Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ecad

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Webinář Simulace DPS – Altair Pollex for Altium Designer
(Matching tags: Advan­ced En­gi­nee­ring,DPS,Altair,Retry,Altium,ECAD)
... Al­ti­um De­sig­ne­ru s ná­stro­jem Al­tair Poll­Ex. Al­ti­um De­sig­ner je jed­ním s nej­ú­spěš­něj­ších ECAD sys­té­mů na trhu a Al­tair PollEx zase líd­rem v ově­řo­vá­ní ná­vrhů ...
Čtvrtek, 23 Květen 2024
2. EMA Design představuje Accelerated Designs
(Matching tags: Agnostika,Accelerated Design,EMA Design Automation,EDA,ECAD,VAR,MCAD)
EMA De­sign Au­to­mati­on, vý­znam­ný dis­tri­bu­tor s při­da­nou hod­no­tou z ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce ná­vr­hu elek­tro­ni­ky (EDA VAR), vy­čle­ňuje svou sku­pi­nu IP, ob­sa­hu a slu­žeb ...
Čtvrtek, 07 Prosinec 2023
3. Pulsonix v12.5 pro návrhy desek plošných spojů
(Matching tags: ECAD,EDA,PCB,Desky plošných spojů,Pulsonix,v12.5,Flexi desky)
Pul­so­nix, spo­leč­nost za­bý­va­jí­cí se au­to­ma­ti­za­cí elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA) a po­sky­tu­jí­cí tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro návrh desek ploš­ných spojů, ozna­mu­je vy­dá­ní soft­wa­ru ...
Středa, 12 Červenec 2023
4. Výhody a výzvy PM generátorů PM s vnějším rotorem ve větrné energetice
(Matching tags: PMSG,EMWorks2D,EMWORKS,Větrné turbíny,Webináře,ECAD,CAE,Generátory)
Na nad­chá­ze­jí­cím webi­ná­ři, ve čtvr­tek 25. květ­na a ve dvou re­la­cích v 15:00 a 20:00 hodin, budou po­u­ži­ty ná­stro­je EM­Works2D od spo­leč­no­sti EM­Works pro účely zkou­má­ní ...
Čtvrtek, 18 Květen 2023
5. Zvládnutí SPICE simulace v Altium Designeru
(Matching tags: SPICE,Designer,Altium,ECAD,Webinar,Simulace)
Spo­leč­nost Al­ti­um po­řá­dá ve stře­du 26. dubna od 12:00 do 12:30 živý webi­nář o si­mu­la­cích v Al­ti­um De­signe­ru. Ať už vy­tvá­ří­te nový návrh ob­vo­du, nebo se sna­ží­te zjis­tit, ...
Pondělí, 24 Duben 2023
6. Tvorba vícejazyčné dokumentace s EPLAN
(Matching tags: Pavol Buček,Překlady,Blog,Eplan,Dokumentace,ECAD,CAE)
Do re­dak­ce nám do­ra­zi­lo upo­zor­ně­ní na nové pří­spěv­ky na blogu EPLAN CZ&SK. O tento se za­slou­žil Pavol Buček, kon­zul­tant Epla­nu, za­bý­va­jí­cí se pře­váž­ně stan­dar­di­za­cí pro­jekč­ních ...
Pondělí, 10 Duben 2023
7. Technologie PMSM s vnějším rotorem pro výrobu energie a trvanlivost
(Matching tags: CAE,Technologie,ECAD,Webináře,PMSM,Vnější rotor,Výroba energie)
Webi­náře EMWorks ve čtvr­tek 30. břez­na v 15 a ve 20 hodin se za­mě­ří na návrh PMSM s vněj­ším ro­to­rem a pro­nik­ne do jeho elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho cho­vá­ní po­mo­cí soft­wa­ro­vé­ho ...
Pondělí, 27 Březen 2023
8. Siemens vydává HyperLynx VX.2.13
(Matching tags: Simulace,Siemens,Apps,EDM,ECAD,Hy­per­Ly­nx,VX.2.13)
Nová verze Hy­per­Ly­nx VX.2.13 při­ná­ší nej­mo­der­něj­ší si­mu­lač­ní funk­ce pro běžné kon­struk­té­ry díky kom­bi­na­ci po­kro­či­lých mo­de­lo­va­cích a si­mu­lač­ních tech­nik s au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi ...
Čtvrtek, 16 Březen 2023
9. Návrh robustního bezdrátového biotelemetrického systému
(Matching tags: Biotelemetrie,HFWorks,EMWORKS,ECAD,Webinar,CAE)
Webi­nář na toto téma po­řá­dá EMWorks ve čtvr­tek 16. břez­na ve 14 a 19 hodin. Bez­drá­to­vá bi­o­te­le­me­t­rie je rych­le se roz­ví­je­jí­cí ob­last tech­no­lo­gie, která umož­ni­la vývoj růz­ných ...
Úterý, 14 Březen 2023
10. Konfigurace tras pro pokládku kabelů s modulem EPLAN FieldSys
(Matching tags: Ka­be­ly,Kon­fi­gu­race,Field­Sys,Trasy,Modul,ECAD,Eplan)
Na blogu firmy EPLAN lze najít za­jí­ma­vé člán­ky, které se vě­nu­jí jejím pro­duk­tům. Jed­ním z nich je právě tento. EPLAN Field­Sys je modul, který umožňuje kon­fi­gu­ro­vat trasy pro po­klád­ku ...
Pátek, 10 Březen 2023
11. Maximální zákaznické výhody z digitální transformace
(Matching tags: Digitální transformace,ECAD,Eplan,ERP,PDM,CAD,PLM)
Part­ner­ský pro­gram EPLAN Part­ner Ne­twork byl za­lo­žen před více než dvěma lety a v prů­bě­hu této doby se do pro­gra­mu za­po­ji­lo při­bliž­ně še­de­sát spo­leč­nos­tí. Stra­te­gič­tí part­ne­ři ...
Čtvrtek, 09 Únor 2023
12. Heilind nabízí konektor Mini I/O Cat6A
(Matching tags: Cat6A,Mini I/O,Součástky,ECAD,Konektory,Výroba,Robotika,Strojírenství)
He­i­lind Electro­nics, dis­tri­bu­tor elek­tro­nic­kých sou­čás­tek a au­to­ri­zo­va­ný dis­tri­bu­tor pro TE Con­necti­vi­ty, na­bí­zí ko­nek­tor Mini I/O Cat6A jako sou­část kom­plet­ní řady ...
Středa, 01 Únor 2023
13. NX Industrial Electrical Design 2212
(Matching tags: Elect­ri­cal De­sign,NX In­dustrial,ECAD,Eplan,Siemens,Software,PLM)
S čís­lem 2212, zřej­mě ozna­ču­jí­cím rok a měsíc, byly vy­dá­ny nej­no­věj­ší verze NX In­dustrial Elect­ri­cal De­signu. Soft­ware NX In­dustrial Elect­ri­cal De­sign po­sky­tu­je cen­t­rál­ní ...
Sobota, 24 Prosinec 2022
14. Webinář Konstrukce motoru s permanentním magnetem pro elektrokola
(Matching tags: EMWorks2D,EMWORKS,Motory,ECAD,Webinar,Simulace)
V po­sled­ních le­tech se elek­tro­ko­la stá­va­jí jed­nou z nej­rych­le­ji ros­tou­cích tech­no­lo­gií v cyk­lis­tic­kém prů­mys­lu. Mi­li­o­ny cyk­lis­tů po celém světě si uvě­do­mu­jí ...
Čtvrtek, 24 Listopad 2022
15. Strategické partnerství firem Siemens a EPLAN
(Matching tags: Siemens,Eplan,ECAD,Partnerství,Elektrokonstruktéři)
Spo­leč­nos­ti Si­e­mens Smart In­frastructu­re a EPLAN po­de­psa­ly smlou­vu o stra­te­gic­kém part­ner­ství pro po­sí­le­ní spo­lu­prá­ce v ob­las­ti soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro tržní ...
Čtvrtek, 24 Listopad 2022
16. Intuitivnější výroba rozváděčů
(Matching tags: ECAD,Smart Moun­ting,Pro Panel,Rozvaděče,Výroba,Eplan)
Špat­ná ko­mu­ni­ka­ce, ne­dos­ta­tek času a kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­níků: to je, bo­hu­žel, ne­ra­dost­ná re­a­li­ta kaž­do­den­ní práce při výrobě roz­váděčů. EPLAN může po­mo­ci tuto si­tu­aci ...
Pondělí, 14 Listopad 2022
17. Snadná správa přístrojů v cloudu s EPLAN eSTOCK
(Matching tags: Cloud,Eplan,ECAD,Platforma 2023,eS­TOCK)
Sdí­lí­te pří­stro­je s ko­le­gy? Ale­spoň s těmi, co s vámi sedí v kan­ce­lá­ři nebo i s od­dě­le­ním z dru­hé­ho patra či do­kon­ce s ko­le­gy z ji­né­ho ...
Pátek, 04 Listopad 2022
18. Trace Software vydává archelios Suite 2022
(Matching tags: archelios PRO,archelios CALC,archelios Suite,Fotovoltaika,Instalace,Návrhy,ECAD)
Spo­leč­nost Trace Soft­ware ozna­mu­je vy­dá­ní nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru ar­che­li­os Suite, který je určen pro pro­jek­to­vá­ní fo­to­vol­taic­kých za­ří­ze­ní. Sada ar­che­li­os Suite se sklá­dá ...
Čtvrtek, 20 Říjen 2022
19. Pulsonix získal ocenění Best PC Design Software
(Matching tags: ECAD,Plošné spoje,EDA,Elektronika,PCB,Pulsonix)
Spo­leč­nost Pul­so­nix, která se za­bý­vá au­to­ma­ti­za­cí elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA) a po­sky­tu­je špič­ko­vá tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro návrh desek ploš­ných spojů, ozná­mi­la, že ...
Pátek, 14 Říjen 2022
20. Webinář Modelování lineárních elektromotorů
(Matching tags: Lineární stroje,EMWORKS,Modelování,ECAD,Webinar,Vzdělávání)
Li­ne­ár­ní stro­je s přímým po­ho­nem vy­u­ží­va­jí in­že­ný­ři ke zjed­no­du­še­ní a zvý­še­ní účin­nos­ti svých elek­tro­me­cha­nic­kých sys­té­mů, jako jsou elek­tric­ká vo­zi­dla (EV), tra­ve­lá­to­ry, ...
Pátek, 16 Září 2022
21. Nová EPLAN Platforma 2023 urychluje inženýrské práce
(Matching tags: Platforma 2023,ECAD,Eplan,Cloud,Software)
Nová verze EPLAN Plat­for­ma 2023 zjed­no­du­šu­je a urych­lu­je práci na pro­jek­tech po­mo­cí nové clou­do­vé apli­ka­ce pro sprá­vu za­ří­ze­ní a pod­po­ry více stan­dar­dů pro makra sché­mat. ...
Pátek, 09 Září 2022
22. E3.series 2022 s více než 50 novými funkcemi
(Matching tags: Software,ECAD,Zuken,E3.series,Verze 2022)
Zuken ozná­mil vy­dá­ní řady E3.​series 2022, která při­ná­ší vy­lep­še­ní umo­ž­ňu­jí­cí ná­vr­hář­ským týmům vy­tvá­řet di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta s funkč­ní­mi a vý­rob­ní­mi de­tai­ly za­chy­ce­ný­mi ...
Pondělí, 05 Září 2022
23. Modularizace jako základ pro standardizaci a větší automatizaci
(Matching tags: EF|A,Modularizace,Standardizace,ECAD,Forum,Eplan,Automatizace)
Le­toš­ní roč­ník akce EF | A – Eplan Forum for Au­to­ma­ted En­gi­nee­ring – se usku­teč­ní v hyb­rid­ním for­má­tu. Stej­ně jako v před­cho­zích le­tech se po­zor­nost za­mě­ří na mo­du­la­ri­za­ci, ...
Čtvrtek, 01 Září 2022
24. Motor s permanentními magnety s přímým pohonem pro pračky
(Matching tags: Simulace,Vzdělávání,Webinar,ECAD,Motory,EMWORKS,EMWorks2D)
Motor s přímým po­ho­nem může být přímo spo­jen se zá­tě­ží pro apli­ka­ce s vy­so­kým to­či­vým mo­men­tem a níz­ký­mi otáč­ka­mi, jako jsou prač­ky. Po­má­há eli­mi­no­vat po­tře­bu spo­jek ...
Pátek, 19 Srpen 2022
25. Nový centralizovaný prohlížeč 3D CAD firmy Parker
(Matching tags: 3D CAD,Parker,Prohlížeč,ECAD)
Spo­leč­nost Par­ker před­sta­vu­je svůj nový cen­t­ra­li­zo­va­ný 3D CAD pro­hlí­žeč – soft­wa­ro­vý ná­stroj, po­mo­cí kte­ré­ho mů­že­te vy­tvá­řet 2D/3D elek­tro­nic­ké vý­kre­sy po­sky­tu­jí­cí ...
Pondělí, 15 Srpen 2022
26. Analýza výkonu třífázového transformátoru bez a při zatížení
(Matching tags: Transformátory,EMWORKS,Výkon,ECAD,Analýzy,Simulace,CAE)
Spo­leč­nost EMWorks po­řá­dá ve čtvr­tek 23. červ­na v 15:00 a 20:00 webi­nář s ná­zvem Ana­lý­za vý­ko­nu tří­fá­zo­vé­ho trans­for­má­to­ru v pod­mín­kách bez za­tí­že­ní a při ...
Středa, 15 Červen 2022
27. Nový EPLAN Data Portal Request Process
(Matching tags: e-Configure,NFPA,Request Process,ABB,Data Portal,ECAD,Eplan,Siemens)
Běžná střed­ně velká stro­jí­ren­ská spo­leč­nost in­ves­tu­je v prů­­mě­ru až pat­náct pra­cov­ních hodin mě­síč­ně, aby vy­tvá­ře­la chy­bě­jí­cí data o za­ří­ze­ní – to je čas, který lze vy­u­žít ...
Úterý, 31 Květen 2022
28. AMPER 2022 – návrat po dvou letech
(Matching tags: Terinvest,AMPER,Veletrhy,ECAD)
... Elek­tro z ob­las­ti CAD (nebo ECAD, chce­te-li) soft­wa­ru.  ...
Úterý, 03 Květen 2022
29. Virtuální veletrh EPLAN – Spolupráce je vše
(Matching tags: Inženýrská práce,Virtuální veletrh,ECAD,Eplan)
Jak mohou lidé lépe a efek­tiv­ně­ji spo­lu­pra­co­vat a zů­stat kon­ku­ren­ce­schop­ní v eko­sys­té­mu prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce? Na tyto otáz­ky bude hle­dat od­po­vě­di le­toš­ní ...
Středa, 27 Duben 2022
30. Jak simulovat elektromotor s více stupni volnosti
(Matching tags: MDOF,EMWORKS,EMS,Elektromotory,ECAD,Webinar,Simulace,SolidWorks)
V po­sled­ních le­tech vý­raz­ně vzrost­la po­ptáv­ka po elek­tro­mo­to­rech, které se po­hy­bu­jí ve více než jed­nom stup­ni vol­nos­ti, tzv. multi-de­gre­es of fre­e­dom (MDOF). Tato změna pa­ra­dig­ma­tu ...
Úterý, 26 Duben 2022
31. Novinky od společnosti Altium
(Matching tags: EDDI,Spectra,Altium,ECAD)
Zřej­mě jako re­ak­ci na sou­čas­ný ne­do­sta­tek čipů v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu ozná­mi­lo Al­ti­um sadu pro­duk­tů pro ana­lý­zu dat z elek­tro­nic­ké­ho prů­mys­lu s ná­zvem Spect­ra. ...
Úterý, 26 Duben 2022
32. Pulsonix PCB Design 12.0 přidává 3D detekci kolizí
(Matching tags: Verze 12.0,Pulsonix,PCB,EDA,Plošné spoje,ECAD)
Pul­so­nix, spo­leč­nost za­bý­va­jí­cí se au­to­ma­ti­za­cí elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA) a po­sky­tu­jí­cí tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro návrh desek ploš­ných spojů, ozná­mi­la 13. dubna vy­dá­ní ...
Čtvrtek, 14 Duben 2022
33. Návrh a simulace elektromagnetického ov­la­da­če převodovky
(Matching tags: Pře­vo­dov­ka,Webi­nář,Si­mu­la­ce,EMWORKS,Návrh,ECAD)
Webi­nář s celým ná­zvem „Návrh a si­mu­la­ce elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho ov­la­da­če pro au­to­ma­ti­zo­va­nou ma­nu­ál­ní pře­vo­dov­ku“ při­pra­vi­la spo­leč­nost EMWorks na čtvr­tek 24. ...
Čtvrtek, 17 Březen 2022
34. Současný bezdrátový přenos informací a energie
(Matching tags: SWIPT,Přemos energie,Bezdrátový přenos,EMWORKS,IoT,ECAD,Webinar,Simulace)
Sou­čas­ný bez­drá­to­vý pře­nos a pře­nos ener­gie (SWIPT) se v po­sled­ní době stal žha­vým té­ma­tem, pro­to­že má po­ten­ci­ál po­skyt­nout ná­kla­do­vě efek­tiv­ní tech­no­lo­gii pře­no­su ...
Úterý, 25 Leden 2022
35. Jak použít HFWorks k návrhu anténního systému MIMO
(Matching tags: HFWorks,EMWORKS,Mimo,Antény,Webináře,ECAD)
Webi­nář na téma jak po­u­žít HFWorks k ná­vr­hu an­tén­ní­ho sys­té­mu MIMO pro bez­drá­to­vou ko­mu­ni­ka­ci na­bí­zí spo­leč­nost EMWorks ve čtvr­tek 20. ledna v 15:00 a 20:00 hodin. ...
Úterý, 18 Leden 2022
36. elec calc 2021 a uvedení softwaru elec calc GRID
(Matching tags: elec calc GRID,elec calc 2021,Trace Software,ECAD)
Trace Soft­ware uvádí na trh sys­té­m elec calc ve verzi 2021 s no­vý­mi kom­po­nen­ta­mi včet­ně na­bí­je­cích sta­nic pro elek­tro­mo­bi­ly, no­vý­mi funk­ce­mi pro sprá­vu ener­ge­tic­kých sítí, ...
Pátek, 05 Listopad 2021
37. Od návrhu k výrobě jedním kliknutím myši
(Matching tags: Misha Govshteyn,Macrofab,Altium,ECAD)
Do­ká­že­te si před­sta­vit, že byste mohli na­vrh­nout desku ploš­ných spojů, spus­tit si­mu­la­ce, zís­kat své díly, ge­ne­ro­vat přes­né ku­sov­ní­ky, ge­ne­ro­vat vý­stup­ní sou­bo­ry a jed­no­du­še ...
Úterý, 02 Listopad 2021
38. Ovladatelnost výkonu elektronických výrobků
(Matching tags: Elektronické výrobky,HFWorks,EMWORKS,Výkon,ECAD)
EMWorks zve na webi­nář Ovla­da­tel­nost vý­ko­nu elek­tro­nic­kých vý­rob­ků, který se koná ve čtvr­tek 14. října 2021 ve dvou re­la­cích v 15:00 a 20:00 hodin. Ma­ni­pu­la­ce s vý­ko­nem ...
Středa, 13 Říjen 2021
39. EPLAN Platforma 2022 – nový vzhled a koncepce
(Matching tags: Platforma,Projektování,ECAD,Eplan,Elektrotechnika)
Už je tu nová verze EPLAN Plat­for­ma 2022. A s ní firma EPLAN, do­da­va­tel ře­še­ní, ohla­šu­je bu­douc­nost pro­jek­to­vá­ní v elek­tro­tech­ni­ce se za­mě­ře­ním na snad­né ovlá­dá­ní, ...
Pondělí, 20 Září 2021
40. Simulace návrhů mmWave filtrů pro 5G aplikace s HFWorks
(Matching tags: HFWorks,5G sítě,EMWORKS,Filtry,Optimalizace,ECAD,Simulace)
Ros­tou­cí po­ptáv­ka po apli­ka­cích 5G zvy­šu­je po­tře­bu kom­po­nent rá­di­o­vých frek­ven­cí (RF) a mi­k­ro­vln­ných fil­trů ve frek­venč­ních pás­mech mi­li­me­t­ro­vých vln (mmWa­ve). Sí­ťo­vé ...
Středa, 01 Září 2021
41. Webinář – Simulace PMSM pomocí EMWorks2D
(Matching tags: Nissan Leaf,EMWorks2D,EMWORKS,Elektromobily,ECAD,FEA)
Webi­nář ve stře­du 25. srpna 2021 (ve dvou re­la­cích – v 15:00 a 20:00 hodin) se bude vě­no­vat si­mu­la­ci syn­chron­ní­ho mo­to­ru s per­ma­nent­ní­mi mag­ne­ty (PMSM) po­mo­cí EMWorks2D. ...
Sobota, 21 Srpen 2021
42. Zuken vydal E3.series 2021
(Matching tags: Zuken,E3.series,Software,ECAD)
Zuken ozná­mil vy­dá­ní E3.​series 2021 se za­mě­ře­ním na zvý­še­ní efek­ti­vi­ty uži­va­te­lů pro­střed­nic­tvím vy­lep­še­ných funk­cí při ma­ni­pu­la­ci s ko­nek­to­ry, 3D ná­vr­hu roz­vá­dě­če ...
Čtvrtek, 05 Srpen 2021
43. Radica integruje elektrický CAD software s OpenBOM
(Matching tags: On-line spo­lu­prá­ce,Open­BOM,Part­ner­ství,Elect­ra Cloud,Ra­di­ca Soft­ware,ECAD)
Ra­di­ca Soft­ware, vý­vo­jář elek­tric­ké­ho CAD soft­wa­ru Elect­ra Cloud, uza­vřel part­ner­ství s Open­BOM za úče­lem in­te­gra­ce je­jich ře­še­ní pro on-line spo­lu­prá­ci. In­te­gra­ce vy­tvá­ří ...
Čtvrtek, 03 Červen 2021
44. Altium zdraží trvalé licence programu Altium Designer
(Matching tags: Trvalé licence,Altium Designer,Al­ti­um,PCB,ECAD,MCAD)
Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la úpra­vu svých cen. S plat­nos­tí od 1. čer­ven­ce 2021 se cena tr­va­lé li­cen­ce Al­ti­um De­signe­ra zvýší o 10 %. Tato změna ale ne­o­vliv­ní cenu před­plat­né­ho ...
Středa, 02 Červen 2021
45. Série webinářů Modern Electronic System Design
(Matching tags: Pollex,Webináře,Advanced Engineering,Altair,ECAD,CAE)
Spo­leč­nost Al­tair zve pro­střed­nic­tvím Advan­ced En­gi­nee­rin­gu na sérii webi­ná­řů Mo­dern electro­nic sys­tem de­sign, za­čí­na­jí­cí již od čtvrt­ka 20. 5. 2021. Po re­gis­tra­ci mů­že­te zdar­ma ...
Úterý, 18 Květen 2021
46. Spolupráce ECAD-MCAD pro lepší vývoj produktů
(Matching tags: Altium Designer,Vývoj produktů,Al­ti­um,Webi­náře,PCB,ECAD,MCAD)
... ob­last­mi elek­tro­nic­ké­ho a me­cha­nic­ké­ho de­sig­nu při­ná­ší uni­kát­ní pro­blémy. Ná­stro­je ECAD a MCAD mají různé kon­strukč­ní cíle a vy­vi­nu­ly se růz­ný­mi cesta­mi, stej­ně ...
Pondělí, 26 Duben 2021
47. Dva nabité dny Virtuálního veletrhu EPLAN
(Matching tags: Vir­tu­ál­ní ve­letrh,Projektování,ECAD,Eplan,CAE)
Vir­tu­ál­ní ve­letrh EPLAN ote­vře své di­gi­tál­ní brány tento rok již po­šes­té – a po­pr­vé bude do­kon­ce dvou­den­ní (28.–29. 4. 2021). Oče­ká­vat mů­že­te ši­ro­kou škálu témat za­mě­ře­ných ...
Středa, 24 Březen 2021
48. Na nové trhy se standardizací návrhu elektroinstalace
(Matching tags: Son­der­maschi­e­nenbau,Scha­e­f­fler,eView,Rittal,ECAD,Eplan)
Spo­leč­nost Scha­e­f­fler Son­der­maschi­nenbau, která na­vr­hu­je a vy­rá­bí spe­ci­ál­ní stro­je, stan­dar­di­zu­je ve svých zá­vo­dech pro­ce­sy ná­vr­hu je­jich elek­tro­in­sta­la­ce a spo­lé­há ...
Úterý, 02 Únor 2021
49. Uvedení partnerské sítě EPLAN
(Matching tags: Integracde,EPN,Part­ner­ská síť,Spo­lu­práce,ECAD,Eplan,ERP,Simulace,PLM)
Nová part­ner­ská síť, kte­rou spo­leč­nost EPLAN za­lo­ži­la na konci roku 2020, spo­ju­je ce­lo­svě­to­vé od­bor­né zna­los­ti spo­lu­pra­cu­jí­cích part­ner­ských firem, a zvy­šu­je tak pří­no­sy ...
Úterý, 12 Leden 2021
50. Co nového čeká uživatele CAD řešení ZW3D 2021
(Matching tags: Verze 2021,technology-support,ECAD,ZW3D,CAD)
... práci ať už pra­cu­je­te z kan­ce­lá­ře, nebo z domu. Nový modul ECAD umožňuje kon­struk­ci elek­tro­nic­kých ob­vo­dů. Nyní snad­no na­vrh­ne­te me­cha­t­ro­ni­ku v jed­nom pro­stře­dí. ...
Čtvrtek, 03 Prosinec 2020