Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo gnss

Celkem nalezeno výsledků : 16.

1. SXblue GLOBE – řešení pro GIS a terénní průzkumy
(Matching tags: Ur­čo­vá­ní po­lo­hy,Ino­va­ce,SXblue GLOBE,Geneq Inc,GNSS,GIS,Hardware)
Geneq Inc před­sta­vu­je SXblue GLOBE, vr­chol ino­va­ce v ob­las­ti tech­no­lo­gie ur­čo­vá­ní po­lo­hy po­mo­cí GNSS a GIS. SXblue GLOBE je na­vr­žen tak, aby vy­ni­kal i v těch nej­ná­roč­něj­ších ...
Úterý, 02 Duben 2024
2. Trimble představuje mobilní mapovací systém MX90
(Matching tags: Hardware,Skenování,Trimble,GNSS,Inspekce,MX90,Mobilní mapovací systém)
Trim­ble ozná­mi­la špič­ko­vý mo­bil­ní ma­po­va­cí sys­tém Trim­ble MX90. Díky nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gii Trim­ble GNSS a iner­ci­ál­ní tech­no­lo­gii po­sky­tu­je Trim­ble MX90 v kom­bi­na­ci ...
Čtvrtek, 15 Únor 2024
3. Pozvánka na Leica Tour 2024
(Matching tags: GIS,Gefos,GNSS,3D skenery,Leica Tour,GeoCloud,SmartNet)
... jak pro GNSS rover, tak pro vý­tyč­ku s hra­no­lem, o clou­do­vé služ­bě Ge­oCloud pro sdí­le­ní a pře­nos dat, o služ­bách re­fe­renč­ní sítě Smart­Net a o po­u­ži­tí ...
Čtvrtek, 25 Leden 2024
4. Leica Tour 2022
(Matching tags: Captivate,Leica Tour,Drony,3D skenery,GNSS,Novinky,Gefos)
... za­jí­ma­vé no­vin­ky, jako např. nový polní tablet CS30. Sa­mo­zřej­mě se bude ho­vo­řit o GNSS při­jí­ma­či s fo­to­gra­m­me­t­ric­kou ka­me­rou GS18 I a o vy­lep­še­ných to­tál­ních ...
Úterý, 28 Prosinec 2021
5. Modulární GNSS přijímač Trimble R750
(Matching tags: R750,Přijímač,GNSS,Trimble,Hardware,GIS)
Trim­ble před­sta­vil Trim­ble R750 GNSS Mo­du­lar Re­ce­i­ver, při­po­je­nou zá­klad­no­vou sta­ni­ci pro po­u­ži­tí v ci­vil­ní vý­stav­bě, ge­o­prosto­ro­vých a ze­mě­děl­ských apli­ka­cích. ...
Úterý, 21 Prosinec 2021
6. Nový přijímač Trimble DA2 GNSS
(Matching tags: DA2,Přijímač,Catalyst,GNSS,Trimble,GIS,Data)
Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 21. září při­jí­mač Trim­ble DA2 GNSS pro po­lo­ho­va­cí služ­bu Trim­ble Ca­ta­lyst. DA2 – při­jí­mač a an­té­na druhé ge­ne­ra­ce pro služ­bu Ca­ta­lyst – nyní ...
Středa, 29 Září 2021
7. Tablet Trimble T100 pro výkonné výpočty v terénu
(Matching tags: T100,Per­specti­ve,Trim­ble X7,La­se­ro­vé ske­no­vání,Trim­ble,GNSS,Tablet,Hardware)
... in­for­mač­ní sys­témy (GIS). Ro­bust­ní tablet při­ná­ší rych­lé vý­po­čty a vel­kou ob­ra­zov­ku do te­ré­nu a pod­po­ru­je celou řadu apli­ka­cí pro op­tic­ké, GNSS a la­se­ro­vé ske­no­va­cí ...
Úterý, 13 Duben 2021
8. Záznam Leica Tour 2021 online
(Matching tags: Gerodetické přístroje,Leica Tour,3D skenery,GNSS,Gefos)
Letos ne­by­lo ze zná­mých dů­vo­dů možné usku­teč­nit tra­dič­ní osob­ní se­tká­vá­ní uži­va­te­lů ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů, 3D la­se­ro­vých ske­ne­rů a soft­wa­ru během akce Leica Tour 2021, ...
Pondělí, 22 Březen 2021
9. Siteworks SE Starter Edition pro určování polohy na stavbě
(Matching tags: Zaměřování,Star­ter Edi­ti­on,Si­teworks SE,Trim­ble,GNSS,Stavebnictví)
... cenu. S vy­u­ži­tím po­lo­ho­vé­ho sys­té­mu GNSS může sta­veb­ní dozor, mistr, kon­t­rol­ní pra­cov­ník nebo ve­dou­cí stav­by snad­no kon­t­ro­lo­vat te­rén­ní úpra­vy, sklon svahu a do­dr­žo­vá­ní ...
Pátek, 05 Březen 2021
10. Carlson oznamuje novou generaci přijímače BRx7 GNSS
(Matching tags: Přijímač,BRx7,Geodeti,Carlson Software,RTK,GNSS,GPS,GIS)
Spo­leč­nost Carl­son Soft­ware uved­la na trh in­te­li­gent­ní mul­ti­f­rek­venč­ní, multi-GNSS an­té­nu BRx7 nové ge­ne­ra­ce. Zcela nový model BRx7 je plně pře­pra­co­va­ný GNSS při­jí­mač Carl­son, ...
Úterý, 28 Červenec 2020
11. Trimble vydává mobilní mapovací systém MX9
(Matching tags: GIS,MX9,INS,GAMS,DMI,Trimble,LiDAR,GNSS)
... ma­po­vá­ní, 3D modelování nebo správu majetku. Trimble MX9 zachycuje data shluku hustého mračna bodů společně s 360stupňovými geo­re­fe­ren­ční­mi snímky pomocí špičkové sférické kamery, technologie GNSS ...
Čtvrtek, 08 Únor 2018
12. Nová aplikace Trimble na Androidu pro geodézii a sběr dat
(Matching tags: Penmap,DA1,Catalyst,GIS,Geodézie,GNSS,Sběr dat,Aplikace,Android,Trimble)
... TDC100), chytrých telefonech a tabletech a podporuje přijímače globálního navigačního satelitního systému Trimble Global Navigation Satellite System (GNSS) jako Trimble R10, R8 a R2. Trimble ...
Pátek, 28 Červenec 2017
13. Trimble na české antarktické stanici
(Matching tags: GeoExplorer,GIS,Trimble,GNSS)
... podílet na sběru a následném zpracování naměřených GNSS dat pro výzkumné účely. Vědecká polární stanice Johanna Gregora Mendela leží na ostrově Jamese Rosse, jižně od severního cípu Antarktického poloostrova. ...
Pondělí, 18 Duben 2016
14. Siemens nabízí odolný mobilní router LTE
(Matching tags: Mobilní,GNSS,Siemens,GPS,Sítě,RX1400,Router,LTE,WAN,Ruggedcom,Glonass)
Siemens Ruggedcom RX1400 je inteligentní síťový uzel s podporou více komunikačních protokolů. Je použitelný jako ethernetový přepínač (switch), směrovač (router) a firewall s různými možnostmi ...
Středa, 01 Červenec 2015
15. Mobilní zařízení Trimble pro sběr dat v terénu
(Matching tags: GIS,Slate Controller,Topografie,Sběr dat,GNSS,Trimble)
... chytrých telefonů s odolností výrobků Trimble. Najdeme zde software pro práci v terénu Trimble Access a receiver Trimble R4 GNSS, díky nimž lze provádět topografická měření, sledování, kontrolu ...
Čtvrtek, 28 Únor 2013
16. Nová technologie sběru dat firmy Gepro
(Matching tags: Gepro,Rover,GNSS,Leica,KOKEŠ,MISYS,PROLAND,GIS)
Společnost Gepro představila řešení nejen pro geodety s využitím GNSS Leica, postavené na systémech KOKEŠ, MISYS a PROLAND. ROVER slouží ke sběru dat a mapování s polohovou přesností do 1 cm. Základní ...
Úterý, 19 Únor 2013