Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo dwg

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Koncern Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN) nahradil AutoCAD programem GstarCAD
(Matching tags: alternativa za AutoCAD,GstarCAD,dwg,AutoCAD,2D CAD,Autodesk)
Program GstarCAD pomůže automobilovému sektoru Spo­leč­nost SE Bord­ne­t­ze – Slo­va­kia s.r.o., se síd­lem v Nitře (his­to­ric­ký název: Volkswagen Elek­tric­ké Sys­témy s.r.o.) je od roku 2006 sou­čás­tí ...
Neděle, 04 Duben 2021
2. M4 PERSONAL v7.0 jednoduše edituje DWG a DXF
(Matching tags: CSG eSERVICES,M4 PERSONAL,Verze 7.0,Editace,DXF,CAD Schröer,dwg,CAD)
... vy­tvá­ře­ní CAD vý­kre­sů v do­mác­nos­tech, ve vzdě­lá­vá­ní a v ma­lých pod­ni­cích. Díky své uni­ver­zál­ní CAD funkč­nos­ti a schop­nos­ti upra­vo­vat DWG a DXF sou­bo­ry se soft­ware ...
Čtvrtek, 28 Leden 2021
3. Nejnovější vydání údržby dostupné pro ActCAD 2021
(Matching tags: ActCAD,DXF,ITC,IntelliCAD,dwg)
... Act­CAD, který je k dis­po­zi­ci v 64­bi­to­vých a 32­bi­to­vých ver­zích, je na­tiv­ní .dwg a .dxf CAD pro­gram po­u­ží­va­ný pro 2D kres­le­ní a 3D mo­de­lo­vá­ní. Act­CAD je ...
Středa, 06 Leden 2021
4. ZWCAD s trvalou licencí ve firmě ASA expert
(Matching tags: dwg,CADservis,ZWCAD,BIMTECH Tools,ASA expert,AutoCAD)
„Pro nás sta­va­ře nejsou kaž­do­roč­ní up­gra­dy tak cenné, proto oce­ňu­je­me mož­nost tr­va­lých li­cen­cí u ZWCAD.“ Ing. Pavel Srkal – ASA ex­pert, a. s. Ze­pta­li jsme se ře­di­te­le os­t­rav­ské ...
Pondělí, 20 Duben 2020
5. Radica nabízí ECAD software Electra Cloud s 30% slevou
(Matching tags: Software,Electra Cloud,Radica,30% sleva,dwg,ECAD,DXF)
Spo­leč­nost Ra­di­ca Soft­ware ozná­mi­la, že na­bí­zí 30% slevu na svůj elek­tric­ký CAD soft­ware Elect­ra Cloud. Sleva je na­bí­ze­na od 23. břez­na do 22. dubna 2020 a platí pouze pro nákup li­cen­cí ...
Pátek, 27 Březen 2020
6. Nejnovější verze platformy EPLAN
(Matching tags: Eplan,dwg,DXF,Makra,Platforma,Verze 2.9,QR kódy)
Od po­lo­vi­ny února je do­stup­ná nová verze plat­for­my EPLAN 2.9. Uži­va­te­lé v ní mohou snad­no vy­tvá­řet QR kódy s hy­per­lin­ko­vý­mi od­ka­zy, které lze ná­sled­ně snad­no otevřít, kde­ko­liv ...
Středa, 19 Únor 2020
7. ODA vydává Drawings SDK 2020 Update 2
(Matching tags: dwg,DGN,ReCap,ODA,Update 2,Drawings SDK 2020,2020u2,RCP)
... s daty .dwg a .dgn. Dra­wings 2020u2 mají plnou pod­po­ru pro sou­bo­ry Au­to­de­sk ReCap, stan­dard­ní for­mát pro mrač­na bodů vlo­že­ná do for­má­tu .dwg. Čle­no­vé ODA nyní mohou vy­tvá­řet ...
Úterý, 04 Únor 2020
8. Vydán MicroSurvey CAD 2020
(Matching tags: Zeměměřičství,2020,Pracovní postupy,CAD,Stavebnictví,dwg,MicroSurvey)
Mic­ro­Sur­vey CAD je CAD a vý­po­čet­ní ba­lí­ček vše v jed­nom, ur­če­ný pro tvor­bu a vý­po­čet pra­cov­ních po­stu­pů. Díky in­te­gro­va­né pod­po­ře sou­bo­rů Au­to­CAD 2018–2020 dwg, ...
Čtvrtek, 05 Prosinec 2019
9. Představuje se BricsCAD Mechanical ve verzi 20
(Matching tags: dwg,Mechanical,Ultimate,Verze 20,3D CAD,Bricscad)
Brics­CAD Me­cha­ni­cal – sou­část sa­dy Brics­CAD Ul­ti­ma­te, pra­cu­jí­cí s DWG for­má­tem – na­bí­zí ve ver­zi 20 nové a roz­ší­ře­né pra­cov­ní po­stu­py pro pří­mé 3D pa­ra­me­t­ric­ké ...
Pátek, 08 Listopad 2019
10. Prohlížení CAD výkresů ve OneDrivu díky AutoCADu
(Matching tags: CAD,Autodesk,AutoCAD,OneDrive,dwg,Prohlížení,Výkresy)
Od břez­na spo­lu­pra­cu­je Micro­soft s tý­mem fir­my Au­to­de­sk na mož­no­s­ti pro­po­je­ní funk­cí Au­to­CA­Du a DWG sou­bo­rů v One­Dri­vu. Od kon­ce zá­ří je ta­to schop­nost ve­řej­ně ...
Středa, 02 Říjen 2019
11. C3D Labs vydává C3D Modeler pro ODA 2019
(Matching tags: Řezy,ODA 2019,SAT,DevCon,Labs,dwg,Modeler,C3D)
... či ex­por­tu do DWG.  ...
Středa, 04 Září 2019
12. CADSoftTools vydává CAD .NET ve verzi 14
(Matching tags: CADSoftTools.CAD .NET.Verze 14,CAD,CNC,dwg,.NET)
CAD .NET pod­po­ru­je Au­to­CAD for­má­ty DWG/DXF, také PLT a jiné CAD for­má­ty a dá se vy­u­žít v řadě ob­las­tí, tře­ba pro prů­mys­lo­vé vý­kre­sy ve všech fá­zích pro­jek­tu, pro­gra­my ...
Čtvrtek, 29 Srpen 2019
13. ODA vydává Drawings SDK 2020
(Matching tags: ODA,ACIS,Open Design Alliance,2020,Drawings SDK,Vývoj aplikací,dwg,DGN)
Open Design Alliance (ODA) oznámila vydání Drawings SDK 2020. Drawings je vývojářská platforma pro stolní, mobilní a internetové aplikace, které pracují s daty DWG a DGN. Verze 2020 dále rozvíjí ...
Středa, 03 Červenec 2019
14. Nová verze Kovoprogu pro třískové obrábění
(Matching tags: Strojírenství,Obrábění,Peška & Brtna,Kovoprog,Verze 4.14,dwg,NURBS,DXF)
... uživatelské prostředí, které se vy­z­na­ču­je intuitivnějším ovládáním a přesunem panelů tlačítek do tzv. ribbonu. Kovoprog 4.14 podporuje import DWG a DXF souborů i s geometrií ...
Úterý, 02 Červenec 2019
15. Vydání ActCAD 2020
(Matching tags: ODA,Vydání,ActCAD 2020,dwg,IntelliCAD,DXF)
ActCAD je software pro rýsování a modelování, jenž umí vytvářet i editovat nativní soubory DWG a DXF (2018 & 2019). Verze ActCAD 2020 je založena na enginu IntelliCAD 9.1 a nabízí ...
Pondělí, 03 Červen 2019
16. CMS IntelliCAD přechází z verze 9.0 na 9.1
(Matching tags: dwg,PDF,ITC,Verze 9.1,CMS IntelliCAD)
Jednou z hlavních novinek verze CMS IntelliCAD 9.1 je možnost připojení digitálních podpisů do souborů DWG a tak je validovat. Dále je zde nový editor bloků, jenž dovoluje i jejich ...
Středa, 15 Květen 2019
17. AutoCAD už ve verzi 2020
(Matching tags: 2020,Box,OneDrive,dwg,CAD,Autodesk,AutoCAD)
... DWG Compare a Purge. DWG Compare umožní díky nové nástrojové liště porovnat dvě verze výkresu bez nutnosti opustit aktuální okno. Nástroj Purge nabízí nově náhled a tlačítko Find Non-Purgeable ...
Pátek, 29 Březen 2019
18. ZWSOFT vydává ZWCAD 2019 SP2
(Matching tags: 2019,dwg,ZWSOFT,PDF,ZWCAD,SP2,CAD)
... do editovatelných CAD entit, u DWG souborů lze přidávat digitální podpis (podporovány jsou formáty DWG2004, DWG2010, DWG2013 a DWG2018) pomocí příkazu DIGITALSIGN, a to i dávkově. Příkaz ...
Sobota, 16 Únor 2019
19. ODA vydává BimNv SDK pro soubory Navisworks
(Matching tags: CAD,BIM,Autodesk,Revit,ODA,Visualize,BimNv,dwg,DGN,SDK,Navisworks,IFC)
Open Design Alliance (ODA), nabízející technologie pro vzájemnou součinnost CAD programů, vydala nové BimNv SDK. Jde o nezávislou sadu nástrojů fungujících napříč platformami, určených pro práci se ...
Středa, 23 Leden 2019
20. ODA vydává Drawings SDK a BIM SDK 2019.2
(Matching tags: ODA,Zdi,Drawings SDK,BIM SDK 2019.2,Stavebnictví,Vývoj,Revit,dwg,DGN,Modelování)
... v DWG a DGN souborech. BIM SDK pak je samostatná sada nástrojů pro vzájemnou spolupráci se soubory Autodesk Revit. Drawings 2019.2 nabízí modelování tvarovaných a otáčecích 3D těles, ...
Středa, 16 Leden 2019
21. Londýnská konference Bricsys 2018
(Matching tags: 2018,dwg,Bricsys,Londýn,Uživatelé,Konference,Bricscad)
... soustředěnou na DWG, s vylepšeními v oblasti BIM a MCAD (třeba modelování kovů a automatická parametrizace).  ...
Středa, 02 Leden 2019
22. Autodesk nabízí pro iPad desktopový engine AutoCAD
(Matching tags: Autodesk,AutoCAD,iPad,Engine,Desktop,dwg)
... je v současné chvíli určená právě pro operační systém iPadů. Uživatelé tak mohou zobrazit nebo editovat DWG soubory nebo CAD výkresy, jež obsahují stovky tisíc objektů, a to stejně rychle jako ...
Úterý, 18 Prosinec 2018
23. Představuje se BricsCAD Mechanical
(Matching tags: dwg,Mechanical,3D Modelování,Výkresy,Dokumentace,Bricscad,Export,Verze 19)
Společnost Bricsys se již dříve rozhodla zlikvidovat mýtus, že systémy založené na DWG se nehodí pro BIM. A je připravena rozbít některé mýty o konstrukci mechanického výrobku. ...
Čtvrtek, 22 Listopad 2018
24. Přichází BricsCAD ve verzi 19
(Matching tags: Verze 19,CUI,Quickdraw,3D BIM,dwg,Bricsys,DGN,Stavebnictví,HVAC,Bricscad)
Mezi novinkami najdeme např. funkci Blockify, která najde opakovanou geo­me­t­rii a automaticky vytvoří bloky pro snížení velikosti DWG sou­bo­rů, nové nástroje pro správu uživatelských nastavení ...
Středa, 14 Listopad 2018
25. Integrace Dropboxu do AutoCADu
(Matching tags: CAD,CAM,CAE,AutoCAD,Webová aplikace,dwg,Dropbox)
Od konce listopadu 2018 budou mít díky nové integraci AutoCADu a Dropboxu uživatelé přístup kdykoliv a odkudkoliv k DWG souborům. Uživatel služby Dropbox bude moci otevřít své DWG soubory ...
Neděle, 11 Listopad 2018
26. Hexagon kupuje Bricsys
(Matching tags: dwg,Bricsys,Hexagon,CAD,BIM,AEC,Stavebnictví,Akvizice,Bricscad)
Hexagon AB posiluje své portfolio pro AEC trh akvizicí společnosti Bricsys, předního vývojáře CAD softwaru, nabízejícího otevřená te­ch­no­lo­gi­c­ká stavební řešení s možností spolupráce již od roku ...
Pátek, 26 Říjen 2018
27. Gstarsoft vydává GstarCAD 2019
(Matching tags: dwg,Gstarsoft,IFC,GstarCAD 2019,CAD,BIM)
... Plat­for­ma na bázi DWG umožňuje spolupráci mezi odděleními a týmy, tak­že mohou inženýři, projektanti a koncipienti spolupracovat na pro­je­k­tech efektivněji a omezit chyby a náklady. ...
Neděle, 30 Září 2018
28. Byly vydány ZWCAD Mechanical a Architecture 2018 SP2
(Matching tags: 2018,ZWMERASECL,dwg,ZWSOFT,Architecture,Mechanical,ZWCAD,SP2,DXF)
... pro stavební a zpra­co­va­tel­ský průmysl. Nabízejí tedy rovněž nové funkce ZWCADu, a to například možnost vytvářet, otevírat a ukládat výkresy v DWG/DXF 2018, dále lze specifikovat ...
Pondělí, 21 Květen 2018
29. BricsCAD Shape pro MacOS je dostupný
(Matching tags: MacOS,BricsCAD Shape,BIM,Dokumentace,Bricscad,dwg,Bricsys)
Po vydání verze pro Windows přichází BricsCAD Shape pro MacOS. Jde o nástroj pro schematické modelování na základě těles, jenž je ke stažení zdarma. Nabízí jednoduché rozhraní, na výběr ...
Středa, 18 Duben 2018
30. DWG Columns pro Explorer 4.1
(Matching tags: 4.1,Columns,Freeware,dwg,Trial,JTB World,Explorer)
Aktuálně vychází DWG Columns pro Explorer ve verzi 4.1 od JTB Worl­du. Novinkou je sloupec DWG Editing Time, který zobrazuje, kolik hodin a minut trvaly editace výkresu. Zobrazují se také mnohé další ...
Úterý, 10 Duben 2018
31. Bricsys představil BricsCAD V18 pro Linux
(Matching tags: dwg,Bricsys,Linux,2D/3D,v18,CAD,BIM,Bricscad)
BricsCAD V18 pro Linux nabízí možnost všeobecného navrhování, mechanického a BIM, přičemž všechna prostředí podporují formát DWG. Díky zjednodušenému rozhraní lze výkresy připravit v řádech minut, ...
Neděle, 08 Duben 2018
32. CorelCAD Mobile pro iOS
(Matching tags: iPhone,iPad,iOS,dwg,CorelCAD,Mobile,Aplikace)
... 2D návrhy, editace a anotace a pro 3D zobrazování, kompatibilní s stolní verzí CorelCAD 2018 pro Windows i Mac. Verze zdarma má zjednodušené prvky, třeba zobrazení DWG souborů ve 2D ...
Pondělí, 26 Březen 2018
33. Cimatron - cesta k usnadnění konstrukce a výroby postupových a transferových lisovacích nástrojů
(Matching tags: CAD,CAM,SolidWorks,CATIA,Cimatron,dwg,STEP,2D/3D,DXF,PTC Creo)
Cimatron je CAD/CAM systém specializovaný na potřeby nástrojáren a nabízí funkce, které výrazně usnadňují celý proces konstrukce a výroby nástroje od nabídky po dodávku. S přihlédnutím k potřebám výrobců ...
Pátek, 04 Srpen 2017
34. Tech Soft 3D vydává HOOPS Communicator 2018
(Matching tags: dwg,Tech Soft 3D,Communicator,HOOPS,IFC,BIM,AEC,Stavebnictví,AutoCAD,2018)
Vývojářský balíček (SDK) HOOPS Communicator umožňuje tvořit projektové aplikace pro využití na internetu. Nová verze 2018 pod­po­ru­je soubory DWG z AutoCADu a mračna bodů potřebná pro AEC ...
Pátek, 26 Leden 2018
35. BricsCAD Shape si zamilujete
(Matching tags: Shape,BIM,Stavebnictví,Architektura,Bricscad,dwg,Prezentace)
BricsCAD Shape je bezplatný 3D nástroj pro koncepční modelování určený architektům a projektantům pro tvorbu návrhů přímo „z hlavy“ a za pochodu. Rovněž jej lze využít jako nástroj ...
Čtvrtek, 25 Leden 2018
36. Teigha Civil, BIM a Drawings ve verzích 4.3.2
(Matching tags: Teigha,Drawings,Revize,Verze 4.3.2,D PDF,API,dwg,Civil,BIM,Autodesk,Revit)
Open Design Alliance (ODA) vydává ve verzích 4.3.2 tři své produkty. Teigha Civil je vývojářský balíček pro 3D soubory Autodesk Civil s možností importu, zobrazení a vytvoření vlastních ...
Středa, 17 Leden 2018
37. MicroSurvey oznamuje dostupnost MicroSurvey CAD 2018
(Matching tags: dwg,Studio,MicroSurvey,Standard,Premium,Basic,Ultimate,CAD 2018)
MicroSurvey Software vydává MicroSurvey CAD 2018. Nové vydání ob­sa­huje podporu souborů DWG od verze AutoCAD 2018 (tabulky ve vý­kresech, eTransmit, Express Tools, editor víceřádkových stylů, ...
Pondělí, 04 Prosinec 2017
38. ZWCAD Mechanical a Architecture ve verzi 2018
(Matching tags: Software,2018,dwg,Architecture,Mechanical,ZWCAD,DXF,DWF)
ZWCAD Mechanical 2018 a ZWCAD Architecture 2018 od ZWSOFTu jsou postaveny na ZWCADu 2018 a obsahují dodatečný strojírenský nebo architektonický modul se specializovanými nástroji ...
Úterý, 07 Listopad 2017
39. Carlson iCAD 2017 pro CAD výkresy
(Matching tags: Software,Carlson,iCAD 2017,CAD výkresy,dwg,IntelliCAD,ITC)
Carlson Software vydává software Carlson iCAD 2017 určený pro CAD výkresy. Carlson iCAD 2017 je program, který podporuje formát DWG a je postavený na jádru IntelliCAD 8.3 od konsorcia IntelliCAD ...
Středa, 27 Září 2017
40. AMC Bridge předvedl VR-Architecture
(Matching tags: dwg,Aplikace,AMC Bridge,CAD,AEC,Stavebnictví,Android,VR-Architecture)
AMC Bridge představuje VR-Architecture, technologickou aplikaci pro Android, jež umožňuje uživatelům převést do DWG pomocí speciálního algoritmu a řešení Teigha Kernel rukou kreslené plány prostorového ...
Pátek, 25 Srpen 2017
41. CADSoftTools vydává Web CAD SDK 12
(Matching tags: AutoCAD,dwg,CADSoftTools,Výkresy,Zobrazení,2018,ASP.NET,Tisky)
Web CAD SDK 12 je nová verze pro ASP.NET ovládání zobrazení DWG a dalších CAD souborů na internetu, intranetu, přes SharePoint a další online technologie s HTML5. Mezi hlavní vylepšení ...
Středa, 16 Srpen 2017
42. CADSoftTools vydává CAD .NET ve verzi 12
(Matching tags: Verze 12,CAD .NET,CAD,dwg,Knihovna,CADSoftTools,.NET,DXF)
CAD .NET 12 je novou verzí knihovny .NET pro práci se soubory DWG, DXF a dalšími CAD soubory. Hlavním vylepšením v této verzi je významně zvýšená rychlost zobrazení GDI+. Lze si toho povšimnout ...
Úterý, 30 Květen 2017
43. IMSI Design vydává TurboCAD Expert 2017
(Matching tags: dwg,Expert,Nástroje,Kompatibilita,DXF,DWF,2017,IMSI Design,TurboCAD)
V produktové řadě TurboCAD společnosti IMSI Design je nově v nabídce TurboCAD Expert 2017. Jde o 2D/3D CAD aplikaci pro stolní počítače s Windows. Software TurboCAD Expert je určen ...
Pondělí, 24 Duben 2017
44. Nový DWG FastView pro mobilní telefony
(Matching tags: FastView,App Store,dwg,GstarCAD,Google Play)
Nová verze aplikace DWG Fastview for Mobile (jak ve verzi pro Android, tak pro iOS) od GStarCADu by se měla brzy objevit na APP Storu a v Google Play. Mezi mnoha novými funkcemi ...
Čtvrtek, 30 Březen 2017
45. Autodesk uvolnil AutoCAD 2018
(Matching tags: 2018,SHX,dwg,Nástroje,Import,PDF,Autodesk,AutoCAD,AutoCAD LT)
V této nejnovější verzi AutoCADu a AutoCADu LT bude možné vytvářet a sdílet přesné výkresy pomocí inovativních produktivních nástrojů, díky jednoduchým nástrojům opravit poškozené části ...
Pátek, 24 Březen 2017
46. eQuorum oznámila vydání ImageSite ve verzi 9.5
(Matching tags: eQuorum,ImageSite,Verze 9.5,X-ref,dwg,Dokumenty,Správa)
Společnost eQuorum nabízí nové funkce a vylepšení ve verzi 9.5 svého řešení ImageSite pro správu dokumentů. Mezi ně patří např. správa vrstev souborů DWG z AutoCADu a seskupení x-ref, ...
Pondělí, 06 Březen 2017
47. Čištění CAD souborů SmartPurgerem ve verzi 3.9
(Matching tags: CAD,Data,dwg,Soubory,SmartPurger,Čištění,Verze 3.9)
Ve verzi produktu SmartPurger 3.9 od JTB Word bylo opraveno nastavení u příkazu „Delete only files older than specified number days“, byla opravena chyba, která způsobovala nefunkčnost SmartPurgeru, ...
Čtvrtek, 19 Leden 2017
48. CADSoftTools vydává CAD .NET verze 11.2
(Matching tags: CNC,konverze,CAD .NET,G-kód,11.2,dwg,Knihovna,CADSoftTools,PDF,DXF)
CAD .NET je .NET knihovna pro práci se soubory AutoCAD DWG / DXF a dalšími CAD formáty. Kromě mnoha dalších vylepšení nabízí nová verze CAD .NET 11.2 novou třídu umožňující konverzi DWG a DXF ...
Pátek, 23 Prosinec 2016
49. CADSoftTools nabízí ABViewer ve verzi 11.2
(Matching tags: CAD,3D modely,dwg,CADSoftTools,ABViewer,PDF,DXF,11.2,PLT,Vektorizace)
Nová verze programu ABViewer pro práci se soubory DWG, DXF, PLT a dalšími CAD soubory i 3D modely nově umožňuje konverzi rastrovaných PDF souborů do DWG. Konvertor nyní umožňuje převádět ...
Pátek, 09 Prosinec 2016
50. DWG Sync pro Revit v testovací verzi
(Matching tags: Sync,Labs,dwg,Testování,Preview,Autodesk,Revit)
Jako tzv. technologické preview (neboli v testovací beta verzi) je možné si na Autodesk Labs zdarma stáhnout k vyzkoušení a následným připomínkám DWG Sync pro Revit. Prográmek umožňuje ...
Středa, 16 Listopad 2016