GFI
Google překladač: English Deutsch
SOLIDWORKS
SUSE

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo covid-19

Celkem nalezeno výsledků : 11.

1. IFA 2020 s inovativním konceptem pro bezprecedentní časy
(Matching tags: Berlín,IFA,2020,COVID-19,Spotřební elektronika,Veletrhy)
Podle vy­já­d­ře­ní or­ga­ni­zá­to­rů bude ob­lí­be­ný ve­letrh IFA Ber­lín po­kra­čo­vat i v roce 2020, ale s novým ino­va­tiv­ním kon­cep­tem, po roz­hod­nu­tí ber­lín­ské vlády za­ká­zat ...
Pátek, 24 Duben 2020
2. Leica tour 2020 on-line
(Matching tags: Novinky,Geodézie,Leica,on-line,Gefos,Laserové skenování,COVID-19,Tour,Geosystémy,BLK2GO)
... za­stá­vek za­sáh­ly do roz­je­té tour vlád­ní opat­ře­ni proti ko­ro­na­vi­ru Covid-19. Na no­vin­ky a akce se tak nyní mů­že­te nyní po­dí­vat z kan­ce­lá­ře nebo do­mo­va.   ...
Pondělí, 06 Duben 2020
3. Český Siemens se zapojil do výroby 3D respirátorů RP95-3D
(Matching tags: 3D tisk,Siemens,COVID-19,Respirátory,Zdravotníci,RP95-3D,ČVUT,Aditivní výroba)
Si­e­mens spo­jil síly s CIIRC při ČVUT a v zá­vo­dě Si­e­mens Elek­tro­mo­to­ry Mo­hel­ni­ce na spe­ci­ál­ní 3D tis­kár­ně denně vy­rá­bí přes 40 ochran­ných re­spi­rač­ních po­lo­ma­sek ...
Úterý, 31 Březen 2020
4. Y Soft přechází na 3D tisk ochranných štítů pro zdravotníky
(Matching tags: 3D tisk,zdravotnictví,Y Soft,COVID-19,Ochranné štíty)
Velká část za­měst­nan­ců Y Softu se pra­vi­del­ně za­po­ju­je do ne­zisko­vých pro­jek­tů a po­má­há, kde se dá. Stej­ný pří­stup za­u­ja­li i k si­tu­a­ci kolem one­moc­ně­ní Covid-19 ...
Čtvrtek, 26 Březen 2020
5. HP zjednodušuje 3D tiskem výrobu pomůcek proti pandemii
(Matching tags: 3D tisk,CIIRC,COVID-19,Koronavirus,Respirátory,HP Inc,Jet Fusion 4200,ČVUT)
Tech­no­lo­gie 3D tisku se stává dů­le­ži­tým po­moc­ní­kem v boji proti ná­ka­ze novým typem ko­ro­na­vi­ru. HP Inc se svými glo­bál­ní­mi part­ne­ry pra­cu­je na zjed­no­du­še­ní vý­ro­by po­třeb­ných ...
Čtvrtek, 26 Březen 2020
6. Také Stratasys vytiskne osobní ochranné prostředky
(Matching tags: 3D tisk,COVID-19,Ochranné štíty,Stratasys,GrabCAD)
... v pon­dě­lí 23. břez­na ce­lo­svě­to­vou mo­bi­li­za­ci svých 3D tis­ko­vých zdro­jů a od­bor­ných zna­los­tí, aby re­a­go­va­la na pan­de­mii Covid-19, do které za­po­ju­je Stra­ta­sys, Grab­CAD, ...
Úterý, 24 Březen 2020
7. Gräbert dává cloudový CAD software do konce května zdarma
(Matching tags: CAD,Software,Zdarma,Gräbert,COVID-19,ARES Kudo,Cloud)
Do konce květ­na se firma Grä­bert roz­hod­la na­bíd­nout bez­plat­ný pří­stup ke svému clou­do­vé­mu ře­še­ní ARES Kudo. Kvůli opat­ře­ním proti ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru Co­vid-19 se mno­ho lidí v sou­čas­né ...
Pondělí, 23 Březen 2020
8. Letecké snímky HxGN Content Programu jako odezva na COVID-19
(Matching tags: GIS,Hexagon,Geosystems,HxGN,COVID-19,Koronavirus,Content Program,WMS-WMTS)
... COVID-19. Or­to­rek­ti­fi­ko­va­né le­tec­ké sním­ky s vy­so­kým roz­li­še­ním mohou první re­spon­den­ti, zdra­vot­nic­ká od­dě­le­ní a GIS od­bor­ní­ci po­u­žít k po­sou­ze­ní ší­ře­ní ...
Pátek, 20 Březen 2020
9. Respirátory 3D tiskem z CIIRC ČVUT
(Matching tags: CIIRC,COVID-19,Koronavirus,Respirátory,3D tisk,ČVUT)
Model re­spi­rá­to­ru pro 3D tisk je před do­kon­če­ním. Tis­ko­vá data bude možné za­slat kam­ko­liv. Na ČVUT do­kon­ču­jí tis­ko­vá da­ta pro vý­ro­bu re­spi­rá­to­rů na 3D tis­kár­nách. Jsou po­u­ži­tel­né ...
Čtvrtek, 19 Březen 2020
10. HANNOVER MESSE 2020 se odkládá na 13.–17. července
(Matching tags: 2020,COVID-19,Odkložení,13.–17. července,Koronavirus,Hannover Messe,Veletrhy)
... se ko­ro­na­vi­ru (Covid-19) od­klá­dá De­ut­sche Messe vý­sta­vu Han­no­ver Messe, pů­vod­ně plá­no­va­nou od 20. do 24. dubna 2020 až na ter­mín od 13. do 17. čer­ven­ce 2020. Zdra­vot­ní úřad re­gi­o­nu ...
Středa, 04 Březen 2020
11. HANNOVER MESSE a situace kolem viru Covid-19
(Matching tags: Hannover Messe,Deutsche Messe,COVID-19,Dr. Jo­che­n Köckle­r,VDMA,ZVEI)
V sou­vis­los­ti s ak­tu­ál­ním ru­še­ním akcí s vel­kou kon­cen­t­ra­cí lidí jako dů­sled­ku ší­ře­ní viru Covid-19 a blí­ží­cím se ter­mí­nem ve­letr­hu Han­no­ver Messe (20.–24. ...
Čtvrtek, 27 Únor 2020