Alvao
Vítkovice Cylinders
Google překladač: English Deutsch
Alvao
Alvao

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo covid-19

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. Český Siemens se zapojil do výroby 3D respirátorů RP95-3D
(Matching tags: RP95-3D,Zdravotníci,Respirátory,COVID-19,Aditivní výroba,ČVUT,Siemens,3D tisk)
Si­e­mens spo­jil síly s CIIRC při ČVUT a v zá­vo­dě Si­e­mens Elek­tro­mo­to­ry Mo­hel­ni­ce na spe­ci­ál­ní 3D tis­kár­ně denně vy­rá­bí přes 40 ochran­ných re­spi­rač­ních po­lo­ma­sek ...
Úterý, 31 Březen 2020
2. Y Soft přechází na 3D tisk ochranných štítů pro zdravotníky
(Matching tags: Ochranné štíty,COVID-19,Y Soft,zdravotnictví,3D tisk)
Velká část za­měst­nan­ců Y Softu se pra­vi­del­ně za­po­ju­je do ne­zisko­vých pro­jek­tů a po­má­há, kde se dá. Stej­ný pří­stup za­u­ja­li i k si­tu­a­ci kolem one­moc­ně­ní Covid-19 ...
Čtvrtek, 26 Březen 2020
3. HP zjednodušuje 3D tiskem výrobu pomůcek proti pandemii
(Matching tags: Jet Fusion 4200,HP Inc,Respirátory,Koronavirus,COVID-19,CIIRC,ČVUT,3D tisk)
Tech­no­lo­gie 3D tisku se stává dů­le­ži­tým po­moc­ní­kem v boji proti ná­ka­ze novým typem ko­ro­na­vi­ru. HP Inc se svými glo­bál­ní­mi part­ne­ry pra­cu­je na zjed­no­du­še­ní vý­ro­by po­třeb­ných ...
Čtvrtek, 26 Březen 2020
4. Také Stratasys vytiskne osobní ochranné prostředky
(Matching tags: Ochranné štíty,GrabCAD,Stratasys,3D tisk,COVID-19)
... v pon­dě­lí 23. břez­na ce­lo­svě­to­vou mo­bi­li­za­ci svých 3D tis­ko­vých zdro­jů a od­bor­ných zna­los­tí, aby re­a­go­va­la na pan­de­mii Covid-19, do které za­po­ju­je Stra­ta­sys, Grab­CAD, ...
Úterý, 24 Březen 2020
5. Gräbert dává cloudový CAD software do konce května zdarma
(Matching tags: ARES Kudo,COVID-19,Gräbert,Cloud,Zdarma,Software,CAD)
Do konce květ­na se firma Grä­bert roz­hod­la na­bíd­nout bez­plat­ný pří­stup ke svému clou­do­vé­mu ře­še­ní ARES Kudo. Kvůli opat­ře­ním proti ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru Co­vid-19 se mno­ho lidí v sou­čas­né ...
Pondělí, 23 Březen 2020
6. Letecké snímky HxGN Content Programu jako odezva na COVID-19
(Matching tags: Hexagon,Geosystems,COVID-19,HxGN,Content Program,GIS,WMS-WMTS,Koronavirus)
... COVID-19. Or­to­rek­ti­fi­ko­va­né le­tec­ké sním­ky s vy­so­kým roz­li­še­ním mohou první re­spon­den­ti, zdra­vot­nic­ká od­dě­le­ní a GIS od­bor­ní­ci po­u­žít k po­sou­ze­ní ší­ře­ní ...
Pátek, 20 Březen 2020
7. Respirátory 3D tiskem z CIIRC ČVUT
(Matching tags: Respirátory,Koronavirus,COVID-19,CIIRC,ČVUT,3D tisk)
Model re­spi­rá­to­ru pro 3D tisk je před do­kon­če­ním. Tis­ko­vá data bude možné za­slat kam­ko­liv. Na ČVUT do­kon­ču­jí tis­ko­vá da­ta pro vý­ro­bu re­spi­rá­to­rů na 3D tis­kár­nách. Jsou po­u­ži­tel­né ...
Čtvrtek, 19 Březen 2020
8. HANNOVER MESSE 2020 se odkládá na 13.–17. července
(Matching tags: Hannover Messe,2020,Odkložení,13.–17. července,Veletrhy,Koronavirus,COVID-19)
... se ko­ro­na­vi­ru (Covid-19) od­klá­dá De­ut­sche Messe vý­sta­vu Han­no­ver Messe, pů­vod­ně plá­no­va­nou od 20. do 24. dubna 2020 až na ter­mín od 13. do 17. čer­ven­ce 2020. Zdra­vot­ní úřad re­gi­o­nu ...
Středa, 04 Březen 2020
9. HANNOVER MESSE a situace kolem viru Covid-19
(Matching tags: ZVEI,VDMA,Dr. Jo­che­n Köckle­r,COVID-19,Deutsche Messe,Hannover Messe)
V sou­vis­los­ti s ak­tu­ál­ním ru­še­ním akcí s vel­kou kon­cen­t­ra­cí lidí jako dů­sled­ku ší­ře­ní viru Covid-19 a blí­ží­cím se ter­mí­nem ve­letr­hu Han­no­ver Messe (20.–24. ...
Čtvrtek, 27 Únor 2020