Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo esprit

Celkem nalezeno výsledků : 38.

1. Nový ESPRIT TNG 5.0
(Matching tags: TNG,PIMPEL,Verze 5.0,ESPRIT)
Jak ozná­mi­la spo­leč­nost Pim­pel, vyšel He­xa­gon ESPRIT TNG v nové verzi. Zá­kaz­ní­ci s ak­tiv­ním před­plat­ným ak­tu­a­li­za­cí a pod­po­ry si tuto verzi mohou stáh­nout. Mezi nej­dů­le­ži­těj­ší ...
Pondělí, 09 Květen 2022
2. Udržitelná digitalizace strojírenské výroby
(Matching tags: PIMPEL,ESPRIT,Webinar,Digitalizace,Strojírenská výroba)
V sou­čas­né si­tu­a­ci tlaku na cenu ko­neč­né­ho vý­rob­ku a zmen­šo­vá­ní vý­rob­ních sérií je po­tře­ba najít nové cesty pro efek­tiv­něj­ší, rych­lej­ší a bez­peč­něj­ší na­sa­ze­ní ...
Pondělí, 09 Květen 2022
3. Výstavy a webináře s účastí společnosti Pimpel
(Matching tags: Teximp,PIMPEL,Tajmac-ZPS,Hexagon,ESPRIT,CAM,CAD)
Spo­leč­nost Pim­pel, dis­tri­bu­tor pro­duk­tů ESPRIT, zve své zá­kaz­ní­ky a part­ne­ry na nej­bliž­ší dny ote­vře­ných dveří u svých part­ne­rů a ke sle­do­vá­ní webi­ná­ře o di­gi­tál­ní ...
Středa, 20 Duben 2022
4. Připojte se ke konferenci TDM CAM 6. dubna 2022
(Matching tags: Online,TDM Systems,ESPRIT,CAD/CAM,Konference)
Tým TDM Sys­tems spo­leč­ně se spo­leč­nos­tí ESPRIT a dal­ší­mi špič­ko­vý­mi CAM vý­rob­ci: He­xa­gon (ED­GE­CAM), Cambrio (Gi­bb­s­CAM), Mas­ter­cam a Top­So­lid před­sta­ví nej­no­věj­ší ...
Pondělí, 04 Duben 2022
5. CAD ESPRIT DESIGNER pro všechny
(Matching tags: PIMPEL,Designer,Hexagon,ESPRIT,CAM,CAD)
Spo­leč­nost Pim­pel ozná­mi­la, že všich­ni zá­kaz­ní­cí, kteří si od 1. 10. 2021 po­ří­di­li novou li­cen­ci Espri­tu, nebo si ak­tu­a­li­zo­va­li SMA (SMC) si mohou nyní po­žá­dat o li­cen­ci Esprit ...
Středa, 05 Leden 2022
6. Jak ESPRIT a Sandvik zvládají vrtání hlubokých děr
(Matching tags: CoroDrill,Hluboké díry,Sandvik,ESPRIT,Webinar,Vrtání)
Prv­ní­ho září ve 20:00 CEST se týmy firem ESPRIT a Sand­vik Co­ro­mant spojí, aby blíže uká­za­ly svá zdo­ko­na­le­ná ře­še­ní pro vr­tá­ní děr hlu­bo­kých, pro­tí­na­jí­cích se a příč­ných. ...
Středa, 25 Srpen 2021
7. Navštivte ESPRIT na Smart Manufacturing Virtual Open House
(Matching tags: Virtual Open House,Smart Manufacturing,ESPRIT,CAM)
Éra di­gi­tál­ní vý­ro­by je tady a ESPRIT chce vaší dílně po­mo­ci udr­žet ná­skok před kon­ku­ren­cí. Po­slá­ním ESPRI­Tu je od­bor­ně ovlá­dat CNC ob­rá­bě­cí stro­je a chce vám uká­zat, jak ...
Úterý, 25 Květen 2021
8. Výroba produktů done-in-one s ESPRIT CAM & KME
(Matching tags: KME,ESPRIT,Webinar,CNC,CAM)
... na­bí­zí – nej­kom­plex­něj­ší řadu upí­na­cích věží, otoč­ných čepů a 4/5osých otoč­ných stolů. Navíc uvi­dí­te, jak ESPRIT a KME spo­lu­pra­cu­jí na do­dáv­kách ho­to­vých ře­še­ní, díky nimž ...
Pondělí, 22 Březen 2021
9. Webinář Nejlepší nástroj pro odhrotování je ESPRIT
(Matching tags: Odhrotování,DP Technology,ESPRIT,Webinar,Obrábění,CAM,CAD)
Při­hlaste se na webi­ná­ř 25. února ve 20:00 hodin, ve kte­rém se do­zví­te, proč je ESPRIT CAM nej­lep­ším ná­stro­jem pro od­hro­to­vá­ní ve vaší pro­gra­mo­va­cí sadě ná­stro­jů. Ruční práce na ponku ...
Středa, 24 Únor 2021
10. Základy digitálního dvojčete část druhá: Virtuální upínání obrobku
(Matching tags: Virtuální upínání,Digital Twin,DP Technology,ESPRIT,Webinar,CAM)
Ko­mu­ni­ta ESPRIT de Corps zve na webi­nář s ná­zvem „Zá­kla­dy di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te část druhá: Vir­tu­ál­ní upí­ná­ní ob­rob­ku“, který se bude konat ve čtvr­tek 4. února ve 20:00 hodin stře­do­ev­rop­ské­ho ...
Pátek, 29 Leden 2021
11. DP Technology ohlásila nový ESPRIT 4.6
(Matching tags: NC kódy,4.6,Machining Cloud,DP Technology,ESPRIT,Obrábění,CAM)
DP Tech­no­lo­gy ozna­mu­je novou ak­tu­a­li­za­ci své ob­lí­be­né řady New ESPRIT. Verze 4.6 ob­sa­hu­je funk­ce, jako vy­lep­še­ní dráhy sou­struž­nic­kých ná­stro­jů, pod­po­ra funk­cí kon­tu­ro­vé­ho ...
Pondělí, 04 Leden 2021
12. Webinář Základy digitálního dvojčete: virtuální řezné nástroje
(Matching tags: Virtuální řezné nástroje,Digitální dvojčate,Zoller,ESPRIT,Webinar,Obrábění,CAM)
ESPRIT a Zoller po­řá­da­jí 14. ledna ve 20:00 hodin webi­nář Di­gi­tal Twin Fun­da­men­tals: Vir­tu­al Cut­ting Tools, ve kte­rém se na­u­čí­te, jak efek­tiv­ně­ji za­chá­zet s daty vir­tu­ál­ních ...
Čtvrtek, 31 Prosinec 2020
13. Na vyžádání: Inovativní techniky programování a ověřování
(Matching tags: VERICUT.Obrábění,DP Technology,ESPRIT,Webinar,Strojírenství)
DP Tech­no­lo­gy na­bí­zí zhléd­nu­tí webi­ná­ře o tom, jak může po­u­ži­tí roz­hra­ní Esprit-to-Ve­ricut zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu a ze­fek­tiv­nit vý­ro­bu. Na­u­čí­te se, jak ušet­řit čas snad­ným ...
Pátek, 27 Listopad 2020
14. Hexagon kupuje D.P. Technology Corp.
(Matching tags: D.P. Technology,Hexagon,ESPRIT,Strojírenství,CNC,CAM)
... sys­tém ESPRIT CAM je chyt­rým vý­rob­ním ře­še­ním pro ja­kou­ko­liv apli­ka­ci ob­rá­bě­ní. Je­li­kož pro­střed­nic­tvím jed­not­né­ho roz­hra­ní a pra­cov­ní­ho po­stu­pu pod­po­ru­je ja­kou­ko­liv ...
Pondělí, 16 Listopad 2020
15. Webinář Inovativní techniky programování a ověřování
(Matching tags: ESPRIT-to-VE­RICUT,CGTech,Vericut,DP Technology,ESPRIT,Webinar,CAM)
Po­dí­vej­te se, jak ESPRIT vy­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci ke zvý­še­ní po­vě­do­mí o stro­ji. Spo­leč­nost DP Tech­no­lo­gy po­kra­ču­je v sérii vzdě­lá­va­cích webi­ná­řů s té­ma­tem ...
Pondělí, 09 Listopad 2020
16. Webinář ESPRIT Advanced Productivity Tools na vyžádání
(Matching tags: Na vyžádání,Advanced Productivity Tools,DP Technology,ESPRIT,Webinar,CAM)
Zmeš­ka­li jste vy­sí­lá­ní ži­vé­ho webi­ná­ře nebo si jej chce­te znovu pro­hléd­nout? Pro­zkou­mej­te ně­ko­lik nej­vý­kon­něj­ších Esprit ná­stro­jů pro­duk­ti­vi­ty. Na­uč­te se, jak vy­u­žít ve­sta­vě­né ...
Pondělí, 19 Říjen 2020
17. Speciální edice CAM ESPRIT pro Manurhin
(Matching tags: Speciální edice,Manurhin,PIMPEL,ESPRIT,CAM)
Spe­ci­ál­ní edice ESPRIT pro Ma­nurhin po­sky­tu­je kom­plet­ní tech­no­lo­gie pro mul­ti­ka­ná­lo­vé a mul­ti­vře­te­no­vé sou­stru­že­ní s osami X, Z, C aY pro pro­gra­mo­vá­ní stro­jů Ma­nurhin. ...
Pondělí, 12 Říjen 2020
18. Webinář ESPRIT pro SwissTurn – váš průvodce úspěchem
(Matching tags: Švýcarské obrábění,SwissTurn,DP Technology,ESPRIT,Webinar,CAM)
Zís­kej­te po­drob­ný po­hled na to, proč je ESPRIT CAM tak úspěšný v obo­ru ob­rá­bě­ní švý­car­ské­ho typu na we­bi­ná­ři 24. září ve 20:00. Apli­kač­ní tech­ni­ci Dan Parry a Ian Mar­tin z DP ...
Pátek, 18 Září 2020
19. Webinář o ESPRIT Expressions je nyní na vyžádání
(Matching tags: Expressions,DP Technology,ESPRIT,Webinar,Obrábění)
Živý webi­nář spo­leč­nos­ti DP Tech­no­lo­gy o ESPRIT Ex­pres­si­ons pro­bě­hl 27. srpna 2020. Pokud jste jej zmeš­ka­li nebo si jej chce­te znovu pro­hléd­nout, máte nyní mož­nost zhléd­nu­tí na ...
Středa, 02 Září 2020
20. Webináře s významnými partnery firmy Pimpel
(Matching tags: Manurhin,CHECKitB4,Takumi,ZENIT,Webináře,PIMPEL,ESPRIT,Partneři,CAM)
Pim­pel zve na webi­nář „ESPRIT a Ta­ku­mi part­ner­ství pro váš růst“ po­řá­da­ný ve spo­lu­prá­ci s part­ne­rem fir­mou Zenit. Zjis­tí­te, jaké vý­ho­dy při­ná­ší spo­je­ní stro­jů Ta­ku­mi se soft­warem ...
Středa, 01 Červenec 2020
21. Digitální dvojče ESPRIT v Mazak Smooth Ai CNC
(Matching tags: Smooth AI,G-kód,Mazak,DP Technology,ESPRIT,Obrábění,CAM)
ESPRIT od DP Tech­no­lo­gy se pro­sa­zu­je jako soft­ware s umě­lou in­te­li­gen­cí pro vý­rob­ní prů­my­sl a ozna­mu­je roz­ší­ře­nou pod­po­ru Mazak Smo­o­th Ai CNC ob­rá­bě­ní. ESPRIT pro­du­ku­je ...
Pátek, 26 Červen 2020
22. Školení na ESPRIT s dotacemi POVEZ II
(Matching tags: Úřad práce,POVEZ II,Dotace,PIMPEL,ESPRIT,Školení)
Spo­leč­nost Pim­pel, dis­tri­bu­tor CAM sys­té­mu ESPRIT, upo­zor­ňu­je na mož­nost vy­u­ži­tí do­ta­cí na ško­le­ní ESPRIT pro za­měst­nan­ce firem z pro­jek­tu Pod­po­ra od­bor­né­ho vzdě­lá­vá­ní ...
Úterý, 23 Červen 2020
23. On-line kurzy na CAM ESPRIT
(Matching tags: ESPRIT,on-line,PIMPEL,Semináře,Kurzy,CAM,Obrábění)
CAM ESPRIT nyní na­bí­zí mož­nost po­ří­dit si 30­den­ní zku­šeb­ní verzi včet­ně ukáz­ko­vých ma­te­ri­á­lů. Mů­že­te si sami vy­zkou­šet in­tu­i­tiv­nost CAM sys­té­mu, který po­mů­že ze­fek­tiv­nit ...
Úterý, 07 Duben 2020
24. Bezplatné webináře Pimpel Academy
(Matching tags: CHECKitB4,Virtuální stroje,PIMPEL,ESPRIT,Webináře,Academy,Zdarma,CAM)
... jeho pra­cov­ní­ci. Během ho­di­no­vých se­mi­ná­řů se se­zná­mí s ovlá­dá­ním soft­wa­ru CAM ESPRIT a vir­tu­ál­ních stro­jů CHEC­Kit­B4 a je­jich po­ten­ci­á­lem pro mo­der­ní vý­ro­bu. ...
Pondělí, 23 Březen 2020
25. Pimpel na dnech otevřených dveří ZENIT
(Matching tags: ZENIT,Takumi,Sodick,CAM,PIMPEL,ESPRIT)
Podle in­for­ma­ce došlé do naší re­dakč­ní pošty se spo­leč­nost Pim­pel, dis­tri­bu­tor CAM sys­té­mu ESPRIT, letos roz­hod­la po­tkat se svými zá­kaz­ní­ky v prů­bě­hu Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ...
Pátek, 04 Říjen 2019
26. DP Technology vydává Esprit 2017
(Matching tags: ESPRIT,DP Technology,2017,CAM,Strojírenství,Obrábění)
Esprit 2017 je určen pro usnadnění a zrychlení obráběcích procesů, a to díky novým algoritmům pro tvorbu drah nástroje. Ty zahrnují nové tříosé obrábění a steep/shallow frézování (strmé ...
Pondělí, 22 Květen 2017
27. ProfitTurning – moderní CAD/CAM software pro budoucnost
(Matching tags: ESPRIT,DP Technology,ProfitTurning,CAM,CAD/CAM,Software)
ProfitTurning, software, jehož nejnovější verze byla uvedena jako součást systému CAM Esprit, vychází z dlouhodobého převratného výzkumu. Jím navržené strategie hrubování při soustružení významně ...
Čtvrtek, 19 Leden 2017
28. DP Technology uvedla na trh ESPRIT 2016
(Matching tags: ESPRIT,DP Technology,CAD,Strojírenství,CAM)
Společnost DP Technology oznámila uvedení nové verze svého CAM produktu Esprit 2016. Nový Esprit ProfitTurning kombinuje tradiční metody soustružení s možností realizovat trochoidální dráhy nástroje. Esprit ...
Úterý, 22 Březen 2016
29. Blíží se oficiální vydání nové verze Espritu pro Evropu
(Matching tags: ESPRIT,DP Technology,Srpen,CAM,Strojírenství,Obrábění,MachineWorks,2016)
Po dlouhotrvajícím testování softwaru Esprit 2016 byl oznámen oficiální termín jeho vydání pro Evropu na 15. srpna 2016 a stejný termín platí i pro Českou republiku a Slovensko. ...
Pondělí, 01 Srpen 2016
30. DP Technology uvedla nový Esprit verze 2016
(Matching tags: Strojírenství,Obrábění,CAM,ESPRIT,DP Technology)
O uvedení této verze jsme sice už psali, ale nyní přinášíme více informací. Esprit 2016 disponuje novou moderní strategií pro vysokorychlostní hrubování na soustruhu, nazvanou ProfitTurning, v níž ...
Pondělí, 18 Duben 2016
31. DP Technology uvádí Esprit 2016
(Matching tags: 2016,ProfitTurning,ESPRIT,DP Technology,Cloud,CAM,Obrábění,Soustružení)
Nová verze softwaru Esprit 2016 nabízí mezi novinkami strategii vysokorychlostního hrubování soustružením – ProfitTurning, která v sobě zahrnuje nový fyzikální engine pro obrábění. Zatímco tradiční ...
Středa, 30 Březen 2016
32. DP Technology představuje nový web espritcam.com
(Matching tags: Logo,URL,espritcam.com,Software,Obrábění,CAD/CAM,Web,ESPRIT,DP Technology)
Webové stránky společnosti DP Technology, věnující se Espritu, mají novou URL adresu a zobrazují nové logo a identitu značky. Nové internetové stránky, vystavěné s ohledem na strojaře ...
Pondělí, 11 Leden 2016
33. Esprit pořádá světovou konferenci 2016 na Floridě
(Matching tags: 2016,Přihlášky,ESPRIT,DP Technology,World,Conference,CAM,Vzdělávání,CAD,Konference)
Společnost DP Technology už nyní oznámila, že přijímá přihlášky na svou červnovou světovou konferenci ESPRIT World Conference 2016. Což je událost, kterou byste si podle pořádající firmy neměli ...
Pondělí, 04 Leden 2016
34. Vydána kompletní řada produktů VUE 2015
(Matching tags: 2015,Terén,e-on,Pioneer,CompleteKrajinotvorba,Porost,Software,VUE,Renderování,ESPRIT,Studio)
Po vydání VUE xStream 2015 a VUE Infinite 2015 přichází společnost e-on software s kompletní řadou produktů VUE 2015 pro 3D nadšence a umělce: VUE Pioneer 2015, VUE Esprit 2015, VUE Studio ...
Pondělí, 27 Duben 2015
35. DP Technology uvedla nový CAM systém Esprit 2015
(Matching tags: Software,Obrábění,CNC,CAM,ESPRIT,DP Technology,2015)
Společnost DP Technology oznámila, že uvádí na trh novou verzi svého průkopnického a klíčového produktu Esprit 2015. Esprit pomáhá zvyšovat produktivitu veškeré práce na obráběcích strojích vytvářením ...
Pátek, 24 Duben 2015
36. DP Technology vydává Esprit 2015 pro CAM
(Matching tags: CNC,CAM,Software,Obrábění,2015,ESPRIT,DP Technology)
S mírným zpožděním oproti již zveřejněné zprávě o praktických ukázkách Espritu 2015 přinášíme zprávu o tom, že společnost DP Technology vydala novou verzi programu Esprit 2015. Ten pomáhá vylepšit ...
Středa, 22 Duben 2015
37. ESPRIT pro 5 os
(Matching tags: ESPRIT,PIMPEL,CAM,Obrábění,5 os)
Obrábění komplexních 3D dílců v jediném nastavení je jednoduché s vysoce výkonným CAM systémem ESPRIT. ESPRIT zjednodušuje programování a nabízí dynamickou verifikaci, což eliminuje potřebu ...
Pátek, 30 Srpen 2013
38. ESPRIT 2012
(Matching tags: CAM,ESPRIT,DP Technology,EMO)
Společnost DP Technology vystavovala na veletrhu EMO 2011, který se konal v září v německém Hannoveru, nejnovější verzi svého inovačního softwaru ESPRIT 2012. Nabízí vylepšení pro všechny typy obrábění: ...
Pondělí, 10 Říjen 2011