odvětví 3D tisku. Jeho software byl použit ve všech oblastech, od automobilového designu až po pro­te­ti­ku, a společnost se přímo podílela ...
Pátek, 14 Prosinec 2018
42. Prism pro tvorbu CNC programů
(Matching tags: Sandvik,Obrábění,CNC,Simulace,Programy,ModuleWorks,Prism)
... spo­lu­pra­cu­jí na vývoji nové generace dotykové programovací technologie pro rychlou tvorbu a simulaci CNC programů. Nová aplikace se jmenuje Prism a na této adrese jsou zveřejňovány ...
Středa, 12 Prosinec 2018
43. CGTech dodává VERICUT ve verzi 8.2.1
(Matching tags: Verze 8.2,Force Turning,Vericut,CGTech,CNC,Simulace,NC programy,Obrábění,CAM)
Vericut verze 8.2.1 obsahuje nový modul pro optimalizaci NC pro­g­ra­mo­vá­ní: Force Turning (česky zhruba silové soustružení). Modul ana­ly­zu­je a optimalizuje řezné podmínky pro dosažení ideální ...
Středa, 05 Prosinec 2018
44. Jednoduchý CAM pro dílenské frézování tam, kde chybí pracovní síla
(Matching tags: CNC,CAM,Autodesk,Soustružení,CAD,Řezání,FeatureCAM,HSM)
... V případě chybějících lidských zdrojů v oblasti CNC programování se nabízí zavedení jednoduchých CAD/CAM systémů u strojů a provádění programování přímo obsluhami.  ...
Pondělí, 08 Leden 2018
45. Stavíme malého průmyslového robota
(Matching tags: Arduino,Inventor,Autodesk,CNC,3D tisk,Robot)
Přiblížit názorně vývojový proces a konstrukci nového výrobku s vysokým podílem řídicí elektroniky a vývoje programového vybavení, a pokud to bude jen trošku možné, celý projekt realizovat individuálně ...
Středa, 03 Leden 2018
46. NX CAM zcela překonává možnosti dřívějšího softwaru
(Matching tags: NX_CAM,Telsmith,CNC,Siemens)
Díky řešení NX CAM bylo za tři a půl měsíce vygenerováno více programů než s využitím jiného systému za 9 měsíců.
Úterý, 02 Leden 2018
47. Aditivní technologie Dot Forming od Mitsubishi Electric
(Matching tags: Slitiny,Dot Forming,DED,Aditivní,Kovy,Technologie,CNC,3D tisk,CAM,Mitsubishi,Laser,Electric)
Společnost Mitsubishi Electric vyvinula novou technologii pro aditivní tisk, kterou nazývá dot forming (tvarování bodů), díky níž lze využít kom­bi­na­cí laseru, CNC a CAM technologií ve 3D tiskárnách ...
Pátek, 26 Říjen 2018
48. Digital Metal s plně automatizovanou aditivní výrobou
(Matching tags: Automatizace,Binder jetting,Digital Metal,DM P2500,Aditivní výroba,CNC,3D tisk)
... a odstranění prachu pomocí CNC operací.  ...
Pondělí, 15 Říjen 2018
49. VoluMill byl kompletně integrován do ZW3D
(Matching tags: ZW3D,VoluMill,Integrace,Strojírenství,CAD/CAM,CNC,Zkrácení doby cyklu)
... nevyžaduje žádnou zvláštní instalaci. Urychluje jak programování a optimalizaci CNC programu o 50–70 %, tak zvyšuje až o 800 % životnost řezacího nástroje. VoluMill pro ZW3D je dostupný ...
Čtvrtek, 27 Září 2018
50. Nová hybridní 3D tiskárna a CNC stroj od Okumy
(Matching tags: CNC,3D tisk,Obrábění,Okuma,MU-8000V,Laser EX,LMD)
Nový CNC stroj MU-8000V Laser EX od společnosti Okuma kom­bi­nu­je subtraktivní výrobu (kde se materiál odebírá) s technologií laserové aditivní výroby, přesněji laserového navařování (Laser ...
Úterý, 31 Červenec 2018