Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo esi group

Celkem nalezeno výsledků : 22.

1. Keysight kupuje ESI Group
(Matching tags: CAD,CAE,Akvizice,ESI Group,Keysight Technologies)
Spo­leč­nost Key­si­ght Tech­no­lo­gies ozná­mi­la svůj záměr pře­vzít celý zá­klad­ní ka­pi­tál spo­leč­nos­ti ESI Group za cenu 155 eur za akcii v ho­to­vos­ti. Akvi­zi­ce oce­ňu­je celý ak­ci­o­vý ...
Pondělí, 03 Červenec 2023
2. Webinář ESI „VA One, co je nového ve verzi 2023“
(Matching tags: Webinar,FEA,ESI Group,BEM,Sea,VA One 23)
ESI Group zve zá­jem­ce k při­po­je­ní se na webi­nář „VA One, co je no­vé­ho ve verzi 2023“, který upo­zor­ní na nová vy­lep­še­ní pro­duk­tu a zrych­le­né mož­nos­ti, včet­ně vy­lep­še­ní mo­de­lo­vá­ní ...
Čtvrtek, 08 Červen 2023
3. Do EICF 2023 zbývá jen pár dní
(Matching tags: Co-Design,ProCAST,Bregenz,EICF 2023,ESI Group,Konference)
... v Ev­ro­pě, který se týká prů­mys­lu přes­né­ho lití. Tým od­bor­ní­ků sem vy­sí­lá také ESI Group a účast­ní­ci kon­fe­ren­ce se s ním zde mohou se­tkat a pro­dis­ku­to­vat své po­ža­dav­ky na od­lit­ky. ...
Čtvrtek, 04 Květen 2023
4. Setkejte se s ESI Group na Laval Virtual 2023
(Matching tags: Immersion,Laval Virtual,IC.IDO,ESI Group,Virtuální realita)
ESI Group se ve spo­lu­prá­ci s Im­mer­si­on zú­čast­ní 25. roč­ní­ku ve­letr­hu Laval Vir­tu­al a zve zá­jem­ce, aby se při­po­ji­li na stán­ku B11 – hala B ve dnech 12.–14. dubna 2023. Tým od­bor­ní­ků ...
Úterý, 07 Březen 2023
5. Poznačte si do kalendáře ESI Live 2022
(Matching tags: Konference,ESI Group,Testování,virtuální prototypy,Výrobky,ESI Live 2022)
Ve stře­du 21. září 2022 po­řá­dá spo­leč­nost ESI Group ce­lo­svě­to­vou di­gi­tál­ní akci ESI Live 2022, na naše ča­so­vé pás­mo při­pa­dá ča­so­vé roz­me­zí 14:00–16:30. Zís­kej­te ex­klu­ziv­ní pře­hled ...
Pondělí, 11 Červenec 2022
6. Připojte se k 10. virtuální konferenci OpenFOAM
(Matching tags: Integrace procesů,ESI Group,CFD,OpenFOAM,Konference)
ESI ozná­mi­la datum ko­ná­ní 10. kon­fe­ren­ce Open­FO­AM. Po­zna­me­nej­te si do ka­len­dá­ře 8. lis­to­pad 2022. Je vidět, že ESI si ne­chce dělat pro­blémy s pří­pad­nou další pod­zim­ní vlnou ...
Čtvrtek, 07 Duben 2022
7. Zjistěte více o IC.IDO na Laval Virtual
(Matching tags: Laval Virtual,Francie,IC.IDO,Spolupráce,ESI Group,Veletrh,Virtuální realita)
ESI Group se zú­čast­ní ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Im­mer­si­on me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu a kon­fe­ren­ce Laval Vir­tu­al za­mě­ře­né na VR/AR a imer­ziv­ní tech­ni­ky, která se bude ...
Středa, 30 Březen 2022
8. Webinář o digitalizaci těžkého průmyslu
(Matching tags: Těžký průmysl,Webináře,Analýzy,ESI Group,Digitalizace,Simulace)
Webi­nář s ná­zvem De­li­ver Safe, Clean, Pro­ducti­ve Ma­chi­ne­ry & Equi­p­ment pro zá­jem­ce při­pra­vi­la na 24. břez­na v 16.00 ho­din spo­leč­nost ESI Group. Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce ...
Úterý, 15 Březen 2022
9. ESI OpenCFD vydala OpenFOAM v2112
(Matching tags: v2112,ESI Group,CFD,OpenFOAM,OpenCFD,CAE)
Open­C­FD ozná­mi­la 23. pro­sin­ce 2021 vy­dá­ní Open­FO­AM v2112. Tato verze roz­ši­řu­je funk­ce Open­FO­AM-v2106 v mnoha ob­las­tech kódu. Nové funk­ce před­sta­vu­jí vývoj spon­zo­ro­va­ný zá­kaz­ní­ky ...
Úterý, 04 Leden 2022
10. Registrace na 9. OpenFOAM konferenci je otevřena
(Matching tags: ESI Group,CFD,OpenFOAM,Konference,CAE)
Je čas si ozna­čit v ka­len­dá­ři další Open­FO­AM Con­fe­ren­ci. V po­řa­dí de­vá­tá kon­fe­ren­ce Open­FO­AM se bude konat 19. – 20. října 2021 v di­gi­tál­ní po­do­bě. Půjde o pri­már­ní ...
Úterý, 20 Červenec 2021
11. ESI Group přispívá k zalesnění planety výsadbou
(Matching tags: Výsadba,Zalesněn,CSR,ESI Group,Společnost)
ESI Group při­spě­je do roku 2025 k opě­tov­né­mu za­les­ňo­vá­ní pla­ne­ty vý­sad­bou 10 000 stro­mů. Do konce pro­bí­ha­jí­cí­ho roku za­sa­dí zá­kaz­ní­ci a za­měst­nan­ci spo­leč­nos­ti ...
Čtvrtek, 28 Leden 2021
12. Webinář OpenFOAM v20.12
(Matching tags: v20.12,ESI Group,CFD,OpenFOAM,Webinar)
ESI Group ozná­mi­la vy­dá­ní Open­FOAM (v20.12), bez­plat­né­ho soft­wa­ru CFD s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem vy­ví­je­ným pri­már­ně spo­leč­nos­tí Open­C­FD od roku 2004, v pro­sin­ci 2020. ...
Úterý, 26 Leden 2021
13. ESI LIVE 2020 – Virtual Reality Demo
(Matching tags: ESI LIVE 2020,Virtual Reality,ESI Group)
Vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce po­řá­da­ná spo­leč­nos­tí ESI Group se koná 5. lis­to­pa­du 2020 ve 14:30. Za­ve­de­ní no­vých a vzni­ka­jí­cích pro­duk­tů, jako je e-mo­­bi­li­ta, při­ná­ší vý­rob­ním ...
Čtvrtek, 22 Říjen 2020
14. Osmá OpenFOAM konference 13.–15. října 2020
(Matching tags: ESI Group,CFD,OpenFOAM,Konference,Simulace,CAE)
ESI Group ozná­mi­la, že na svých webo­vých strán­kách zve­řej­ni­la pro­gram kon­fe­ren­ce Open­FO­AM. Klik­nu­tím sem zob­ra­zí­te další po­drob­nos­ti. Pro­gram 8. kon­fe­ren­ce Open­FO­AM do­pl­ní ...
Pondělí, 14 Září 2020
15. Pozvánka na seminář Zpracování plechu
(Matching tags: ČSVZP,Zpracování plechu,ESI Group,Seminář,Konference)
Česká spo­leč­nost pro vý­zkum zpra­co­vá­ní ple­chu zve 10. 9. 2020 od 10:00 na se­mi­nář „Zpra­co­vá­ní ple­chu“. Se­mi­nář je určen ve­dou­cím pra­cov­ní­kům, kon­struk­té­rům a tech­no­lo­gům ...
Pondělí, 17 Srpen 2020
16. ESI OpenFOAM vydán ve verzi 20.06
(Matching tags: Charles Mockett,v20.06,ESI Group,CFD,OpenFOAM,OpenCFD,Webinar)
ESI Group ozna­mu­je červ­no­vé vy­dá­ní bez­plat­né­ho CFD soft­wa­ru Open­FO­AM (v20.06) s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem vy­ví­je­né­ho pri­már­ně fir­mou Open­C­FD od roku 2004. Při té pří­le­ži­tos­ti ...
Úterý, 07 Červenec 2020
17. Zajistěte rozměrovou přesnost automobilové surové karoserie
(Matching tags: BiW,Surové karoserie,Automobily,ESI Group,deformace,Měření,Webináře,svařování)
Webi­nář spo­leč­nos­ti ESI Group 14. květ­na v 16. hodin SEČ od Sau­ra­b­ha Ag­garwa­la a Yan­nic­ka Vin­cen­ta se bude za­bý­vat za­jiš­tě­ním roz­mě­ro­vé in­te­gri­ty se­stav su­ro­vých ka­ro­se­rií ...
Pondělí, 27 Duben 2020
18. Webinář – OpenFOAM-v1912 – 26. března 2020
(Matching tags: Webinar,Software,v1912,OpenFOAM,CFD,ESI Group)
ESI Group ozná­mi­la vy­dá­ní Open­FO­AM (v1912), bez­plat­né­ho CFD soft­wa­ru s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem vy­ví­je­né­ho pri­már­ně Open­C­FD Ltd od roku 2004. K dis­po­zi­ci je toto vy­dá­ní ...
Úterý, 10 Březen 2020
19. ESI Group vydává PAM-COMPOSITES 2017
(Matching tags: Kompozity,Materiály,ESI Group,Automobily,Simulace,Letadla,PAM-Composites,2017)
Nejnovější verze simulačního softwaru ESI PAM-Composites 2017 společnosti ESI Group, určeného pro výrobu kompozitních materiálů, nabízí kromě opětovného zaměření na kompozitní díly vyztužené vlákny ...
Středa, 25 Říjen 2017
20. ESI Group oznamuje SimulationX v3.8
(Matching tags: Simulace,Biomedicína,3.8,SimulationX,Multifyzikální systémy,ESI Group)
SimulationX je softwarová platforma pro simulace dynamických multifyzikálních systémů, kterou využívá přes 700 zákazníků ve 27 zemích. Nejnovější verze SimulationX 3.8 nabízí vylepšení a nové ...
Pondělí, 28 Listopad 2016
21. ESI Group spouští PAM-Composites 2016
(Matching tags: Software,Moduly,Defekty,PAM-Composites,Předvídání,Opravy,ESI Group,Kompozity,Analýza)
Společnost ESI Group nabízí software pro virtuální prototypy a služby pro výrobní podniky. Nyní vydává softwarové řešení PAM-Composites 2016 s řadou modulů pro předvídání, analýzu a opravy ...
Pátek, 07 Říjen 2016
22. ESI vydala Visual-Environment 7.5
(Matching tags: CAE,Simulace,ESI Group,Visual-Environment)
ESI Group, poskytovatel řešení virtuálních prototypů pro odvětví strojírenského průmyslu, oznamuje vydání produktu Visual-Environment 7.5, flexibilního a otevřeného technického rámce se společnou platformou, ...
Pondělí, 19 Prosinec 2011