Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo drony

Celkem nalezeno výsledků : 30.

1. Amerika hledá ideální dron pro hasiče
(Matching tags: 3D Mapping Challenge,Hasiči,Drony,MRS,FEL,ČVUT)
Vý­vo­já­ři dronů z FEL ČVUT budou ve fi­ná­le sou­tě­žit o mi­li­on do­la­rů. Ce­no­vě do­stup­ný au­to­nom­ně ří­ze­ný vzduš­ný robot s přes­ným ur­čo­vá­ním po­lo­hy a vy­so­ce kva­lit­ním ...
Středa, 27 Březen 2024
2. Inspekce s využitím dronů a umělé inteligence
(Matching tags: Datová analýza,DroneTech,Drony,Energetika,Inspekce,Stavebnictví)
Na český trh při­chá­zí Dro­ne­Tech, firma ex­per­tů na lé­tá­ní s drony a da­to­vou ana­lý­zu, s uni­kát­ní­mi služ­ba­mi v ob­las­ti in­spek­ce v ener­ge­ti­ce, ve sta­veb­nic­tví ...
Čtvrtek, 15 Únor 2024
3. Robotičtí psi a drony součástí bezpečnostního kamerového systému
(Matching tags: Robopsi,Axis Communications,Kamerový systém,Drony,FEL,Bezpečnost,ČVUT)
Axis Com­mu­ni­cati­ons a dva týmy z ka­ted­ry ky­ber­ne­ti­ky Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT na akci ur­če­né pro bez­peč­nost­ní ex­per­ty před­sta­vi­ly in­te­gra­ce au­to­nomních dronů ...
Pondělí, 25 Září 2023
4. FEL ČVUT představila inovace pro vzdušné roboty
(Matching tags: GPS,ČVUT,FEL,MRS,Drony,Kůrovec,Multirobotické systémy,Spoofing)
... tech­no­lo­gií pro drony. Při prak­tic­kých le­to­vých ukáz­kách byla před­ve­de­na tech­no­lo­gie zabraňující ne­přá­tel­ské­mu pře­vze­tí kon­t­ro­ly nad dro­nem for­mou tzv. GPS spo­o­fingu.  ...
Středa, 26 Duben 2023
5. RaDron pomůže záchranným složkám
(Matching tags: Fly4Future,ADVACAM,Detektory,Radioaktivita,RaDron,Drony,FEL,ČVUT)
Pá­t­rá­ní po ztra­ce­ném mi­ni­a­tur­ním zdro­ji ra­di­o­ak­tiv­ní­ho césia 137 do­ká­za­lo před pár týdny vy­tí­žit úřady a zá­chran­né slož­ky v zá­pad­ní Aus­trá­lii. Zdroj ne­bez­peč­né­ho ...
Pondělí, 13 Únor 2023
6. Parker Chomerics chrání drony pomocí stínění EMI
(Matching tags: Přehřátí,Stínění,Par­ker Cho­me­rics,Rušení,EMI,Drony,Ochrana)
Di­vi­ze Par­ker Cho­me­rics před­sta­vi­la nová ře­še­ní na ochra­nu dronů před elek­tro­mag­ne­tic­kým ru­še­ním a pře­hřá­tím. Drony fun­gu­jí­cí v blíz­kos­ti vy­sí­la­čů mo­bil­ní­ho sig­ná­lu, ...
Úterý, 21 Červen 2022
7. Inspekce elektrického vedení drony z FEL ČVUT
(Matching tags: Elektrické vedení,ČEPS,Revize,Drony,FEL,ČVUT)
Silná bouř­ka způ­so­bi­la vý­pad­ky elektři­ny. Z do­bí­je­cích sta­nic umís­tě­ných na sto­žá­rech vy­so­ké­ho na­pě­tí vy­lé­tá sku­pi­na dronů. Pro­le­tí ur­če­nou trasu a je­jich ka­me­ry ...
Pátek, 13 Květen 2022
8. Leica Tour 2022
(Matching tags: Captivate,Leica Tour,Drony,3D skenery,GNSS,Novinky,Gefos)
Po loňské Leica Tour, která se usku­teč­ni­la pouze on­li­ne, chys­tá spo­leč­nost Gefos na jaro 2022 tra­dič­ní trasu, kde se snad se­t­ka­jí po­řa­da­te­lé s účast­ní­ky osob­ně. Jsou při­pra­ve­ny ...
Úterý, 28 Prosinec 2021
9. CareAR představila poslední novinky z rozšířené reality
(Matching tags: CraftAR,CareAR,Drony,Rozšířená realita,Xerox)
Spo­leč­nost Ca­reAR ne­dáv­no ozná­mi­la ně­ko­lik no­vi­nek ve svém port­fo­liu – spuš­tě­ní Ca­reAR In­struct, akvi­zi­ci plat­for­my CraftAR nebo pod­po­ru dronů. Ca­reAR, dce­ři­ná spo­leč­nost Xe­ro­xu, ...
Pátek, 10 Prosinec 2021
10. Technologie z Brna ztrojnásobí dolet dronů
(Matching tags: RDR-84K,BVLOS,Honeywell,Drony,Technologie)
Spo­leč­nost Ho­ney­well vy­ví­jí novou tech­no­lo­gii pro lehké drony, která ztroj­ná­so­bí je­jich dolet při nižší míře za­po­je­ní ope­rá­to­ra do prů­bě­hu letu. Za­tím­co běžné drony této třídy po­u­ží­va­jí ...
Úterý, 24 Srpen 2021
11. Konstrukce, výroba a analýzy malého čtyřrotorového dronu
(Matching tags: Žďár nad Sá­za­vou,VOŠ a SPŠ,Drony,Výuka,3D tisk,FEM)
Sou­čás­tí le­toš­ní, ne pří­liš tra­dič­ní výuky, bylo také hle­dá­ní za­jí­ma­vých témat pro pro­jek­to­vou on-line výuku. Je­jich cílem bylo nejen vy­svět­lit od­bor­nou pro­ble­ma­ti­ku, ale také ná­zor­ně ...
Středa, 30 Červen 2021
12. Webinář Jak s drony vydělávat
(Matching tags: DronPro,Drony,Semináře,Vzdělávání)
Ve čtvr­tek 27. května po­řá­dá Dron­Pro on-line se­mi­nář Jak vy­dě­lat s drony maj­lant a ještě má pořád volná místa. Víte, že více než po­lo­vi­na lidí utra­tí za tech­ni­ku i sta­ti­sí­ce ...
Pondělí, 24 Květen 2021
13. DJI Air 2S – kvalita obrazu a letový výkon
(Matching tags: OcuSync,MasterShots,Air 2S,Drony,DJI)
DJI uved­la na trh dron DJI Air 2S, nový stan­dard pro po­ři­zo­vá­ní ne­u­vě­ři­tel­ných sním­ků a 5.4K videa. Tento pře­nos­ný ka­me­ro­vý dron je ře­še­ní typu „vše v jed­nom“, které na­bí­zí ...
Čtvrtek, 15 Duben 2021
14. Efektivitu inspekcí stavenišť zvyšuje živý přenos drony
(Matching tags: Sítě 5G,Telia,Ericsson,Drony,Inspekce,Stavebnictví)
... v po­sled­ních le­tech stá­va­jí drony, mož­nos­ti je­jich vy­u­ži­tí jsou ale stále li­mi­to­va­né. Švéd­ská te­le­ko­mu­ni­kač­ní spo­leč­nost Telia se spo­ji­la se spo­leč­nos­tí Erics­son a spouš­tě­jí ...
Čtvrtek, 11 Březen 2021
15. Souboj závodního dronu DJI s Nissanem GT-R Nismo
(Matching tags: Nissan,FPV,DronPro,Drony,DJI,Hardware)
Při pří­le­ži­tos­ti uve­de­ní dlou­ho oče­ká­va­né­ho zá­vod­ní­ho dronu od spo­leč­nos­ti DJI firma Dron­Pro zor­ga­ni­zo­va­la závod dronu se spor­ťá­kem Nissan GT-R Nismo. Po­ko­chej­te se ex­klu­ziv­ní­mi ...
Pondělí, 08 Březen 2021
16. Dronald poradí s registrací a pravidly pro létání dronů
(Matching tags: Dronetag,Dronald,Drony,ŘLP ČR,Legislativa,Registrace)
Od 31. pro­sin­ce za­ča­la pla­tit nová pra­vi­dla pro pro­voz dronů. Startup Dro­ne­tag proto spo­leč­ně s Ří­ze­ním le­to­vé­ho pro­vo­zu ČR vy­vi­nul apli­ka­ci Dro­nald – chyt­ré­ho prů­vod­ce, ...
Pondělí, 04 Leden 2021
17. Budoucnost komerčních dronů na AirWorks 2020 podle DJI
(Matching tags: Drony,Shell,DJI,LiDAR,SDK,GIS)
... a po­má­ha­la jim sle­do­vat nové ná­ro­ky na so­ci­ál­ní a fy­zic­ké distan­co­vá­ní při ros­tou­cí po­tře­bě kri­tic­kých slu­žeb, např. pomocí bez­kon­takt­ní kon­t­ro­ly pro­vá­dě­né drony. ...
Středa, 26 Srpen 2020
18. Firmám s drony pomáhá český Dronetag
(Matching tags: Letový provoz,Dronetag,Drony,Legislativa)
... s ostat­ní­mi. Mo­bil­ní apli­ka­ce au­to­ma­tic­ky za­jis­tí na­hlá­še­ní letu úřa­dům. V sou­čas­nos­ti nejsou drony vy­ba­ve­ny pro vzá­jem­nou ko­or­di­na­ci ve vzduš­ném pro­sto­ru.  ...
Středa, 05 Srpen 2020
19. DV CONTROL– nová aplikace pro pilotování dronů
(Matching tags: DV CONTROL,Drony,Drone Volt,Hercules,ovládání,mobilní aplikace)
Drone Volt, ex­pert na umě­lou in­te­li­gen­ci a pro­fe­si­o­nál­ní vý­rob­ce ci­vil­ních dronů, před­sta­vu­je svou novou sadu DV Con­t­rol, ná­stroj vě­no­va­ný pi­lo­to­vá­ní dronů řady Her­cu­les. ...
Čtvrtek, 23 Červenec 2020
20. Autonomní dron mapuje 3D modely městského prostředí
(Matching tags: Exyn Technologies,Obrana,Raytheon,Autonomní,Drony,Mapování,3D modely,Města)
Prů­mys­lo­vá spo­leč­nost Ra­y­the­on (Wal­tham, Massa­chusetts), do­da­va­tel obran­ných ře­še­ní, a le­tec­ká ro­bo­tic­ká spo­leč­nost Exyn Tech­no­lo­gies (Fi­la­del­fie, Pen­syl­vá­nie) spo­leč­ně ...
Pátek, 24 Leden 2020
21. Nová verze dronu HE­LI­PLA­NE
(Matching tags: Drone Volt,Drony,Hardware,Fotogrammetrie,HELIPLANE,v.2,Dozor)
Drone Volt, za­ve­de­ný od­bor­ník na umě­lou in­te­li­gen­ci a vý­rob­ce pro­fe­si­o­nál­ních ci­vil­ních bez­pi­lot­ních le­tou­nů, ozná­mil vy­dá­ní no­vé ver­ze svého dronu He­li­pla­ne v.2. ...
Středa, 07 Srpen 2019
22. Do boje s kůrovcem se zapojily drony a software Unicornu
(Matching tags: Projekt,Kůrovec,Lesy,KRNAP,ČZU Praha,Unicorn,Drony,Stromy)
Společnost Unicorn Systems se podílí na vývoji aplikace, která majitelům či správcům lesů umožní detekci stromů napadených lýkožroutem smr­ko­vým (kůrovcem). Díky aplikaci, na které se dále ...
Pátek, 07 Červen 2019
23. Řada dronů Mavic 2 se dvěma variantami kamery
(Matching tags: Hardware,Mavic 2,Mavic 2 Pro,Mavic 2 Zoom,Hasselblad,Mavic Pro,DJI,Drony)
DJI představil 23. srpna novou éru kamerových dronů dvěma přírůstky do své slavné série Mavic – Mavic 2 Pro, první dron na světě s in­te­g­ro­va­nou kamerou Hasselblad s 1" senzorem a Mavic ...
Pátek, 24 Srpen 2018
24. Dohoda Skycatch a DJI o dodávce dronů pro Komatsu
(Matching tags: Stavebnictví,Skycatch,Explorer1,Komatsu,DJI,Drony,3D mapy,Těžařství)
Společnosti Skycatch a DJI rozšířily své partnerství o výrobu a do­dá­v­ku flotily vysoce přesných průmyslových dronů pro společnost Ko­ma­t­su Smart Construction. Každý dron je vyroben ...
Úterý, 27 Březen 2018
25. Systém na přesné měření radiace pomocí dronu je z Třebíče
(Matching tags: Měření,GPS,GIS,Drony,NUVIA,Radiace,DRONES-G,BRUS,Vinci)
Přesně, rychle a levně. To jsou tři hlavní aspekty pětiletého vývoje třebíčské firmy Nuvia. Ta vyvinula monitorovací systém, který dokáže ve spojení s dronem velmi rychle a přesně určit ...
Pondělí, 12 Únor 2018
26. Uhlíkové vlákno posílené polyamidem 12 od Omni3D
(Matching tags: Uhlíkové vlákno,Polyamid 12,CF-PA-12,ABS-42,Drony,OMNI3D,Automobily)
Pro 3D tisk metodou FFF vyvinula polská firma Omni3D nové uhlíkové vlákno CF-PA-12. Jde o vysoce pevný materiál, který má údajně dobré nízké smrštění a skvělou tuhost. Jde o kompozit založený ...
Neděle, 11 Únor 2018
27. 3DR aktualizuje Site Scan
(Matching tags: DJI,Drony,Field,3DR,Site Scan,Manager,Aktualizace,Skenování)
Čtyři nové funkce jsou nyní dostupné v softwaru Site Scan, a to jak v Site Scan Field, mobilní aplikaci pro plánování letů, tak Site Scan Manager, internetové aplikaci pro snadnější sběr, zpracování ...
Neděle, 10 Prosinec 2017
28. Spolupráce Viewpoint a DroneDeploy na využití dronů
(Matching tags: Viewpoint,DroneDeploy,DJI,Drony,Stavebnictví,Spolupráce,Team)
... s daty z jakéhokoliv dronu a nabízí automatický let pro drony DJI. Stačí vyznačit hranice mapování a dron vzlétne, proletí danou trasu, zachytí snímky a následně sám přistane. ...
Pátek, 27 Říjen 2017
29. Measure nabízí využití dronů pro oblast AEC
(Matching tags: Measure,Drony,Stavebnictví,AEC,Architektura)
... místě, monitorování a dokumentaci projektu nebo měření zásob a zemních prací. Drony dále umožní průzkumy před zahájením samotných staveb a zajištění leteckých snímků a jejich srovnání ...
Sobota, 07 Říjen 2017
30. 3DR přichází s Perimeter Scanem pro skenování drony
(Matching tags: Scan,3DR,3D Robotics,Perimeter,Drony,Stavebnictví,Skenování,Architektura)
... průmyslu s drony jde o první mód svého druhu, jenž umožňuje profesionálním projektantům z oblasti architektury a stavebnictví zachytit během autonomních letů dronů kolmé i šikmé ...
Neděle, 28 Květen 2017