Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo microsoft

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. SINEC Security Guard identifikuje zranitelná výrobní zařízení
(Matching tags: Zranitelnost,SINEC Security Guard,Bezpečnost,SaaS,Siemens,Microsoft)
Vý­rob­ní za­ří­ze­ní jsou stále čas­tě­ji ter­čem ky­ber­ne­tic­kých útoků. Prů­mys­lo­vé pod­ni­ky proto musí iden­ti­fi­ko­vat a řešit po­ten­ci­ál­ní zra­ni­tel­nos­ti svých sys­té­mů. S cílem ...
Úterý, 16 Duben 2024
2. Spo­lu­prá­ce Si­e­mens – Micro­soft při za­vá­dě­ní AI v prů­mys­lu
(Matching tags: Industrial Copilot,Microsoft Teams,Umělá inteligence,Teamcenter,Siemens,Microsoft,PLM)
Micro­soft a Si­e­mens dále pro­hlu­bu­jí part­ner­ství za­vá­dě­ním výhod ge­ne­ra­tiv­ní umělé in­te­li­gen­ce do prů­mys­lo­vých od­vět­ví. Jako první krok ze spo­leč­né dílny před­sta­vi­ly tzv. ...
Úterý, 05 Prosinec 2023
3. Siemens vybrán Microsoftem pro program RAMP
(Matching tags: Calibre,RAMP II,DOD,EDA,Siemens,Microsoft)
Spo­leč­nost Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­wa­re ozná­mi­la 9. srpna, že byla vy­brá­na k účas­ti na ini­ci­a­ti­vě Rapid As­su­red Micro­electro­nics Pro­to­ty­pes (RAMP) Phase II. RAMP je ...
Čtvrtek, 11 Srpen 2022
4. Nové serverové pracoviště pro rozvoj odborné výuky
(Matching tags: Cisco,Serverovna,VOŠ a SPŠ,Žďár nad Sázavou,Dell,Microsoft)
VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou v prů­bě­hu za­čát­ku škol­ní­ho roku spus­ti­la do pro­vo­zu nové ser­ve­ro­vé pra­co­viš­tě spo­lu­pra­cu­jí­cí s me­zi­ná­rod­ní­mi tech­no­lo­gic­ký­mi ...
Pátek, 03 Prosinec 2021
5. Dynabook Satellite Pro E10-S vybrán pro Windows 11SE
(Matching tags: Pro E10-S,Dynabook,Satellite,Notebooky,Microsoft,Vzdělávání,Hardware)
Dy­na­book Eu­ro­pe ozná­mil, že no­te­book Sa­tel­li­te Pro E10-S byl vy­brán jako jedno z ome­ze­né­ho počtu za­ří­ze­ní do­po­ru­če­ných spo­leč­nos­tí Micro­soft pro Win­dows 11 SE – zcela ...
Sobota, 13 Listopad 2021
6. Návrh a výroba laboratorního zdroje s využitím PLM a 3D tisku
(Matching tags: Vzdělávání,VOŠ a SPŠ,Autodesk,Microsoft,ATX Zdroje,3D tisk)
Najít za­jí­ma­vé téma, které lze řešit se stu­den­ty čás­teč­ně v do­má­cím pro­stře­dí a ve škole v prů­bě­hu distanč­ní on-line výuky, není pří­liš jed­no­du­ché. Jak spo­jit prak­tic­kou ...
Čtvrtek, 25 Únor 2021
7. PTC rozšiřuje alianci s Rockwellem a Microsoftem
(Matching tags: Factory Insights,InnovationSuite,FactoryTalk,LiveWorx,Azure,IoT,Rockwell,Microsoft,PTC)
PTC a Roc­kwell Au­to­mati­on před­sta­vi­ly Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­bu, clou­do­vé ře­še­ní na klíč, díky kte­ré­mu mohou vý­rob­ci do­sáh­nout se svými ini­ci­a­ti­va­mi v ob­las­ti ...
Pondělí, 22 Červen 2020
8. Nová náhlavní VR souprava HP Reverb G2
(Matching tags: HP Re­verb G2,Valve,HP Inc,Náhlavní soupravy,Virtuální realita,Microsoft,Hardware)
HP Inc. před­sta­vi­la svou nej­no­věj­ší ná­h­lav­ní soupra­vu pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu (VR) HP Re­verb G2, vy­vi­nu­tou ve spo­lu­prá­ci se špič­ka­mi v od­vět­ví, fir­ma­mi Valve a Micro­soft. ...
Pátek, 05 Červen 2020
9. Acer for Education a Skooler partnery v oblasti EMEA
(Matching tags: Skooler,Office 365,Microsoft,Vzdělávání,Azure,Acer,Education,EMEA)
Acer for Edu­cati­on ozná­mi­la, že s cílem obo­ha­tit svou na­bíd­ku na trhu vzdě­lá­vá­ní uza­vře­la part­ner­ství s norskou spo­leč­nos­tí Sko­o­ler, vý­vo­já­řem před­ní plat­for­my vzdě­lá­va­cích ...
Čtvrtek, 23 Duben 2020
10. In­no­disk na­bíd­ne disky In­no­AGE SSD
(Matching tags: In­no­disk,In­no­AGE SSD,Azure Sphere,Microsoft,Hardware)
In­no­AGE SSD je prv­ním hyb­rid­ním dis­kem na svě­tě s in­te­gro­va­ným sys­té­mem Micro­soft Azu­re Sphe­re. Micro­soft Azu­re Sphe­re po­sky­tu­je dis­kům In­no­disk In­no­AGE SSD zvlášt­ní za­bez­pe­če­ní ...
Středa, 21 Srpen 2019
11. ODA nabízí Web SDK pro Microsoft Azure
(Matching tags: Milano,Azure,ODA,Microsoft,CAD,BIM,Web SDK,Diego Tamburini,Cloud)
Open Design Alliance (ODA) oznámila plán propojit svou technologii Web SDK s Microsoft Azure. Web SDK je sada nástrojů pro tvorbu clou­do­vých aplikací pro zobrazení CAD a BIM, přístup k datům, ...
Středa, 24 Červenec 2019
12. Dynatrace aktualizuje AI engine Davis pro Microsoft Azure
(Matching tags: Dynatrace,AI engine,Davis,Azure,Microsoft,Aktualizace)
Engine s umělou inteligencí Davis nabízí otevřené prostředí a nově přebírá informace z prostředí Microsoft Azure Monitor pro zjednodušení cloudových operací a zrychlení nových pracovních postupů v cloudu ...
Pondělí, 01 Duben 2019
13. Nová aplikace pro smíšenou realitu od Bentley Systems
(Matching tags: SYNCHRO XR,Vizualizace 4D,Digitální dvojčata,Smíšená realita,HoloLens,Microsoft,Aplikace,Bentley Systems)
Společnost Bentley Systems představila svoji aplikaci SYNCHRO XR pro imerzivní vizualizaci 4D digitálních dvojčat staveb spolu s novou technologií Microsoft HoloLens 2, kterou předvedla společnost ...
Čtvrtek, 28 Únor 2019
14. Trimble XR10 s technologií HoloLens 2 pro smíšenou realitu
(Matching tags: Trimble Connect,XR10,HoloLens 2,MWC,Barcelona,Smíšená realita,Trimble,Microsoft)
... zde se 3D modely a se smíšenou realitou. Trimble XR10 s HoloLens 2 doplňuje rozšířená sada softwaru a služeb Trimble a navíc jde o první zařízení vytvořené pomocí Microsoft ...
Středa, 27 Únor 2019
15. Chalkline vydává VisiSpecs pro BIM ve verzi 19
(Matching tags: Revit,BIM,Stavebnictví,Autodesk,Microsoft,VisiSpecs,Chalkline,Verze 19)
... přes cloud a je k němu přístup nejen přes stolní, ale i mobilní programy. V této verzi přibyly nové možnosti publikování, formátování souborů DOC, přístup z Microsoft Wordu k BIM ...
Pondělí, 28 Leden 2019
16. UberCloud dostupný v Microsoft Azure Marketplace
(Matching tags: SaaS,HPC,ANSYS,Microsoft,UberCloud,Marketplace,Azure,Konzultace)
Společnost UberCloud oznámila dostupnost konzultačních služeb UberCloud v Microsoft Azure Marketplace, což je online obchod na­bí­ze­jí­cí aplikace a služby pro využití v Microsoft Azure, ...
Neděle, 11 Listopad 2018
17. Další strategická partnerství PTC pro akceleraci rozvoje
(Matching tags: Microsoft,Společnost,PTC,Akcelerace,Strategická partnerství,Rockwell,Rozvoj,ANSYS)
Rok 2018 je pro technologickou společnost PTC velmi významný, neboť PTC uzavírá strategická partnerství s dalšími klíčovými představiteli IIoT, což umožní akcelerovat další rozvoj softwarových platforem ...
Úterý, 17 Červenec 2018
18. Dell, Microsoft a VMware společně pro internet věcí
(Matching tags: VMware,Internet věcí,IoT,Dell,Microsoft)
Společnosti Dell, Microsoft a VMware budou spolupracovat na vývoji řešení pro internet věcí (IoT) a zjednodušení řešení pro jejich vlastní zákazníky. Microsoft se bude podílet svou ...
Středa, 16 Květen 2018
19. Náhled MindSphere firmy Siemens na Microsoft Azure
(Matching tags: Preview,Cloud,Microsoft,Siemens,PaaS,Internet věcí,IoT,Azure,MindSphere)
MindSphere je otevřený cloudový operační systém pro internet věcí, který je od dubna dostupný jako preview v cloudové platformě Microsoft Azure, a to díky dvacetileté spolupráci s firmou ...
Čtvrtek, 26 Duben 2018
20. Trimble Connect pro HoloLens a smíšenou realitu
(Matching tags: Smíšená realita,HoloLens,Trimble Connect,Mixed-reality,Hard Hat Solution,Microsoft,Stavebnictví)
Řešení se smíšenou realitou Trimble Connect for HoloLens zlepšuje koordinaci kombinací modelů od různých zúčastněných stran, jako jsou řemeslní partneři z oborů stavebních, strojních a elektro. ...
Úterý, 30 Leden 2018
21. Program pro smíšenou realitu od Trimble a Brookfield Global
(Matching tags: Smíšená realita,Brookfield Global,Správa budov,HoloLens,Nemovitosti,Microsoft,Trimble)
... s využitím Microsoft HoloLens a technologie Trimble. Program je prvním projektem virtuální laboratoře Building Digital Workplace Virtual Lab společnosti Brookfield GIS a nabízí virtuální ...
Středa, 03 Květen 2017
22. Theorem vydává zobrazovací aplikaci pro Microsoft HoloLens
(Matching tags: HoloLens,Zobrazování,Aplikace,Theorem,PLM,CAD,Microsoft)
Společnost Theorem Solutions nabízí zdarma aplikaci Visualization Experience, určenou pro Microsoft HoloLens, což je zařízení pro smíšenou realitu. Aplikace je ke stažení v Microsoft App Storu. ...
Pátek, 28 Duben 2017
23. Microsoft kupuje Simplygon
(Matching tags: Akvizice,Microsoft,Optimalizace,3D data,SDK,Simplygon,3D for Everyone,Hry)
V souvislosti se svou strategií rozšířit portfolio 3D produktů, představenou vloni v říjnu v New Yorku v souvislosti s Windows 10 Creators Update, kupuje společnost Microsoft ...
Pátek, 27 Leden 2017
24. Bluebeam vydává Revu ve verzi 2016.5.2
(Matching tags: 2016.5.2,Dial,Revu,Studio,Surface,Bluebeam,Microsoft)
Revu verze 2016.5.2 nově spolupracuje s novými produkty Microsoft Surface Studio a Surface Dial. Surface Studio je počítač typu vše v jednom, jenž lze využít jako desktopový displej, nebo ...
Středa, 16 Listopad 2016
25. Se SketchUpem 2017 se posunete kupředu
(Matching tags: 3D Warehouse,HoloLens,Microsoft,Stavebnictví,Viewer,SketchUp,Mobile,Connect,Trimble)
Od připojení k Trimble jde o pátou velkou aktualizaci softwaru SketchUp. Zrychleny byly v nové verzi SketchUp Pro a LayOut, objevil se modelovací internetový nástroj my.SketchUp ...
Středa, 16 Listopad 2016
26. Za měsíc končí nabídka bezplatného přechodu na Windows 10
(Matching tags: Microsoft,Bezplatný,Přechod,Operační,Windows 10,System)
Microsoft upozorňuje, že v pátek 29. července 2016 skončí nabídka bezplatné aktualizace na operační systém Windows 10. Jak nás Microsoft přesvědčuje, je samotný upgrade snadný a zachovává ...
Úterý, 28 Červen 2016
27. Nový Rembrandt 3D skenováním a 3D tiskem
(Matching tags: Rembrandt,The Next Rembrandt,3D skenování,Microsoft,3D tisk,Grafika)
... Microsoft, která spolu s ING Bank, J. Walter Thompson Amsterodam, Delft University of Technology a muzei Mauritshuis a Het Rembrandthuis oživuje umění jednoho z největších světových ...
Pátek, 08 Duben 2016
28. 3D brýle pro virtuální realitu
(Matching tags: Gear VR,Virtuální,Realita,HoloLens,3D brýle,Glass,Samsung,Microsoft,Google,Hardware)
Navzdory neuvěřitelnému pokroku v IT zobrazování a interakce s uživatelem stagnuje. Desetiletí se omezovala na klávesnici a myš, nedávno přibyly dotykové obrazovky. Virtuální ...
Pátek, 08 Leden 2016
29. Autodesk a Microsoft zkoumají holografické navrhování
(Matching tags: Holografie,HoloLens,Navrhování,Windows 10,360,Fusion,Microsoft,Design,Autodesk)
Díky spolupráci mezi firmami Autodesk a Microsoft by mohli mít brzy inženýři a projektanti možnost spolupracovat na produktovém designu interaktivně, a to na trojrozměrných holografických ...
Středa, 30 Prosinec 2015
30. Cenově dostupná alternativa AutoCADu pro Windows 10
(Matching tags: progeCAD,dwg,Software,Microsoft,Windows 10,CADDIT,16.0.8.17)
Společnost CADDIT vydává svůj software progeCAD 16.0.8.17, určený pro Windows 7, 8 a nově i Windows 10. Program progeCAD je, jak tvrdí jeho tvůrci, plně kompatibilní alternativou k AutoCADu ...
Pátek, 18 Září 2015
31. MobileFusion: vytvoření 3D skeneru z obyčejného mobilu
(Matching tags: Telefon,MobileFusion,3D obrázky,3D skenování,Research,Microsoft,3D tisk)
Nový projekt Microsoft Research umožňuje vytvořit vysoce kvalitní 3D obrázky v reálném čase jen za využití běžného mobilního telefonu. Podle Petera Ondrusky, kandidáta Ph.D. na univerzitě v Oxfordu, ...
Středa, 26 Srpen 2015
32. Formát MP5 jako open source pro 3D tisk
(Matching tags: 3D tisk,Microsoft,Consortium,3MF,MP5,MyMiniFactory)
Před dvěma týdny konsorcium 3MF Consortium, založené společností Microsoft, přijalo čtyři nové členy, mezi něž patří i dva velcí hráči v oblasti 3D tisku – 3D Systems a Stratasys. Konsorcium ...
Úterý, 14 Červenec 2015
33. Windows 10 budou obsahovat 3D tiskovou platformu Spark
(Matching tags: Autodesk,Microsoft,3D tisk,Platforma,Windows 10,Spark)
Společnosti Autodesk a Microsoft se dohodly na vložení 3D tiskové platformy Spark do operačního systému Windows 10, jenž rozšíří nabídku 3D modelovacího softwaru a prostředí smíšené reality Microsoft ...
Neděle, 10 Květen 2015
34. V ČR roste tržní podíl Windows 8.1 na úkor XP
(Matching tags: Servodata,XP a 8.1,Tržní podíl,Windows,Operační systém,Microsoft)
Přes pomalejší start budou mít Windows 8.1 brzy větší tržní podíl než starší, ale donedávna ještě velmi oblíbená Windows XP, u kterých již Microsoft ukončil technickou podporu a přestal pro ně ...
Pátek, 30 Leden 2015
35. Aplikace 3D Builder od Microsoftu integrována s Cubify
(Matching tags: Cubify,3D tisk,Microsoft,WindowsStore,Verze R5,3D Builder)
Aktualizovaná verze aplikace 3D Builder od Microsoftu, která je ke stažení na Windows Store, nabízí několik nových funkcí, z nichž tou nejzajímavější je integrace s cloudovými tiskovými službami ...
Čtvrtek, 18 Září 2014
36. Co to je „OMLP“ a „MOC“ a proč by nás to mělo zajímat?
(Matching tags: Školení,Vzdělávání,Kurzy,Microsoft,Nicom,OMLP,MOC)
Vezmu si na pomoc analogii. Potřebuji-li nějakou drobnou, nenáročnou opravu svého soukromého auta, logicky se poohlédnu po někom, kdo ji zvládne a nebude mne to moc stát. Co když ale budu vyžadovat ...
Pátek, 12 Září 2014
37. Kurz Užitečné a pokročilé nástroje MS Excelu 2010
(Matching tags: Vzdělávání,Microsoft,Kurz,top vision,Excel)
Ať se firmy se specializovaným softwarem snaží sebevíc, nejrozšířenějším PDM nástrojem u nás stále zůstává Microsoft Excel. Někdo ho ovládá dobře, jiný méně, ale stále je co zlepšovat. Společnost top vision ...
Čtvrtek, 24 Červenec 2014
38. Doplněk Cloud Renderer pro Autodesk Revit 2014
(Matching tags: AMC,Bridge,Azure,Microsoft,Autodesk,Revit,Render,Cloud,Windows)
Společnost AMC Bridge vydala (po verzi pro SolidWorks) plugin Cloud Renderer pro Autodesk Revit 2014, který umožňuje fyzické vykreslování modelů Revitu v cloudové platformě Microsoft Windows Azure. ...
Čtvrtek, 10 Duben 2014
39. Spolupráce Nemetschek Allplanu a Microsoftu s nabídkou změny OS
(Matching tags: Windows 8,Allplan,Architektura,Stavebnictví,Nemetschek,Microsoft,Windows XP)
V dubnu tohoto roku oznámí společnost Microsoft konec technické podpory operačního systému Windows XP. To znamená: žádné bezpečnostní ani jiné aktualizace, hotfixes, bezplatná nebo placená technické podpora ...
Pátek, 07 Únor 2014
40. Artec nabízí uživatelům Kinectu jejich vlastní figurku
(Matching tags: Artec,Xbox 360,3D tisk,Microsoft,Kinect,Windows,3D skenování)
Skupina Artec Group přišla s první 3D skenovací a 3D tiskovou služnou pro domácnosti a doplňkem „klonování“ lidí pro uživatele Microsoft Kinectu pro Windows nebo Kinectu pro Xbox 360. Tito ...
Čtvrtek, 21 Listopad 2013
41. 3D Builder zdarma pro Windows 8.1
(Matching tags: Windows 8.1,Windows Store,3D Builder,Microsoft,3D tisk)
Microsoft se nechal inspirovat jinými firmami a rozhodl se pro podporu 3D tisku. Poté, co začátkem tohoto roku prohlásil podporu 3D tisku ve Windows 8.1, přichází nyní s 3D Builderem. Jde o aplikaci ...
Středa, 20 Listopad 2013
42. Rasterex vydal RxView a RxHighlight R15
(Matching tags: Microsoft,CAD,R15,RxView,RxHighlight,Prohlížeč,PDF,Rasterex,3D data)
Společnost Rasterex Software nabízí produkty pro prohlížení dokumentů a spolupráci. Nově vydala verzi R15.0 svých desktopových prohlížečů pro Windows. Verze R15 je aktualizací čtečky AutoCADu s podporou ...
Pátek, 13 Září 2013
43. Představení 20” Toughpadu Panasonic na IFA 2013
(Matching tags: Windows,Panasonic,Toughpad,Microsoft,Hardware,CAE,CAD)
Úvod s malým připomenutím historie společnosti Panasonic zařídil Hiro Sakamoto, přivítal 61 novinářů z 19 zemí a bez velkých odkladů se dostal k novince, kvůli které byla konference uspořádána. ...
Čtvrtek, 05 Září 2013
44. Nicom nabízí slevu 30 % na OMLP kurzy
(Matching tags: Vzdělávání,Microsoft,Nicom,Prometric,Certifikace)
Opravné certifikační zkoušky ZDARMA NICOM jako certifikační středisko PROMETRIC nabízí zájemcům možnost složení Certifikační zkoušky Microsoft za cenu 2800 Kč (bez DPH) a s opravnou zkouškou ZDARMA. Objednáte-li ...
Pátek, 01 Březen 2013
45. Které produkty Autodesku jsou podporovány ve Windows 8?
(Matching tags: Windows 8,Kompatibilita,Autodesk,Microsoft)
... k 9. lednu, kdy tato zpráva vyšla, testovány a potvrzeny jako správně pracující v operačním systému Microsoft Windows 8 následující produkty Autodesku: 3ds Max 2013, 3ds Max Design 2013, ...
Pátek, 15 Únor 2013
46. XPAND prodává doplněk Presente3D pro MS PowerPoint
(Matching tags: Microsoft,Presente3D,XPAND 3D,PowerPoint,Plugin)
... Doplněk od Presente3D je určen pro Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013 a umožňuje snadno vzít slide v Microsoft PowerPoint a převést jej za pár minut do 3D. Plugin je integrován přímo v liště Microsoft ...
Čtvrtek, 31 Leden 2013
47. Společnost Aras vydala Office Connector pro Innovator
(Matching tags: Aras,Office,Outlook,Connector,Innovator,PLM,Microsoft)
Poskytovatel softwarových řešení pro PLM (správa životního cyklu výrobku) na bázi open source, společnost Aras, vydala Microsoft Office Connector pro Aras Innovator. Díky tomuto doplňku je možné spravovat ...
Čtvrtek, 17 Leden 2013
48. Aplikace zdarma udělá z Microsoft Kinect 3D skener
(Matching tags: Scenect,Kinect,Skenování 3D,Faro,Microsoft)
Společnost FARO, se sídlem na Floridě a s pobočkami po celém světě, se soustředí na hardware a software pro 3D skenování. Nyní vydala aplikaci Scenect. Aplikace je zdarma a dovoluje využít senzory Microsoft ...
Pátek, 28 Prosinec 2012
49. Mapový klient od T-Mapy pro město Třebíč
(Matching tags: Microsoft,GIS,T-Mapy,Třebíč,Mapový portál,ArcGIS,Silverlight)
Návštěvníci Třebíče a okolí jistě ocení nový turistický portál Visit Třebíč, jehož součástí je i moderní mapový klient vytvořený společností T-Mapy. Mapový portál umožňuje plánování výletu v síti turistických ...
Středa, 01 Srpen 2012
50. Produkty Autodesk 2012 nepodporovány na Windows Vista
(Matching tags: Windows,Vista,Podpora,Autodesk,Microsoft)
Počínaje prvním lednem 2012 přestal Autodesk formálně podporovat operační systém Microsoft Windows Vista pro všechny své nové (a aktualizované) verze svých produktů a služeb vydaných v roce 2012. Nadále ...
Úterý, 31 Leden 2012