Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo konference

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Konference uživatelů Ansys 2024
(Matching tags: ugm2024,Techsoft,ANSYS,Konference,Uživatelé,Software,Simulace)
Tech­Soft En­gi­nee­ring po­řá­dá ve dnech 29. – 31. květ­na Kon­fe­ren­ci uži­va­te­lů Ansys 2024 ve Vi­nař­ství U Kap­lič­ky v Za­je­čí. Kon­fe­ren­ce je shle­dá­ní uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců ...
Pondělí, 27 Květen 2024
2. SOLIDDAYS 2024 budou opět na Seči
(Matching tags: ModelManie,SolidDays,Hotel Jezerka,Seč,Konference)
Po per­so­nál­ních změ­nách v So­lid­Vi­si­o­nu nám pře­sta­ly cho­dit veš­ke­ré zprá­vy o této spo­leč­nos­ti, a tak jen zpro­střed­ko­va­ně z je­jich webo­vých strá­nek při­ná­ší­me ...
Pátek, 10 Květen 2024
3. Pozvánka na konferenci IT FORUM 2024
(Matching tags: IT Forum,TD-IS,ERP,Konference,CAE,CAM,CAD,PLM)
TD-IS opět při­pra­vu­je kon­fe­ren­ci IT Forum se dvěma dny pl­ný­mi in­for­ma­cí pro zá­kaz­ní­ky a zá­jem­ce o ERP, PLM, CAD/CAM/CAE sys­témy nejen z řady Easy, které po­má­ha­jí fir­mám ...
Čtvrtek, 09 Květen 2024
4. Přihlaste se na Konferenci GIS Esri v ČR 2024
(Matching tags: Kongresové centrum Praha,Arcdata,ESRI,Konference,GIS)
Ar­c­da­ta Praha spus­ti­la 2. květ­na při­hla­šo­vá­ní na Kon­fe­ren­ci GIS Esri v ČR, která se bude konat 6. a 7. lis­to­pa­du 2024 v Kon­gre­so­vém cen­t­ru Praha. Nyní se tedy mů­že­te začít při­hla­šo­vat ...
Čtvrtek, 02 Květen 2024
5. Pozvánka na Konferenci GIS Esri v ČR 2024
(Matching tags: Arcdata Praha,Pozvánka,ESRI,Konference,GIS)
Or­ga­ni­zač­ní tým Arc­da­ta Praha zve na le­toš­ní roč­ník Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, který se bude konat 6. a 7. lis­to­pa­du 2024, opět v Kon­gre­so­vém cen­t­ru Praha. Osob­ní účas­tí ...
Pondělí, 08 Duben 2024
6. Mapy jsou pro každého 2024 – 10. ročník konference
(Matching tags: 10. ročník,TopGis,Pozvánka,Konference,Mapy,GIS)
Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá při­pra­vu­jí již 10. roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho a k zvou zá­jem­ce k účas­ti. Udá­lost se bude konat 24. a 25. ...
Středa, 27 Březen 2024
7. Pozvání na konferenci SprutCAM X World 2024
(Matching tags: Kypr,SprutCAM X v18,SprutCAM X World 2024,Konference)
 Sprut­CAM X World 2024 je při­pra­ven při­ví­tat part­ne­ry, uži­va­te­le Sprut­CAM soft­wa­ru a média. Kon­fe­ren­ce se bude konat v lu­xus­ním pětihvěz­dič­ko­vém le­to­vis­ku St. Ra­pha­el ...
Pátek, 16 Únor 2024
8. Konference 3DEXPERIENCE EuroCentral 2024
(Matching tags: 2024,Mnichov,EuroCentral,Dassault Systemès,3DEXPERIENCE,Konference,SolidWorks)
Právě v den, kdy končí pra­vi­del­ná kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2024 v Dalla­su (dříve So­li­dWorks World) při­šlo ozná­me­ní o ko­ná­ní 3DE­x­pe­ri­en­ce Eu­ro­Cen­t­ral 2024 ...
Středa, 14 Únor 2024
9. Future.Industry 2024 – online 6. – 7. 3.
(Matching tags: Future.Industry,Advanced Engineering,Altair,Konference,Simulace)
I letos zve Advan­ced En­gi­nee­ring na vý­roč­ní kon­fe­ren­ci Fu­tu­re.In­dust­ry po­řá­da­nou Al­tai­rem, kte­rou byste si ne­mě­li ne­chat ujít. Mezi hlav­ní­mi té­ma­ty jsou nej­no­věj­ší po­kro­ky ...
Úterý, 13 Únor 2024
10. Ohlédnutí za Konferencí GIS Esri v ČR
(Matching tags: Arcdata Praha,ESRI,Konference,GIS)
Ne­chci ná­sle­du­jí­cí zprá­vu z Kon­fe­ren­ce GIS Esri roz­hod­ně vy­dá­vat za svou. Jed­nak jsem v době ko­ná­ní kon­fe­ren­ce byl na ve­letr­hu Form­next a navíc bych po­dob­nou zprá­vu ...
Pondělí, 27 Listopad 2023
11. Registrace na 3DEXPERIENCE WORLD 2024
(Matching tags: 2024,Dallas,Registrace,3DEXPERIENCE,World,Konference,SolidWorks)
Po opat­ře­ních proti co­vi­du a re­strik­cích ne­oč­ko­va­ných je kon­fe­ren­ce 3D­Ex­pe­ri­en­ce World 2024 v texaském Dal­la­su 11. až 14. února v Kay Bai­ley Hut­chi­son Con­ven­ti­on ...
Pátek, 27 Říjen 2023
12. Záznamy přednášek Altair Technology Conference
(Matching tags: ATCx Praha 2023,Advanced Engineering,Altair,Prezentace,Konference)
Le­toš­ní roč­ník praž­ské Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce pro­bě­hl před mě­sí­cem a Advan­ced En­gi­nee­ring se nyní o vět­ši­nu ob­sa­hu pre­zen­ta­cí po­dě­lí se zá­jem­ci o ně. ...
Středa, 25 Říjen 2023
13. Seznamte se s hlavními řečníky Konference GIS Esri
(Matching tags: Řečníci,Arcdata,ESRI,Konference,GIS)
Ter­mín Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se po­ma­lu blíží (8.–9. 11.), a proto Arc­da­ta Praha při­ná­ší první in­for­ma­ce o jejím pro­gra­mu. Na webo­vých strán­kách kon­fe­ren­ce se ...
Čtvrtek, 14 Září 2023
14. Konference ATCx Praha 2023 už 21. – 22. září 2023
(Matching tags: En­gi­nee­rin­g,Vý­po­čty,Si­mu­la­ce,ATCx,Altair,Konference,CAE)
Zbývá po­sled­ní týden pro re­gis­tra­ci na kon­fe­ren­ci ATCx (Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce) ur­če­nou uži­va­te­lům a pří­z­niv­cům tech­nic­kých vý­po­čtů, CAE si­mu­la­cí a en­gi­nee­rin­gu. ...
Středa, 06 Září 2023
15. Pozvánka na konferenci BIM Open 2023
(Matching tags: BIM,Stavebnictví,Konference,Pozvánka,BIM Open 2023)
Zú­čast­ně­te se le­toš­ní kon­fe­ren­ce BIM Open 2023 dne 19. září od 9:00 do 17:00 hodin. Adeon, po­řa­da­tel této akce, již spus­til re­gis­tra­ci na tento již 8. roč­ník BIM kon­fe­ren­ce. Kon­fe­ren­ce ...
Pondělí, 28 Srpen 2023
16. Registrace na CADfórum 2023 – 20. ročník konference
(Matching tags: PLM,CAD,BIM,CAM,Konference,CADfórum,GISfórum,Arkance Systems)
Dne 17. října pro­běh­ne na zámku Valeč ju­bi­lej­ní, již dva­cá­tý roč­ník tra­dič­ní od­bor­né kon­fe­ren­ce CADfórum 2023. Kon­fe­ren­ce za­mě­ře­ná na vý­mě­nu prak­tic­kých zku­še­nos­tí mezi pro­fe­si­o­nál­ní­mi ...
Čtvrtek, 27 Červenec 2023
17. Společně pro podporu BIM v České republice
(Matching tags: Agen­tu­ra ČAS,BIM DAY,CzBIM,Konference,Stavebnictví,BIM)
Tři vý­znam­ní ak­té­ři po­dí­le­jí­cí se na pod­po­ře šir­ší­ho vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM v Česku se do­hod­li na vzá­jem­né spo­lu­prá­ci. Sym­bo­lem nové éry spo­lu­prá­ce je kon­fe­ren­ce BIM ...
Úterý, 25 Červenec 2023
18. Konference Simulate at the Speed of Design 2023
(Matching tags: Advanced Engineering,Altair,FEA,Konference,Simulace,CAE)
Advan­ced En­gi­nee­ring zve na on­‑line kon­fe­ren­ci po­řá­da­nou 28. červ­na 2023 od 11 hodin spo­leč­nos­tí Al­tair na téma vy­u­ži­tí si­mu­lač­ních tech­no­lo­gií (CAE, FEA) v rané fázi vý­vo­jo­vé­ho ...
Pátek, 09 Červen 2023
19. Pozvánka na konferenci Mapy jsou pro každého 2023
(Matching tags: Hotel Luna,Geoinformace,Konference,Mapy,GIS)
Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá zvou na 9. roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho, která se usku­teč­ní ve dnech 12. – 13. září 2023 opět v Ho­te­lu Luna na Vy­so­či­ně. Pro­gram ...
Středa, 31 Květen 2023
20. Do EICF 2023 zbývá jen pár dní
(Matching tags: Co-Design,ProCAST,Bregenz,EICF 2023,ESI Group,Konference)
Tři­cá­tý roč­ník vý­roč­ní kon­fe­ren­ce Eu­ro­pe­an In­vest­ment Cas­ters’ Fe­de­rati­on ve dnech 7. až 10. květ­na v ra­kous­kém Bre­gen­zu je jed­ním z nej­vět­ších a nej­vý­znam­něj­ších kon­gre­sů ...
Čtvrtek, 04 Květen 2023
21. MODSIM konference 2023
(Matching tags: PLM EF,MODSIM,Valeč,Idiada,Modelování,Technodat,Konference,Simulace)
Pod tímto ne­tra­dič­ním ná­zvem letos při­pra­vil Tech­no­dat svoje tra­dič­ní PLM Ex­pe­ri­en­ce Forum na 13.–14. červ­na 2023 do Ho­te­lu Zámek Valeč. V dneš­ní době již sa­mot­né mo­de­lo­vá­ní ...
Pondělí, 24 Duben 2023
22. Pozvánka na konferenci VIZKON 2023
(Matching tags: Fuc­kUp Night,VIZKON 2023,ČVUT,Architektura,Konference,Vizualizace)
Čtvr­tý re­gu­lér­ní roč­ník kon­fe­ren­ce je ko­neč­ně na světě. Bude se konat 4. břez­na 2023 v pro­sto­rách ČVUT v Praze. Kon­krét­ně jde o Ate­li­ér D. Vizkon bude ten­to­krát jako jed­no­den­ní akce, ...
Pondělí, 13 Únor 2023
23. Sprut­CAM Tech zve na svou první svě­to­vou kon­fe­ren­ci
(Matching tags: Sprut­CAM X 17,Limasol,Sprut­CAM Tech,Konference,CNC,CAM)
Sprut­CAM Tech, před­ní ev­rop­ský ne­zá­vis­lý vý­vo­jář soft­wa­ro­vých pro­duk­tů pro CNC stro­je a prů­mys­lo­vé ro­bo­ty, svolá uži­va­te­le, pro­dej­ce a tech­no­lo­gic­ké part­ne­ry sys­té­mu ...
Pondělí, 26 Prosinec 2022
24. Podrobná zpráva o Konferenci GIS Esri v ČR 2022
(Matching tags: GIS,Konference,ESRI,Geoinformatika,ArcGIS,Arcdata Praha)
Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se ko­na­la ve dnech 1. a 2. lis­to­pa­du 2022 v Cubex Cen­t­ru Praha. Změna místa ko­ná­ní z tra­dič­ní­ho praž­ské­ho Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra měla sou­vis­lost ...
Pondělí, 12 Prosinec 2022
25. Konference ATCx Discrete Element Method
(Matching tags: ATCx,DEM,Advanced Engineering,on-line,Altair,Konference)
Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na on-line kon­fe­ren­ci ATCx Dis­cre­te Ele­ment Me­thod 30. lis­to­pa­du 2022 od 11:00 hodin. ATCx DEM, která se po­pr­vé ko­na­la v roce 2020, ...
Čtvrtek, 17 Listopad 2022
26. Konference BIM 2023
(Matching tags: Stární správa,Čas,Konference,BIM)
Datum 26. ledna 2023 by si do svých ka­len­dá­řů již nyní měli za­psat všich­ni nad­šen­ci a zá­stup­ci sta­vař­ské ve­řej­nos­ti, kteří se za­jí­ma­jí o bu­douc­nost čes­ké­ho sta­veb­nic­tví. V tento ...
Čtvrtek, 17 Listopad 2022
27. HxGN LIVE Global 12.–15. června 2023 v Las Vegas
(Matching tags: HxGN Live,Global 2023,Hexagon,Konference)
He­xa­gon s vel­kým před­sti­hem ohlá­sil ko­ná­ní kon­fe­ren­ce HxGN LIVE Glo­bal, která se usku­teč­ní 12.–15. červ­na 2023 v Cae­sars Forum v Las Vegas. HxGN LIVE je série akcí za­mě­ře­ných ...
Pátek, 11 Listopad 2022
28. Konference GIS Esri v ČR 2022 – organizační informace
(Matching tags: Organizační informace,Arcdata,ESRI,Konference,GIS)
Jako me­di­ál­ní part­ner Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR upo­zor­ňu­je­me účast­ní­ky, že akce se letos koná v Cubex Cen­t­ru Praha ve dnech 1. a 2. lis­to­pa­du 2022. Na webo­vých strán­kách ...
Úterý, 25 Říjen 2022
29. Podrobný program Konference GIS Esri v ČR 2022
(Matching tags: Program,Arcdata,ESRI,Konference,GIS)
Hlav­ní řeč­ní­ci kon­fe­ren­ce už byli před­sta­veni. Tuto in­for­ma­ci nyní roz­ši­řu­je­me o pře­hled všech před­ná­šek a je­jich abs­trak­tů. V pro­gra­mu kon­fe­ren­ce opět na­lez­ne­te ...
Středa, 05 Říjen 2022
30. Future.Industry 2022 4.–6. října 2022 on-line
(Matching tags: Future.Industry,Advanced Engineering,Altair,Konference,Simulace,CAE)
Výroční celosvětová konference ALTAIR věnovaná CAE simulacím začíná již v úterý 4. října. Opět proběhne v on-line podobě, a bude tedy k dispozici všem zájemcům z řad uživatelů CAE nástrojů od Altair i ...
Pondělí, 03 Říjen 2022
31. 11. ročník konference BIM DAY 2022 13.–14. 10. v Praze
(Matching tags: BIMDAY 2022,CzBIM,Praha,Konference)
Le­toš­ní kon­fe­ren­ce při­pra­vi­la za­jí­ma­vý obsah, jed­ním z nej­ak­tu­ál­něj­ších témat je vývoj Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM a di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­ní­ho ří­ze­ní a územ­ní­ho ...
Pondělí, 26 Září 2022
32. Konference GIS Esri v ČR 2022 – informace o programu
(Matching tags: Řečníci,Arcdata,ESRI,Konference,GIS)
Ter­mín Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se po­ma­lu blíží (1.–2. 11.), při­ná­ší­me proto první in­for­ma­ce o jejím pro­gra­mu. Sa­mo­zřej­mou sou­čás­tí pro­gra­mo­vé­ho sché­ma­tu kon­fe­ren­ce ...
Pondělí, 19 Září 2022
33. Konference CADfórum 2022 – pokyny účastníkům
(Matching tags: Arkance Systems,Olomouc,CADfórum,Konference)
Již v úterý 13. září se koná v NH Collecti­on ho­te­lu v Olo­mou­ci kon­fe­ren­ce CADfórum 2022 – CAD/CAM a BIM ře­še­ní v praxi. Na le­toš­ním roč­ní­ku akce je za­re­gis­tro­vá­no ...
Pondělí, 12 Září 2022
34. 5 důvodů k účasti na konferenci 3DEXPERIENCE 2022
(Matching tags: 3DEXPERIENCE 2022,Darmstadt,Dassault Systemès,Konference,SolidWorks)
Ter­mín ko­ná­ní kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce 2022 v ně­mec­kém Darm­sta­d­tu se ne­za­dr­ži­tel­ně blíží – 14. a 15. září 2022. Je to po dlou­hé době další velká kon­fe­ren­ce na ev­rop­ském ...
Čtvrtek, 08 Září 2022
35. Konference IT Forum 2022
(Matching tags: Konference,TD-IS,Hustopeče,IT Forum 2022,Wine Well­ness Ho­te­l Aman­de)
Od­bor­ná kon­fe­ren­ce, po­řá­da­ná spo­leč­nos­tí TD-IS pro zá­kaz­ní­ky a zá­jem­ce o ERP, PLM, CAD/CAM/CAE sys­témy, se letos koná ve Wine Well­ness Ho­te­lu Aman­de v Hus­to­pe­čích ...
Úterý, 30 Srpen 2022
36. DYTRON EXPERIENCE FORUM 2022 představí digitální kontinuitu vývojově-výrobního procesu
(Matching tags: Uživatelé,Konference,Dytron,3DE­x­pe­ri­en­ce)
V po­sled­ních le­tech se prů­mys­lo­vé vý­rob­ní firmy čím dál tím více za­mě­řu­jí na di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci svého pod­ni­ku. Uvě­do­mu­jí si, že v dneš­ní slo­ži­té době po­tře­bu­jí ...
Pondělí, 29 Srpen 2022
37. BIM konference prakticky a otevřeně – tradiční BIM Open 2022
(Matching tags: BIM Open 2022,Ostrava,Adeon,Konference,Stavebnictví,Autodesk,BIM)
V úterý 20. září pro­běh­ne již sedmý roč­ník kon­fe­ren­ce BIM Open 2022. Kon­fe­ren­ce, která tra­dič­ně pro­bí­há v Os­t­ra­vě, je uni­kát­ní svým za­mě­ře­ním na ote­vře­né sdí­le­ní lo­kál­ních ...
Pátek, 05 Srpen 2022
38. Konference BIM DAY 2022
(Matching tags: Konference,BIM Market,BIM,buildingSMART,CzBIM,BIM DAY 2022)
Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY 2022. Kon­fe­ren­ce se koná 13.–14. října 2022 v Cla­ri­on Con­gress Hotel Pra­gue, Freyo­va 945/33, Praha ...
Středa, 03 Srpen 2022
39. Konference ATCx Praha 2022 (15.–16. září 2022)
(Matching tags: Praha,ATCx,Advanced Engineering,Altair,Konference,Simulace,CAE)
Ne­nech­te si ujít tuto letos je­di­neč­nou praž­skou kon­fe­ren­ci ATCx (Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce), na které se se­zná­mí­te s no­vin­ka­mi ze světa CAE. Přijď­te se in­spi­ro­vat pro ...
Úterý, 19 Červenec 2022
40. Poznačte si do kalendáře ESI Live 2022
(Matching tags: Konference,ESI Group,Testování,virtuální prototypy,Výrobky,ESI Live 2022)
Ve stře­du 21. září 2022 po­řá­dá spo­leč­nost ESI Group ce­lo­svě­to­vou di­gi­tál­ní akci ESI Live 2022, na naše ča­so­vé pás­mo při­pa­dá ča­so­vé roz­me­zí 14:00–16:30. Zís­kej­te ex­klu­ziv­ní pře­hled ...
Pondělí, 11 Červenec 2022
41. Konference 3DEXPERIENCE, Darmstadt, Německo
(Matching tags: Darmstadt,Dassault Systemès,Konference,SolidWorks)
Ne­by­lo by skvě­lé vyměňovat si ná­pa­dy s dal­ší­mi od­bor­ní­ky na té­ma­ta sou­vi­se­jí­cí s kon­struk­cí, si­mu­la­ce­mi a in­že­nýr­stvím? Nebo se ne­chat in­spi­ro­vat osvěd­če­ný­mi ...
Čtvrtek, 07 Červenec 2022
42. Future.AI 2022 již 28.–29. června 2022
(Matching tags: Strojové učení,Umělá inteligence,Konference,Advanced Engineering,Altair,Future.AI)
Vý­roč­ní ce­lo­svě­to­vá on­li­ne kon­fe­ren­ce o da­to­vých ana­lý­zách s vy­u­ži­tím umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho učení se koná 28.–29. červ­na 2022 | 10:00 – 14:00 hodin. Zjis­tě­te, ...
Sobota, 25 Červen 2022
43. Nabídka aktivní účasti na Konferenci GIS Esri v ČR
(Matching tags: GIS,Konference,ESRI,Arcdata,Cubex Centrum)
Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR 2022 se po­ma­lu blíží, a re­a­li­zač­ní tým bude velmi rád, když s ním bu­de­te sdí­let své za­jí­ma­vé pro­jek­ty, které se mohou stát in­spi­ra­cí ostat­ním. ...
Pondělí, 20 Červen 2022
44. HxGN LIVE Global 2022
(Matching tags: HxGN LIVE Glo­bal 2022,Budoucnost výroby,Las Vegas,Hexagon,Konference)
Le­toš­ní ko­fe­ren­ce HxGN LIVE Glo­bal 2022 spo­leč­nos­ti He­xa­gon se koná ve dnech 20–23 červ­na v Las Vegas a jejím hlav­ním za­mě­ře­ním je bu­douc­nost vý­ro­by. Všich­ni jsme během své ...
Pátek, 17 Červen 2022
45. Konference k budoucnosti řízení modulárních strojů
(Matching tags: dataPartner,KINGSTAR,NTM,IIoT,Konference)
Po téměř dvou­le­té pauze se od­bor­né ve­řej­nos­ti opět ote­ví­ra­jí akce, kde může de­ba­to­vat a zís­ká­vat in­for­ma­ce a nové zku­še­nos­ti k tech­no­lo­gic­kým no­vin­kám na trhu. ...
Středa, 08 Červen 2022
46. Konference Mapy jsou pro každého 2022
(Matching tags: Mapy jsou pro každého,Konference,GIS)
Po­řa­da­te­lé této kon­fe­ren­ce, Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá, zvou zá­jem­ce na další roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho. V pře­kot­ném ob­do­bí di­gi­tál­ních tech­nic­kých ...
Čtvrtek, 02 Červen 2022
47. Ohlédnutí za 31. vzdělávací konferencí SUPro 2022
(Matching tags: Wind­chill,AV Engineering,SUPro,Creo,Konference,PTC)
Spo­leč­nost AV En­gi­nee­ring uspo­řá­da­la po delší po­ml­ce svou 31. vzdě­lá­va­cí kon­fe­ren­ci SUPro v ho­te­lu Je­zer­ka na Seči. Hlav­ním té­ma­tem kon­fe­ren­ce bylo před­sta­ve­ní no­vých ...
Úterý, 31 Květen 2022
48. Konference SolidDays 9.–10. června 2022
(Matching tags: SolidDays,SolidVision,Konference,Uživatelé,SolidWorks,Hotel Jezerka)
Po třech le­tech si­tu­a­ce ko­neč­ně umož­ni­la spo­leč­nos­ti So­lid­Vi­si­on při­pra­vit ob­lí­be­nou dvou­den­ní kon­fe­ren­ci So­lid­Da­ys. Pro­běh­ne opět v ho­te­lu Je­zer­ka ve čtvr­tek 9. ...
Neděle, 22 Květen 2022
49. Konference BIM VE STAVEBNICTVÍ 2022
(Matching tags: CZ.BIM,MPO,Nadace ABF,Čas,SPŠ,Konference,Stavebnictví,BIM)
Kon­fe­ren­ci při­pra­vu­jí Na­da­ce ABF, MPO, ČAS, CZ.​BIM a SPS, ve spo­lu­prá­ci s ČKAIT, ČKA, MMR, ČSSI, SIA ČR, ČVUT, SEVEN, NCS4.0 a za pod­po­ry dal­ších part­ne­rů i od­bor­ných ...
Pondělí, 16 Květen 2022
50. Konference Future.HPC 2022 17.–18. května 2022
(Matching tags: AI/ML,Advanced Engineering,HPC,Altair,Konference,Simulace,CAE)
Český dis­tri­bu­tor pro­duk­tů Al­tair – Advan­ced En­gi­nee­ring – zve na vý­roč­ní ce­lo­svě­to­vou kon­fe­ren­ci o HPC (High-per­for­man­ce Com­pu­ting, vý­po­čet­ní clus­te­ry a su­per­po­čí­ta­če), ...
Pátek, 13 Květen 2022