Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo creo

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Krásné vánoce a úspěšný nový rok
(Matching tags: PF 2023,Redakce,Vánoce,Creo,PTC)
Re­dak­ce webu CAD.​cz přeje svým pra­vi­del­ným čte­ná­řům, ob­chod­ním part­ne­rům a všem, kteří ná­hod­ně za­ví­ta­jí na náš web, krás­né a po­koj­né vá­noč­ní svát­ky, stej­ně jako všech­no nej­lep­ší, ...
Úterý, 20 Prosinec 2022
2. TransMagic vydává nové verze pro CATIA, Creo a ACIS
(Matching tags: R12.31.200,Solid Edge,konverze,TransMagic,Creo,CATIA,Data,SolidWorks)
Spo­leč­nost TransMa­gic vy­da­la nové se­sta­ve­ní svého produ­ktu – R12.31.200. Po­ky­ny k in­sta­la­ci na­lez­ne­te v části In­sta­la­ce TransMa­gic R12 SP2 a SP3 na por­tá­lu pod­po­ry. ...
Čtvrtek, 28 Červenec 2022
3. Ohlédnutí za 31. vzdělávací konferencí SUPro 2022
(Matching tags: Wind­chill,AV Engineering,SUPro,Creo,Konference,PTC)
Spo­leč­nost AV En­gi­nee­ring uspo­řá­da­la po delší po­ml­ce svou 31. vzdě­lá­va­cí kon­fe­ren­ci SUPro v ho­te­lu Je­zer­ka na Seči. Hlav­ním té­ma­tem kon­fe­ren­ce bylo před­sta­ve­ní no­vých ...
Úterý, 31 Květen 2022
4. PTC Creators pro začínající podniky
(Matching tags: Startupy,AV Engineering,Creo,CAE,CAM,CAD)
Jak in­for­mu­je na svých webových stránkách spo­leč­nost AV En­gi­nee­ring, pro­gram PTC Cre­a­tors byl vy­vi­nut spe­ci­ál­ně pro za­čí­na­jí­cí pod­ni­ky, po­má­há mla­dým spo­leč­nos­tem vstou­pit ...
Úterý, 11 Leden 2022
5. Datakit vydal verzi 2021.2 převaděčů 2D/3D CAD souborů
(Matching tags: SMG,V2021.2,Konverze dat,Datakit,Revit,Creo,BIM,CAD)
Da­ta­kit vy­dá­vá čtvrt­let­ně ak­tu­a­li­za­ce svých pře­va­dě­čů sou­bo­rů, aby účin­ně pod­po­ro­val nej­no­věj­ší verze CAD a BIM soft­wa­ru na trhu. Ak­tu­a­li­zač­ní ba­lí­ček Da­ta­ki­tu pro ...
Úterý, 27 Duben 2021
6. Jak ověřit efektivitu svého CAD konstrukčního prostředí
(Matching tags: Unite Technology,AV Engineering,Creo,PTC,CAD)
Stu­die z po­sled­ní­ho ob­do­bí pro­ká­za­ly, že vý­rob­ní spo­leč­nos­ti stále ne­vy­tvá­ře­jí do­sta­teč­ný di­gi­tál­ní popis vý­rob­ku. To zvy­šu­je po­ža­dav­ky na změny a úpra­vy vý­rob­ku ...
Úterý, 16 Březen 2021
7. Datakit oznamuje verzi 2021.1 svých převaděčů CAD souborů
(Matching tags: V2021.1,Konverze dat,Datakit,STEP,Siemens NX,Rhino,Revit,Creo,Inventor,CATIA)
Se za­čát­kem le­toš­ní­ho roku 2021 před­sta­vu­je Da­ta­kit novou verzi svého soft­wa­ru. Při­dá­vá novou kni­hov­nu pro čtení for­má­tu FBX, pod­po­ru sou­bo­rů ACIS .asab, pod­po­ru nej­no­věj­ších ...
Středa, 13 Leden 2021
8. Verze 2020.3 softwaru Datakitu pro převod 3D a 2D dat
(Matching tags: V2020.3,Konverze dat,Datakit,STEP,Siemens NX,Rhino,Revit,Creo,Inventor,CATIA)
Da­ta­kit ozna­mu­je do­stup­nost svého soft­wa­ru ve verzi 2020.3 s mnoha no­vý­mi funk­ce­mi. Při­dá­vá pod­po­ru nej­no­věj­ších verzí Catia V6/3DE­x­pe­ri­en­ce, In­ven­tor, Creo Pa­ra­met­ric, ...
Pondělí, 20 Červenec 2020
9. On-line průvodce novými funkcemi Creo 7.0
(Matching tags: Navrhování,Verze 7.0,Creo,CAD,Design,PTC,AV Engineering)
O tom, že nová verze Creo spat­ří svět­lo světa v dubnu 2020 jste se mohli do­číst na webu AV En­gi­nee­rin­gu nebo také v ča­so­pi­se CAD 1/2020 v roz­ho­vo­ru s ob­chod­ním ře­di­te­lem ...
Pátek, 24 Duben 2020
10. Sigmetrix vydává PTC Creo EZ Tolerance Analysis Extension
(Matching tags: Creo,PTC,Nástavba,Rozměry,Tolerance,Sigmetrix)
Ná­stav­ba Creo EZ To­le­ran­ce Ana­ly­sis Ex­tensi­on byla na­vr­že­na tak, aby usnadňovala vy­tvá­ře­ní, sprá­vu a po­dá­vá­ní zpráv o více ana­lý­zách 1D to­le­ran­ce v se­sta­vě. Tento ...
Pondělí, 27 Leden 2020
11. CAD Schroer vydává M4 ISO ve verzi 2.5
(Matching tags: Verze 2.5,Piping,M4 ISO,Výkresy,Creo,Potrubí,CAD Schröer)
M4 ISO Isometrics pro PTC Creo Piping je software určený pro projektování potrubí, jenž nabízí automatickou tvorbu neškálovaných výkresů Piping Isometrics z dat 3D modelu potrubní sítě. Nová verze ...
Pondělí, 14 Leden 2019
12. PTC ohlašuje Creo verze 5.0
(Matching tags: 5.0,Výroba,Koncept,Creo,3D CAD,Software,PTC)
Creo 5.0 je nejnovější verzí 3D CAD softwaru, jenž umožňuje v jednom prostředí navrhovat od konceptu po výrobu. Nabízí pět nových funkcí pro optimalizaci topologie, aditivní a subtraktivní výrobu, ...
Středa, 21 Březen 2018
13. Drawing Validator pro Creo Parametric
(Matching tags: PTC,Creo,API,Elysium,Parametric,Validator,Drawing,ThingWorx)
Společnost Elysium nabídne koncem prosince validátor výkresů Drawing Validator pro software Creo Parametric od PTC. Validátor byl vyvinut ve spolupráci právě s PTC. Využívá sémantické informace získané ...
Čtvrtek, 14 Prosinec 2017
14. Theorem aktualizuje CATIA V5 to Creo View Product
(Matching tags: CATIA V5,View,Aktualizace,Theorem,Product,Publikování,Creo)
Pro Catia V5 to Creo View Product, jeden ze softwarů řady Visualize 3D od společnosti Theorem, vyšly doplňky CGR a Advanced Publishing (vylepšené publikování). Samotný produkt umožňuje publikovat ...
Pátek, 20 Říjen 2017
15. Virtualizace náročných 3D/CAD/SCIENCE aplikací
(Matching tags: CAD,AutoCAD,Creo,CATIA,Virtualizace,Zemax,Mathematica,Science)
Virtualizace znamená, že CAD/3D a ostatní aplikace, výkresy, modely a dokumenty jsou uloženy na serverech, kde i běží. Odtud jsou po síti doručovány na PC, notebook, tablet, smartphone, terminál konstruktéra, ...
Pondělí, 13 Březen 2017
16. Theorem Solutions vydává Visualize 3D Creo-JT ve verzi 19.4
(Matching tags: Překladač,Visualize 3D,Verze 19.4,Theorem Solutions,Creo-JT,Visualization,Jtk,Thisuni,Creo)
Visualize 3D Creo-JT ve verzi 19.4 podporuje Creo 2.0 a 3.0, a také Jtk 8.0.0, rovněž zahrnuje větší vylepšení funkcí pro čtení a zápis dat pro následné zobrazení. Data Creo a JT ...
Úterý, 20 Červen 2017
17. Sigmetrix vydává CETOL 6σ ve verzi 9.1
(Matching tags: CETOL 6σ,Verze 9.1,Sigmetrix,Kontrola,GD&T,PTC,Creo)
Proanalýzu dovolených odchylek vydává firma Sigmetrix nejnovější verzi svého softwaru CETOL 6σ, a to ve verzi 9.1. Novinkou je podpora softwaru PTC Creo, včetně obousměrného propojení s GD&T anotacemi, ...
Čtvrtek, 16 Březen 2017
18. DCS nabízí 3DCS Variation Analyst pro Creo
(Matching tags: DCS,3DCS,Variation,Analyst,Tolerance,CAD,Creo)
Společnost Dimensional Control Systems (DCS) svůj software pro analýzu tolerancí, 3DCS Variation Analyst, vydává i ve verzi pro Creo a její CAD platformu. Software se využívá v automobilovém a leteckém ...
Čtvrtek, 09 Únor 2017
19. M4 ISO Isometrics pro PTC Creo Piping v2.2
(Matching tags: Sítě,PTC,CAD,Creo,Potrubí,v2.2,Isometrics,Piping,Schroer,M4 ISO)
Software M4 ISO Isometrics pro PTC Creo firmy CAD Schroer je určen pro konstrukci potrubních sítí a automatickou tvorbu neškálovaných výkresů Piping Isometrics ze 3D dat modelu v Creo, a to ...
Pondělí, 16 Leden 2017
20. Theorem vydává Creo to Catia 3DExperience Multi-CAD 19.3
(Matching tags: 19.3,konverze,Multi-CAD,3DEXPERIENCE,Theorem,Solutions,Creo,Data,CATIA)
... Creo 2.0 a 3.0, a překvapivě ve spojení s Catia 3DExperience Multi-CAD to Creo (což je produkt pro opačný směr překladů, ale název má stejně dlouhatánský) vzniká z jednosměrného ...
Úterý, 20 Prosinec 2016
21. Aktualizovaný nástroj OpenBoM Management
(Matching tags: BOM,Solid Edge,Inventor,Creo,SolidWorks,CAD,OpenBOM,Kusovník)
Jde o první cloudový správní BOM nástroj, jenž dovoluje výrobním společnostem spravovat a sledovat soupisky materiálů globálně i napříč organizací. Nástroj OpenBoM byl nyní aktualizován ...
Úterý, 06 Prosinec 2016
22. PTC oznamuje Creo 4.0
(Matching tags: Aditivní výroba,ThingWorx,CAD,Creo,PTC,MBD,4.0,Rozšířená realita)
Creo ve verzi 4.0 nabízí nové možnosti internetu věcí, aditivní výroby, rozšířené reality a MBD (Model Based Definition). Creo 4.0 umožňuje inteligentnější navrhování a vyšší produktivitu ...
Pondělí, 21 Listopad 2016
23. Jaká byla konference SUPro 2016
(Matching tags: Mathcad,IoT,Konference,Windchill,Creo,SUPro)
... programu. V tom bude místo pro PTC Creo 3.0, Windchill 11 a jeho Top 11, IoT ve spojitosti s akvizicí ThinkWorx atd. Nechyběla zmínka o připravené konzultační místnost se specialisty na Creo, Mathcad nebo ...
Sobota, 07 Květen 2016
24. Nové ovladače AMD FirePro
(Matching tags: Výkon,15.301.2601.1002,Ovladač,Creo,AMD,CATIA,Grafické karty,FirePro,Siemens NX)
... např. pro produkty Catia, PTC Creo, Siemens NX nebo Solidworks. Podle provedených testů se výkon zvýšil o 31 % u aplikací jako Catia či Siemens NX. A právě testovaný ovladač AMD FirePro ...
Čtvrtek, 21 Červenec 2016
25. Poslední výzva do soutěže Product Design Contest!
(Matching tags: Product,PTC,Soutěž,Creo,Design,Konference,LiveWorx,Boston,Contest)
Jak známo, inspirace se často dostavuje na poslední chvíli. Ale stále je ještě čas, abyste předvedli svou velikost. Zašlete své nejlepší návrhy vytvořené v PTC Creo do 29. dubna 2016 ...
Úterý, 26 Duben 2016
26. CAD Schroer s novinkou pro tvorbu výkresů potrubí
(Matching tags: CAD,PTC,Creo,Potrubí,Isometrics,Piping,Schroer,M4 ISO)
Řešení M4 ISO Isometrics pro PTC Creo Piping je plně integrované v softwaru PTC Creo a jak název napovídá, je určené speciálně pro tvorbu izometrických výkresů potrubí. Usnadňuje automatickou ...
Pátek, 15 Duben 2016
27. Lattice3D Studio ve verzi 14
(Matching tags: Lattice3D,Lattice,XVL,Verze 14,Solid Edge,Technology,Studio,Creo,SolidWorks,CATIA,Software)
... s hlavními 3D CAD řešeními jako Catia, Inventor, Pro/Engineer (Creo), Solid Edge, Solidworks, NX a dalšími. Mezi hlavními novými funkcemi Lattice3D Studia verze 14 najdeme kontrolu návrhu, umožňující ...
Úterý, 01 Březen 2016
28. Chytrý design a výroba u Volkswagenu
(Matching tags: Volkswagen,Design,Strojírenství,PTC,Automobily,Creo)
Pod plechovými křivkami ukrývá Volkswagen oceněný v roce 2015 tajemství. Kromě dalších ocenění získala sedmá generace kompaktního sportovního vozu VW také ocenění Motor Trend Car of the Year ...
Čtvrtek, 23 Duben 2015
29. Aktualizace modulů překladačů SmartCAM v2015
(Matching tags: Software,Data,Obrábění,SolidWorks,CAD,Creo,CNC,SmartCAM,EDM,Pro/E,Překlad,SmartCAMcnc)
Společnost SmartCAMcnc vydává aktualizace všech čtyř modulů překladačů nativních dat SmartCAM v2015. SmartCAM Native Data Translators jsou volitelnými moduly, umožňujícími otevřít nativní CAD modely přímo ...
Pondělí, 13 Červenec 2015
30. Theorem vydává CADverter verze 18
(Matching tags: CAD,Creo,CATIA,CADverter,Theorem,Solutions,Siemens NX,PDF)
... i obousměrná propojení mezi softwary Catia a NX nebo JT, Creo a JT, a také nově Catia, NX, JT a Creo do PDF (pouze jednosměrně). Nové uživatelské rozhraní nabízí množství užitečných ...
Čtvrtek, 18 Červen 2015
31. 25. SUPro v Mikulově a AV Engineering Awards zcela nově
(Matching tags: AV Awards,SUPro,AV Engineering,Uživatelé,Konference,PTC,Creo,2015,Mikulov,Gaůant)
... 2015. Pro účastníky konference je připravena řada novinek v systémech Creo (dříve Pro/Engineer), Windchill, Mathcad a Arbortext od společnosti PTC, které bude prezentovat její dlouholetý český ...
Středa, 22 Duben 2015
32. Top novinky v PTC Creo Parametric 3.0
(Matching tags: CAD,Creo,PTC,Parametric 3.0)
PTC Creo Parametric je 3D parametrický konstrukční systém společnosti PTC. Poskytuje nejširší škálu výkonných a přitom pružných schopností, které vám pomohou řešit vaše nejnaléhavější konstrukční ...
Neděle, 01 Březen 2015
33. Zátěžový test PTC Creo v3.0 od SPECapc
(Matching tags: Creo,Grafika,Hardware,PTC,CPU,SPECaps,3.0Testy,Výkonnost)
Projektová skupina SPECapc vydává nový zátěžový test pro výkon systémů a pracovních stanic nejnovější generace, na nichž běží software PTC Creo 3.0. Zátěžový test nabízí osm technologických postupů, ...
Pátek, 09 Leden 2015
34. Sigmetrix vydává GD&T Advisor 2.3.0 pro Creo
(Matching tags: Tolerance,Advisor,Kótování,2.3.0,Sigmetrix,Creo,PTC,Software,Analýza,GD&T)
... 2.3.0, určenou pro návrhový software Creo od PTC, s podporou nejnovější verze Creo 3.0. GD&T Advisor 2.3.0 nabízí rozšíření o větší podporu stanovení dat z plánů, větší flexibilitu pro ...
Středa, 03 Prosinec 2014
35. Výsledky soutěže AV Awards 2014
(Matching tags: AV Engineering,Awards,AV Awards,Projekty,Výsledky,Soutěž,Creo,PTC)
Jak jsme uvedli již po skončení hodnocení akademiků 22. května 2014, oficiální vyhlášení 13. ročníku prestižní soutěže AV Awards, pořádané firmou AV Engineering, bylo naplánováno do doby konání 24. vzdělávací ...
Pondělí, 30 Červen 2014
36. PTC Creo Elements/Direct v19.0
(Matching tags: Elements,Direct,19.0,PTC,Creo)
Společnost PTC vydala verzi 19.0 svého softwaru pro přímé modelování PTC Creo Elements/Direct. Nová verze přináší vylepšení zvláště v klíčových oblastech modelování, projektování a škálovatelné ...
Úterý, 17 Červen 2014
37. Etrage aktualizuje produkty Windchill
(Matching tags: PTC,Windchill,Creo,Etrage,EasySearch,PDMLink,SmartPDF)
... (PDF, DXF, STEP či IGES) a nabízí možnosti filtrování podle názvu, čísla, kontextu nebo typu objektu. Soubory je pak možné otevřít v CreoView, případně stáhnout do Windchill programů. Etrage ...
Pondělí, 16 Červen 2014
38. CAD Schroer vydává Stheno/Pro v5.2.1
(Matching tags: CAD,PTC,Creo,Schroer,5.2.1,Stheno/Pro,Wildfire)
Společnost CAD Schroer vydala verzi 5.2.1 rýsovacího softwaru Stheno/Pro, určeného pro Pro/Engineer Wildfire a PTC Creo. Stheno/Pro verze 5.2.1 zjednodušuje výměnu dat, zrychluje editaci designu a správu ...
Středa, 28 Květen 2014
39. Akademici vybrali vítěze AV Engineering Awards 2014
(Matching tags: AV Awards,AV Engineering,Awards,Projekty,Soutěž,PTC,Creo)
Ve čtvrtek 22. května proběhlo vyhodnocení už 13. ročníku prestižní soutěže pořádané firmou AV Engineering, prodejcem produktů PTC. Výsledky budou oficiálně oznámeny až na 24. vzdělávací uživatelské konferenci ...
Čtvrtek, 22 Květen 2014
40. Rapid Sheet Metal přichází se SolidQuote
(Matching tags: PTC,SolidWorks,Creo,SolidQuote,Metal,Plech,Rapid,Sheet)
Společnost Rapid Sheet Metal se specializuje na rychlé kovové a plechové prototypy. Nyní uvádí doplněk SolidQuote určený pro SolidWorks, jenž umožňuje konstruktérům přidávat poznámky a záznamy ...
Pondělí, 21 Duben 2014
41. RuleDesigner PDM integrován s Creo
(Matching tags: 3D model,RuleDesigner,Engineering,Solutions,Parametric,PTC,PLM,Creo)
Firma Engineering PLM Solutions oznámila integraci produktu RuleDesigner PDM do Creo Parametric 2.0. Díky této integraci se rozšiřují možnosti spolupráce mezi podniky a managementem ohledně informací ...
Pátek, 21 Březen 2014
42. Startuje 13. ročník soutěže AV Engineering Awards 2014
(Matching tags: AV Engineering,Arbortext,Uživatelé,Windchill,Creo,Soutěž,Mathcad)
AV Engineering Awards, tradiční soutěž uživatelů konstrukčního systému Creo (dříve Pro/Engineer), PLM systému Windchill, technického kalkulátoru Mathcad a systému pro tvorbu technických publikací ...
Pondělí, 03 Březen 2014
43. PTC vydává Mathcad Prime v3.0
(Matching tags: Creo,PTC,Mathcad,Prime,3.0)
PTC Mathcad Prime 3.0 je nejnovější verzí softwaru pro inženýrskou kalkulaci, řešení, analýzu a sdílení znalostní databáze. Nová verze vylepšuje kalkulační schopnosti a nabízí stovky matematických ...
Pátek, 04 Říjen 2013
44. Engineering PLM vydal RuleDesigner PDM Express
(Matching tags: Creo,PLM,PTC,Pro/Engineer,Engineering PLM Solutions,PDM Express,RuleDesigner)
... Pro/Engineer a PTC Creo. Cena je 490 euro za rok a umožňuje vytvořit způsob stejnorodého číslování součástek v krátkém čase, a to díky řízené klasifikaci podle parametrů a automatické ...
Středa, 25 Září 2013
45. Uzávěrka soutěž AV Engineering Awards již 30. dubna!
(Matching tags: PTC,Creo,AV Enginnering,SUPro2013,Awards)
... uživatelů konstrukčního systému Creo (dříve Pro/ENGINEER), PLM systému Windchill, technického kalkulátoru Mathcad a systému pro tvorbu technických publikací Arbortext, vstoupila do svého dvanáctého ročníku. ...
Úterý, 02 Duben 2013
46. Bezplatné PTC Creo licence pro německé školy a univerzity
(Matching tags: Creo,Vzdělávání,PTC,INNEO,Licence)
PTC a její německý partner INNEO prezentují na výstavě didacta 2013, která probíhá v Kolíně nad Rýnem ve dnech 19. - 23 února 2013, softwarový balík PTC Creo Academic Edition. Nejnovější nabídka z Akademického ...
Pátek, 22 Únor 2013
47. Soutěž AV Engineering Awards vstupuje do 12. ročníku
(Matching tags: PTC,Creo,AV Enginnering,SUPro2013,Awards)
Tradiční soutěž uživatelů konstrukčního systému Creo (dříve Pro/ENGINEER), PLM systému Windchill, technického kalkulátoru Mathcad a systému pro tvorbu technických publikací Arbortext – AV Engineering ...
Pátek, 22 Únor 2013
48. Simpoe Plastics bude k dispozici v PTC Creo
(Matching tags: Creo,PTC,Plastic Advisor,Plastics,Simpoe)
... pro PTC Creo zaměřené na plastikářský průmysl, které nahradí rozšíření Plastic Advisor od PTC. Očekává se, že nové rozšíření bude k dispozici spolu s novým vydáním PTC Creo v roce 2013. Stávající uživatelé ...
Čtvrtek, 21 Únor 2013
49. AV Engineering představil AV ScriBatch Tools
(Matching tags: AV Engineering,AV ScriBatch,Tools,Creo,PTC)
AV Engineering představila nový automatizační software pro PTC Creo Parametric (Pro/ENGINEER) – aplikaci AV ScriBatch Tools. Pomocí aplikace AV ScriBatch Tools lze dávkově zpracovat 3D/2D objekty v rámci ...
Pátek, 09 Listopad 2012
50. Mohu si dovolit přejít na Creo?
(Matching tags: Software,CAD,CAM,CAE,Creo)
... Creo.  ...
Čtvrtek, 08 Listopad 2012