Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo drony

Celkem nalezeno výsledků : 21.

1. Technologie z Brna ztrojnásobí dolet dronů
(Matching tags: RDR-84K,BVLOS,Honeywell,Drony,Technologie)
Spo­leč­nost Ho­ney­well vy­ví­jí novou tech­no­lo­gii pro lehké drony, která ztroj­ná­so­bí je­jich dolet při nižší míře za­po­je­ní ope­rá­to­ra do prů­bě­hu letu. Za­tím­co běžné drony této třídy po­u­ží­va­jí ...
Úterý, 24 Srpen 2021
2. Konstrukce, výroba a analýzy malého čtyřrotorového dronu
(Matching tags: Žďár nad Sá­za­vou,VOŠ a SPŠ,Drony,Výuka,3D tisk,FEM)
Sou­čás­tí le­toš­ní, ne pří­liš tra­dič­ní výuky, bylo také hle­dá­ní za­jí­ma­vých témat pro pro­jek­to­vou on-line výuku. Je­jich cílem bylo nejen vy­svět­lit od­bor­nou pro­ble­ma­ti­ku, ale také ná­zor­ně ...
Středa, 30 Červen 2021
3. Webinář Jak s drony vydělávat
(Matching tags: DronPro,Drony,Semináře,Vzdělávání)
Ve čtvr­tek 27. května po­řá­dá Dron­Pro on-line se­mi­nář Jak vy­dě­lat s drony maj­lant a ještě má pořád volná místa. Víte, že více než po­lo­vi­na lidí utra­tí za tech­ni­ku i sta­ti­sí­ce ...
Pondělí, 24 Květen 2021
4. DJI Air 2S – kvalita obrazu a letový výkon
(Matching tags: OcuSync,MasterShots,Air 2S,Drony,DJI)
DJI uved­la na trh dron DJI Air 2S, nový stan­dard pro po­ři­zo­vá­ní ne­u­vě­ři­tel­ných sním­ků a 5.4K videa. Tento pře­nos­ný ka­me­ro­vý dron je ře­še­ní typu „vše v jed­nom“, které na­bí­zí ...
Čtvrtek, 15 Duben 2021
5. Efektivitu inspekcí stavenišť zvyšuje živý přenos drony
(Matching tags: Sítě 5G,Telia,Ericsson,Drony,Inspekce,Stavebnictví)
... v po­sled­ních le­tech stá­va­jí drony, mož­nos­ti je­jich vy­u­ži­tí jsou ale stále li­mi­to­va­né. Švéd­ská te­le­ko­mu­ni­kač­ní spo­leč­nost Telia se spo­ji­la se spo­leč­nos­tí Erics­son a spouš­tě­jí ...
Čtvrtek, 11 Březen 2021
6. Souboj závodního dronu DJI s Nissanem GT-R Nismo
(Matching tags: Nissan,FPV,DronPro,Drony,DJI,Hardware)
Při pří­le­ži­tos­ti uve­de­ní dlou­ho oče­ká­va­né­ho zá­vod­ní­ho dronu od spo­leč­nos­ti DJI firma Dron­Pro zor­ga­ni­zo­va­la závod dronu se spor­ťá­kem Nissan GT-R Nismo. Po­ko­chej­te se ex­klu­ziv­ní­mi ...
Pondělí, 08 Březen 2021
7. Dronald poradí s registrací a pravidly pro létání dronů
(Matching tags: Dronetag,Dronald,Drony,ŘLP ČR,Legislativa,Registrace)
Od 31. pro­sin­ce za­ča­la pla­tit nová pra­vi­dla pro pro­voz dronů. Startup Dro­ne­tag proto spo­leč­ně s Ří­ze­ním le­to­vé­ho pro­vo­zu ČR vy­vi­nul apli­ka­ci Dro­nald – chyt­ré­ho prů­vod­ce, ...
Pondělí, 04 Leden 2021
8. Budoucnost komerčních dronů na AirWorks 2020 podle DJI
(Matching tags: Drony,Shell,DJI,LiDAR,SDK,GIS)
... a po­má­ha­la jim sle­do­vat nové ná­ro­ky na so­ci­ál­ní a fy­zic­ké distan­co­vá­ní při ros­tou­cí po­tře­bě kri­tic­kých slu­žeb, např. pomocí bez­kon­takt­ní kon­t­ro­ly pro­vá­dě­né drony. ...
Středa, 26 Srpen 2020
9. Firmám s drony pomáhá český Dronetag
(Matching tags: Letový provoz,Dronetag,Drony,Legislativa)
... s ostat­ní­mi. Mo­bil­ní apli­ka­ce au­to­ma­tic­ky za­jis­tí na­hlá­še­ní letu úřa­dům. V sou­čas­nos­ti nejsou drony vy­ba­ve­ny pro vzá­jem­nou ko­or­di­na­ci ve vzduš­ném pro­sto­ru.  ...
Středa, 05 Srpen 2020
10. DV CONTROL– nová aplikace pro pilotování dronů
(Matching tags: DV CONTROL,Drony,Drone Volt,Hercules,ovládání,mobilní aplikace)
Drone Volt, ex­pert na umě­lou in­te­li­gen­ci a pro­fe­si­o­nál­ní vý­rob­ce ci­vil­ních dronů, před­sta­vu­je svou novou sadu DV Con­t­rol, ná­stroj vě­no­va­ný pi­lo­to­vá­ní dronů řady Her­cu­les. ...
Čtvrtek, 23 Červenec 2020
11. Autonomní dron mapuje 3D modely městského prostředí
(Matching tags: Obrana,Raytheon,Drony,Autonomní,Exyn Technologies,3D modely,Města,Mapování)
Prů­mys­lo­vá spo­leč­nost Ra­y­the­on (Wal­tham, Massa­chusetts), do­da­va­tel obran­ných ře­še­ní, a le­tec­ká ro­bo­tic­ká spo­leč­nost Exyn Tech­no­lo­gies (Fi­la­del­fie, Pen­syl­vá­nie) spo­leč­ně ...
Pátek, 24 Leden 2020
12. Nová verze dronu HE­LI­PLA­NE
(Matching tags: Hardware,Fotogrammetrie,Drone Volt,Drony,HELIPLANE,v.2,Dozor)
Drone Volt, za­ve­de­ný od­bor­ník na umě­lou in­te­li­gen­ci a vý­rob­ce pro­fe­si­o­nál­ních ci­vil­ních bez­pi­lot­ních le­tou­nů, ozná­mil vy­dá­ní no­vé ver­ze svého dronu He­li­pla­ne v.2. ...
Středa, 07 Srpen 2019
13. Do boje s kůrovcem se zapojily drony a software Unicornu
(Matching tags: Drony,Unicorn,Kůrovec,Lesy,KRNAP,ČZU Praha,Projekt,Stromy)
Společnost Unicorn Systems se podílí na vývoji aplikace, která majitelům či správcům lesů umožní detekci stromů napadených lýkožroutem smr­ko­vým (kůrovcem). Díky aplikaci, na které se dále ...
Pátek, 07 Červen 2019
14. Řada dronů Mavic 2 se dvěma variantami kamery
(Matching tags: Hardware,DJI,Drony,Mavic Pro,Mavic 2,Mavic 2 Pro,Mavic 2 Zoom,Hasselblad)
DJI představil 23. srpna novou éru kamerových dronů dvěma přírůstky do své slavné série Mavic – Mavic 2 Pro, první dron na světě s in­te­g­ro­va­nou kamerou Hasselblad s 1" senzorem a Mavic ...
Pátek, 24 Srpen 2018
15. Dohoda Skycatch a DJI o dodávce dronů pro Komatsu
(Matching tags: Těžařství,DJI,Drony,Skycatch,Explorer1,Komatsu,Stavebnictví,3D mapy)
Společnosti Skycatch a DJI rozšířily své partnerství o výrobu a do­dá­v­ku flotily vysoce přesných průmyslových dronů pro společnost Ko­ma­t­su Smart Construction. Každý dron je vyroben ...
Úterý, 27 Březen 2018
16. Systém na přesné měření radiace pomocí dronu je z Třebíče
(Matching tags: GIS,GPS,Drony,Vinci,NUVIA,Radiace,DRONES-G,BRUS,Měření)
Přesně, rychle a levně. To jsou tři hlavní aspekty pětiletého vývoje třebíčské firmy Nuvia. Ta vyvinula monitorovací systém, který dokáže ve spojení s dronem velmi rychle a přesně určit ...
Pondělí, 12 Únor 2018
17. Uhlíkové vlákno posílené polyamidem 12 od Omni3D
(Matching tags: Drony,OMNI3D,Uhlíkové vlákno,Polyamid 12,CF-PA-12,ABS-42,Automobily)
Pro 3D tisk metodou FFF vyvinula polská firma Omni3D nové uhlíkové vlákno CF-PA-12. Jde o vysoce pevný materiál, který má údajně dobré nízké smrštění a skvělou tuhost. Jde o kompozit založený ...
Neděle, 11 Únor 2018
18. 3DR aktualizuje Site Scan
(Matching tags: Aktualizace,Manager,DJI,Drony,Field,3DR,Site Scan,Skenování)
Čtyři nové funkce jsou nyní dostupné v softwaru Site Scan, a to jak v Site Scan Field, mobilní aplikaci pro plánování letů, tak Site Scan Manager, internetové aplikaci pro snadnější sběr, zpracování ...
Neděle, 10 Prosinec 2017
19. Spolupráce Viewpoint a DroneDeploy na využití dronů
(Matching tags: DJI,Drony,Viewpoint,DroneDeploy,Team,Spolupráce,Stavebnictví)
... s daty z jakéhokoliv dronu a nabízí automatický let pro drony DJI. Stačí vyznačit hranice mapování a dron vzlétne, proletí danou trasu, zachytí snímky a následně sám přistane. ...
Pátek, 27 Říjen 2017
20. Measure nabízí využití dronů pro oblast AEC
(Matching tags: AEC,Stavebnictví,Architektura,Measure,Drony)
... místě, monitorování a dokumentaci projektu nebo měření zásob a zemních prací. Drony dále umožní průzkumy před zahájením samotných staveb a zajištění leteckých snímků a jejich srovnání ...
Sobota, 07 Říjen 2017
21. 3DR přichází s Perimeter Scanem pro skenování drony
(Matching tags: Drony,3DR,3D Robotics,Perimeter,Stavebnictví,Skenování,Architektura,Scan)
... průmyslu s drony jde o první mód svého druhu, jenž umožňuje profesionálním projektantům z oblasti architektury a stavebnictví zachytit během autonomních letů dronů kolmé i šikmé ...
Neděle, 28 Květen 2017