Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo covid-19

Celkem nalezeno výsledků : 22.

1. 3DEXPERIENCE World 2022 opět jen virtuálně
(Matching tags: 3DEXPERIENCE World,2022,COVID-19,Dassault Systemès)
Ještě před několika dny jsem vy­zý­val ty, co mohou, aby se re­gis­tro­va­li na 3DE­x­pe­ri­em­ce World do At­lan­ty. Teď je ale vše úplně jinak. Po­řa­da­te­lé se po peč­li­vém zvá­že­ní roz­hod­li pře­su­nout ...
Pátek, 28 Leden 2022
2. Cestovní pojištění v navigaci Sygic od pojišťovny Union
(Matching tags: Union,COVID-19,Pojištění,Sygic,Android,GPS,Navigace)
Of­fli­ne GPS na­vi­ga­ce Sygic před­sta­vu­je novou služ­bu. Díky spo­lu­prá­ci s po­jiš­ťov­nou Union, čle­nem sku­pi­ny ACHMEA, je novou sou­čás­tí ob­lí­be­né na­vi­gač­ní apli­ka­ce i ces­tov­ní ...
Úterý, 20 Červenec 2021
3. Software Arena sleduje průběh očkování proti covidu-19
(Matching tags: Očkování,COVID-19,Rockwell Automation,ARENA,Software,Simulace)
... oč­ko­va­cích cen­ter v sou­vis­los­ti s one­moc­ně­ním covid-19. Tento soft­ware lze vy­u­ží­vat k sle­do­vá­ní ply­nu­los­ti prů­cho­du pa­ci­en­tů vy­hra­ze­ný­mi pro­sto­ry, per­so­nál­ní ...
Sobota, 17 Červenec 2021
4. Vzniká nová kategorie antivirového respirátoru
(Matching tags: KC Mask,KC Struktur,Respirátory,COVID-19)
Epi­de­mie ko­ro­na­vi­ru za­sáh­la mnoho firem, z nichž ně­kte­ré se pus­ti­ly do ino­va­tiv­ní­ho vý­vo­je ochran­ných pro­střed­ků. Ma­ďar­ská firma KC Struk­tur vy­rá­bě­jí­cí zvu­ko­těs­né oken­ní ...
Čtvrtek, 11 Březen 2021
5. Urychlí pandemie COVID-19 digitalizaci stavebního průmyslu?
(Matching tags: Pla­nRa­dar,Ib­ra­him Imam,COVID-19,Digitalizace,Stavebnictví)
Rok 2020 měl být pře­lo­mo­vým rokem pro di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­ní­ho prů­mys­lu. Přes­to­že pan­de­mie COVID-19 sta­veb­nic­tví ovliv­ni­la, krize po­slou­ží jako ka­ta­ly­zá­tor a na­star­tu­je úspěš­nou ...
Úterý, 17 Listopad 2020
6. Jak 3D tisk chytil příležitost za pačesy
(Matching tags: COVID-19,HP Multi Jet Fusion,3Dees,Hewlett Packard,CIIRC,3D tiskárny,ČVUT,3D tisk)
Dlou­ho­do­bý vý­pa­dek vý­ro­by asij­ských do­da­va­te­lů stá­le ov­liv­ňu­je mno­hé vý­rob­ce kon­co­vých za­ří­ze­ní v Čes­ku. 3D tisk mů­že být ře­še­ním té­to kri­ze. S no­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, ...
Pátek, 09 Říjen 2020
7. Odolnost dodavatelského řetězce: Nabídka & poptávka
(Matching tags: Dodavatelský řetězec,COVID-19,IDC,Dassault Systemès,Delmia,Webinar)
... se sna­žil při­způ­so­bit glo­bál­ní pan­de­mii Covid-19, o tom bylo dobře re­fe­ro­vá­no. Dopad ome­ze­ní na do­da­va­tel­ský ře­tě­zec čás­teč­ně při­spí­val k cel­ko­vé­mu hos­po­dář­ské­mu ...
Středa, 02 Září 2020
8. Tým Smith College vyhrál soutěž CoVent-19
(Matching tags: SmithVent,Massachusetts,Smith College,Ventilátory,CoVent-19,COVID-19,Stratasys,Soutěž)
... ven­ti­lá­to­ru, který by mohl řešit ne­do­stat­ky způ­so­be­né pan­de­mií Covid-19, zejmé­na v roz­vo­jo­vých ze­mích. Jen o tři mě­sí­ce poz­dě­ji tým slo­že­ný z ab­sol­ven­tek in­že­nýr­ství, ...
Čtvrtek, 02 Červenec 2020
9. Webinář živě: Znovuobjevení VR a spolupráce v roce 2020
(Matching tags: PNY,COVID-19,HTC,Webináře,Spolupráce,Nvidia,Virtuální realita,AEC)
Při­poj­te se k živě vy­sí­la­né­mu webi­ná­ři a po­dí­vej­te se, jak NVI­DIA Quadro RTX a HTC spo­ju­jí lidi pro­střed­nic­tvím vir­tu­ál­ní re­a­li­ty (VR). Toto part­ner­ství umož­ňu­je ...
Čtvrtek, 25 Červen 2020
10. Dýchací přístroj pro pacienty s COVID-19 od Panasonicu
(Matching tags: CPAP,Dýchací přístroje,COVID-19,Panasonic,Manufacturing)
... COVID-19. Nou­zo­vý dý­cha­cí pří­stroj typu CPAP (s kon­ti­nu­ál­ním pře­tla­kem v dý­cha­cích cestách) spo­leč­ně na­vrh­li lékař Rhys Tho­mas z ne­moc­ni­ce Glan­gwi­li v Car­marthe­nu ...
Pondělí, 15 Červen 2020
11. DRONE VOLT – Technologie UI pro detekci nošení roušek
(Matching tags: Detekce roušek,AERIALTRONICS,COVID-19,Umělá inteligence,Drone Volt)
... s bojem proti Covid-19 a ochra­nou osob, na­vr­hu­je AI di­vi­ze spo­leč­nos­ti Ae­ri­al­tro­nics ře­še­ní pro de­tek­ci no­še­ní rou­šek, které jsou na ně­kte­rých mís­tech po­vin­né. Při po­u­ži­tí ...
Úterý, 09 Červen 2020
12. IFA 2020 s inovativním konceptem pro bezprecedentní časy
(Matching tags: Veletrhy,IFA,2020,Berlín,COVID-19,Spotřební elektronika)
Podle vy­já­d­ře­ní or­ga­ni­zá­to­rů bude ob­lí­be­ný ve­letrh IFA Ber­lín po­kra­čo­vat i v roce 2020, ale s novým ino­va­tiv­ním kon­cep­tem, po roz­hod­nu­tí ber­lín­ské vlády za­ká­zat ...
Pátek, 24 Duben 2020
13. Leica tour 2020 on-line
(Matching tags: COVID-19,Tour,Geosystémy,BLK2GO,Gefos,Geodézie,Leica,on-line,Novinky,Laserové skenování)
... za­stá­vek za­sáh­ly do roz­je­té tour vlád­ní opat­ře­ni proti ko­ro­na­vi­ru Covid-19. Na no­vin­ky a akce se tak nyní mů­že­te nyní po­dí­vat z kan­ce­lá­ře nebo do­mo­va.   ...
Pondělí, 06 Duben 2020
14. Český Siemens se zapojil do výroby 3D respirátorů RP95-3D
(Matching tags: 3D tisk,Siemens,COVID-19,Respirátory,Zdravotníci,RP95-3D,ČVUT,Aditivní výroba)
Si­e­mens spo­jil síly s CIIRC při ČVUT a v zá­vo­dě Si­e­mens Elek­tro­mo­to­ry Mo­hel­ni­ce na spe­ci­ál­ní 3D tis­kár­ně denně vy­rá­bí přes 40 ochran­ných re­spi­rač­ních po­lo­ma­sek ...
Úterý, 31 Březen 2020
15. Y Soft přechází na 3D tisk ochranných štítů pro zdravotníky
(Matching tags: Y Soft,COVID-19,Ochranné štíty,zdravotnictví,3D tisk)
Velká část za­měst­nan­ců Y Softu se pra­vi­del­ně za­po­ju­je do ne­zisko­vých pro­jek­tů a po­má­há, kde se dá. Stej­ný pří­stup za­u­ja­li i k si­tu­a­ci kolem one­moc­ně­ní Covid-19 ...
Čtvrtek, 26 Březen 2020
16. HP zjednodušuje 3D tiskem výrobu pomůcek proti pandemii
(Matching tags: ČVUT,3D tisk,CIIRC,COVID-19,Koronavirus,Respirátory,HP Inc,Jet Fusion 4200)
Tech­no­lo­gie 3D tisku se stává dů­le­ži­tým po­moc­ní­kem v boji proti ná­ka­ze novým typem ko­ro­na­vi­ru. HP Inc se svými glo­bál­ní­mi part­ne­ry pra­cu­je na zjed­no­du­še­ní vý­ro­by po­třeb­ných ...
Čtvrtek, 26 Březen 2020
17. Také Stratasys vytiskne osobní ochranné prostředky
(Matching tags: Stratasys,GrabCAD,3D tisk,COVID-19,Ochranné štíty)
... v pon­dě­lí 23. břez­na ce­lo­svě­to­vou mo­bi­li­za­ci svých 3D tis­ko­vých zdro­jů a od­bor­ných zna­los­tí, aby re­a­go­va­la na pan­de­mii Covid-19, do které za­po­ju­je Stra­ta­sys, Grab­CAD, ...
Úterý, 24 Březen 2020
18. Gräbert dává cloudový CAD software do konce května zdarma
(Matching tags: Gräbert,CAD,Software,Zdarma,COVID-19,ARES Kudo,Cloud)
Do konce květ­na se firma Grä­bert roz­hod­la na­bíd­nout bez­plat­ný pří­stup ke svému clou­do­vé­mu ře­še­ní ARES Kudo. Kvůli opat­ře­ním proti ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru Co­vid-19 se mno­ho lidí v sou­čas­né ...
Pondělí, 23 Březen 2020
19. Letecké snímky HxGN Content Programu jako odezva na COVID-19
(Matching tags: Hexagon,GIS,Geosystems,HxGN,COVID-19,Koronavirus,Content Program,WMS-WMTS)
... COVID-19. Or­to­rek­ti­fi­ko­va­né le­tec­ké sním­ky s vy­so­kým roz­li­še­ním mohou první re­spon­den­ti, zdra­vot­nic­ká od­dě­le­ní a GIS od­bor­ní­ci po­u­žít k po­sou­ze­ní ší­ře­ní ...
Pátek, 20 Březen 2020
20. Respirátory 3D tiskem z CIIRC ČVUT
(Matching tags: ČVUT,CIIRC,3D tisk,COVID-19,Koronavirus,Respirátory)
Model re­spi­rá­to­ru pro 3D tisk je před do­kon­če­ním. Tis­ko­vá data bude možné za­slat kam­ko­liv. Na ČVUT do­kon­ču­jí tis­ko­vá da­ta pro vý­ro­bu re­spi­rá­to­rů na 3D tis­kár­nách. Jsou po­u­ži­tel­né ...
Čtvrtek, 19 Březen 2020
21. HANNOVER MESSE 2020 se odkládá na 13.–17. července
(Matching tags: 2020,COVID-19,Odkložení,13.–17. července,Koronavirus,Hannover Messe,Veletrhy)
... se ko­ro­na­vi­ru (Covid-19) od­klá­dá De­ut­sche Messe vý­sta­vu Han­no­ver Messe, pů­vod­ně plá­no­va­nou od 20. do 24. dubna 2020 až na ter­mín od 13. do 17. čer­ven­ce 2020. Zdra­vot­ní úřad re­gi­o­nu ...
Středa, 04 Březen 2020
22. HANNOVER MESSE a situace kolem viru Covid-19
(Matching tags: Hannover Messe,Deutsche Messe,COVID-19,Dr. Jo­che­n Köckle­r,VDMA,ZVEI)
V sou­vis­los­ti s ak­tu­ál­ním ru­še­ním akcí s vel­kou kon­cen­t­ra­cí lidí jako dů­sled­ku ší­ře­ní viru Covid-19 a blí­ží­cím se ter­mí­nem ve­letr­hu Han­no­ver Messe (20.–24. ...
Čtvrtek, 27 Únor 2020