Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo openbim

Celkem nalezeno výsledků : 8.

1. ALLPLAN podporuje OPEN BIM pracovní postupy
(Matching tags: Allplan 2022,buildingSMART,IFC4,openBIM,Allplan,BIM)
ALL­PLAN, po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC prů­my­sl, pod­po­ru­je transpa­rent­ní BIM pra­cov­ní po­stu­py pro­střed­nic­tvím stan­dar­di­zo­va­ných ote­vře­ných da­to­vých for­má­tů, které umo­ž­ňu­jí ...
Pátek, 10 Červen 2022
2. ALLPLAN pro prefabrikaci – Planbar a Tim 2022
(Matching tags: Prefabrikace,Precast,TIM,Produktivita,openBIM,Allplan,Stavebnictví,BIM)
Spo­leč­nost All­plan ozná­mi­la 28. října 2021 ce­lo­svě­to­vé uve­de­ní svého no­vé­ho BIM soft­wa­ru pro pre­fab­ri­ka­ci. Plan­bar a Tim 2022 umožňující in­že­nýr­ským fir­mám a zá­vo­dům ...
Sobota, 30 Říjen 2021
3. OpenBIM? Open Mind!
(Matching tags: Videostream,buildingSMART,openBIM,Setkání,BIM)
Od břez­na 2021 je i u nás za­stou­pe­na me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ce bu­il­dingSMART, která se vě­nu­je pri­már­ně stan­dar­di­za­ci, z její dílny po­chá­zí na­pří­klad sou­bo­ro­vý for­mát ...
Pondělí, 31 Květen 2021
4. Zvyšování úspěšnosti spolupráce na stavebních projektech
(Matching tags: 2021,IFC,openBIM,Allplan,Architektura,Stavebnictví,BIM)
S nej­no­věj­ší verzí BIM soft­wa­ru All­plan 2021 do­sa­hu­jí do­da­va­te­lé ve sta­veb­nic­tví novou úroveň me­zi­o­bo­ro­vé spo­lu­prá­ce: mo­de­ly, data a in­for­ma­ce z růz­ných spe­ci­a­li­zo­va­ných ...
Čtvrtek, 25 Únor 2021
5. Allplan 2021 se zaměřuje na výkon
(Matching tags: Allplan,Allplan 2021,BIM,openBIM,Cloud)
No­vá ver­ze při­ná­ší ma­xi­mál­ní vý­kon, šká­lo­va­tel­nost pro prá­ci na vel­kých a komp­lex­ních pro­jek­tech, a ta­ké cloud­ovou tech­no­lo­gii pro pod­po­ru spo­lu­prá­ce se za­hr­nu­tím sta­tic­ké ...
Čtvrtek, 05 Listopad 2020
6. Allplan 2021 – výkon, cloud, mezioborová spolupráce
(Matching tags: Verze 2021,openBIM,Allplan,Cloud,Software,Stavebnictví,BIM)
Spo­leč­nost ALL­PLAN před­sta­vi­la 7. října novou verzi svého soft­wa­ru pro BIM mo­de­lo­vá­ní ur­če­nou ar­chi­tek­tům, sta­ti­kům, sta­veb­ním in­že­ný­rům a do­da­va­te­lům sta­veb. Ma­xi­mál­ní ...
Středa, 07 Říjen 2020
7. Aktualizace OpenBIM platformy Allplan Bimplus
(Matching tags: Bimplus,Platforma,openBIM,Vylepšení,Spolupráce,Projekty,Allplan)
Spo­leč­nost All­plan před­sta­vu­je nej­no­věj­ší verzi All­plan Bim­plus s ně­ko­li­ka vy­lep­še­ní­mi a no­vý­mi funk­ce­mi. Sys­tém Bim­plus je vy­tvo­řen na míru pro ar­chi­tek­ty, sta­veb­ní ...
Pondělí, 25 Květen 2020
8. Scia Engineer získal certifikaci IFC 2x3 V2
(Matching tags: Nemetschek,IFC 2x3 v2.0,openBIM,Scia,Engineer)
Během mezinárodního setkání organizace buildingSMART konané 11. až 15. března 2013 ve Walthamu (Boston, USA) bylo oznámeno, že firma Nemetschek Scia, jako vůbec první, získala pro svůj stěžejní ...
Čtvrtek, 14 Březen 2013