Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo renishaw

Celkem nalezeno výsledků : 37.

1. Renishaw představí na Formnextu rychlejší RenAM 500
(Matching tags: RenAM 500,FormNext,Kovy,Aditivní výroba,Výroba,Renishaw)
Re­nishaw před­sta­ví na ve­letr­hu Form­next 2023, který se koná v ně­mec­kém Frank­fur­tu, dosud ne­ví­da­nou tech­no­lo­gii adi­tiv­ní ko­vo­vé vý­ro­by (AM). Mo­der­ni­za­ce nej­pro­dá­va­něj­ší ...
Čtvrtek, 02 Listopad 2023
2. Tuzemské firmy zaostávají v kalibraci výrobních strojů
(Matching tags: ballbar,Elektromobilita,Kalibrace,Diagnostika,Renishaw,Strojírenství)
Kdo ka­libru­je, ten vy­rá­bí přes­ně­ji, rych­le­ji a beze zmet­ků. V řadě firem to ale vy­pa­dá, že dříve nebo poz­dě­ji strá­ví více času opra­va­mi či se­ři­zo­vá­ním stro­jů a pro­duk­cí ...
Pondělí, 04 Červenec 2022
3. Rozmach robotizace brzdí česká záliba v improvizaci
(Matching tags: Josef Sláma,Průmysl,Robotizace,Renishaw,Automatizace)
Pokud něco kromě peněz brzdí roz­voj prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce, pak je to česká zá­li­ba v im­pro­vi­za­ci a ope­ra­tiv­ním za­vá­dě­ní „kre­a­tiv­ních“ ne­sys­té­mo­vých ře­še­ní. Podle ...
Čtvrtek, 09 Prosinec 2021
4. Renishaw uvádí na trh RenAM 500S Flex a 500Q Flex
(Matching tags: RenAM 500Q Flex,RenAM 500S Flex,Kovový 3D tisk,Aditivní výroba,Renishaw)
S cílem po­skyt­nout in­že­ný­rům větší fle­xi­bi­li­tu při po­u­ží­vá­ní sys­té­mů adi­tiv­ní vý­ro­by uvedl Re­nishaw na trh novou řadu stro­jů pro 3D tisk, které byly ke zhléd­nu­tí na ve­letr­hu ...
Úterý, 30 Listopad 2021
5. Renishaw spolupracuje s Verisurfem
(Matching tags: REVO,Equator,Kontrola,CMM,Verisurf Software,Měření,Renishaw)
Re­nishaw uza­vřel do­ho­du s Ve­ri­surf Soft­warem, která umožňuje spo­leč­nos­tem v Se­ver­ní Ame­ri­ce pří­stup k soft­wa­ru Ve­ri­surf pro sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je (CMM) firmy ...
Středa, 24 Listopad 2021
6. V průmyslu chybějící lidé jsou nahrazováni investicemi do automatizace
(Matching tags: Upínání,Optické snímače,RUP1,Sondy,Renishaw,Automatizace)
Tu­zem­ský prů­my­sl do­stá­vá po­sled­ní roky za­brat. Musí se vy­rov­nat s ne­do­stat­kem kom­po­nen­tů, ma­te­ri­á­lů a od­bor­ných pra­cov­ní­ků. Za­tím­co pan­de­mií na­ru­še­né do­da­va­tel­ské ...
Pondělí, 22 Listopad 2021
7. Renishaw na MSV 2021
(Matching tags: QuickLoad,NC 4 Blue,Upínače,RUP1,Sondy,Měření,Renishaw)
MSV Brno patří k nej­vět­ším stro­jí­ren­ským ve­letrhům ve střed­ní Ev­ro­pě a jeho le­toš­ní roč­ník je dlou­ho oče­ká­va­nou pří­le­ži­tos­tí k se­tká­ní od­bor­ní­ků a tech­no­lo­gic­kých ...
Pondělí, 08 Listopad 2021
8. Nová éra létání nadzvukovou rychlostí díky dotykovým sondám
(Matching tags: RUP1,EMO Milán,Dotykové sondy,Měření,Renishaw)
Po konci vy­u­ží­vá­ní le­ta­del Con­cor­de to vy­pa­da­lo, že se nad­zvu­ko­vé do­prav­ní stro­je do vzdu­chu jen tak ne­vrá­tí. Po téměř dva­ce­ti le­tech to však vy­pa­dá, že su­per­so­nic­ká do­pra­va ...
Středa, 06 Říjen 2021
9. Re­nishaw umožňuje pro­gra­mo­vá­ní stro­jů mo­bi­lem
(Matching tags: G-kódy,GoProbe,Sondy,mobilní aplikace,Renishaw,CNC)
CNC ob­rá­bě­cí stro­je jsou běž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem ve vět­ši­ně prů­mys­lo­vých pod­ni­ků. Umožňují efek­tiv­ní vý­ro­bu stále slo­ži­těj­ších a přes­něj­ších dílů. Vy­u­ži­tí všech mož­nos­tí ...
Středa, 04 Srpen 2021
10. Vydán software Verisurf 2021
(Matching tags: Verisurf,CAD/CAM,MBD,Verze 2021,Renishaw,GD&T)
Ve­ri­surf Soft­ware ozna­mu­je nové vy­dá­ní soft­wa­ru Ve­ri­surf 2021. Před více než 25 lety byl Ve­ri­surf první spo­leč­nos­tí, která vy­vi­nu­la soft­ware na bázi PC, který do­ká­zal po­rov­nat mě­ře­ní ...
Úterý, 25 Květen 2021
11. HP dále rozvíjí automatizaci aditivní výroby
(Matching tags: Dyndrite,HP Inc,Výrobní postupy,Aditivní výroba,ANSYS,Renishaw,Automatizace,3D tisk)
Spo­leč­nost HP in­for­mu­je o vý­znam­ném po­kro­ku ve sprá­vě a au­to­ma­ti­za­ci kom­plex­ních pra­cov­ních po­stu­pů 3D tisku a pro­vo­zů pro vel­ko­ob­je­mo­vou adi­tiv­ní vý­ro­bu. ...
Úterý, 17 Listopad 2020
12. Upínací systémy pro zpřesnění a urychlení průmyslových měření
(Matching tags: FixtureBuilder,Upínací systémy,Stavebnice,Průmysl,Měření,Renishaw)
Pro řadu tech­ni­ků před­sta­vu­je upev­ně­ní mě­ře­né­ho vý­rob­ku zdlou­ha­vý a ne­pří­jem­ný úkon. Upev­nit díl tak, aby se ne­hý­bal a bylo možné změ­řit všech­ny jeho prvky, je ná­roč­né ...
Čtvrtek, 05 Listopad 2020
13. Simufact a Renishaw zefektivňují simulaci aditivní výroby
(Matching tags: Renishaw,Simulace,Simufact,Aditivní výroba,QuantAM,Simufact Additive 2020)
Re­ni­shaw spo­lu­pra­cu­je se Si­mu­fac­tem na zvý­še­ní úspěš­nos­ti sta­veb fúzní la­se­ro­vou de­po­zi­cí v práš­ko­vém loži (LPBF) po­mo­cí přes­né si­mu­la­ce a zjed­no­du­še­né pří­pra­vy ...
Pondělí, 09 Březen 2020
14. Renishaw uvádí na trh Advanced Diagnostic Tool ADTa-100
(Matching tags: ADTa-100,Encoder,SPIE Photonics West,Renishaw,ADT)
Spo­leč­nost Re­nishaw uvede nový pří­růs­tek do své ro­di­ny vy­spě­lých di­a­gnos­tic­kých ná­stro­jů (ADT) na vý­sta­vě SPIE Pho­to­nics West 2020 od 4. do 6. února v ka­li­forn­ském San Fran­cis­ku. ...
Pondělí, 03 Únor 2020
15. Vznik závodního kola pro OH 2020 s podporou Renishaw
(Matching tags: Renishaw,Závodní kola,OH 2020,Lotus Engineering,Hope Technology,3D tisk)
Vý­rob­ce ko­vo­vých 3D tis­ká­ren Re­nishaw po­mohl spo­leč­nos­ti Lotus En­gi­nee­ring, po­ra­den­ské di­vi­zi brit­ské au­to­mo­bil­ky Lotus, a vý­rob­ci jízd­ních kol spo­leč­nos­ti Hope Tech­no­lo­gy ...
Pátek, 03 Leden 2020
16. „Akustický“ software Renishaw InfiniAM Sonic
(Matching tags: Renishaw,3D tisk,„Akustický“ software,InfiniAM,Sonic,Monitoring)
Spo­leč­nost Re­ni­shaw při­chá­zí se soft­warem In­fi­ni­AM Sonic pro mo­ni­to­ro­vá­ní akus­tic­kých pro­ce­sů u 3D tisku kovů, který do­vo­lu­je zjis­tit a na­hrát zvu­ko­vé jevy ve sta­veb­ních ...
Pátek, 13 Prosinec 2019
17. Kovový implantát z 3D tisku pro léčbu Parkinsonovy choroby
(Matching tags: Parkinsonova choroba,Neuromate,GDNF,Steven Gill,Paul Skinner,Renishaw)
Spo­leč­nost Re­ni­shaw vy­vi­nu­la pro or­ga­ni­za­ci North Bris­tol NHS Trust za­ří­ze­ní, se kte­rým je možné přes­ně apli­ko­vat nově tes­to­va­ný lék. Ten pod ná­zvem GDNF (Glial Cell Line De­ri­ved ...
Pátek, 06 Prosinec 2019
18. Renishaw podporuje INEOS TEAM UK v jachtařské soutěži
(Matching tags: INEOS TEAM UK,Jachtařství,Ben Ainslie,3D tisk,Renishaw)
Spo­leč­nost Re­ni­shaw pod­po­ru­je le­gen­dár­ní­ho jach­ta­ře, sira Be­na Ain­slieye a je­ho Ineos Team UK v je­jich úsi­lí při­vézt Pohár Ame­ri­ky do­mů do Bri­tá­nie. Jako ofi­ci­ál­ní ...
Úterý, 05 Listopad 2019
19. Renishaw na MSV v Brně předvede továrny budoucnosti
(Matching tags: Metrologie,MSV,Renishaw,Brno,3D tisk,Technologie,OPTiMUM,APCS-45)
Spo­leč­nost Re­nishaw na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně před­sta­ví své tech­no­lo­gie, jež stá­va­jí­cí vý­rob­ní pro­vo­zy mění na to­vár­ny bu­douc­nos­ti. V její ex­po­zi­ci ...
Pátek, 13 Září 2019
20. Nová sonda pro bezkontaktní 3D skenování od Renishaw
(Matching tags: Měření,Kontroly,Renishaw,3D skenování,Bezkontaktní,Sondy,RFP,DMIS,Strojírenství)
Spo­leč­nost Re­nishaw uvá­dí na trh no­vou son­du RFP frin­ge pro­be ur­če­nou pro po­u­ži­tí s 5osým mě­ři­cím sys­té­mem REVO pro sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je (CMM). Sonda RFP pro bez­kon­takt­ní ...
Středa, 11 Září 2019
21. K uni­kát­ní kon­struk­ci stu­dent­ské for­mu­le přispívá 3D tisk
(Matching tags: RenAM 500Q,Formula Student,Brunel University,BR-XX,3D tisk,Renishaw)
Firma Re­nishaw pod­po­ři­la tým stu­den­tů Bru­nel­ské uni­ver­zi­ty v Lon­dýně na me­zi­ná­rod­ní sou­tě­ži For­mu­la Stu­dent, kde bylo úko­lem zkon­stru­o­vat vlast­ní zá­vod­ní vůz. Zá­stup­ci ...
Čtvrtek, 22 Srpen 2019
22. VŠB-TU Ostrava vytiskla jako první na světě koloběžku
(Matching tags: Titan,Renishaw,3D tisk,VŠB-TU,AM400,Bionická konstrukce,Ostrava)
... funkční a ve srovnání s klasickou koloběžkou zcela obstojí. Unikátní koloběžka vznikla na 3D tiskárně Renishaw AM400, která jemný kovový prášek zcela roztaví a následně ho klade ...
Středa, 06 Březen 2019
23. Horská kola Atherton z 3D tiskárny
(Matching tags: kola,Kovový tisk,RenAM 500Q,Atherton,Bikes,Renishaw,3D tisk)
Renishaw spolupracuje s novou značkou horských kol Atherton Bikes, pro které tiskne titanové součástky na 3D tiskárně. Novou značku špičkových kol uvedli v lednu na trh sourozenci Athertonovi, ...
Pátek, 08 Únor 2019
24. Renishaw spolupracuje při výrobě chirurgických implantátů
(Matching tags: Chirurgie,Wales,Cardif,UDH,Spolupráce,Renishaw,Implantáty)
Globální strojírenská společnost Renishaw společně s Univerzitní stomatologickou nemocnicí (UDH) ve v Cardiffu usiluje o překonání některých výzev souvisejících s tvorbou ...
Čtvrtek, 10 Leden 2019
25. Renishaw a Sandvik investují do budoucnosti kovového 3D tisku
(Matching tags: Additive Manufacturing,RenAM,500Q,Aditivní výroba,3D tisk,Renishaw,Sandvik)
Renishaw zahájil spolupráci s firmou Sandvik Additive Ma­nu­fa­ctu­ring, aby dále posílil průmyslové odvětví aditivní výroby (AM) z kovových prášků. Firmě Sandvik bude dodávat vysoce výkonné ...
Čtvrtek, 29 Listopad 2018
26. Odemkněte potenciál kovového 3D tisku s multi-laserovou tiskárnou
(Matching tags: Renishaw,Hardware,3D tisk,MSV Brno,RenAM 500Q,Lasery,Kovy)
... Nový systém Renishaw RenAM 500Q se čtyřmi lasery (viz následující text) je důkazem, že se tyto nové technologie stávají ve výrobním prostředí stále atraktivnější. Výhodami aditivní ...
Čtvrtek, 27 Září 2018
27. Noví ředitelé společnosti Renishaw
(Matching tags: Společnost,Renishaw,Martin Dlouhý,Daniel Zeman,Ředitelé)
Společnost Renishaw jako jedna z předních světových společností v oboru strojírenských a vědeckých technologií ohlašuje personální změny v nejvyšším vedení české pobočky. Obchodním ...
Úterý, 18 Září 2018
28. Renishaw hledá nejvýznamnějšího československého vynálezce
(Matching tags: Československý vynálezce,Josef Sláma,Anketa,Renishaw)
Společnost Renishaw spustila novou edukační kampaň a anketu Český vynálezce, která vznikla ve spolupráci s Technickým týdeníkem. Projekt se rozhodl zmapovat českou i slovenskou ...
Středa, 25 Červenec 2018
29. Renishaw představí na MSV v Nitře řešení pro Průmysl 4.0
(Matching tags: Renishaw,MSV Nitra,IPC,Set and Inspect,GoProbe,Trigger Logic,Equator)
Renishaw bude vystavovat své metrologické produkty a inovativní ře­še­ní na mezinárodním strojírenském veletrhu Nitra 2018, který se ko­ná od 22. do 25. května 2018 na Slovensku. ...
Pátek, 11 Květen 2018
30. Publikace „Mít sondu nestačí“ popisuje efektivní řízení výroby
(Matching tags: Měření,Jiří Marek,Kniha,Renishaw,Mít sondu nestačí,Tomáš Marek)
Společnost Renishaw je známá svými inovacemi a snahou o vytváření stabilních procesů při výrobě. Současně je ale také velmi aktivní při edukaci svých zákazníků, odborné veřejnosti a studentů ...
Čtvrtek, 26 Duben 2018
31. Experti představili nejnovější trendy 3D tisku
(Matching tags: Technologie,3D tisk,Trendy,Renishaw,KAV,Klastr aditivní výroby)
Členské společnosti Klastru aditivní výroby (KAV) představily v Brně na vybraných případových studiích nejnovější trendy v oblasti aditivní výroby – dynamicky se rozvíjejícího oboru ...
Čtvrtek, 25 Leden 2018
32. Renishaw na MSV představí novou 3d tiskárnu Renam 500M
(Matching tags: MSV 2017,Renam 500M,3D tisk,Hardware,Renishaw,3D tiskárny)
... využití. Společnost Renishaw představí novinku – systém RenAM 500M, který je ideální pro aplikace v průmyslové výrobě. RenAM 500M je systém pro aditivní výrobu laserovým spékáním kovového prášku, ...
Čtvrtek, 28 Září 2017
33. Programovatelný CMM Master od Verisurfu
(Matching tags: Software,STL,Renishaw,Verisurf,3D Modelování,CMM,System,Master,Equator)
... STL souborů) a komparativní testovací přístroj Renishaw Equator. Odlehčené a kompaktní řešení je kompletně přenosné a snadno konfigurovatelné pro použití ve skladištích obchodů nebo ...
Úterý, 18 Srpen 2015
34. Kovovýrobní stroj EVO Project od Renishaw
(Matching tags: Laser,Project,Renishaw,Výroba,EVO,Kovovýroba,AM250,Aditivní,Hardware)
Společnost Renishaw představila stroj, vyvíjený přímo pro výrobu a aditivní výrobu. Systém má prozatímní název EVO Project a je určen pro průmyslovou výrobu z jednoho materiálu a důraz ...
Pátek, 28 Listopad 2014
35. Delcam vydal PowerINSPECT 2014
(Matching tags: Renishaw,2014,Delcam,Kontrola,PoverINSPECT,Rozměry,PH20)
Nejnovější verze kontrolního softwaru PowerINSPECT společnosti Delcam přináší nové rozhraní, nové ikony a vylepšení v tvorbě složených položek či zjednodušení při opakovaném měření. V novém ...
Středa, 10 Září 2014
36. Sprint – inovace v řízení procesu obrábění
(Matching tags: CNC,Obrábění,Renishaw,Sprint,Kontrola)
Uživatelé obráběcích strojů jsou často konfrontováni s protichůdnými požadavky: vyrábět co nejlevněji, vyrábět co nejrychleji, vyrábět co nejpřesněji. Z obráběcího stroje je třeba dostat v nejkratším ...
Pátek, 06 Prosinec 2013
37. Seminář GibbsCAM a Renishaw Productivity+
(Matching tags: GibbsCAM,Renishaw,Productivity+,CAM,CNC)
Dne 5. května 2011 se uskuteční seminář GibbsCAM a Renishaw Productivity+, maximální využití možností měřicích sond na CNC obráběcím stroji a GibbsCAM a seminář VoluMill vysoce výkonné 2 a 3osé hrubování ...
Pondělí, 18 Duben 2011